Hotărârea nr. 217/2020

HOTARAREnr. 217 din 2020-06-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 724/2019 MODIFICA HCGMB NR. 244/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 1505/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 68/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 215/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 486 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se suspendă până la data de 31.12.2020 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică șt terase de vară, situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București, prevăzută la pct. 3.13 din anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019, precum și dispozițiile pct. 3.11 din anexa nr. 2a referitoare I             etodologice de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în municipiul București.Art.ll Se împuternicesc consiliile locale ale sectoarelor municipiului București cu privire la posibilitatea aprobării suspendării aplicării taxei prevăzute la pct. 3.13 din anexa nr. 2 și pct. 3.11 din anexa nr. 2a ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019, pentru acele locuri publice pentru care autoritățile administrației publice locale de sector emit avize/autorizații, dar care nu se află pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București care administrează domeniul public și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor aduce la îdeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică autorităților din subordinea Consiliului General al Municipiului București care administrează domeniul public și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir