Hotărârea nr. 215/2020

HOTARAREnr. 215 din 2020-06-18 PRIVIND AMENAJAREA ZONEI "PROMENADA CU FANTANI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind amenajarea zonei "Promenada cu Fântâni”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 6434/12.06.2020 și al Administrației Străzilor București nr. 17271/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 1/16.06.2020, avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 40/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 213/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), iit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară zona cuprinsă între Splaiul Independenței și Bulevardul Libertății - "Promenada cu Fântâni”, ca zonă de odihnă, recreere, precum și pentru organizarea de evenimente.

(2) Sunt admise numai funcțiuni specifice și conexe specifice loisirului sau destinate utilizării publice: mobilier urban, amenajări pentru promenadă, recreere și odihnă, precum și pentru organizare ocazională de construcții detașabile temporare pentru alimentație publică și terase de vară, expoziții și activități culturale.

Art.2 Administrația Străzilor București va elabora și va aproba prin Decizia Directorului General, procedura de implementare a activităților prevăzute la art. 1, în colaborare cu Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului și asociațiile de profil.

Art.3 Prezenta hotărâre se exceptează de la prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale.

Art.4 Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.