Hotărârea nr. 234/2020

HOTARAREnr. 234 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 41/14.04.2020, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA IZVORUL OLTULUI NR. 1, BL. 26, SC. C, ET. 1, AP. 35, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020, situat în București, Aleea Izvorul Oltului nr. 1, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 5452.1/29.05.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 44/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 232/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 41/14.04.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin.(3) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate, bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața


Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Aleea Izvorul Oltului nr. 1, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 4.

Apartament având nr. cadastral 218494-C1-U17 (nr. cadastral vechi 162/35), intabulat în cartea funciară nr. 218494-C1-U17 (nr. CF vechi 7400), compus din 2 (două) camere și dependințe), cu o cotă aferentă de teren de 16,00 mp atribuită în folosință pe durata existenței construcției care urmează prevederile art. 35 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu cota parte indiviză de 1,15% din părțile și dependințele comune ale blocului, care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor blocului, cu suprafața utilă de 48,47 mp.