Hotărârea nr. 2/2020

HOTARAREnr. 2 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO - VOUCHERE" — ETAPA A II-A

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco - vouchere” - etapa a Il-a

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 977/28.01.2020 și al Direcției Generale Economice nr. 765/28.01.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 7/29.01.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 8/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 59/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bcurești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” - etapa a ll-a care are ca scop îmbunătățirea calității aerului în Municipiul București, respectiv Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului definită în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 539/24.10.2019.

Art.2 (1) Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1 se aprobă acordarea în perioada 2020 - 2021 a unui număr de 5.000 de eco - vouchere în valoare de 9.000 lei/eco-voucher.

(2) Acordarea unui singur eco - voucher se va face, la cerere, în schimbul predării


spre casare a unui autovehicul uzat care are norma de poluare non - Euro, Euro 1 sau Euro 2.

(3) Pentru acordarea eco - voucherului vor avea prioritate persoanele cu


domiciliul stabil în perimetrul ZACA care dețin în proprietate un autovehicul intens poluator înmatriculat și înregistrat la același domiciliu cu cel al proprietarului.

Art.3 Eco * voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel sau electrice, obiecte electorcasnice cu clasă energetică superioară (aparate frigorifice, mașini de spălat rufe/vase, uscător de rufe, aparate de aer condiționat, ...... '       ‘ ;trice,

aspiratoare) sau electronice (televizoare, DVD Player, I                              lucru,

monitoare pentru stații de lucru, laptop, tabletă, imprimante


Bd. Regina Elisabela nr. 4?, cod poștal 0!


Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor fizice sau familiilor care dețin în proprietate un singur autoturism poluant din categoria non - Euro, Euro 1 sau Euro 2.

Art. 5 Programul prevăzut la art. 1 se va desfășura pe baza unui Regulament aprobat prin Dispoziție de Primar General.

Art.6 Programul prevăzut la art. 1 va fi implementat de către Grupul de Lucru aprobat prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1984/07.11.2018.

Art.7 Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului București.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București România, tel.: +4021 305 55 00: www.omb.ro

Pag 2