Hotărârea nr. 200/2020

HOTARAREnr. 200 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului STOP-COVID

în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș’

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 560/06.05.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr.12906/05.05.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 29/11.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 201/08.05.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  Ordinului nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a ll-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2;

  • -  Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor privind consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Tropicale „Dr. Victor Babeș”, în parteneriat cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zpmfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2