Hotărârea nr. 210/2020

HOTARAREnr. 210 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU A SALVA ECONOMIA SI LOCURILE DE MUNCA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 854/12.06.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16061/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 34/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 208/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Testăm pentru a salva economia și locurile de

muncă".

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200


lei/beneficiar, angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul alimentației publice, reprezentanților mass - media, angajaților firmelor de curierat din Municipiul București și sportivilor care activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal București, care vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului "Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă", în valoare de 633.000,00 lei.

Art.4 Se aprobă implementarea proiectului, prin intermediul unor unități sanitare publice și/sau private afiliate, în conformitate cu Procedura Operațională de Afiliere a entităților publice și/sau private existenti                      ației Spitalelor și


Serviciilor Medicale București.

Art.5 în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


București, 18.06.2020

Nr. 210

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel +4021 305 55 00. wvw.pmb.ro

Pag 2