Hotărârea nr. 205/2020

HOTARAREnr. 205 din 2020-05-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - "PROEDUS" SI ASOCIATIA CULTURALA "LUDMILA VIDRASCU" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "BUCURESTI.CITESTE.RO

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - „Proedus” și Asociația Culturală „Ludmila

Vidrașcu” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului

„București.citește.ro”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2178/07.05.2020 și Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București -„Proedus” nr. 2739/07.05.2020;

Văzând avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 4/08.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 206/08.05.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 155 alin. (5) lit. c). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportivrești - „Proedus” și Asociația Culturală „Ludmila Vidrașcu" în vedej^a^.f^aAțălrip>si realizării în comun a proiectului „București.citește.ro”, prevă prezenta hotărâre.B-dul Regina Elisabe

www.bucurestHirima rja, r
'^^T^are^ace parte integrantă dinArt.2 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - „Proedus” să semneze Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirACORD DE COOPERARE

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București-PROEDUS, Splaiul Independentei, nr 2, sector 6, București, adresa de corespondență Str. George Călinescu nr.39 (București- Sectorul 1), reprezentat prin Zvetlana Ileana PREOTEASA, Director, denumit în continuare PROEDUS;

Și

Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu cu sediul în București, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, clădirea Hermes, etj.8, CIF 3288286, reprezentată legal prin Dan VIDRAȘCU -Președinte, denumită în continuare ASOCIAȚIA;

Art, 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea financiară de către PROEDUS prin asigurarea de abonamente lunare pe platforma bucuresti.citeste.ro., în limita sumei de 3.493.000 lei cu TVA inclus. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a promova lectura în rândul locuitorilor din București prin conținut editorial realizat la cele mai înalte standarde tehnologice și de conținut, beneficiarii fiind elevi și cadrele didactice din Municipiul București.

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS:

 • a) să susțină financiar asigurarea abonamentelor lunare ale utilizatorilor valizi create pe platforma bucuresti.citeste.ro , în limita sumei de 499.000 lei cu TVA inclus/ lună pentru maximum 20.000 de abonamente, timp de 7 luni; costul total maximal fiind de 3.493.000 lei cu TVA inclus, astfel:

- PROEDUS va achita contravaloarea unor abonamente ce furnizează lectură

Online, în limita sumei de 24,95 lei cu TVA inclus/ abonament/lună în următoarele condiții: beneficiarii sunt elevi sau cadre didactice în Municipiul București; decontul se va efectua doar pentru utilizatorii activi ai platformei www.hubproedus.ro care au accesat cel puțin 2 cărți oniine în luna respectivă, în cadrul platformei, denumiți in continuare utilizatori valizi.

Suma de 499.000 lei reprezintă contravaloarea a 20.000 de abonamente/ lună ce respectă condițiile menționate anterior; costul total maximal fiind d§ până la data de 31.12.2020.


- Suma de maximum 3.493.000 lei va fi inclusă în bugetul anua} rectificare bugetară;

 • b)

 • c)


să ofere ASOCIAȚIEI baza de date cu conturile elevilor si profesorilor

Bucurtesti create;

să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar de imagine u patrimoniale ASOCIAȚIEI;’ —

d) drepturile PROEDUS se constituie în obligații ale ASOCIAȚIEI, respectiv obligațiille PROEDUS se constituie în drepturi ale ASOCIAȚIEI.

3.2 Asociația Culturală Ludmila Vidrascu:

 • a) să ofere PROEDUS rapoarte cu numărul de utilizatori valizi, în baza cărora se va efectua decontul;

 • b) să ofere PROEDUS un discount de 50% din valoarea listată pe bucuresti.citeste.ro a unui abonament lunar, care nu valorează mai mult de 49,90 de lei cu TVA inclus (preț de listă);

 • c) după atingerea numărului de 20.000 de abonamente/ lună, ASOCIAȚIA se obligă să genereze abonamente gratuite utilizatorilor ce îndeplinesc criteriile impuse de PROEDUS, până la data de 31.12.2020;

 • d) să ofere la solicitarea PROEDUS, în procent de 5% din încasările realizate de ASOCIAȚIE în cadrul prezentului Protocol de Colaborare, pachete ce constau în cărți, papetărie sau alte tipărituri;

 • e) să respecte legislația națională în vigoare;

 • f) să promoveze PROEDUS și Primăria Municipiului București prin toate mijloacele de care dispune, dar nu înainte de a lua bunul de tipar și acordul părților pe toate materialele și pentru toate acțiunile la care participă ASOCIAȚIA (foto/ video/ comunicate de presă/ parteneri/ participări la evenimente și/sau emisiuni radio/tv);

 • g) să suporte orice alte cheltuieli apărute în desfășurarea proiectului, înafară de cheltuielile menționate la Art.3, 3.1, litera a).

 • h) să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale PROEDUS;

 • i) ASOCIAȚIA va pune la dispoziția PROEDUS materialele audio, foto și video ce decurg din implementarea proiectului și cesionează în regim de neexclusivitate folosința acestora (aparații Tv/ radio etc);

 • j)  Drepturile ASOCIAȚIEI se constituie în obligații ale PROEDUS, respectiv obligațiille ASOCIAȚIEI se constituie în drepturi ale PROEDUS.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 31 decembrie 2020.

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

  ART.5 MODALITĂȚI DE DECONT


  a)


  Procedura de decont va impune următoarele etape:


  PROEDUS oferă ASOCIAȚIEI baza de date cu conturile elevilor si profesorilor din


  Municipiul Bucurtești create special pentru accesarea lecturii online;


  ASOCIAȚIA oferă PROEDUS rapoarte cu numărul de utilizatori valizi, înțj* se va efectua decontul;

  Comisia de verificare și certificare a decontului va aviza respectarearc6^pț unei verificări lunare din care să reiasă numărul de accesări/ utiliza/or, pnoc decont stabilită în prezentul PROTOCOL, ce se va desfășura dupqi caz la,* PROEDUS sau la sediul ASOCIAȚIEI;                 ’ S \ l!fl

  Aprobarea decontului se va face de comisiei; /   / z/


  PROEDU


  rora


- Decontarea cheltuielilor aprobate se va face de către comisia PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

b) Decontarea se face lunar, în urma aprobării directorului PROEDUS, numai sub condiția existenței fondurilor bănești în conturile trezoreriei.

ART.6 FORȚA MAJORĂ

 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART.7 CLAUZE FINALE

 • a)  Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

 • b)   Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost incheiat astazi________________________la București, în trei exemplare

originale in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER, Municipiul București prin PROEDUS


PARTENER,

Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu

Dan VIDRAȘCU