Hotărârea nr. 224/2020

HOTARAREnr. 224 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE", SOSEAUA PANDURI NR. 22, SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”, Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, București

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 847/12.06.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16023/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 71/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 222/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 25/553/12.05.2020;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16022/11.06.2020;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: I

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele”, Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.

PREȘEDINTE DE Ș EDINȚA                SECRETAR GENERAL

Marius Adrian Pa


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 18.06.2020 Nr. 224’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele”, Șoseaua Panduri nr.22, sector 5, București

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:


4.864.189,02 Lei fără TVA

5.773.652,02 Lei cu TVA

3.528.531,14 Lei fără TVA

4.198.952,06 Lei cu TVA


Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și

Serviciilor Medicale București.