Hotărârea nr. 203/2020

HOTARAREnr. 203 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. "DR. DAN THEODORESCU"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului STOP-COVID

în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. „Dr. Dan Theodorescu”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 561/06.05.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 12921/05.05.2020;

Văzând Comisiei sănătate și protecție socială nr. 32/11.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 204/08.05.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor privind consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1 Se aprobă proiectul STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”.

Art.2 Se aprobă depunerea proiectului STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, de către Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu", în parteneriat cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Theodorescu” și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2