Hotărârea nr. 230/2020

HOTARAREnr. 230 din 2020-06-18 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN SI CONSTRUCTIE AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GRAMONT NR. 25, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 228858,IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU UNITATEA DE INVATAMANT GRADINITA NR. 224"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată, situat în București, Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ

Grădinița nr. 224"


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 3681/03.06.2020 si al Direcției Juridic nr. 8671/03.06.2020;                  ’                                    ’

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 40/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 228/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 19/25.02.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție, aflate în proprietate privată, situat în București, Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”;

 • -  Adresa Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București nr. P.6.1/221/02.03.2020;

 • -  Avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară București nr. 401/13.05.2020, în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 2 alin. (1) lit. j), alin. (21) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

 • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/25.02.2020 privind reactualizarea

  indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224;” ..

  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14) și art. 139 alici. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Bd. Regina EVsabeta nr. 47, cod poștal 05001 îf, sector 5, București România; tel.: +4021 305

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată, situat în București, Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”, conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru exproprierea cotei de 9/16 din imobilul teren în suprafață totală de 1.231 mp și din imobilul construcție C1 în suprafață totală de 563 mp situat în București, Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, aflate în proprietate privată și identificate în anexele prezentei hotărâri, suma în valoare totală de 2.720.110 lei, reprezentând suma globală estimată a despăgubirilor, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 După finalizarea procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra cotei de 9/16 din imobilul teren în suprafață totală de 1.231 mp și din imobilul construcție C1 în suprafață totală de 563 mp situat în București, Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858 aflate în proprietate privată, prevăzute la art. 1, acestea se transmit în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224."

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2Q20.


București, 18.06.20^0

Nr. 230SECRETAR GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Nr. cadastral


228858

Nr. Cartea Funciară


325:


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500                     UQ

Proiecet „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr, 224’’


Suprafața imobilului (mp)


Adresa imobilului


1231 mp

228858


Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970


325250

Nr.

Pot

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi Dți.i*1)

X(m)

Y[m]

1

325259.562

587216.259

3.57

2

325258.742

587219.733

16.51

3

325254.155

587235.590

24.56

4

325229.701

587233.299

18.45

5

325211.335

587231.549

17.18

6

325194.223

587229.975

14.09

7

325195.953

587215.968

5.95

8

325196.362

587210.048

10.26

9

325206.655

587211.192

14.17

10

325220,664

587212.499

1.90

11

325222.557

587212.660

3.96

12

325226.503

587212.995

9.22

13

325235.691

567213.775

1.84

14

325237.525

587213.930

6.40

15

325243.896

587214.531

3.74

16

325247,622

587214.882

12.04

S=1231mp


Limita număr cadastral 228858, avizat OCPI București


Loc. București Sectorul 4, Str Grainont, Nr. 25, Jud. București


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)A.N.C.P.I                   IE:20$656

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Prezentul document recepționat esteJalabil însoțiLde procesul verbal de recepție nr.-- O(.........../data


Sector 4A. Date referitoare la teren


Nr. parcelă 1 Total


Categorie de folosință

CC


Suprafața (mp)

1231

1231____

B, Date referitoare la construcții


Mențiuni


Teren împrejmuit


Cod

~cF

C2

C3

C4

C5

C6

Total


Destinația

~~CĂS

CA__

CA

CA__

CA__

CASuprafața construită Ia sol ________(mp)________ _________170_________ __________3___________ _________27_________ _________25_________ _________33_________


12

270


Mențiuni

Suprafața Desfasurata = 563mp ( Ds+P-HE+M). Anul construcției 1905. ____________________Construcție parter din cărămidă____________________ ____________________Construcție parter din cărămidă____________________ ____________________Construcție parter din cărămidă____________________ ____________________Construcție parter din cărămidă____________________ ______________________Construcție parter - metalica_____________________


Suprafața totală măsurată a imobilului = 1231 mp

Suprafața din act =1231 nip      ——


Executant S.             J &R.L. ■

cpnflnnexeculareit înăsurăloritoNa teren.. cbrefifitudfliba întocmirii docunTentației cadastrale și corespondența acesteia cu «țhitatea din t


InspectorA*icxa î


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

Adresa BCPt: LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:021/3350169 021/3362195 Fax:

031/8166504_____________________________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 401 / 2020

întocmit astăzi, 13/05/2020, privind cererea 28363 din 05/05/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)

 • 2. Executant: Besteala Cristian

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Proiect" Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  73730

  31.10.2019

  act administrativ

  OCPI BUCUREȘTI

  19

  25.02.2020

  act administrativ

  CONSILIUL LOCAl

  FIM

  02.03.2020

  inscris sub semnătură privata

  auT BESTEALA CRISTIAN

  18

  25.02.2020

  act administrativ

  CONSILIUL LOCAL

  91

  02.03.2020

  inscris sub semnătură privata

  Aut Besteala Cristian


Așa cum sunt atașate la cerere.


 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 401 au fost recepționate 1 propuneri:

* Prezentul Proces Verbal de Recepție a fost acordat pentru imobilul situat în, Str. Gramont, nr. 25, sector 4, Sucurești, în suprafață de 1231mp, în conformitate cu art, 262, lit. (c), din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în cartea funciară aprobat prin ODG nr.700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Procesul verbal de recepție se referă strict la corectitudinea datelor topografice din partea grafică a planului de situație .

Menționăm că acest aviz nu conferă nici un drept de proprietate și nici opozabilitate față de evidențele cadastral - juridice ale instituției noastre. PFA răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. PFA este obligat să execute măsurătorile la teren.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

[Identificator [Tip eroare [Mesaj suprapunere Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată AdmisăDocumentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


2zch^(e. 20 2x3

ANEXA 2             '

ANEXA 2

Tabel cu situația suprafețelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publici „LucrirI de construcții necesare in vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învițimint Gridinița nr. 224"

februarie 2020


Ni Cri

Nunta Proprietar

Adresa

Nr.CadasIral

Suprafața TEREN propun pentru expropriere (mp |

Suprafețe CONSTRUCȚIE propui» penlnr expropriere (mp.)

Valea re leren MU

Valoare conafructii [Lei]

Valoare teren ♦ corufructlo [LEI]

Velure K>ta la teren [Eurc]

FORMA PROPRIETĂȚII

1

H V

Str GramMinr Zi

3Î88M

ItZ (>ep*etenlind eoudetilidln lefenuiki tpp(el«ta Mabi da 1.211 rrp)

W (reprezentat*! cmc de VmtflnCI In atentau (wtelrwiia deftUiUTitl tk $M»p)

2021 336 lai

Mfl 774 lei

2 720110 tel

570.840 €

PRIVATA

A m Vmiaa l|»4«»re        da ni al Jwa

cura euro 96februarie 2020

4.7651 lei


ANEXA 2 redata mai sus eate o estimare globala a valorilor Imob. a or terenuri afectata de coridorul da expropriere al lucrării de utilitate publica

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:___________________________________________________________________________________

 • 1 S-a etectuat o eva&are a terenului consxterand terenul ca far-d rflraWi cum consîucb ocupat (te corafruci*

 • 2 Sjprii'i'.-» i'j ia demisol si mansarda nu au fost decolate dateMa fcp.se 5 jprakteiiy des^surate pe tecare mwl CXjpa cere datorul .3 {miaceste suprafețe defalcate taloarea va f recalculata (valonte se vcfdmroa)

li% f'.i a» v-'j’i t [v .'j-j 'V. t. i «■! im- tr<n________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 3 EwMtorui se reportează te grte NotertorPubie asi jmpre*d( ir r■ 255’20^0 Aatfw «terte eu test estrnale per uMaarMextte^MXv^crniiepențu camerele notertorpubkipewi anut 2C20 si anume r ■ ■ fm» nafc-M G.te nt’j < 2020

 • 4 S-a awt m vedere Gifa Notata 2020 Bucix&st mocnita de DLMTRASCU EXPERTIZE SRL

 • 5 Suprafața const-1 * desfasuraia toteia a fost presta dm PAO-m semnat s slarapial SC Geo-Topc SRL si menknata in extrasul de carte funciara nr 73730 cki 3110 2019


ff CUUDIUOCTAVIAN \

A 4, Wthiâtla Nr. 12759   !
SL VabMf 2020
''^7‘fctotwANEXA 2


Tabel cu situația suprafețelor afectate de expropriere în proiectul de utilitate publică
„Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224"

februarie 2020

Nr.Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Nr. Cadastral

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Suprafața CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp.)

Valoare teren [Lei]

Valoare construcții [Lei]

Valoare teren ♦ construcție [LEI]

Valoare totafa teren [Euro]

FORMA PROPRIETĂȚII

ț

Str. Gramont nr. 25

228858

692 (reprezentând cota de 9/16 din terenul in suprafața totala de 1,231 mp.]

317 (reprezentând cote de 9/16 din C1 In suprafața construita des fa surata de 563 mp.)

2.021.336 lei

698.774 lai

2.720.110 Ies

570.840 €

PRIVATA

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

curs auro 06 februarie 2020

4,7651 Jel

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor Imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:_______________________________________________________________________

1. S-a efectuate evaluare a terenului considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții, ocupat de constrvctii.

 • 2. Suprafețele aflate la demisol si mansarda nu au fost decotate da tonta lipsei suprafețelor desfășurate pe fiecare nivel. După ce evaluatorul va pnmi aceste suprafețe defalcate, valoarea va fi recalculata (va Ion le se vor diminuai datorita

---       ' - - ■                                 : ■' n-,_- - ' :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel» valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru samerele notantor public pentru anul 2020 si anume zonările furnizate de Grila notariala 2020

 • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2020 București intocmrta de DUMITRASCU EXPERTIZE SRL.  Pagina 1