Hotărârea nr. 197/2020

HOTARAREnr. 197 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - SOSEAUA GIURGIULUI NR. 162, LOT. B, SECTOR 4, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șoseaua Giurgiului nr. 162, LOT. B, Sector 4, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 10768/12.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 116/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 811/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 730/30501/04.07.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 46/20.07.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 40/25.10.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 99/30.10.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 860/19/SU-BIF-A/09.05.2019;

 • -  Avizul Tehnic C.O.V. nr. 1660/23.08.2016;

 • -  Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București: avizul nr. 1143/11996/08.08.2018;

 • -  Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane: avizul nr. 2705/AAT/17.08.2016;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1695119/15.03.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1434688/9991/19.08.2016;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.

  nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Șoseaua Giurgiului nr. 162, LOT. B, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 60/12.09.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 10767/12.09.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020 Nr. 197PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI I

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism J

Ca urmare a cererii adresate de M DESIGN ARHITECTURA SI URBANISM SRL cu sediul în București, sectorul 1, Str. Theodor Aman nr. 24, telefon/ fax -, prof. dr. arh. Florin Machedon - RUR A,B,C,D,E,F6, G5,G6 în calitate de elaborator al documentației de urbanism; S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Piața Presei Libere nr. 3-5, ap. - , telefon/fax. - , e-mail - și Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic Comunitatea București, în calitate de beneficiari, înregistrată la nr. 1752766/05.07.2019, în ccu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,*d&-mod]Hc^rî și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. I          .2019

pentru


PUZ- ȘOS. GIURGIULUI NR. 162, lot. B, SECTOR 4, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: Șos. Giurgiului nr. 162, lot B, sector 4, București, în suprafață de 1923,0 mp din măsurători ( nr. cadastral 220628, notat în Extrasul de Carte Funciară nr. 5282/30.01.2019) aparține Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic Comunitatea București, pentru care au fost emise Certificatele de urbanism nr. 644/16402 din 03.05.2016 și nr. 730/30501 din 03.07.2019 de Primăria Sectorului 4 ( termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).

Notă : Acordul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic Cabinet Președinte - adresa nr. 610/10.03.2016.

INIȚIATOR:    S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

PROIECTANT: M DESIGN ARHITECTURA SI URBANISM SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ : prof. dr. arh. Florin Machedon - RUR A,B,C,D,E,F6,G5,G6

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr.224/15.12.2015 și HCGMB nr.341/14.06.2018, HCGMB nr. 877/12.12.2018) cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona „G2a - subzona cimitirelor”. Subzona “G2a” este o subdiviziune a Zonei Funcționale “G”.

“Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură servirea populației cu transport în comun, piețe comerciale, echipare edilitară, cimitire și salubritate. Aflată în prezent în restructurare, această zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice (G), dar va dispune și de diferite sedii / birouri și spatii funcționale, inserate în interiorul altor zone (C, M, A), respectând regulamentul acestora.”


 • - Regim de construire: -

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise: cimitire și clădiri anexă: cimitire; capelă mortuară; mausoleu - osuar; circulații carosabile; parcaje; circulații pietonale; plantații; pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: nu este cazul.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 -10 mp., din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și 1 % construcții.

 • - Coeficient volumetric de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim = 0,15 mp ADC / mp.teren

 • - Retragerea minimă față de aliniament: -

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: -

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 46/20.07.2016

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - Inserție funcțională - de tip „M3” conf. PUG - “M3m” - stație de distribuție carburanți - servicii, anexe, prin restructurarea - UTR “G2a” subdiviziune a Zonei Funcționale “G” conform PUG.

 • - Regim de construire: discontinuu (izolat)

 • - Funcțiune predominantă : stație de distribuție carburanți -servici, anexe.

 • - Regimul maxim de înălțime: RH max= P +1E

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 23 %,

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 0,25 mp ADC/mp teren.

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim 6,Om.

 • - Retragerea minimă față de aliniament, limitele laterale și posterioare : 11,5 m față de actualul aliniament, min. 9,5 față de limita dreaptă, min. 3,Om față de limita stângă, cu respectarea specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Avizul nr. 9991/19.08.2016, împreună cu planșa nr. 1434688/14.07.2016, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

J

- Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1695119/15.03.2019, împreună cu planșa nr. 1695119/15.03.2019, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.


J Notificare - Asistență de specialitate de sănătate publică nr. 1143/11996/08.08.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

J kM'vz. tehnic C.O.V. - conform prevederi HG 568/2001 R ( HG 958/2012) și Ordin ME 728/2013 - Nr. 1660/23.08.2016.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Șos. Giurgiului nr. 162, lot B, sector 4, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2.1 anexată și vizată spre neschimbate și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.- ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 730/30501 din 03.07.2019 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Sectorului 4, București.

PUZBILANT'fcri

/< ^"*2-----i____l_L.

NTrUEON-t PUZ

Suprafețe Cj^caraflKXj» informativ pentru lotul stujjrat

— yupisfdid existenta (mp)

%

Suprafața propusa (mp)

%

Spațiu verde amei^țat

0

0

550

28.6%

Constructi^

0

0

143

7.4%

Neconstruit /^henajat

1923

100%

1230

64%

100%


INVENTAR DE COORDONAT "Sistem de Proiecție Stereo '70'1 Nr. cadastral 220410   /

Pct

Nord (m®

42

587148.191

320834.026

14

587149.442

320838.001 J

4

587148.645

320858.»72?

3

587148.489

320865.41 -.

2

587148.044

320883/BB

49

587144.153

32088311.1 1

500

587100.329

3208C'

501

587114.832

■ "


SOS GIURGIULUI No. 162S teren in proprietate

S - 1923.00 mp

S construita

S = 436.70 mp

S carosabila rutier Interloking

S = 1034.00 mp

S pietonala

S= 161.20 mp

S verde

S = 550.00 mp


M3*m: zona mixtă conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, servicii tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere), activități productive mici, nepoluante și locuințe .


Slot

=1923.00 mp

H maxim

= 6.00 m (P+1)

POT

= 23%

CUT

= 0.25


1-1 Secțiune inițiala


imita teren


16.254/

20167.6

3.15

7

3.25

3.25

7

3.15

7.5


Secțiune modificata cf. avizului de


circulație si cf. PUG "București 2000


xtindere Sos. Giurgiului i Extindere Sos. Giurgiului


imita inițiala tlren


3.25 3.25


PLAN URBANISTIC ZONAL


SOS GIURGIULUI NO 162/lot B


LEGENDAREGLEMENTARI

URBANISTICE


Constr
noi accese carosabile in


zona


Curți


Spațiu verde


Revizuit manual


Arbori propusi/existenti


Drum servitute


cimitir (G2a)


Circulații carosabile


Trotuare


Transpot in comun -tramvai


Sef profet


Arh.


întocmitArh. Bogdan Ispas


urb. Serin


Verificat


NU


DA


Data


iun.

2016


Pl.nr.* COPYRIGHT ! In conformitate cu art.39 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajarea teritoriului si de urbanism, aprobat prin HG nr.1519 / 2004, acest proiect este proprietatea intelectuala a societății M Design A&U Srl. înstrăinarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinație decât cea prevăzută in contract a planșelor sau soft-urilor aferente, intra sub Incidența legii dreptului de autor"


nf?. s>M. DESIGN arhitectura si urbanism CUI: RO 17501995/2005


Str. Theodor Aman no. 24, Sector 1

Tel/fax:. 4021 315 24 69, 0744 222 518, 0744 857140/București, România

E-mail: mdesign_m@yahoo.ro


i. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al prezentului


PUZ


să prevede prin preluare [confirmând] prevederile din RLU M3 ale PUG pentru


următoarele articole din RLU:


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M3*(m) - sunt admise următoarele utilizări:

 • - comerț cu amănuntul

 • - restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc.

 • - parcaje la sol și/sau multietajate

 • - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite- servicii și echipamente publice de nivel de cartier; • - servicii sociale, colective și personale;

 • - stafii de alimentare cu carburanți

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

M3*(m) - tclădirirea va avea la parterul orientat spre stradă funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100.o m de servicii și echipamente publice;

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • - se admite completarea cu clădiri comerciale în limita parametrilor tipului de UTR cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor existente.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


M3*(m) - se interzic următoarele utilizări:


- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;


 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare en-gros;

 • - stații de întreținere auto;

 • - curățătorii chimice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

 • -  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE $1 CONFORMAREA CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

M3*(m) - cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere și pentru zona de extindere:

 • - în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000.oo mp, cu un front la stradă de minim 30.o m;

 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500.oo mp și un front la stradă de minim 12.o m, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.o m în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M3*(m) - retagera fata de aliniamentul actual al Sis. Giurgiului va fi de 11.5 m

aceasta retagere asigura o eventuala viitoare retragere de 1.5 m fata de posibilul nou aliniament prevăzut de avizul de circulație (21.0 m fata de axul sos. Giurgiuui cf. prevederilor PUG „București 2000’’)

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

M3*(m) - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate

din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 3. o m, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.o m (cf. Planșa reglementari urbanistice);

- se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor

din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.o m, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.9 m de la pardoseala încăperilor;

- în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

M3*(m) - pentru funcțiunea solicitata este necesar o singura clădire

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

M3*(m) - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.o m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • - se recomanda asigurarea unui acces permanent de serviciu pentru zona de gospodriie a Cimitirului Evreiesc

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

M3*(m) - staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei,

deci în afara circulațiilor publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


M3*(m) - înălțime maximă admisibilă: Hmax. = P+ 1 ARTipdL^\1lĂ,A^^JUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

r

M3*(m) - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor [vezi ROMPETROL] dar cu condiția realizării unui ansamblu compozițional care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;


 • - pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza un suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

M3*(m) - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - se va asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații;

 • - dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este^vbliga

K /

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captare a apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

 • - se interzice dispunerea vizibilă a cablurilor TV

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

M3*(m) - se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.o m înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

 • - în spatiile verzi de fațadă ale echipamentelor cu caracter public minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații medii/înalte;

 • - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi plantat cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100.oo mp;

 • - parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1.2 m înălțime;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

M3*(m) - se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice cu garduri transparente de 0.7 m înălțime din dublate de gard viu.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂ ȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

2. M3*(m)        - POT = 23%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

2. M3*(m)   - CUT = 0.25PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI’/<Z;

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism 3

NR.                                                        [

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - SOS. GIURGIULUI NR. 162, LOT B, SECTOR 4, BUCUR 5                                                                       '                   '                               ' • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •   etapa anunț de intenție -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 04.11.2016- 18.11.2016.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 20.09.2017 -09.10.2017.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 20.03.2019 - 04.04.2019.

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. - Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. -

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public. Nu este cazul.

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru. Nu este cazul.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare.

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul Comisiei tehnice de circulație nr. 9991/19.08.2016, împreună cu planșa nr. 1434688/14.07.2016, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 99/30.10.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ-Șos. Giurgiului nr. 162, lot. B, sector 4, București ”,

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro