Hotărârea nr. 193/2020

HOTARAREnr. 193 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA GH. IONESCU SISESTI NR. 54-58/DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Gh. lonescu Sisești nr. 54 -58/Drumul Regimentului nr. 35 - 37, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 11039/19.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 110/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 805/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 2009/229/S/42793/23.11.2017, nr. 2010/55/R/42792/23.11.2017 si nr. 957/90/S/12609/17.06.2015;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 15/15.02.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 61/28.12.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - avizul nr. 1429/ZP/19.08.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 52/08.07.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 7882/396/30.04.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spini” București - Ilfov: avizul nr. 1355605/29.03.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1666613/12.10.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1609291/5310/10.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Gh. lonescu Sisești nr. 54 -58/Drumul Regimentului nr. 35 - 37, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 62/19.09.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 11038/19.09.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC DESENATURAATELIER DE PROIECTARE SRL - arh. Florentin GUDILĂ (RUR: D, E) cu sediul în Municipiul București, Sector 3, Cod poștal 032749, str. Aleea Barajul Lotru nr. 5, Bl. M6B, Sc. 1, Ap. 5, în calitate de proiectant al TERRA GAZ CONSTRUCT SRL, înregistrată cu nr. 1769982 din 04.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ               )

NR. b2- /        201 9

PENTRU

PUZ - SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 54-58 / DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 - SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL din Șos. Gh. lonescu Sisești nr. 54-58 și Drumul Regimentului nr. 35-37 - Sector 1, în suprafață de 4.484,00 mp. și respectiv 1.919,00 mp., proprietate privată a persoanelor juridice conform Certificatelor de urbanism nr. 2009/ 229/ SI 42793/ 23.11.2017, respectiv nr. 2010/ 55/ R/ 42792/ 23.11.2017 eliberate de Primăria Sectorului 1.

INIȚIATOR:                    TERRA GAZ CONSTRUCT SRL
PROIECTANT GENERAL:         DESENATURA_ATELIER DE PROIECTARE SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Florentin Gheorghiță GUDILĂ (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și parțial în subzona funcțională L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite.

Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015, dar se află la mai puțin de 100 m de situl arheologic nr. 6 ”Băneasa - Vatra Nouă” - cod B-l-m-B-17861.02, clasat ca monument istoric pe Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 și se află în zonă cu servituti aeronautice.

Conform prevederilor RLU-PUG, pentru zona funcțională L-ZONA DE LOCUIT, este anticipată și susținută tranziția către un alt tip de zonă funcțională (zonă centrală, zonă mixtă) prin conversie sau prin reconstrucție - conform zonelor C și M.

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 7 din legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare: Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/ sau fizice. în această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o


UTR: L1c - Subzona locuințelor individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

 • - Regim de construire: discontinuu (cuplat, izolat), continuu (înșiruit);

 • - Funcțiuni predominante: locuire;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,9 mp. ACD/ mp.teren pentru P+1E și 1,3 mp. ACD/ mp.teren pentru P+2E;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retras cu 3 m, respectiv 5 m pentru străzi de categoria a I și II și 4 m pentru străzi de categoria a IIl-a;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3 m, sau alipire la calcan pentru regimul de construire continuu;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5 m;

UTR: M3 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri:

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: locuire, servicii;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): distanța dintre aliniamente;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%, 75% cu clădiri P+2E;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retras cu 5m;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3 m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5 m;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR M3 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri, pentru imobilul din Sos. Gh, lonescu Sisesti nr. 54-58

- Regim de construire: discontinuu;

- Funcțiuni predominante: BIROURI Șl LOCUINȚE;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 8m - 14,5m - 17,5m -22m;

,.._ - Regimul maxim de înălțime (R maxH): 2S+P+1E - 2S+P+2E+3R - 2S+P+3E+4R- 2S+P+4E+5R;

Z'O ;       - Prtocent de ocupare a terenului (POT max.): 55%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren;

V * \           1 fS ' 7                             1

x \2L ' ^e*ra9erea minimă față de aliniament: 3m, 5m, respectiv 8m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

**■>

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

- Retrageri minime față de limitele posterioare: 8m, 9m, respectiv 13m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

UTR: L1c - Subzona locuințelor individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru imobilul din Drumul Regimentului nr. 35-37Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Români.

Tel: 021.305.55.00                                                     !

http://www.pmb.ro                                                f

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 13m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): S+P+2E+3R;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 1,5 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 3m, respectiv 5m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbate;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 5m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbate;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari vizat spre neschimbate;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi pe sol natural și se va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 52/ 08.07.2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1609291/ 5310/10.07.2018;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ. Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1666613/ 12.10.2018;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - ȘOS. GH. IONESCU SISEȘTI NR. 54-58/ DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 - SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatelor de urbanism nr. 2009/ 229/ S/ 42793/ 23.11.2017, respectiv nr. 2010/ 55/ R/ 42792/ 23.11.2017 eliberate de Primăria Sectorului 1.


ARHITECT ȘEF^LJVțUNIClPi ARH. STEF. J              'blT

CUREȘTI, TRASCU


ueeanubeneficiar: s.uEimsm.i______________

* PROIECIflhT: S.C. ACIIV OESISH STUDIO S.R.L / S.C. DESEUflTURfl fiTEUER OE PROIECTA RE S.R.L

PROIECT

: PLAN URBflniSÎIC ZOflflL SOSEAUA GHEORGHE lOIESCO SISESTI5450 / ORlimUl REGIOlEnTULUI 35-37

PLANȘA

: REGLEfnillTARIURBflniSTICE                   q

- n • i                 ...........................-.............

inTOCfflIT

: arlJIIDIlA FIOREORREREORONITA          //

OAIA

117154-297 J4O

: FEBRiARIE 2019

*1275/2.5.01.2005   iCl TRFSTt          4 AJ FPA RARA. 11 Z”

| /î| \                   1. auu

yj-RH NR41TU nr.MXB SCARA 1 FTAJI APARTAMENT5


co nsujw NiT«Bin m iih


/;-N^.G.2,...|iLc0^S

B_ REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 54-58 (NR. CADASTRAL 267968)

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37                (NR. CADASTRAL 267967)

SECTORUL 1 BUCUREȘTI

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM CONȚINE PREVEDERILE R.L.U. AL P.U.G. PRIVIND SUBZONELE L1c SI M3 OPTIMIZATE LA NOILE FRONTURI GENERATE DE MODERNIZAREA CIRCULAȚIILOR IN ZONA PRECIZATA, REFERITOARE EXCLUSIV LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU, PENTRU FIECARE DIN CELE DOUA PARCELE COMPONENTE.

Plecând de Ia situația actuala a zonei _ in curs de schimbare atit din cauze de necesitați depășite dar si din cauze economice de eficienta folosirii terenului _ caracterizata prin oportunități funcționale si confîgurativ-spatiale, prezentul studiu la nivel de PLAN URBANISTIC DE ZONAL propune:

A_ pastrarea profilului funcțional existent si adaptarea prevederilor P.U.G. prin subzonele Llc / M3 la specificul si potențialul zonei cuprinse in prezenta documentație.

_respectiv construirea de fond in regim rezidenta si funcțiuni complementare de tip Llc si completarea formala a relației cu artera Șoseaua Gheorghe lonescu Sisesti in regim funcțional mixt de tip M3.

B_ ridicarea calitatii imaginii prinr-o dispoziție configurativ-spatiala si de plastica arhitecturala adaptate atit la relațiile de partiu cit si la relațiile cu vecinătățile imediate.

respectiv ridicarea adecvata a fronturilor din zona studiata la gabaritele aprobate pentru Șoseaua Gheorghe lonescu Sisesti (29m), Drumul Regimentului (20m) si celelalte artere propuse de categorie III (13m) cu stabilirea regimului maxim de inaltime prin retrageri consecutive in limitele capacitatii funcționale ale terenurilor.

C_ stabilirea parametrilor urbanistici de ocupare si utilizare care pot asigura atit validarea imaginii configura tiv-spațiale a propunerii cit si o rentabilizare a investițiilor.

_respectiv completarea fronturilor amplasamentului in studiu, adaptind parametrii destinați prin cele doua zone _ Llc / M3 _ la configurarea de ansamblu precizata prin avizul de oportunitate nr. 15 / 15.02.2016 prin care se propun doua edificabile distincte cu următorii parametri de urbanism: REGIMENTULUI 35-37 _POT=45% CUT=1,5 Hmax=16m (S+P+2E+3R) SISESTII 54-58        _POT=60% CUT=2,5 Hmax=24m (3S+P+4E+5R)

PENTRU RESTUL ZONEI CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SE APLICA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ASOCIAT P.U.G. PRIVIND SUBZONELE L1c SI M3


SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 54-58 (NR. CADASTRAL 267968)

M3

SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI AVIND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

 • - instituții, servicii si echipamente publice de nivel supranumi cipal, municipal, de sector si de cartier;

 • - sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • - servicii sociale, colective si personale;

 • - sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • - lacasuri de cult;


 • - comerț cu amănuntul;

 • - depozitare mic-gros;

 • - hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • - restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc;

 • - sport si recreere în spatii acoperite;

 • - parcaje la sol si multietajate;

 • - spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • - spatii plantate - scuaruri;

  • - locuințe cu partiu obișnuit;

  • - locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.


UTILIZARE FUNCȚIONALA PROPUSA PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA ARE CARACTER PRIVAT, RESPECTIV „COMPLEX SERVICII, BIROURI SI APARTAMENTE”.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

 • - clădirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific si vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se admit activitati în care accesul publicului nu este liber numai cu condiția sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta si sa nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 metri de servicii si echipamente publice si de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

 • - în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;


  62 I Iți • - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspatiile dintre blocuri cu condiția sa se mențină accesele carosabile si trecerile pietonale necesare si sa se respecte cerințele de protecție a clădirilor existente.

ACTIVITATEA SERVICII, COMPLEMENTARA REZIDENTEI, VA AVEA UN CARACTER CONDIȚIONAT SPECIFIC INTEGRĂRII IN CATEGORIA DOMINANTA : BLOC DE LOCUINȚE SI BIROURI.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul ge^rat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;                                                  / * / 1

 • - statii de întreținere auto;

 • - curățătorii chimice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice:

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedice evacuarea si colectarea apelor meteorice.

MOBILAREA URBANISTICA PROPUSA NU VA CONȚINE SUPLIMENTAR ALTE ACTIVITATI CARE NU CORESPUND CARACTERULUI ZONEI; RESPECTIV UTILIZĂRI INTERZISE.
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • - cu următoarele condiționări pentru subzona mixta din lungul principalelor

artere si pentru zona de extindere:

 • - în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strada de minim 30.00 metri;

 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului în parcele avand minim 500 mp si un front la strada de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre doua calcane laterale si de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesitați vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

 • - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un PUZ elaborat pentru tot traseul străzii prin care se va asigura coerenta cadrului construit, respectarea distantelor minime fata de clădirile existente care sa asigure o funcționare corecta, evitarea blocării acceselor carosabile si pietonale existente, conservarea arborilor existenti.


PARCELA _ SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 54-58 (NR. CADASTRAL 267968)_ CU AMPRIZE DE 43.90m (NORD), 105,60m (VEST), RESPECTIV 40.90m (SUD), ARE O SUPRAFAȚA INIȚIALA DE 4.484,OOmp DIN CARE 1.004,00mp SINT NECESARI, DATORITA GABARITELOR APROBATE, CIRCULAȚIILOR PROPUSE DIN CARE SE POT FACE ACCESELE. ASTFEL SUPRAFAȚA DEVINE 3.480,OOmp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - echipamentele publice vor fi retrase dc la aliniament cu minim 6 -10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activitatii si de normele existente;

 • - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a Il-a si de 6.00 metri pe străzi de categoria a IILa.

 • - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care

nu sunt servicii sau echipamente publice se amplaseaza pe aliniament; se pot / * / accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente sâ fie retrase fata de limitele laterale ale parcelelor si sa prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

 • - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime fata de aliniament care nu va depsi 20 metri (aliniament posterior).

 • - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fata de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

FATA DE ALINIAMENTE CONSTRUCȚIA PROPUSA SE VA RETRAGE, IN RAPORT CU CIRCULAȚIILE PUBLICE, MINIM 3m (RESPECTIV MINIM 6m PENTRU NIVELUL SUPERIOR RETRAS) LA ALINIAMENTUL NORDIC, MINIM 3m (RESPECTIV MINIM 8m PENTRU TRONSONUL P+1 RETRAS) LA CEL VESTIC, MINIM 5m (RESPECTIV MINIM 8m PENTRU NIVELUL SUPERIOR RETRAS) LA CEL SUDIC                (VEZI PLANȘA 2.1 REGLEMENTARI URBANISTICE)

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE PROPRIETĂȚII

 • - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea fata de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la comise, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea fata de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la comise, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

 • - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.00 metri de la aliniament;

 • - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se învecinează cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care aceasta limita separa de zona rezidențiala, de o funcțiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5.00 metri;

 • - se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separație dintre zona mixta si zona rezidențiala, o funcțiune publica sau o biserica, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere fata de limitele laterale ale parcelei egala cu jumătate din înălțimea la comise, dar nu mai puțin de 5.00 metri;


 • - distanta dintre clădirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii masurata la comisa, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

 • - se recomanda ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixta cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.00 metri, sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;

 • - în cazul clădirilor comerciale si de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

CONFORM PREZENTEI DOCUMENTAȚII CONSTRUCȚIA PROPUSA SE VA RETRAGE FATA DE LIMITA ESTICA (LATERALA) MINIM 8,00m; RESPECTIV MINIM 13,00m PENTRU TRONSONUL P+1 RETRAS.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA.

- clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanta se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala.

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE, IZOLAT PE PARCELA NR. 54-58 LA SOSEAUA GHEORGHEIONESCU SISESTI (NR. CADASTRAL 267968), ARTICULAT STRUCTURAL DIN TREI TRONSOANE (2S+P+2E+3R / 2S+P+3E+4R / 2S+P+4E+5R) PE DIRECȚIE EST-VEST ECHIDISTANTATE / RACORDATE LA 15m PRIN TRONSOANE 2S+P+1 PE DIRECȚIE NORD-SUD.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

 • - în cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel încât sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;

 • - se pot realiza pasaje si curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum si pentru pentru accese de serviciu;

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

IN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE OPERAȚIONALE IN ZONA AMPLASAMENTULUI CIRCULAȚIILE AU UN GABARIT APROBAT DE 13m PENTRU ARTERA DE LA NORD, 13m PENTRU ARTERA DE LA VEST SI 29m PENTRU ARTERA DE LA SUD (SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI). IN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESIBILITATEA PROPUNEREA PRECIZEAZĂ UN ACCES PIETONAL PE LIMITA NORDICA, TREI ACCESE PIETONALE DE-A ^UNGUL FATADEI/AMPRIZEI VESTICE SI DOUA ACCESE, UNUL PIETONAL SI UNUL CAROSABIL LA SUD _ SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

 • - staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • - în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacenta la o distanta de maxim 250 metri;

 • - se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se faca în suprafețe dimensionate si dispuse astfel încât sa permită ulterior, odata cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

PRIN PROPUNEREA DE MOBILARE URBANISTICA A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU SE VA ASIGURA, CONFORM H.C.G.M.B. 66/2006, PARCAREA IN INCINTA.

/Q _ V\

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILpR. /

 • - înălțime maxima admisibila pentru clădirile dispuse pe aliniament:

= P + 10 (33.0 m.) pe străzi cu 6 fire de circulație;

= P + 6 (21.0 m.) pe străzi cu 4 fire de circulație;

= P + 3 (12.0 m.) pe străzi cu 2 fire de circulație.

 • - se admite depășirea cu maxim doua niveluri numai cu condiția ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri si a tangentei la acesta la 45 grade; se admite marcarea intersecțiilor prin maxim doua niveluri situate în planul fațadei numai pe o lungime de 15.0 metri de la punctul de intersecție al aliniamentelor;

 • - daca înălțimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de înălțime al clădirii fata de distanta între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri; fac excepție de la aceasta regula numai întoarcerile si racordările de înălțime a clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

 • - înălțimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează în aceasta pe o lungime de 50.00 metri pe străzile de 6 si 4 fire de circulație si pe o lungime de 25.00 metri pe străzile cu doua fire de circulație sau mai puțin; în acest spațiu se recomanda racordarea în trepte a înălțimii clădirilor de pe strada considerata principala cu înălțimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acestea este mai mare de dou niveluri.

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE TERASAT SI ARTICULAT STRUCTURAL _ DIN TREI TRONSOANE IN REGIM 2S+P+2E+3R / 2S+P+3E+4R / 2S+P+4E+5R PE DIRECȚIE EST-VEST ECHIDISTANTATE / RACORDATE LA 15m PRIN TRONSOANE IN REGIM 2S+P+1 PE DIRECȚIE NORD-SUD _ CU ÎNĂLȚIMI PE NIVEL SPECIFICE ACTIVITATII DAR CARE NU VA DAPASIINALTIMEA MAXIMA DE 14,5m (P+3) LA NORD SI 22m (P+5) LA SUD.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de

I^o^2q.!.9

caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate;

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”;

 • - pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe ar1 erele principale pe baza unor studii si avize suplimentare.

DIN PUNCT DE VEDERE AL ASPECTULUI CLĂDIREA PROPUSA VA EXPRIMA CARACTERUL FUNCȚIUNILOR ATIT PRIN FORMA SI PROPORȚIA El CIT SI PRIN ELEMENTELE DE MODENATURA, ELEMENTELE DE DECOR SI MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE FOLOSITE.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - în cazul alimentarii cu apa din surse proprii se va obține acordul autoritatii competente;

 • - se va asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații;

 • - data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapida si captare a apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

PLECIND DE LA CARACTERUL DE MIXARE FUNCȚIONALA VIZAT _ LOCUINȚE CU BIROURI SI SERVICII _ PROPUNEREA SE VA INTEGRA URBAN SI PRIN RACORDAREA LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - se vor identifica, proteja si păstră în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4.00 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alti 10 arbori în perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

 • - în grădinile de fațada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

 • - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca minim 75% din terasele neutilizabile si 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite către clădirile învecinate;

 • - parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare;

PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU SUPRAFAȚA SPAȚIULUI VERDE VA FI DE MINIM 30%, CU AMENAJARE _ ACCES/CURTE/LOC DE JOACA _ SPECIFICA ATIT UTILIZĂRII FUNCȚIONALE VIZATE CIT SI VECINĂTĂȚII; RESPECTIV ALINIAMENTE / CORONAMENTE VEGETALE.


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

 • - se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor fi opace si vor avea înălțimea de minim 2,20 metri

 • - spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc

IN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMPREJMUIREA AMPLASAMENTUL IN STUDIU VA RESPECTA CELE DOUA SPECIFICITĂȚI ALE VECINĂTĂȚII; RESPECTIV INCINTE PRIVATE ÎMPREJMUITE PE LATURA ESTICA SI CIRCULAȚIE PUBLICA PE LATURILE NORDICA, VESTICA SI SUDICA.
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 • - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.


PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU PRECIZEAZĂ O NECESARA OCUPARE DE MAXIM 55%.                            [  (        \

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (d.UT)

- CUT maxim = 2.5 mp.ADC/mp.teren

' J' -L .. > •> PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU PRECIZEAZĂ O NECESARA UTILIZARE DE MAXIM 2,50 mp ADC / mp TEREN.

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 (NR. CADASTRAL 267967)
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2
NIVELURI SITUATE IN NOILE EXTINDERI
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat.

UTILIZARE FUNCȚIONALA PROPUSA PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA ARE CARACTER PRIVAT, RESPECTIV REZIDENTA IN REGIM DE LOCUINȚA COLECTIVA.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

 • - realizarea locuințelor este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii.

MOBILAREA URBANISTICA PROPUSA NU VA CONȚINE SUPLIMENTAR ALTE ACTIVITATI DECIT CEA REZIDENȚIALA DE TIP BLOC DE LOCUINȚE.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau vehicole de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din

circulațiile publice;                                                     /    / i\

 • - statii de betoane;

 • - autobaze si statii de întreținere auto;

 • - spălătorii chimice;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

MOBILAREA URBANISTICA PROPUSA NU VA CONȚINE SUPLIMENTAR ALTE ACTIVITATI CARE NU CORESPUND CARACTERULUI ZONEI; RESPECTIV UTILIZĂRI INTERZISE.
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

- se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

Regimul de construire

Dimensiune minima în cazul concesionarii terenului*

Dimensiune minima în zone protejate

Dimensiune miniaă în alte zone

Suprafața mp.

Front m.

Suprafața

Front

m.

Suprafața mP-_.

Front m.

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

350

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

350 •

14 ••

Parcela de colt

Reducere cu 50mp

Reducere front cu 25% pentru fiecare fațada

Reducere cu 50mp

Reducere front cu 25% pentru fiecare fațada ... _• Pentru L Id - 500 mp

•• Pentru Lld - minim 14 m

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia.

PARCELA _ DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 (NR. CADASTRAL 267967) _ CU AMPRIZE D

45.20m (NORD), RESPECTIV 26.00m (SUD), ARE O SUPRAFAȚA INIȚIALA DE 1.919,OOmp DIN


CARE 426,OOmp SINT NECESARI, DATORITA GABARITELOR APROBATE, CIRCULAȚIILOR

PROPUSE DIN CARE SE POT FACE ACCESELE. ASTFEL SUPRAFAȚA DEVINE 1.493,OOmp.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a Il-a si de 6.0 metri pe străzi de categoria a IILa.

 • - clădirile se dispun pe aliniament cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

 • - clădirile nu vor fi depăși adancimea de 15 metri de la aliniament.

 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în afara circulațiilor publice si pentru a permite plantarea corecta a unor arbori în gradina de fațada fara riscul de deteriorare a gardurilor si a trotuarelor de protecție;

 • - în cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

FATA DE ALINIAMENTE CONSTRUCȚIA PROPUSA SE VA RETRAGE, IN RAPORT CU CIRCULAȚIILE PUBLICE, MINIM 5m (RESPECTIV MINIM 8m PENTRU NIVELUL SUPERIOR RETRAS) LA ALINIAMENTUL NORDIC SI MINIM 3m (RESPECTIV MINIM 6m PENTRU NIVELUL SUPERIOR RETRAS) LA CEL SUDIC.

(VEZI PLANȘA 2.1 REGLEMENTARI URBANISTICE)


62 (nARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE PROPRIETĂȚII

 • - clădirea construita în regim înșiruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

 • - în cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietarii la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea la comisa în punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

 • - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea la comise în punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la comise dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din înălțimea la comisa, masurata în punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri.

CONFORM PREZENTEI DOCUMENTAȚII CONSTRUCȚIA PROPUSA SE VA RETRAGE FATA DE LIMITELE LATERALE (ESTICA / VESTICA) MINIM 5,00m (RESPECTIV MINIM 8m PENTRU NIVELUL SUPERIOR RETRAS).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu înălțimea la comisa a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la jumătate dar nu la mai puțin de 4.0 metri daca fronturile opuse nu au camere locuibile;

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE, IZOLAT PE PARCELA NR. 35-37 LA DRUMUL REGIMENTULUI (NR. CADASTRAL 267967).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

 • - locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioara a parcelei de minim 2,5 metri.

IN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE OPERAȚIONALE IN ZONA AMPLASAMENTULUI CIRCULAȚIILE AU UN GABARIT APROBAT DE 20m PENTRU ARTERA DE LA NORD (DRUMUL REGIMENTULUI) SI 13m PENTRU ARTERA DE LA SUD. IN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESIBILITATEA PROPUNEREA PRECIZEAZĂ UN ACCES PIETONAL PE LIMITA SUDICA, SI DOUA ACCESE, UNUL PIETONAL SI UNUL CAROSABIL, PE LIMITA NORDICA, DRUMUL REGIMENTULUI.


: 62.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

PRIN PROPUNEREA DE MOBILARE URBANISTICA A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU SE VA ASIGURA, CONFORM H.C.G.M.B. 66 / 2006, PARCAREA IN INCINTA.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - înălțimea maxima a clădirilor va fi P+2 (10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa a clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

EDIFICABILUL PROPUS PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA VIZEAZA UN SINGUR CORP DE CLĂDIRE TERASAT _ IN REGIM S+P+2E+3R SI ÎNĂLȚIMI PE NIVEL SPECIFICE REZIDENTEI DE STANDARD RIDICAT _ CARE NU VA DAPASIINALTIMEA MAXIMA DE 13m (P+3).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

 • - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

DIN PUNCT DE VEDERE AL ASPECTULUI CLĂDIREA PROPUSA VA EXPRIMA CARACTERUL REZIDENȚIAL ATIT PRIN FORMA SI PROPORȚIA El CIT SI PRIN ELEMENTELE DE MODENATURA, ELEMENTELE DE DECOR SI MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE FOLOSITE.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

PLECIND DE LA CARACTERUL VIZAT _ LOCUINȚA COLECTIVA DE STANDARD RIDICAT _ PROPUNEREA SE VA INTEGRA URBAN SI PRIN RACORDAREA LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la fiecare 100 mp;


 • - se recomanda ca pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU SUPRAFAȚA SPAȚIULUI VERDE VA FI DE MINIM 30%.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirile spre strada vor avea înălțimea de minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 si o parte transparenta dublata sau cu gard viu;

 • - gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

IN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMPREJMUIREA AMPLASAMENTUL IN STUDIU VA RESPECTA CELE DOUA SPECIFICITĂȚI ALE VECINĂTĂȚII; RESPECTIV INCINTE PRIVATE ÎMPREJMUITE PE LATURILE ESTICA SI VESTICA SI CIRCULAȚIE PUBLICA PE LATURILE NORDICA SI SUDICA.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT maxim = 45%

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU PRECIZEAZĂ O NECESARA OCUPARE DE MAXIM 45%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • - CUT maxim pentru înălțimi P+l =0.9 mp ADC/mp teren

 • - CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1.3 mp ADC/mp teren

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU PRECIZEAZĂ O NECESARA UTILIZARE DE MAXIM 1,50 mp ADC / mp TEREN.


ÎNTOCMIT


arh. Gudila Florentin Gheorghita
cht^ t*-1) ta MC&H&m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

privind Planul Urbanistic Zonal

SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 54-58/
DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 - SECTOR 1
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 26.07.2016 - 09.08.2016,

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 10.11.2016 -24.11.2016,

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.02.2019 -06.03.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.  Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații și a făcut recomandări cetățenii care locuiesc în zona Șos. Sisești - sector 1, București.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspecte: regimul mare de înălțime de 3S+P+4-5R raportat la UTR L1c, respectiv UTR M3 și asigurarea însoriii minime conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/1997.

 • 5.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunere urbanistică astfel:

Soluția propusă prevede mobiliarea amplasamentului în funcție de încadrarea urbanistică, astfel: pentru terenul încadrat în UTR L1c, regim de înălțime de S+P+2+3R, Hmax. 13m, iar -QerftFU terenul încadrat în UTR M3, regim de înălțime de 2S+P+1E - 2S+P+4+5R, Hmax. 8m -

V A 22m. \\

j '/□A

Necesitatea legală a unei minime însoriri este asigurată prin modul de orientare al celor două irriobile propuse, respectiv retragerile acestora față de limitele proprietate.

\   6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a

' teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1609291/ 5310/ 10.07.2018 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 52/ 08.07.2019 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 54-58/ DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37 - SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.