Hotărârea nr. 196/2020

HOTARAREnr. 196 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)- STRADA NUVELEI NR. 50, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Strada Nuvelei nr. 50, Sector 1, București ’ ’ »

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 9220/01.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 96/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 651/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 814/1573007/14.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 13/22.02.2019;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 866/S/22.05.2019;

 • -  S.C. Telekom S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/2928/10.08.2018;

 • -  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei termice București RADET: avizul nr. 68491/24.10.2018;

 • -  E-distribuție Muntenia: avizul nr. 231899283/06.09.2018;

 • -  Distrigaz Sud- Rețele: avizul nr. 312999.454/22.08.2018;

 • -  Apa Nova București S.A.: avizul nr. Rg91811848; S1-18514117/08.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr.

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1654159/14959/02.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.


>

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Nuvelei nr. 50, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 52/31.07.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, și Raportul informării și consultării publicului nr. 9217/31.07.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


București, 30.04.2020 Nr. 196

rfulțCi AM . / f'tCfyf'W

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


Ca urmare a cereri adresate de S.C. URBANART S.R.L. în calitate de proiectant pentru

3 de beneficiari, cu sediul în Municipiului București cu , completată cu nr. 1757308/22.07.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ se emitej și ector 3,


ucuresti, nr.1679654

2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completărijj următorul:


AVIZ

NR. .52.. l ...3.(.P.^:. .2019


PENTRU


P.U.D. - STR. NUVELEI NR. 50, SECTORUL 1, BUCURPENTRU CONSOLIDARE, REMODELARE, EXTINDERE Șl SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: cu adresa în Str. Nuvelei nr. 50, Sector 1, nr. cad. 257200, în suprafață de 320,00 mp conform Certificat de Urbanism nr.814/1573007 din 14.06.2018, emis de Primăria Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoane fizice.


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:Arh. FLORIN CIOBANU (RUR- D, E)


AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD este situată în intravilanul Municipiului București, Sector 1, face parte din Parcelarea Bazilescu înscrisă la poziția nr.191, cod B-ll-a-B-17913. Steren=320,00mp și este delimitată astfel: la Sud-Vest- proprietate privată din Str. Nuvelei, nr.52; la Sud-Est - Str. Nuvelei; la Nord-Est - Str. Lăstărișului; la Nord-Vest - proprietate privată din Str. Lăstărișului, nr. 21.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. APROBAT ANTERIOR:

 • • Conform Plan Urbanistic General al Municipiului București și a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completat și prelungit, imobilul este situat în L2- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare respectiv L2a -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

 • • REGIM DE CONSTRUIRE: front continuu, discontinuu;

 • • FUNCȚIUNI PREDOMINANTE: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri;

 • • RHmax= - înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării;

- se admite mansardarea clădirilor existente cu șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii;;

 • • POTmax= 45%;

 • • CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3-1,57 mp. ADC / mp. teren; • • Retrageri minime față de aliniament: se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri;

 • • Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării;

 • • Retrageri minime fată de limitele posterioare: clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării.

PREVEDERI P.U.D. - PROPUSE:

 • • Retrageri minime față de limitele laterale: pe limita stângă - calcan existent parter apoi retras 2,00m-3,00m la nivelurile superioare, pe limita dreaptă - retras 3,00m la parter;

 • • Retrageri minime față de limitele posterioare: retras 3,00m;

 • • Circulații și accese:

Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și se vor stabili prin avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București;

 • • Echipare tehnico - edilitară:

Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de utilități tehnico-edilitare existente în zonă cu respectarea avizelor specific.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu STRADA NUVELEI NR.50, SECTOR 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.D..

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. nr.814/1573007 din 14.06.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.

PLANȘA 6 - REGLEMENTARI

N


. LOCUINȚACRITERII

PL’G

PUZ- ZP

EXISTENT

PROPUS

Zona / Subzona / UTR

L2a

L2a

L2a

L2a

S - teren

-

-

320 mp

320 mp

S - construita

121 mp

135 mp

S- desfasurata

121 mp

464 mp

P.O.T.

45%

45%

38%

45%

C.U.T.

1.3 (1.57)

1.3 (1.57)

0.37

1.45

H max (nivel si m)

P+2E (+M)

P+2E (+M)

P

P+2E+M țllm comisa)

Spatii Verzi

-

-

199

100 mp

Accese Alei Parcari

-

-

-

85 mp


:1

' )

1 389.67

343 260.22

"2 '

I 4(R ()2

343 269.83

3

41 , i

343258.60

4

551 413.31

343 254. 1

551 397.78

343 245.99

551 396. 68

343 247.87

/

551 396. 84

: 217 )6

Suprafață letalii măsurată

Suprafață : acte -26!     10- . :D)»: •     ;


urban

urban planning evolution

PROIECTANT GENERAL

SC URBANART SRL

CUI: RO17430371/ 2005 J40/6072/2005

PROIECTANT URBANISlflX

SC URBANEFBp^L\ 7

PROIECTAT:

Urb. C.Arh. Florin Ciobanti

\\

PROIECTAT:

Urb. Razvan lliescu

Scara 1:500


/0TAi 4-AfmiVfmrS3IRil8l-aSliîsgla¥'uisuport pe baza 0,anur'lor

BILANȚ SUPRAFEȚE

MP

%

S. TEREN

320«00 mp

100.00 %

£ cn

S. CONSTRUITA + ALEI

121.00 mp

38.00 %

\lu

S. SPATII PLANTATE

199.00

62.00

S. TEREN

320,00 n>p

100.00

S. CONSTRUITA

135.00 mp

42.00

P

S. CONSTRUITA (proiecție P+ETAJ 1)

cca,144.00 mp

45.00

P.O.T

0. g

S. ALEI + PARCARX

85,00 mp

27.00

Q.

S. SPATII PLANTATE

cea.100,00 mp

31.00

S. CONSTRUIT DESFASURATA

464.00 mP

1.45

C.U.T.

APARTAMENTE (sub 100 mp) / 4 ap

= 4 locuri parcare

Certificat de Urbanism nr. 814 /1573007 din 14.06.2018


CONSOLIDARE, REMODELARE, EXTINDERE SI SUPRAETAJARĂ LOCUINȚA,

REZULTANT LOCUINȚA COLECTIVA P+2E+M cu 4 APARTAMENTE

Str. NUVELEI, nr, 50,Sector 1, București

Beneficiari:


(Ănwa «m . bfatfCGHfo ma. .


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICUL PUD - STR. NUVELEI NR. 50, SECTORUL 1, BUCURESTKK*

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și cdrrstrfta" publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.12.2018 -27.12.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.01.2019 -06.02.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 28.06.2019 -14.07.2019;

 • •  etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Conform Declarației Nr.948/08.08.2018 s-a realizat înștiințarea vecinilor pe toate laturile imobilului ce a generat PUD.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

în vecinătatea amplasamentului studiat.

- Numărul persoanelor care au participat la acest proces: 11 persoane.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, soluția urbanistică propusă a fost contestată de persoanele care au participat la procesul de consultare (Sesizări anexate în copie la prezentul Raport)

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Anexăm punctele de vedere transmise Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism și/sau inițiator care au fost postate pe site-ul PMB (anexat în copie la prezentul Raport).

Conform Declarației nr.949/08.08.2018 inițiatorul iși asumă "orice răspundere cu privire la corectitudinea și veridicitatea datelor puse la dispoziția autorității locale, în vederea adoptării documentației și de respectare a prevederilor consultării populației”

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sauamenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în comisiilor de specialitate compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului,

anismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor

Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB.


Ulterior emiterii Avizului, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu sunt solicitate avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație -PMB, după caz, cele ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații.

Referitor la propunerea soluției tehnice de detaliere a amplasamentului care face obiectul studiului au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și


avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 14959/ 02.10.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 13. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUD - STR. NUVELEI NR. 50, SECTORUL 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art. 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.