Hotărârea nr. 232/2020

HOTARAREnr. 232 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 14850/12.12.2016, SITUAT IN BUCURESTI, STR. HERTA NR. 6, BL. 64B, SC. 1, AP. 47, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul Generai al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 14850/12.12.2016, situat în București, Str. Herța nr. 6, bl. 64B, sc. 1, ap. 47, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1146.2/27.05.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 42/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 230/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Sentința civilă nr. 14850/12.12.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București - Secția Civilă;

/s                                                                                *                         '

In conformitate cu prevederile:

  • -   art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin.(3) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate, bunui imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 14850/12.12.2016, situat în București, str. Herța nr. 6, bl. 64B, sc. 1, ap. 47, sector 2.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de ^dezbaterea

.....? k

\ r>/'Vicivi v succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

BcL Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2