Hotărârea nr. 212/2020

HOTARAREnr. 212 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI EDUCATIONAL SI CULTURAL "MUZEUL COPIILOR" SI TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 3, BULEVARDUL DECEBAL NR. 11, BLOC S14, PARTER, IN VEDEREA DERULARII ACESTUIA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului educațional și cultural "Muzeul Copiilor" și transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, parter, în vederea derulării acestuia

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2965/16.06.2020, al Direcției Patrimoniu nr. 1682/12.06.2020 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 31527/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 11/16.06.2020, avizul Comisiei patrimoniu nr. 37/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 210/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2017 privind reorganizarea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) alin. (7) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: r

Art.1 Se aprobă proiectul educațional și cultural "Muzeul Copiilor”.

Art.2 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, parter, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru derularea proiectului educațional și cultural "Muzeul Copiilor”.

Art.3 (1) Predarea-primirea bunului imobil prevăzut la art. 2 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Centrul de Proieete Educaționale și Sportive București - PROEDUS, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS va face toate demersurile pentru asigurarea condițiilor necesare preluării în administrare a bunului imobil și implementării proiectului prevăzut la art. 1, așa cum a fost aprobat.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.București, 18.06.2020

Nr. 212’

Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr.

Nr.

Crt

Amplasament spațiu

Elemente de identificare

Destinația

1.

Bd. Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3

Parter + Mezanin Suprafața utilă totală 1.850,77 mp.

Proiect educațional și cultural "Muzeul Copiilor”