Hotărârea nr. 22/2020

HOTARAREnr. 22 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII SI COMPLETARII PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI -ILFOV PENTRU EDIFICAREA A DOUA PASAJE RUTIERE SUPRATERANE LA INTERSECTIILE STR. TURNU MAGURELE- BD-UL METALURGIEI - BD-UL ALEXANDRU OBREGIA SI STR. ION IRICEANU- STR. TURNU MAGURELE - ŞOS . BERCENI, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HO T Â R Â R E

privind aprobarea actualizării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 20162030 Regiunea București - Ilfov pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele - Bd-ul Metalurgiei - Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Șos. Berceni, Sector 4Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 2916/28.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 9/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 60/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-Adresa Primăriei Sectorului4 nr. 298/06.01.2020;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 313/20.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București -Ilfov, pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele - Bd-ul Metalurgiei - Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele -Șos. Berceni, Sector 4;

  • - Adresa A.D.T.P.B.I. nr. 13424/20.01.2020 referitoare la propunerea Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea și completarea Planului de Mobilitate Urba 2030 Regiunea București - Ilfov pentru edificarea a două pasaje rutiere suprate


013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www. intersecțiile Str. Turnu Măgurele - Bd-ul Metalurgiei - Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Șos. Berceni, Sector 4, cu respectarea tuturor procedurilor legale de avizare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov, în calitate de entitate responsabilă pentru coordonarea și monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov va efectua actualizarea si completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Ilfov, Consiliului Local Sector 4 și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 4 și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.O

București, 29.01.2020 Nr.22 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România tel.; +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

t.U.jA.t. Wl. JA^.4/. iCAO


Anexa 1

Sumarul măsurilor incluse în PMUD

A.Proiecte în implementare


Proiecte angajate, care urmează să fie implementate indiferent de concluziile sau recomandările PMUD.

Pag. 42 - PMUD - aprobat de CGMB — se adauga punctul 16 în tabelul Investiți pentru străzi și drumuri locale:

Nr.

Proiect

Caracteristici

Situație existentă

Sursă de finanțare

Buget estimativ- fără TVA - Milioane Euro

2016-   2024

î0,l      2023 2030

Responsab ii impiement are

1                                                           Nivel local

In vest

titii pentru străzi si drumuri locale

Modernizare infrastructură 1 pasaj subteran și 4 12 rutieră - Piața Sudului     pasaje pietonale

POR și

Construcție în derulare - termen buget    27    22,5

30.06.2016                        local

/

PMB

Județul Ilfov - 18

Reabilitare drumuri       proiecte din care 11

județene                  străzi urbane și 7

13                          drumuri județene

POR 2007

în curs de implementare         ^013 și    y      /

POR 2014

2020

/

CJI

Extinderea Bld. Pipera la 4 benzi, amenajarea

Modernizare drum        intersecțiilor și

județean DJ 200B        amenajarea

racordurilor cu

14                             podurile Pipera și

Construcție în derulare. Data       _   .

planificată a finalizării -               .u^       /        /

decembrie 2015                  [ocai

/

Orașul Voluntari

Pasaj rutier C.B-Chitila (

bretea de acces)         Pasaje supraterane

Pasaj rutier C.B.-Domnești

15 (construcție noua)

Buget de

Construcție în derulare             Stat     20,6     /

(CNADNR)

/

MT

2 pasaje rutiere                              POIM

supraterane pe Fără documetații pregătite. 2014-strada Tumu     Condiție prealabilă —         2020,

16                       Măgurele, la      extinderea Inelului de trafic Buget   21    /

Modernizare           intersecțiile cu    greu (str. Tr. Măgurele) de la local S4,

infrastructură rutieră - sos. Berceni si Bd. 1 la 2 benzi/sens              alte

inel median I          Alexandru Obregia                            fonduri

i

MT, MFE, PS4

Investi

ii transport public de suprafa

Reabilitare - sistem rutier șl linii de tramvai + reabilitare unică - Șos. Pantelimon

Reabilitare infrastructură de tramvai și tramă stradală

Construcție în derulare - termen 2016

Buget local

52

26

/

PMB

Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai - Șos. Iancului

Reabilitare infrastructură de tramvai și tramă stradală

Construcție în curs de finalizare -termen 2015

Buget local

15

/

/

PMB6.


6.4


6.4.1


Direcții de acțiune ți proiecte de dezvoltare a mobilității urbane pentru 2030 Direcții de acțiune ți proiecte partajate pe nivele teritoriale pentru 2030 La scară periurbană/metropolitană.


Tabel 6-1 Proiecte incluse în scenariul de referință 2030

Pag. 305 ~ PMUD - aprobat de CGMB - se adauga punctul 16 în tabelul Nivel Local: Investiți pentru străzi ți drumuri locale:


Nivel local

Investiții pentru străzi si drumuri locale

12

Modernizare Infrastructură rutieră - Piața Sudului

1 pasaj subteran și

4 pasaje pietonale

Construcție în derulare -termen 30,06,2016

POR și buget local

27

22,5

/

PMB

13

Reabilitare drumuri județene

Județul

Ilfov -18 proiecte din care 11 străzi urbane și 7 drumuri județene

în curs de implementare

POR 20072013 și POR 2014

2020

I

/

!

GJI

14

Modernizare drum județean DJ 200B

Extinderea Bld. Pipera la 4 benzi, amenajarea Intersecțiilo r și amenajarea racordurilor cu podurile Pipera șl Tunari

Construcție în derulare. Data planificată a Analizării - decembrie 2015

Buget local

/

/

!

Orașul Voluntari

15

Pasaj rutier C.B-Chitila ( bretea de acces) Pasaj rutier C.B.-Domnești ( construcție noua)

Pasaje suprateran e

Construcție în derulare

Buget de Stat (CNAD NR)

20,6

/

i

MT

16

Modernizare infrastructură rutieră — inel median I

2 pasaje rutiere supraterane pe strada Tumu Măgurele, la intersecțiile cu sos. Berceni si Bd. Alexandru Obregia / Bd. Metalurgiei

Fără documetații pregătite. Condiție prealabilă - extinderea inelului de trafic greu (str. Tr. Măgurele) de la 1 la 2 benzi/sens

A

POIM 20142020, Buget local S4, alte fonduri legal constituite

21

/

/

MT, MFE, PS4