Hotărârea nr. 194/2020

HOTARAREnr. 194 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA GRIVITEI NR. 391A, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Calea Grivitei nr. 391 A, Sector 1, București

J                                       *                                 ’                             >

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14129/28.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 14/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 74/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 998/59/G/21872/28.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 111/14.09.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 129/21.12.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 44/01.07.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1354540/11.02.2019;

i - Serviciul Român de Informații: avizul nr. 14.708/2/31.01.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 411.220/14.02.2019;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT. 130/16.01.2019;

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. Th.4/44/28.01.2019;

Societatea Comercială de Transport cu Metroul „Metrorex” S.A.: avizul nr. M.04.01.01/691/28.02.2019;

Comisia de coordonare   a Primăriei   Municipiului București: avizul   nr.

1722053/30.05.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1730676/7546/02.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;                 /7                    z


completările ulterioare;


 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Griviței nr. 391 A, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 80/26.11.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14130/28.11.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


l fa ^.tSf Z

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC KXL STUDIO SRL - arh. Andrei NISTOR (RUR: DZO, E) cu

sediul în Municipiul București, Sector 2, Cod poștal 020607, str. Viitorului nr. 115, parter, camera P 02, telefon/ fax 0756 09 30 31, în calitate de proiectant al REGIA AUTONOMĂ REGISTRUL AUTO ROMÂN,


înregistrată cu nr. 1756171 din 17.07.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PUZ - CALEA GRIVITEI NR. 391A - SECTOR 1

J

GENERAT DE IMOBILUL din CALEA GRIVIȚEI NR. 391A - SECTOR 1, BUCUREȘTI, compus din teren în suprafață de 6.998,00mp mp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de Urbanism nr. 998/ 59/ G/ 21872 din 28.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 1.

INIȚIATOR:                   REGIA AUTONOMĂ REGISTRUL AUTO ROMÂN

PROIECTANT GENERAL:         SC KXL STUDIO SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Andrei NISTOR (RUR: DZO, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă.

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 7 din legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare: Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. în această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată.

Confom PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru UTR CB1, Art. 2 - Utilizări admise cu condiționări: extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții publice, schimbări de profil care să nu incomodeze prin poluare;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: distanța dintre aliniamente; număr niveluri suplimentare admise: 1 nivel în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15m, apoi retrase cu 2 nivele în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,00m și tangenta la 45 grade la aceasta;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 niveluri și mai multe niveluri și 2,2 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri,

 • - Retragerea minimă față de aliniament: amplasare pe aliniament sau retrase, conform caracterului străzii;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5 m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5 m;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

 • - CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: BIROURI Șl PARCARE;

 • - H max.: 23,00 m;

 • - R maxH: Ds+P+5E;

 • - POT max.: 60%;

 • - CUT max.: 2,88 mp. ACD/ mp.teren;

jPentru CB1_1:

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 2,00m, 4,75m și 10,00m față de limita sudică, 41,00 m față de limita nordică, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 11,50 m fața de limita vestică, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Pentru CB1_2:

 • - Construcție existentă: Sediu RAR, Ateliere - posibilă supraetajare în limita indicatorilor urbanistici reglementați;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 20% spații verzi și se va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 44/ 01.07.2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 si va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1730676/ 7546/ 02.05.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1722053/30.05.2019;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Ror

i, București, Ror


UKAS


Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal CALEA GRI VIȚEI NR. 391 A - SECTORUL 1, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 998/ 59/ G/ 21872/ 28.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 1.

Expert, Urb. Liliana Ionici

4ex./ 20.08.2019Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


P.U.Z. CALEA GRIVITEI NR. 391 A, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI J                                           *                                      #

BIROURI Șl PARCARE I--—--

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


U.04.01.


*89.36

52729»

0^7“

-3

8^50


88.90


893,3


Conform

PUG București


Existent Sediu Agenția eroviară Română Birouri


Existent

Piața Chibrit


Existent

Sediu INCERTRANS Birouri


Existent

Sediu R.A.R. - Birouri ' \

\ posibila supraetajare in \

linjită indicatorilor

Urbanistici reglementați

\  P+2
15 m

f Existent

C.F.R. Ateliere

Depou

Remiza automotoare


IE 248708


Existent

Sediul INCETRANS Ateliere, Laboratoare


Existent

Sediu INCERTRAN

Birouri


Conform

’UG București


D+P+5E

Parcare BirouH


atei


POT max = 60% CUT max = 2,88 RH max = D+P+5E


Existent C.F.R. Depou Remiza de automotoare


Existent

Sediu INCERTRANS

Ateliere, Laboratoare


IE 209596


inform


. iViu

DIREC


Existent Depozit


Existent INCERTRANS \ Depozit


Existent Foste sere


■■MMM


Existent

Sediu R.A.R.

Ateliere posibilă supraetajare în limita indicatorilor urbanistici


10 m

Existent

Fostă turnătorie în prezent depozite și servicii
SCARA 1 / 500


Inventar de coordonate

Nr.Pct |

Nord [m]

Est[m]

Distanta [m]

1

330409.84

5838Q8-01

9.81 m

2

330401.37

330387.90

583820.84

5 93 m

4

330382.71

583823.71

2.83 m

5

330380.27

583825.1 6

0.29 m

6

330380.41

583825.41

0.65 m

7

330379.86

583825.73

0.29 m

8

330379.71

583825.47

2.88 m

Q

330377.16

583826.82

0 49 m

10

330376.93

583826.39

1.11 m

11

330375.97

583826.94

4.55 m

12

330372.03

583829.22

0.27 m

13

330371.80

583829.36

0.65 m

14

330372.12

583829.93

2.69 m

15

330369.76

583831.24

0 33 m

O   m

17

330369.38

583831.82

0.18 m

18

330369.25

583831.68

1.41 m

19

330368.04

583832.40

0.22 m

20

330367.93

583832.21

34.67 m

21

330337.89

583849.54

13.59 m

22

330331.08

583837.78

8.05 m

23

330324.24

583842.03

4.82 m

24

330321.81

583837.88

4.10 m

25

330318.28

583839.96

56.87 m

/ o

330268.98

583868.31

1.06 m

27

330268.44

583867.41

5.23 m

330263.91

583870.03

1.32 m

29

330262.75

583870.66

18.33 m

30

330253.62

583854.77

0.83 m

31

330253.23

583854.03

21.05 m

"Z O

330243.54

583835.35

21.22 m

33

330233.02

58381 6.92

12.94 m

"7 4

330244.26

583810.50

10.17 m

.35

330239.73

583801.41

3.40 m

- ... -----—>—■ .......—........

.. .........

ub

330236.78

583803.12

9.82 m

37

330228.28

583808.03

10.63 m

7R

330222.76

583798.94

9.90 m

39

330214.17

583803.85

5.46 m

40

33021 1.29

583799.20

20.62 m

41

330228.1 1

583787.26

7.48 m

42

330231.51

583793.93

D.oo m

43

33023-7.73

583791.00

41.30 m

44

330258.21

583826.88

56.22 m

45

330307.19

583799.27

13.21 m

46

330313.89

583810.65

5.54 m

— ....----

——--

47

330318.72

583807.94

z.oz m

48

330320.13

583810.38

1 3.95 m

49

330332.37

583803.69

3.15 m..

60

360333 94

.583806.43

1.40 m .■

51

330335.16

583805.73

1.77 m

52

330336.04

583807.27

2.01 m

53

330337.78

583806.27

8.10 m i' 1

54

330333.78

583799.23

6.26 m’

55

330339.32

583796.33

8.13 m

56

330335.1 7

583789.34

7.01 m

57

330341.20

583785.77

10.64 m

58

330346.32

583795.1 1

4.89 m

59

330350.59

583792.74

5.22 m

60

330353.24

583797.24

4.52 m

330357.1 6

583794 99

0.18 m


62

330357.31

583795.09

3.67 m

63

330360.98

583794.89

2.59 m

64

330363 26

583793.67

7.55 m

65

330369.92

583790.12

0.26 m

66

330370.05

583790.34

5.11 m

67

330372.60

583794.77

9.43 m

oo

330380.81

583790.12

3.75 m

69

330384.20

583788.52

11.81 m

70

330394.39

583782.56

4.36 m

71

330396.55

583786.35

0.36 m

72

330396.86

583786.16

19.63 m

73

330406.93

583803.01

1.09 m

74

770407 40

583803.96

4.70 m

Suprafața din măsurători

6998 mp


UTR

FUNCȚIUNE

»

POT

CUT

Rh max

H max

CB1

Subzona servfcnfor pubiîce dispersate în afara zonelor protejate;

50%

2,40

în funcție de distanța dintre aliniamente

.....

M2

Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

70%

3,00

P+13E

42,00 m

M3

Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;

60%

2,50

P+4E

16,00 m

A2b

Subzona unităților industriale și de servicii;

80%

15,00

-

20,00 m


SITUAȚIE EXISTENTĂ

REGLEMENTAT

CONFORM P.U.G.

REGLEMENTĂRI PROPUSE

CB1         I

CB1 1

CB1_2

P.O.T. max.

41.30% |

50%

60%

50%

70%

C.U.T. max.

0.47

2.4

2.88

2.88

2.88

S.C.D. max. (mp)

3335.39

16795.2

20154.24

9935.34

10218.90

Rh. max.

H max. (m)

P/P+2E

10 m/15 m

în funcție de distanța dintre aliniamente

Ds+P+5E 23m

DS+P+5E 23m

DS+P+5E 23m

Funcțiune

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate -Sediul RAR

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

Suprafață maximă construită

2890.00

41.30%

3499.00

50.00%

4198.80

60.00%

1724.90

50.00%

2483.76

70.00°/

Suprafață minimă spații verzi pe sol natural (mp)

933.07

13.33%

689.95

20.00%

243.12

6.85?

Suprafață minimă spații ] verzi pe placă (mp)____

Suprafață minimă circulații pietonale, carosabile, spații publice amenajate - dale înierbate (mp)

3625.00

51.80%

1399.60

20.00%

466.53

1399.60

6.67%

20.00%

241.48

793.44

7.00%

23.00%

225.05

596.30

6.34°

16.81'

Suprafață neamenajată

483.00

6.90%

X

X

X

X

X

X

X

X

Suprafață teren* / U.T.R. (mp)

6998.00

100.00%

6998.00

100.00%

6998.00

100.00%

3449.77

100.00%

3548.23

100.00


Planșa U.04.01. Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională

Șef proiect

arhitect Andrei NISTOR

Proiectat

urbanist Maria Costelia CLAPA

Proiectat

urbanist Vlad Andrei NOUR

î \/^

Proiectat

urbanist Diana CONSTANDACHE

Proiectat

urbanist peisagist lulia Nicoleta SABĂU

Proiectat

urbanist Ana-Maria FLOREA

Proiectat

urbanist peisagist Alina Mihaela ȘTEFAN         /

P.U.Z. - Birouri și parcare -

Amplasament: Calea Griviței nr. 391 A, NC 274334, Sectorul 1, Municipiul București

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Proiect Nr.: 16/U/2018 Cod proiect: RAR-CG Faza de proiectare: P.U.Z. Contract Nr.: 571 /16.04.2018

Proiectant

S.C. KXL Studio S.R.L.

Str.Viitorului, Nr. 115, Sector 2, Mun. București

2018-2019


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. Rolul RLU..............

 • 1.2. Baza legală a documentației

 • 1.3. Domeniu de aplicare

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și

construit

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

 • 2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioare a parcelei

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii.................................................


 • 2.4.1. Accesuri carosabile.......................................................................

 • 2.4.2. Accesuri pietonale.........................................................................

  • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară.................................................

  • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri..............

   • 2.7.1. Spații verzi.....................................................................................

   • 2.7.2. împrejmuiri.....................................................................................

   • 2.7.3. Parcaje...........................................................................................

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE ..................................................................................’............’

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 4.2.1. Utilizări admise

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

 • 4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI Z.....f..

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni).................i.....y

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • 4.3.5. Circulații și accesuri

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară....................................... .1

 • 4.3.10. Spații libere și spații plantate • 4.3.11. împrejmuiri

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului  CPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE


 • 1.1. Rolul RLU

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilului amplasat în Calea Griviței nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul București și de amplasare a viitorului imobil de birouri și parcare respectiv amenajările aferente acestuia.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

 • 1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august’2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată ș completată prin Legea 86/2017;

 • -  Legea nr. 50/1991 (completată, modificată și republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

 • -  Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

 • -  HCGMB nr. 347/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor;

recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -  Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor (pen 43/1997);

 • -  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

 • -  HCGMB nr. 136/2012 - Anexa nr. 1 - Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB;Cod: KXLSTUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 4 din ÎS


 • -  Anexa Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr 66/06.04.2006.

 • -  Codul Civil;

M c ■ ■'i *>)

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:                            /

 • -  PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 si nr. 877/12.12.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018.

 • -  PUZ închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord - Autostrada urbană - tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina aprobat prin HCGMB nr. 294/ 2013 -. 292/27.11.2014.

 • 1.3. Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică la proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenul delimitat și reglementat în PUZ, din Calea Griviței nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul București. Pentru aceasta sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului imobil de locuințe colective si birouri.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZÂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, mai exact al sectorului 1, direct în baza autorizației de construire ce se va elibera, conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenurile reglementate nu fac parte din zone construite protejate, nu sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 și nu fac parte din situri naturale protejate.

De asemenea, în zona de studiu nu sunt prezente monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).Cod: KXL STUDIO - F 04

SC KXL STUDIO SRL


P.U.Z. Calea Griviței nr. 391 A, Sector 1, București


Ediția 1 / Revizia 0

Pagina S din 15     /2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

Funcțiunea propusă nu generează conflicte cu cele învecinate, prin urmare, compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei este asigurată.

Viitorul imobil va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului1 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor


închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului2 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism su


ime.


2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea executării viitoarei construcții se face cu respectarea condițiilor recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vede îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural3;

 • - asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic4);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe • 1 Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea 190/2013, Anexa 2.

 • 2 Idem 1.

 • 3 Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU, Art. 17).

 • 4 Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).Cod: KXL STUDIO-F 04 37

Ediția 1/Revizia 0

Pagina 6 din 15


ISO 9001 ci. 7.3

trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minim 1 și 1/2h la solstițiul de iarnă".


Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea si dimensionarea construcțiilor.

>                     I                                                                                                    I


2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

Prin prezentul PUZ se propune ca noua construcție a fi amplasată pe aliniament, iar construcțiile existente își vor păstra poziția actuală.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate la incendiu a construcțiilor.


2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei

Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

 • - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

 • - distantele minime fată de construcțiile vecine, care sunt amplasate fi,e“pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile sunt în conformitate cu:

 • • RGU

 • • Codul Civil

 • • Condițiile de însorire

 • • Reglementările de protecție la incendiu

 • • Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei

 • • Necesitatea separațiilor funcționale • • Reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului

 • • Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice


2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă poziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului îi vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.


2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabileAutorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice5, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii


mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.


5 Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelă (conform RGU, Art. 25)Cod: KXL STUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 7 din 15


ISO 9001 d. 7.3

S.C. KXL Studio S,R. L. 115,parter, camera P 02, Sector 2, Mun. București, 234 14761, J 4 0/3 a 1 6/2008

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilir urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

 • 2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale1. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Branșarea viitoarei clădiri la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire.

 • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Prin prezentul PUZ terenul din Calea Griviței nr. 391A își va păstra forma actuală.

în cazul în care va fi necesar, la faza DTAC se pot realiza dezmembrări sau alipiri în condițiile legii.


 • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

  • 2.7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilo ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de ga

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea, funcțiunea și zona geografică în care terenul este amplasat, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

parcelei,


 • 2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenul reglementat se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate în prezentul regulament de urbanism.

 • 2.7.3. Parcaje                                                                           4

Proiectul este realizat în vederea creșterii numărului de locuri de parcare necesare instituției.

6 Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public și pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU, Art. 26).

SC KXL STUDIO SRL
ICÂPITOLUL III -ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


Pe terenul reglementat prin prezentul PUZ, în suprafață de 6 998 mp se propune realizarea unui imobil de birouri și parcare.

La nivel de teren se reglementează general subzona |„CB1”| cu următorii indicatori urbani și suprafețe:

SITUAȚIE EXISTENTA

REGLEMENTAT CONFORM P.U.G.

REGLEMENTĂRI PROPUSE

CB1

CB1

P.O.T. max.

4130%

50%

60%

C.U.T. max.

0.47

2.4

2.88

S.C.D. max. (mp)

3335.39

16795.2

2015424

Rh.max.

P/P+2E

în funcție de distanța dintre aliniamente

DS+P+5E

H max. (mj

8 m/15 m

23 m

Funcțiune

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate -Sediul RZ’R

Servicii publice dispersate ih afara zonelor protejate

Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

Suprafață maximă construită

2890.00

41.30%

3499.00

50.00%

4198.80

60.00%

Suprafață minimă spatii verzi pe sol natural (mp)

3625.00

51.80%

1399.60

20.00%

933.07

13.33%

Suprafață minimă spații verzi pe placă (mp)

466.53

6.67%

Suprafață minimă circulații pietonale, carosabile, spatii publice amenajate - dde înierbate (mp)

1399.60

20.00%

Suprafață neamenajată

4S3.ro

6.90%

X

X

X

X

Supraf<ă teren* / U.T.R. (mp)

6998.00

100.00%

6998.00

100.00%

6998.00

100^00%

*Notu: Din suprafața totală de 5998 mp, 193mp suprafață în indiviziune -acces comun cu INCERTRANSși A.F.E.R.

în subzona „CB1” propusă s-au detaliat alte 2 subzone funcționale, care se vor intitula |„CB1 1" și „CB1 2”|. Aceastea detaliază utilizarea funcțională reglementată în PUG Municipiul București, propunându-se modificări asupra POȚ-ului și CUT-ului, în condițiile impuse de legislația în vigoare.
iCĂPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR IFUNCȚIONALE
 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Pe Calea Griviței nr. 391 A, sectorul 1, este propus un imobil de birouri și parcare.

Pe planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională este reprezentată suprafața maximă edificabilă în care se va încadra viitoarea construcție.

Pentru stabilirea regulilor de construire pe teren s-au reglementat două UTR-uri:

 • -  UTR CB1_1 - pentru zona estică a terenului pe care se propune noua construcție;

 • -  UTR CB1_2 - pentru zona vestică a terenului pe care sunt existente atelierele RAR.

  REGLEMENTĂRI DETALIATE PROPUSE

  CB1_1

  CB1_2

  50%

  70%

  2.88

  2.88

  9935.34

  10218.90

  DS+P+5E

  P

  23m

  10m

  Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

  Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate


  1724.90

  50.00%

  2483.76

  70.00%

  689.95

  20.00%

  243.12

  6.85%

  241.48

  7.00%

  225.05

  6.34%

  793.44

  23.00%

  596.30

  16.81%

  X

  X

  X

  X

  3449.77

  100.00%

  3548.23

  100.00%

  3
  Cod: KXL STUDIO - F 04 37

  SC KXL STUDIO SRL

  P.U.Z. Calea Griviței nr. 391 A, Sector 1, București           Ediția 1 / Revizia 0

  Pagina 10 din 15  SI Viii


 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 4.2.1. Utilizări admise

CB1_1 si CB1 2

 • - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

 • - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • - servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infostructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare; centre de informare, activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, săli de conferințe;

 • - hale pentru ateliere reparații autovehicule și testare auto;


 • - arhivă, magazie;

 • - parcări pentru autovehicule la sol, acoperite sau descoperite;

 • - clădiri de parcări;

 • - parcări pentru biciclete acoperite sau descoperite;

 • - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • - spații plantate - scuaruri;

 • - circulații carosabile.

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

CB1_1 și CB1_2

 • - extinderile și schimbările de profil carosabil de incintă se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

 • - în toate locurile publice se va asigura accesul persoanelor cu handicap motor.

 • - se va ține cont de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • 4,2.3. Utilizări interzise

CB1_1 și CB12

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 • 4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI          /

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiuni)                  /

CB1_1 și CB1_2

Prezentul PUZ păstrează forma inițială a terenului în suprafață de 6 998 mp,.

în cazul în care va fi necesar, la faza DTAC se pot realiza dezmembrări sau alipiri în condițiile legii.
Slr VHtoruI


 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

CB1_1

Față de limita de proprietate sud-estică în zona în care limita de proprietate reprezintă aliniament se propune amplasarea pe aliniament a construcției;

CB1_2

Pentru construcțiile existente intervențiile se pot realiza în limita amprentelor actuale, cu excepția lucrărilor de fațade (termoizolații, etc).

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

CB1_1

Viitorul imobil se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională), astfel:

 • -  Față de limita de proprietate nord-vestică - minim 41,00 m;

 • -   Față de limita de proprietate vestică - minim 11,50 m (retrageri variabile în funcție de forma limitei de proprietate conform planșei de reglementări);

 • -   Față de limita de proprietate sud-estică - retragere variabilă dinspre aliniament către limita posterioară între 2,00 m, 10,00 m și 64,00 m;

 • -   Față de limita de proprietate estică - retragere variabilă între 0,60 m și 4,75 m, Retragerea față de limita dintre UTR-urile propuse va fi de minim 3,75 m;

Pentru construcțiile existente intervențiile se pot realiza în limita amprentelor existente, cu excepția lucrărilor de fațade (termoizolații, etc).

CB1_2

Pentru construcțiile existente intervențiile se pot realiza în limita amprentelor existente, cu excepția lucrărilor de fațade (termoizolații, etc).

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă

CB1_1 și CB1_2

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificabilul propus, care să respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural. Limitele contururilor clădirilor propuse, au caracter orientativ în planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională, detaliile urmând a fi stabilite la faza DATC.

 • 4,3.5. Circulații și accesuri

CB1_1 și CB1_2                                    '                           .

Accesul în incintă se va realizează printr-o alee de acces (cu dublu sens) din Calea Griviței2, perpendicular pe aceasta. Din acesta se va putea accesa și parcarea exterioară și cea interioară pe la nivelul demisolului.


4.3.6. Staționarea autovehiculelor

CB1_1 și CB1_2

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul- parcelei, deci în a publice.
La nivelul demisolului, parterului, etajului 1 și 2 al construcției propuse, se vor amenaja locuri de parcare. Numărul minim al acestora se va asigura în raport cu suprafața utilă de spații de birouri rezultate și în raport cu suprafața desfășurată construită de servicii în conformitate cu Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.

în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanța de maxim 150 metri.

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

CB1_1 si CB1_2

Regimul maxim de înălțime admis este de Ds+P+5E, iar înălțimea maximă la atic va fi de 23,00 m.

în cazul în care va fi necesar, la faza DTAC, se vor putea realiza mai multe subsol


 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

CB1_1 și CB1_2

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă a distonează cu aspectul general al zonei.

Se interzice utilizarea improprie a materialelor și utilizarea culorilor stridente.

întrucât aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32), se va urmări integrarea viitorului ansamblu în cadrul zonei.

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară

CB1_1 și CB1_2

Pentru stabilirea soluțiilor de asigurare cu utilități a noului imobil ce urmează a se edifica, au fost solicitate și instituțiile în drept au emis avize de specialitate din care rezultă, atât existența infrastructurii edilitare din zonă, precum și condițiile pe care noua investiție trebuie să le respecte referitor la rețelele edilitare.

Prin studiul de fundamentare și coordonare rețele edilitare ce stă la baza avizului Comisiei de Coordonare nr. 1722053 din 30.05.2019 ce a avizat favorabil, strict din punct de vedere al rețelelor edilitare, planul de precoordonare pentru imobil cu condițiile:

 • -  la faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordarea la utilități, în conformitate du Legea 50/1991 acutalizată și modificată;

 • -  se va prevedea bazin de retenție calculat conform normelor în vigoare;

 • -  debitul mediu total de apă necesar estimat este de 8,00 mc/zi ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

 • -   accesul utilajelor pentru construirea viitorului imobil și construirea viitoarei parcări pe Calea Griviței nu vor afecta fundația și stabilitatea stâlpilor STB SA (fost RATB) care susțin rețeaua aeriană de contact troleibuz; în cazul în care stabilitatea stâlpilor STV SA (fost RATB) va fi afectată de lucrări, se va face relocarea sau demntoarea pe bază de comandă de execuție la STB SA (RATB) pe cheltuiala beneficiarului; organizarea de șantier nu va afecta siguranța și continuitatea mijloacelor de transport în comun;

  SC KXL STUDIO SRL


  Cod: KXL STUDIO-F 04 37

  Ediția 1 / Revizia 0

  Pagina 13 din 15  ISO 9001 d. 7.3


  S. C. KXL Studio S. R. L.


pentru organizarea de șantier se vor lua toate măsurile de siguranță pentru îmbarcarea/debarcarea în siguranță a publicului călători din/în stația de troleibuz/autobuze pentru călători RATB - Registrul Auto Român; la faza DTAC se va reveni cu o nouă solicitare de aviz STB SA (fost RATB) - conform aviz STB SA (RATB)


nr. 11463/27.07.2018;

la faza de Autorizație de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și „construire imobil de birouri și amenajarea unei parcări Calea Griviței nr. 391A, sector 1, București”, la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.

se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiului București” aprobat cu HCGMB nr. 82/28,04,2015 stipulate în Cap. III.3.C. Acitivitatea de salubrizare menajeră” și cap.lll.3.D. Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile

desfășurate.

 • -  pentru faza de Autorizație de Construire se vor respecta prevedrile art. 13 al HG 525/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  se vor respecta condițiile impuse prin avizele anexă la documentație;

Branșarea viitorului imobil la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de conștruir^:          '

 • 4.3.10. Spații libere $i spații plantate                                      '■    \

CB1_1 și CB_2

Se propune ca spațiul verde pe sol natural și cel pe placă să fie distribuit astfel încât să atingă un procent propus de 20%, raportat la întreg terenul.

Pentru întreaga incintă se va asigura o suprafață de minim 13,33% spații verzi pe sol natural și minim 6,67% spații verzi pe placă.

CB1_1

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Se va asigura o suprafață de minim 20% spații verzi pe sol natural și 7% spații verzi pe placă.

CB1_2

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Se va asigura o suprafață de minim 6,85% spații verzi pe sol natural și 6,34 spații verzi pe placă.


Procentele reglementate se pot modifica în condițiile în care, la faza de autorizare de construire se reușește atingerea unui procent mai mare decât cel stabilit pe unul dintre UTR-uri.

Astfel, pentru următoarele faze de autorizare procentele pot suferi modificări astfel încât să se păstreze procentul propus de 20%, raportat la întreg terenul.

 • 4.3.11. împrejmuiri

CB1_1 și CB1_2

Pentru terenul reglementat se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Acestea vor fi opace, cu înălțime maximă de 2,00 m.

Pe aliniament împrejmuirile vor avea soclu opac de maixim 60 cm înălțime după care vor fi transparente cu posibilitatea de a fi dublate de gard viu.

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

CB1_1


 • - POT maxim admis = 50 %

CB1_2

 • - POT maxim admis = 70 %

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

CB1_1 si CB1_2

 • - CUT maxim admis = 2,88(fata. vA.n Io HCfrfbu*.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

^RWRB/Na 44.


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI
PUZ - CALEA GRIVITEI NR. 391 A - SECTOR 1
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 26.09.2018 - 10.10.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.10.2018 -03.11.2018,

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.07.2019 -06.08.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv

scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.                         /

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB

"URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, RomâniaPentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.  Localizarea rezidentilor, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații si a făcut recomandări un cetățean, locuitor în zona Grivita - sector 1, București.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspecte: problematica parcării în zonă datorita existenței unui număr foarte mare de mașini abandonate, propunerea de edificare a unei construcții pe spațiul verde din incinta Regiei Autonomă Registrul Auto Român și nepublicarea în mod corespunzător pe siteul PMB a anunțului privind procedura de consultare și informare a publicului.

 • 5.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunere urbanistică astfel:

Procedura de informare și consultare a publicului s-a desfășurat conform HCGMB nr. 136/ 2012 prin amplasarea panourilor de informare pe teren și prin postarea documentelor necesare pe siteul PMB la secțiunea Servicii/ Urbanism/ PUZ CALEA GRIVIȚEI NR. 391 A - SECTOR 1.

Locurile de parcare pentru imobilul propus vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/ 2006 și se vor realiza în afara domeniului public, mai exact în incinta imobilului, la demisol, parter, etaj 1 si 2.

Spațiul verde existent pe teren și pe care se edifică noua clădire nu este spațiu verde public și nu este reglementat ca atare în vreun document de urbanism expirat, aprobat sau în curs de aprobare. Spațiul verde este amplasat în incinta unei proprietăți private, iar acesta a fost ocupat de construcțiile ce s-au desființat în anul 2015.

1                                                                  J

 • 6.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Ny este cazul.

 • 7.  Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, BucufeștlTRomânia

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși


profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1730676/ 7546/ 02.05.2019 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 44/ 01.07.2019 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - CALEA GRIVIȚEI NR. 391 A - SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul transmis de către cetățeni, precum și răspunsurile elaboratorului documentației. Anexa cuprinde un număr de 32 file.


1

Cod: KXL STUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 8 din 15

2

Circulația pe Calea Griviței se realizează în dublu sens.