Hotărârea nr. 213/2020

HOTARAREnr. 213 din 2020-06-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA. SITUAT IN GALEA PLEVNEI NR. 98, BL. 10C, SECTOR 1, CU DESTINATIA SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORII DEFAVORIZATE

Consiliul General al Municipiului București

•------ -----

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, sector 1, cu destinația servicii sociale pentru categorii defavorizate

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 6775/12.06.2020, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 31576/12.06.2020 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 38/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 211/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 2610/12.06.2020 emisă de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3309/12.06.2020 și la Direcția Patrimoniu cu nr. 6775/12.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Calea Plevnei, nr. 98, bl. 10C, sector 1, identificat conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația servicii sociale pentru categorii defavorizate.

Art.2 Schimbarea destinației bunului duce la revocarea dreptului de administrare.

Art.3 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanții Administrației Fondului Imobiliar și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Muncipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Cheltuielile pentru amenajarea spațiului cad în sarcina Direcției Generale de

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 18.06.2020.


ordinară a Consiliului General al


București, 18/J6.2020

Nr. 213’SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5. București, România; tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2