Hotărârea nr. 211/2020

HOTARAREnr. 211 din 2020-06-18 PENTRU RADIEREA DIN ANEXA IA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 1 09/2003 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE VOR FI VANDUTE IN BAZA LEGII NR. 550/2002 A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE SITUATE IN CALEA PLEVNEI NR. 98, BLOC 1 OC, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 599,57 MP SI IN BD. DECEBAL NR. 11, BLOC S14, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 1850,77 MP MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 109/2003

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru radierea din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002 a spațiilor cu altă destinație situate în Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, în suprafață de 599,57 mp și în Bd. Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, în suprafață de 1850,77 mp

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 6711/12.06.2020 al Direcției Juridic nr. 9224/12.06.2020 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 30990/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 36/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 209/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 30990/11.06.2020 a Administrației Fondului Imobiliar înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 6711/11.06.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 3 și art. 5 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

  • -  Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: f

Art.1 Se aprobă radierea din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privirjd actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baze Tegii nr. 550/2002, a spațiilor cu altă _

Bd Regina Elisabeta nr. 4Î^codpLșJ^050013, sector 5, Bucureșb, România: tel. +4021 3'35 55 Oft, www.pmb.ro destinație situate în Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1 și în Bd. Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 și 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

7* TJîTiiăT*

Situație spații cu altă destinație decât aceea de locuință

finalizate după anul 1992

Nr. crt

Arteră

Nr.

Artera

Bloc

Sector

Suprafață spațiu

An recepție

Poziția din lista anexă la HCGMB nr. 109/2003

1

Calea Plevnei

98

IOC

1

599,57 mp

1997

Poz. 85 din lista Sector 5 - Situația Spatiilor cu alta destinație-A.F.I. SIUC1A

2

Str. Decebal

11

S14

3

1.850,77 mp

1992

Poz. 121 din lista Sector 3 - Situația Spatiilor cu alta destinație -A.F.I.

SIUCIA