Hotărârea nr. 220/2020

HOTARAREnr. 220 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DIGITALIZAREA SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București” »

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 855/12.06.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16085/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 35/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 218/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: T

Art.1 Se aprobă proiectul "Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București”

Art.2 Se aprobă proiectul pilot "Digitalizarea Spitalului Clinic Colentina".

Art.3 Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate privind proiectul "Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.