Hotărârea nr. 20/2020

HOTARAREnr. 20 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "EDIFICARE PARC IN ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI BUCURESTI – BULEVARDUL METALURGIEI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

„Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 966/21.01.2020 și al Direcției Juridic nr. 1337/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 15/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 18/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 300/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București -Bulevardul Metalurgiei”;

 • - Avizul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București nr. 2263/2020 privind recepția coridorului de expropriere în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (21), art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (6S) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 312/20.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (7) lit. i) și lit. k), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei” conform planului din anexa nr. 1 și a listei din ane         care


fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștalP500/3J sector 5, București. România, tel.: +4021 305 55 00; www.omb

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafețele de teren și construcțiile expropriate, parte din imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei", conform listei din anexa nr. 2, suma în valoare totală de 8.708.326 lei, resprezentând suma globală estimată a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren și a construcțiilor expropriate, parte din imobilele proprietate privată sus-menționate, se aprobă transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”.


Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

I


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România; tel.: +4021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Plan de ampl ment și delimitare a imobilului Scara 1:2000

Proiectul de utilitate publica:

„Edificare parc în zona de sud a Mun. București - Bulevardul Metalurgiei”


; -XA NR.Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

208527

I5114mp

Bulevardul. Metalurgiei nr 100-118, sector 4, municipiul București

Nr. Cartea Funciară

208527

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)-Sector 4

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

201506

2125 mp

Bulevardul. Metalurgiei nr 124, sector 4, municipiul București

Nr. Cartea Funciară

201506

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)-Sector 4

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

208526

9999 mp

Bulevardul. Metalurgiei nr 128-130, sector 4, municipiul București

Nr. Cartea Funciară

208526

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)-Sector 4


Inventar de coordonate IE 208527

Nr

Pct

Coorto a pcLde t Ir

Lungimi]

laturi I

X[m]

Y[m]

1

319042.945

589836.589

9.637

2

319052.042

589833.409

10.935

3

319062.290

589829.595

3.454

4

319065.584

589828.556

3.075

5

319067.673

589530.812

2.107

6

319069.415

589831.998

2.168

7

319071.488

589831.364

39.035

8

319108157

589817.980

36.781

9

319142.755

589805.497

13.127

10

319155.102

589801.039

17.904

11

319145.347

569786.026

43.513

12

319108.525

589762.842

77.190

13

319043.129

589721.834

78.758

14

318976.483

589679.869

51254

15

318935.190

589710.231

53.572

Lk

318970.026

589750.930

112.493

|s=15114 mp


Inventar de coordonate IE 201506

319000

Nr. Pct

Coortio a petr anlur

Lungimi laturi

X[m)

YM

 • 17

 • 18

 • 19

 • 15

 • 16

1

 • 20

21

22

318945.588 318915.427 318910.621 318935.190 318970 026 319042945 319039.450 318970,178 318967.248

589771.424

589736.025

589730.472

589710.231

589750.930

589836.589 589838.098 589756.882 589753.441

46.506

7.344

31.833

53.572 1

112.4931

3.607 1

106.7461

4.519 B

28.162 H

S=2125 mp                      |


Inventar de coordonate IE 208526

Nr Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(l,i*1)

X[m)

Y[m)

19

318910.621

589730.472

70.134

23

318856.491

589775.067

18.876

24

316868.554

589789.585

80.795

25

318920.205

589851 714

2.541

26

318920.731

589854.200

1282

27

318920.212

589855.372

14.581

28

318929.169

589866.877

4.452

29

318933.313

589865.251

4.440

30

318937.622

589664.181

4.427

31

318942.041

589863.916

4279

32

318946.311

589864.189

6.785

33

318952.890

589865.850

4.073

34

318956.843

589866.831

4.734

35

318961.576

589866.712

4.185

36

316965.601

589865.567

6.829

37

318972.125

589863.550

2.289

38

318974.311

589862.871

10.939

39

318984.199

589358.193

8.816

40

318992.390

589854.934

19.902

41

319011.127

589848.224

88.328

42

318953.812

589781.017

12.636

17

318945.588

589771.424

53.849

S=9999mp                      jor,ciul de Cadasvușicpublicilate Imobiliară

BUCUREȘTI         va[abil

"document recepționat este valabil jcesul verbal           '


Prezentul însoțit


A. Date referitoare la teren


IE.208S27

S masuratoria15l J4mp

S cad!5024mp


Stâlp de inalta tensiune


Nr. parcelă

1

Total


Nr. parcelă


Total


Nr. parcelă

1

Total


Categorie de folosință

Cc


Categorie de folosință


Cc


Categorie de folosință

CcSuprafața măsurată (mp)


Mențiuni


^‘(^ECLî.Ofo § SOC;\ T

/ *'k>\ DF

AUTORIZASEljtl

= JSerb RO-p j /ianteiei2tl20 ^■c-GEO.rOFOS.R,L..


Sena RO-B-F Nr. Ițfeîl


15114

13114


Teren imprejmuit cu gard de plasa intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 si 15-16

si cu gard de beton intre punctele 11-12-13-14. Neimprejmuit intre punctele 10-11, 14-15 si 16-12125

2125


9999

9999


Teren împrejmuit cu gard de plasa intre petele 17-18-19-15-16,1-20

si cu gard de beton intre punctele 20-21-22-17 . Neimprejmuit intre punctele 16-1


Teren imprejmuit cu gard de plasa intre punctele 17-18-19 si 23-14-25-26-27-18-29-30-31-32 si gard de beton intre punctele 41-42-17. Neimprejmuit intre punctele 19-23


3 imobile = 27238 mp


Semnătura țifparafa; RlțZA


ICUKEȘTJ

MADAUNA

adastă'ancei


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


AClKtl*

♦ I Ci » * M I L' H fnixniTi mmtuil


Adresa BCPI: LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:021/3350169 021/3362195 Fax:


031/8166504


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 58 / 2020

întocmit astăzi, 21/01/2020, privind cererea 2263 din 15/01/2020 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

2. Executant: VASILE CĂTĂLIN

3. Denumirea lucrărilor recepționate: " Edificare parc in zona de sud a Mun București-Bulevardul Metalurgiei "

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de începere a lucrărilor:

|Număr act

Data act

Tip act

Emitent

poo“

11,12,2019

act administrativ

CONSILIUL LOCAL

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 58 au fost recepționate 1 propuneri:

♦ Recepție tehnica conform Legii 255/2012 cu modificările si completările ulterioare, Amplasamentul lucrării de utilitate publica "Edificare parc in zona de sud a Municipiului Bucuresti-Bulevardul Metalurgiei” Prezentul aviz nu conferă nici un drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral-juridice ale instituției noastre.

Suprafața este expropriata din imobilele situate In București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr.100-118, identificat cu IE 208527, Bd. Expoziției nr.124 identificat cu IE 201506 si Bd. Metalurgiei nr.128-130, Identificat cu IE 208526.

PFA răspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.

PFA este obligat sa execute măsurătorile la teren.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale; identificator [Tip eroare ^lesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


H0,          . 4)/^.V.

ANEXA 2

„Edificare parc în zona de sud a Municipiului București -

Bulevardul Metalurgiei”

ANEXA 2                        Edificare parc In zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei

-----------------------------------—-----------------

Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriere

decembrie 201B

Hr Cri

Num* Fraprteter                    Adraao

Hr Cadaa»*l

Supnrtsta TEREN prepare pon*v os pis priir* Mt-l

taitrenterin oaroaNpra» •taoAito

Valoare Taren (Ewa|

Vatoara teren Mfl

Vatearo totala teren * aonatoMtH ILB]

FORMA

HWMETATTt

i

SCA4JBOM COMMFtXSto. |   tatewdullMtah<taolw.1M-l1t

WIMT

W1M

M.lf

I7I.M7 <

4 MO 002 ta

4 «0 002.00 ta

PRIVATA

1

SCAUbOM COKamXML     BidnnrtalliHitertoi»w I2U»

mut

oare

(M.Bf

M7.»W<

30M.1Mta

30M.1M.COta

PRIVATA

1   BtowtatfeMrm» 1J4

îi»

«L1C1

1H.07SC

93?tM Im

932. IM,OO ta

PRIVATA

taprtteta totala TEREN imp|

na

1A1UI7C

L7MJX2filal

L7DL12«rO0tel

Bupretato totale TEREN pntpuaa spre mnptae - PROPRCTATE FWAU țmpX Vtato TEREN

mn

L7MJ3M0 tel

Totslvelosre teren [Euro]

1322497 «

Total veioare teren [Lei]

8.708326 lei

A W tradaa JpatoUlo msstata do m«1 JaO

CUr**WU I dorembri* «1»

un*w

ANEXA 1 rvdtu nul eue **u o eeilnure globale e valorilor Imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere el locuri! de utilitate publice

Raportul de evaluare nete efectuat in Ipotezele speciale stricte descrisa mal }ea;

1 5-a ateduat o        • ImwxAjî. coretoornnd terenul ca flnd Irtrarfan ftxfl coretructl conform «rin** CF 2 Evaluarea s-a bazat auduolv, strid pa datata «fin documortate si documariallte printa da la banafctari (tunai «tarata da Carta Funebra)

3. Evatuaterta ta rațnrtaaza la gria Notariat pttofci au cum prered* Lagaa 29MO1Q. Atofta, vakwfia au tatt aatmato prin utttzare* toțwtaoto* Hocmt* portru camwta» rotarix pubW portre atxd 201®. *1 anume zananto fumiztaa da Oria notariate 20 W 4S*aavut h redare Gria ttotartaia 201B București Mocnita da S C EURO EXPERT SRL 5. Suprefetete uMzala r tatim» rttatx «Unt cote printa «la la S C GEOTOPO SRL SupraMate ort dtarta lata da cate din Cartea Funebra.

O.&wactito au foat apteate to irma câtor corelate ta hapactte (stâlp da toata tereiuna, accao tmla la drum petote modamlzal)

7.                      Ttl»                          .w to                   ps.iln Ihw mar*! r «1H -l?»* * pfrwf fr          temi

KVPftt^Jaa"1-l-«g-e.M“rr*<1                    rJ-Pj fneete “rivl f-?1 rurdejd. ri; r-.                 d r e .wj rL^I, U, TI; ■;t >. tvi<t, |prk|<t elț |WC«| p^rtetll.