Hotărârea nr. 231/2020

HOTARAREnr. 231 din 2020-06-18 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 1.992 MP DIN IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA TOTALA DE 2.000 MP DE LA ADRESA SOSEAUA GIURGIULUI NR. 164C, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 203194, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND AMENAJAREA DE SPATII VERZI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 324/27.01.2020 și al Direcției Juridic nr. 1585/27.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 41/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 229/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 6/23.01.2020;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 299/11.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivul de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164 C;

 • - Adresei înregistrată cu nr. 1850032/3400/09.07.2020 la Direcția Generală Administrație si Relația cu C.G.M.B. - Direcția Asistentă Tehnică si Juridică si la Direcția Patrimoniu cu nr. 6605/10.06.2020 prin care a fost înaintat de către Primăria Sectorului 4 un nou Studiu peisagistic privind Amenajarea peisagistică Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, București;

în conformitate cu prevederile:

art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. k) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litja) și lit. d), alin. (7) lit. k), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

/O Zy/r A

------------—---t----------

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sectofb, București, Romania; tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-orimaria.ro                           '                           ~~—-----_ \

- '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp, din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi, conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 1.992 mp, din imobilul teren, proprietate privată, în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului, nr. 164C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi, conform listei din anexa nr. 2, suma în valoare totală de 1.561.177 lei, reprezentând suma globală estimată a despăgubirilor, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurată din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virată de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat, prevăzut la art. 1, se aprobă transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:1000

Proiect" Efectuarea lucrărilor de interes public privind amenajarea de spatii verzi si parcari" - imobil situat in Sos. Giurgiului nr. 164C, sector 4, București

ANEXA NR.


' Nr. cadastral


Suprafața imobilului (mp)


Adresa imobilului


203194


1992


Sos. Giurgiului, nr. 164C, sector 4, municipiul București


Nr. Cartea Funciară


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


203194


Sector 4


Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970


B| A.N.C.P.I

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Prezentul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr <2 1......./data                 .........


Nr.

Pct

Coordonate pcLde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[mJ

Y[m]

1

320817.857

587149.018

6.000

2

320817.838

587143.018

49.789

3

320797.087

587097.759

5.545

4

320796.264

587103.243

43.063

5

320753.867

587095.699

9.307

6

320752.262

587104.867

50.588

7

320801.870

587114.776

19.017

8

320798.501

587133.492

3.148

9

320795.362

587133.727

43.687

10

320752.336

587126.157

5.693

11

320751.593

587131.801

3.793

12

320747.802

587131.669

0.226

13

320747.679

587131.858

0.119

14

320747.796

587131.877

17.748

15

320744.716

587149.356

26.550 1

16

320771.235E

87150.655

46.651 |

S=1992mp


D = 3,79 m

 • 11- 12

D = 0.23 m

 • 12- 13


8

1 raSt't [9


ICC

S=1992 mp


320800

D =0.12m   ----

13-14


B

12

13


11

14


Intrarea Giurgiului

Suprafața afectata ( S=8 mp ) , din nr cad 203194 ,de culoarul de expropriere aferent Proiectulului de utilitate publica: "Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului"

Gard de plasa

IE:203194

St = 8 mp


--«1________

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

1

Cc

1992

Total

1992


Mențiuni

Diferența de suprafața, S=8 mp, pana la suprafața din act, este afectata de culoarul de expropriere aferent proiectului de utilitate publica: "Reabilitare, modernizare sistem rutier si urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului"


__


amendare


spatii


Suprafața totală a imobilului = 1992 mp Supi^ifațadin act i obilului = 2000 mp

Exccfta^/%£j

S.C. GEd-ÎO3O

SemnăturVși ștampila.., „ ’

Data: ianuarie ^020

Confirm


Data.Z-.^Y?0^Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

Adresa BCPI: LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:021/3350169 021/3362195 Fax: 031/8166504

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 61 / 2020

întocmit astăzi, 22/01/2020, privind cererea 2254 din 15/01/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 2. Executant: VASILE CĂTĂLIN

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: " Efectuarea lucrărilor de interes public privind amenajarea de spatii verzi si parcari"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de incepere a lucrărilor

pumăr act

pata act

|Tip act

|Emitent

301

11.12.2019

act administrativ

CONSILIUL LOCAL

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 61 au fost recepționate 1 propuneri:

* Prezentul aviz a fost acordat pentru imobilul in suprafața de 1992 mpsituat in Sos GIURGIULUI, NR. 164C, SECTOR 4, București, identificat cadastral cu IE:203194, ce reprezintă Proiect "Efectuarea lucrărilor de interes public privind amenajarea de spatii verzi si parcari".

Diferența de suprafața de 8 mp, pana la suprafața de 2000mp, este afectata de culoarul de expropiere aferent Proiectului de utilitate publica "Reabilitare, medernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului"

Menționam ca acest aviz nu conferă nici un drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral - juridice ale instituției noastre.

Autorizatul răspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.

Autorizatul este obligat sa execute măsurătorile la teren.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator |rip eroare ^lesaj suprapunere

Nu există erori topologice.


ANEXA 2         234

„Raport de evaluare pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 1.992 mp.

de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări”

ANEXA 2

Teren proprietate privata în suprafața de 1.992 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări_________

ianuarie 2020                            

Nr.Crt


Nume Proprietar


Adresa


Nr. Cadastral


Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)


Valoare teren

[Lei]


Valoare totala teren [LEI]


Valoare totala teren [Euro]


FORMA PROPRIETĂȚII


Șoseaua Giurgiului nr. 164C Sector 4


Suprafața totala TEREN (mp)


203194


1992


1992


1.561.177 lei


1.561.177 tei


1 561.177.00 lei


326.688 €


PRIVATA


1^61.177,00 lei


326.688 €


Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere - PROPRIETATE PRIVATA (mp)/Valoare TEREN proprietate privata


Total valoare teren [Euro]


Total valoare teren [Lei]


A se vedea Ipotezele speciale de mal jos:


326.688 €


_________________1.561.177 lei

curs euro 20 ianuarie 2020 |    4,7788 leî[


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica


Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții conform extrase CF nr. 27038/23.04.2019.


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (extras de Carte Funciara, contract de vanzare cumpărare nr. 305 din 18.04.2007, reglementare urbanistica Nr. P.17.1/1723W/2019).


3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020 si anume zonările furnizate de Grila notariala 2020


4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2020 București intocmita de DUMfrRASCU EXPERTIZE SRL.


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.


6. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile flecarei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilității. Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice. juridice ale fiecărei proprietăți.