Hotărârea nr. 221/2020

HOTARAREnr. 221 din 2020-06-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI CONF. DR. SIMIN AYSEL FLORESCU, DOMNULUI DR. EMILIAN IOAN IMBRI SI DOMNULUI DR. SORIN PETREA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" doamnei Conf. Dr. Simin Aysel Florescu, domnului Dr. Emilian loan Imbri și domnului

Dr. Sorin Petrea

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2926/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 12/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 219/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății populației următoarelor personalități medicale:

  • 1. Conf. Dr. Simin Aysel Florescu - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București;

  • 2. Dr. Emilian loan Imbri - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București;

  • 3. Dr. Sorin Petrea - Institutul Național de Boli Infecțioase „Praf. Dr. Matei Balș” din București.

1

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București in dșta d^ 18.06.2020

PREȘEDINTE DE


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18.

Nr. 221      /