Hotărârea nr. 214/2020

HOTARAREnr. 214 din 2020-06-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 75 (FOST B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 55), SECTOR 5, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL "BEBE DE BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social "Bebe de București"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 6776/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 39/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 212/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  adresa nr. 17270/12.06.2020 emisă de către Administrația Străzilor București, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 6781/12.06.2020;

  • -  adresa nr. 2611/12.06.2020 emisă de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr.

  • -  3310/12.06.2020 și la Direcția Patrimoniu nr. 6776/12.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

1

Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Spațiul prevăzut la alin. (1) va fi destinat funcționării Centrului Municipal de donații și voluntariat, la nivelul căruia să poată fi implementat proiectul social "Bebe de București".

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.3 Schimbarea destinației bunului duce la revocarea dreptului de administrare.

Art.4 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanții Administrației Străzilor București și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Muncipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Cheltuielile pentru amenajarea spațiului cad în sarcina Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirESESSW^


WllIAly


uio Itfftn pwfio alumină cu ț«om


NIVEL RISC INCENOM WC SUB 42(JMJ/mp GRAD REZISTENTA LA FOC W JimUB-W«SP(JK„J,5 _ S. COMSÎRUITA» 3A5.56mp SSUÎflSSEÎiBjax!


U^tnțUJh XC WCTQ f*KMU ■MMCPHh K WWJW CWgniBjj, ---———  j^-J 11

mO>M<M ■          <ț»vts*tx

Ut* MC

_X ■”—   —”-r7/ ■ •

PLAN flXTir* ’

wv «/■■■

W/WM
'■ ea;: ,i' »»rj<nf


ta mira ?9zorf .MtlJffif


'cemcfo cazan ÎC.0 «np


pline


U5 -aia Itmn

h McdoSfl- h al>c*1.20r7i h mcx.^S.SOm

ped pcrUal- fiCcni


3 «5 ccm*rg ce:


hcJ prindr


plan mansarda


NIVEL FISC IHCCNDIU mic GRAD REZISTENTA LA TOC NUMĂR PERSOANE IO

S. CONSTRUITA^ 340.56mp '5SFUTIBMStS36<.Bisftjb


SUB UOMJ/mp III


IfEHnCĂUl 13 1VCM3 *iH3UÂ3 piațCT*.’-: IC JUMtX COt*«JTQH

f,i,‘ w* au t-ft       ’

H »»**<1*«

W.ne,

; k—~ i

K   PUlN MAN^RD*      ,x

—» Viț»

, M K/Wl