Hotărârea nr. 206/2020

HOTARAREnr. 206 din 2020-05-11 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020 A SUMELOR APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 329/2020 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACOPERIREA UNOR CHELTUIELI PENTRU PERSONALUL DIN SERVICII SOCIALE AFLAT IN IZOLARE PREVENTIVA LA LOCUL DE MUNCA, DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZU IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020, PRECUM SI PENTRU COMPLETAREA ART. 2 DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 201/2020 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU CARANTINA SI LUAREA UNOR MASURI IN DOMENIUL SANATATII, PRECUM SI PENTRU ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZUT IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SANATATII, PRECUM SI MAJORARI/REDISTRIBUIRI DE SUME IN BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind includerea în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020 a sumelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, precum și majorări/redistribuiri de sume în bugetele unor instituții de interes local finanțate din bugetul propriu al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 1629/07.05.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 66/08.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 207/08.05.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice -București - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică nr. 26175/30.04.2020 si de Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și de Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Luând în considerare prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

- Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea uXîȚjnpș^Ț>uiomeniul sănătății, precum ' ' “. - “ ./ \ B-dul Regina Elisabeta nj><7, septor 5; București, România;            305 Ș5 08;                        / și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă includerea în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020 a sumelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, precum și majorări/redistribuiri de sume în bugetele unor instituții de interes local finanțate din bugetul propriu al Municipiului București, precum și modificarea în structura bugetului pe anul 2020 a unor instituții de interes local, conform anexei care face parte intagrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020 și în anexele sale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.

Marius Adrian P^vel


București, 11.0^202 Nr. 206

B-dul Regina Elisabetș nr. 4 www.bucu r esti-p rimaria.roctor 5, București, România te

ANEXA

Privind includerea în Bugetul Municipiului București pe anul 2020 a sumelor aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 329 din 23 aprilie 2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locui de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății precum si majorări/redistribuiri de sume in bugetele unor instituții de interes local finanțate din bugetul propriu al Municipiului București

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL , din care:

6.963.221,00

8.119,00

6.971.340,00

11.02 Sume defalcate din TVA

30.645,00

297,00

30.942,00

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

0,00

297,00

297,00

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

356.151,00

7.822,00

363.973,00

42.02.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea

0,00

7.822,00

7.822,00

cheltuielilor pentru carantină

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:

6.970.136,00

8.119,00

6.978.255,00

Anexa 2.35 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

68.02 Asigurări și asistență socială

559.458,82

639,00

560.097,82

68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

494.901,82

639,00

495.540,82

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

47.575,00

639,00

48.214,00

20 01 30 , 1X ,       ..... . , . x.        . ,

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.650,00

200,00

2.850,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

2.700,00

142,00

2.842,00

20.30.04 Chirii

9.315,00

297,00

9.612,00

Anexa 2.43 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

428.314,00

7.480,00

435.794,00

20 Bunuri si servicii

141.852,00

5.933,00

147.785,00

20.01 Bunuri si servicii

42.217,00

5.933,00

48.150,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport Ansamblu mobil de CT cu modul de inteligenta artificiala , 1 buc, preț unitar 5.74£ credite bugetare și de angaja


40.658,00

5.933,00

46.591,00

74.243,00

1.547,00

75.790,00

74.243,00

1.547,00

75.790,00

32.915,00

1.547,00

34.462,00

4.200,00

1.547,00

5.747,00