Hotărârea nr. 222/2020

HOTARAREnr. 222 din 2020-06-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" PENTRU URSU IONUT- ACTIVIST SI VOLUNTAR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" pentru llrsu lonuț - activist și voluntar

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2378/19.05.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 13/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 220/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Ursu lonuț - activist și voluntar.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

L, .—_

Bd. Regina Elisabeta iir.47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro