Hotărârea nr. 218/2020

HOTARAREnr. 218 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTEMICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI REFERITOR LA POSIBILITATEA ACORDARII UNOR FACILITATI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 1196/19.05.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 69/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 216/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. V, art. VI și art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) șt art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicesc consiliile locale ale sectoarelor municipiului București cu privire la posibilitatea acordării unor facilități prevăzute la art. V, art. VI și art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 pot aproba proceduri proprii de acordare a facilităților prezentate la art. 1, conform prevederilor legale.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile de impozite și taxe locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1-6, direcțiilor de impozite și taxe locale ale sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București, 18.06.2020 Nr. 218

B-dul Regina Elisabeta nr.

www-bucuresti-nrimar