Hotărârea nr. 219/2020

HOTARAREnr. 219 din 2020-06-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 52/2020 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 A HCGMB NR. 52/2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4067/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 70/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 217/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020 privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare"al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București;

  • -  Părții VI a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020, rămân nemodificate.                 /


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, seci r 5, București, www.bucuresti-primaria.r/ / /

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îdeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


București, 18.Q6.20,20 Nr. 219’


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Regulament de Organizare și Funcționare


Anexa la H.C.G.M.B. nr.


,2xS./.Mo


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 19 DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

ARTICOL UNIC

Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Art. 154 se modifică și se completează prin introducerea punctului 4, având următorul cuprins:

„4. Coordonează și monitorizează implementarea procesului de digitalizare, digitizare și transformare digitală la nivelul Primăriei Municipiului București.”

  • 2. Art. 155 se modifică și se completează prin introducerea punctelor 42-45, având următorul cuprins:

„42. Coordonează și monitorizează implementarea procesului de digitalizare, digitizare și transformare digitală, prin elaborarea de planuri de acțiune, instrucțiuni, proceduri specifice etc. și colaborează cu direcțiile suport, conform atribuțiilor specifice ale acestora, în derularea acestui proces.

  • 43.  Inventariază și analizează necesitățile compartimentelor privind proiectarea/ dezvoltarea unor instrumente informatice (platforme dedicate acțiunilor specifice compartimentelor/ baze de date/ aplicații) pentru operaționalizarea electronică a proceselor aferente compartimentelor, precum și transmiterea rezultatelor analizei către Direcția Informatică în vederea stabilirii suportului tehnic.

  • 44.  Asigură suport metodologic compartimentelor pentru determinarea fluxurilor de lucru în format electronic, precum și pentru stabilirea interoperabilității instrumentelor informatice locale (corelarea informatică a proceselor), dar și cu sistemele informatice cu care instituția colaborează în baza unor protocoale.

  • 45. Asigură informarea și conștientizarea la nivelul instituției (compartimentele