Hotărârea nr. 190/2020

HOTARAREnr. 190 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Inginer lorceanu Spiridon nr. 37, Sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 9420/06.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 113/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 808/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 1340/35J717.11.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 52/11.04.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 107/24.09.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 107/19.11.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spini” București - Ilfov: avizul nr. 914445/18.10.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1673353/09.11.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1666158/17312/31.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012^ H rârea

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.201

> X JCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Inginer lorceanu Spiridon nr. 37, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 55/06.08.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 9419/06.08.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


PRIM <RIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism î

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cereri adresate de D-na Andreea DALIMON reprezentant al B.I.A.

Andreea Dalimon în calitate de Proiectant de Urbanism, pentru                     cu

domiciliul/sediul în Municipiul București, Sectorul 2,                                            -

înregistrată la Primăria Municipiului București cu Nr.1698892/16.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. ^3" /    0^.2019


PENTRU

PUZ - STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Str. Inginer lorceanu Spiridon Nr.37, Sector 2, NC205184, în suprafață totală de 302,00mp proprietate privată persoană fizică (conform CVC Nr.21470/18.08.1992), în conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr. 1340/35 T din 17.11.2017 prelungit până la data de 16.11.2019 eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


B.I.A. Andreea Dalimon

arh. Andreea DALIMON (RUR- D,E, F6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, teren intravilan.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 10,0 metri; se admite un nivel mansardat, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 1,3 mp ADC/mp.teren; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC;

Retragerea minimă față de aliniament: clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii;

Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR : L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri

 • •  Regim de construire: continuu;

 • •  Funcțiuni predominante: LOCUINȚĂ

 • •  înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10,00m+H mansardă;

 • •  Regimul maxim de înălțime (RH max): S/D+P+2E+M;

 • •  Procent de ocupare a terenului (POT max.): 54,00%;

 • •  Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 1,56 mp. ACD/ mp.teren

 • •  Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • •  Retrageri minime față de limitele laterale: pe limita de proprietate stânga și retras minim 3,00m față de limita dreaptă, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • •  Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 17312/1666158/31.10.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1673353/09.11.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal- STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism Nr. 1340/35 T din 17.11.2017 prelungit până la data de 16.11.2019 eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București.

șoseaua ștefan cel marePROFIL TRANSVERSAL EXISTENT SI MENȚINUT


STRADA Ing. IORCEANU Spiridon


(se menține profilul transversal caracteristic existent)PLAN URBANISTIC ZONAL

str. Ing. IORCEANU SPIRIDON nr. 37 sector 2, București

PROPUNERE REGLEMENTARI

SC. 1/500

LIMITE


 • ■ ■ LIMITA ZONEI DE STUDIU

 • ■ —| LIMITA P.U.Z. str. Ing. IORCEANU SPIRIDON nr. 37

LIMITE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

| LIMITE PARCELE CF. PLANURILOR VIZATE O.C.P.I.

.......... LIMITE PARCELE CF. PLANURILOR CADASTRALE

PROPUNERE REGLEMENTARI

| PROPUNERE CONSOLIDARE, EXTINDERE, MANSARDARE CORP CI si C2, H max » S/D+P+M

Spre strada corpul C1 se va alinia la cornișa imobilului invecinat (nr.35).

1 PROPUNERE CONSOLIDARE, EXTINDERE,

J SUPRAETAJARE SI MANSARDARE CORP C1 si C2, H max = S/D+P*2Et+M

____ SUPRAFAȚA AFECTATA SPATIILOR VERZI/

| CIRCULAȚIILOR PIETONALE / PARCAJULUI PE DALE INIERBATE IN INCINTA

ZONA ACCES AUTO          1^- A

BILANȚ TERITORIAL

S teren = 300 mp (301,98 mp cf. măsurători cadastrale)

FUNCȚIUNI: locuința unifamiliala / servicii profesionale / comerț / parcaj la nivelul solului

H max = S/D + P + 2Et retras + M

POT = max 54% (suprafața construita la sol = max 163 mp)


CUT = max 1,56 (suprafața desfasurata -max471mp)

’.7pt3

/\j°- ]

U-J-

“fes

A7/2Ț

| A?>|

*       A

EXISTENT conform RLU-PUGMB

L1a|   I I PRESTĂRI SERVICII, COMERȚ SI BIROURI

|   | | SANATATE SI PROTECȚIE SOCIALA

|      | SPATII VERZI PUBLICE

|      | CIRCULAȚII CAROSABILEPROIECT NR.

1/2018

SCARA

1:500

PLANȘA NR.7

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.U.Z. - strada Ing. IORCEANU Spiridon nr. 37

Zona reglementată prin P.U.Z. - este terenul care a generat prezenta documentație de urbanism, situat în intravilanul Municipiului București, în teritoriul administrativ al Sectorului 2, pe strada Ing. IORCEANU Spiridon nr.37, cu suprafața de 300,00mp (301,98 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Zona studiată prin P.U.Z. este delimitată conform planului anexă al Avizului de Oportunitate nr. 52/11.04.2018 emis de P.M.B. și este figurată printr-o linie neagră punctată în planșa PROPUNERE REGLEMENTĂRI.

în baza concluziilor și recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezentată în

Memoriul General, rezultă că parcela din strada Ing. IORCEANU Spiridon nr.37, care constituie obiectul prezentei documentații, este construibilă cu condiția respectării

următorului regulament și conform ilustrării din planșa PROPUNERE REGLEMENTĂRI:


2018
• servicii profesionale / comerț / parcaj (complementare locuirii),

cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22.00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.

ART. 3. - UTILIZĂRI INTERZISE • conform R.L.U. - P.U.G. - M.B. aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (prel. valab. cu HCGMB nr. 232/2012 si HCGMB nr. 224/2015).
ART. 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENS.)

se mențin neschimbate suprafața de 300,00 mp (301,98 mp cf. măsurătorilor cadastrale) forma și dimensiunile parcelei din str. Ing. IORCEANU Spiridon nr.37


ART. 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • • față de limita laterală de Sud - edificabilul S/D+P+2+M se va alipi la calcan pe amprenta

construcției existente;

 • • față de limita laterală de Nord - edificabilul S/D+P+2+M se va retrage cu min. 3,00 m, cf.

planșei PROPUNERE REGLEMENTĂRI;

 • • față de limita posterioare de Vest

 • - edificabilul P+M se va alipi pe această limită, pe amprenta construcției existente, cu posibilitatea de depășire a acesteia cu o lungime de max. 1,00 m;

 • - edificabilul S/D+P+2+M se va retrage cu min. 3,00 m in continuarea corpului P+M și cu min. 5,00 m în rest, cf. planșei PROPUNERE REGLEMENTĂRI;

ART. 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

• distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă (edificabilul S/D+P+2+M propus și corpul existent C4 - garaj) va fi de min. 3,00 m.ART. 10. - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

• înălțimea maximă a clădirilor va fi S/D + P + 2Et retras + M = respectiv 10 m la cornișă (se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de max 60% AC);

• se admite depășirea de 1-2 metri a volumului P+M amplasat pe aliniament în regim de construire cuplat, numai pentru alinierea la cornișa clădirii învecinate din str. Ing. IORCEANU Spiridon nr.35.


ART. 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
 • • clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul

general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

 • • se interzice realizarea unor mansarde false;

 • • garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu

clădirea principală.

ART. 12. - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
 • • toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • • la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe

sub trotuare pentru a se evita producerea gheții se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare; toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din cj

blice și se


recomandă evitarea dispunerii vizibile a cabluri!


ART. 13. - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE
 • • se va asigura o suprafață de min. 30% spațiu verde pe parcelă (respectiv min. 20% pe teren

neimpermeabilizat și 10% pe terese / jardiniere);

 • • spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu


cel puțin un arbore la fiecare 100 mp.

ART. 14. -ÎMPREJMUIRI
 • • se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

 • • gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 m înălțime din care un soclu

opac de 0,60 m;

• gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălțimi de maxim 2,50.

ART. 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) P.O.T. max = 54%.

ART. 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

* C.U.T. max = 1,56.

" PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

5

Ze M


SERVICIUL URBANISM

Nr. ......./M.0./.2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37 - SECTOR 2

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 24.04.2018 - 10.05.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 31.07.2018-15.08.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 22.01.2019 - 06.02.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

 • 5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la y care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor țde avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii i^r hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul \ că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor x responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 17312/1666158/31.10.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 107/19.11.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37 - SECTOR 2”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.