Hotărârea nr. 216/2020

HOTARAREnr. 216 din 2020-06-18 PRIVIND SCUTIREA, PENTRU DURATA STARII DE URGENTA DECRETATE IN ANUL 2020, DE LA PLATA TAXEI PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE CU UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA SI TERASE DE VARA SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRAT DE AUTORITATILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 1487/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 67/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 214/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă scutirea, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului

General al Municipiului București.

Art.2 Pentru a beneficia de prevederile art. 1 utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București, care administrează domeniul public, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, conform prevederilor legale.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și autoritățile din subordinea Consiliului erai al Municipiului


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 București, care administrează domeniul public, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică autorităților din subordinea Consiliului General al Municipiului București care administrează domeniul public și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.

PREȘEDINTE DE ȘE


Marius Adri; n P


Marius Adri; n P


București, 1^.05.^020 Nr. 216' / /SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir