Hotărârea nr. 233/2020

HOTARAREnr. 233 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/29.04.2020, SITUAT IN BUCURESTI, STR. RODUL PAMANTULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2, PARTER, AP. 18, SECTOR 3 ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020, situat în București, str. Rodul Pământului nr. 2, bl. P1, sc. 2, parter, ap. 18, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 5451.1/29.05.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 43/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 231/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin.(3) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate, bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 3QȘu5&WȚwww.pmb.ro fata cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 18.06.2020PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 18. Nr. 233’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Rodul Pământului nr. 2, bl. PI, sc. 2, parter, ap. 18, sector 3.

Apartament compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe (vestibul, bucătărie, debara, oficiu, debara, baie), cu o suprafață utilă de 43,31 mp, împreună cu o cotă indiviză de 1,53% din suprafața de folosință comună a imobilului, precum și terenul aferent locuinței în suprafață de 15,60 mp, atribuit în folosință. Apartamentul nu este intabulat în cartea funciară.