Hotărârea nr. 21/2020

HOTARAREnr. 21 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE PREVAD TERMENE DE CONSEMNARE A SUMELOR ALOCATE DESPAGUBIRILOR ACORDATE PROPRIETARILOR IMOBILELOR CE URMEAZA A FI EXPROPRIATE MODIFICA ART. V AL HCGMB NR. 1/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 72/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 186/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 292/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București care prevăd termene de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 1251/27.01.2020 al Direcției Generale Infrastructură nr. 161/27.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 7/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 57/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Hotărârea nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Cosiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești" în vederea continuării lucrărilor de interes public;

  • - Hotărârea nr. 72/26.02.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa ll-km 2+400-intersecție Calea Vitan - Bârzești" în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârea nr. 186/23.04.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel Median" în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă -Etapa II,

  • - Hotărârea nr. 292/30.05.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada Amllcar C. Săndulescu și strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

în conformitate cu prevederile:

  • - ari. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (2), art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. V din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Cosiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. V Sumele prevăzute la art. IV al prezentei hotărâri se virează până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”


Art.II Art. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 72/26.02.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2 + 400 - intersecție Calea Vitan - Bârzești", în vederea continuării lucrărilor de interes public local, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează până la data de

  • 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2 + 400 - intersecție Calea Vitan - Bârzești, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii."

Art.lll Art. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/23.04.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel Median" în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează până la data de

  • 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel Median" în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”

Art.IV Art. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/30.05.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada Amilcar C. Săndulescu și strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează până la data de

  • 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/31.01.2019, Hotărârii C.G.M.B. nr.

72/26.02.2019, Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/23.04.2019 și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 292/30.05.2019 rămân neschimbate.

Art.VI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.