Hotărârea nr. 204/2020

HOTARAREnr. 204 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "PROTEJATI IMPOTRIVA COVID"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Protejați împotriva COVID”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 566/06.05.2020 și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 2031/06.05.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 33/11.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 205/08.05.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente carantinei;

  • - Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Se aprobă înființarea Unității de Implementare a Proiectului care va asigura managementul și implementarea proiectului „Protejați împotriva COVID”.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zarjnfj


București Nr. 20 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro