Hotărârea nr. 198/2020

HOTARAREnr. 198 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Testăm pentru București!”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 556/05.05.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 12934/05.05.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 27/11.05.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 199/08.05.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 614/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

J

Art.1 Se aprobă proiectul „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTII”.

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, cetățenilor din Municipiul București, care vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTII”, în valoare de 2.233.000,00 lei.

Art.4 Se aprobă implementarea proiectului, prin intermediul unor unități sanitare publice și/sau private afiliate, în conformitate cu Procedura Operațională de Afiliere a entităților publice și/sau private existente la nivelul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.


Art.5 în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.05.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN


SECRETAR GENERAL


Adrian Pavel


Marius Adrian Pavel


București, 11.05.2020

Nr. 198’ ZAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir