Hotărârea nr. 19/2020

HOTARAREnr. 19 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 136 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 4, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 222111 ŞI PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 120 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 6, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 210130 SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "RECONVERSIE FUNCTIONALA SCOALA 100 SITUATA IN CALEA VACRESTI NR. 296, SECTOR 4" MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 344/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 967/21.01.2020 și al Direcției Juridic nr. 1115/21.01.2020.

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 14/29.01.2020 șî avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 17/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 277/26.11.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 316/20.12.2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în Strada Pridvorului nr. 4 și terenul în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în Strada Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ari. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (2), ari. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit d), alin. (7) lit. a), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobjlul privată în suprafață de 136 mp         es^Strada Pridvorului nr. 4, sectorul 4, și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4", conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul teren expropriat în suprafață de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4", conform listei din anexa nr. 2, suma în valoare totală de 319.014 lei, resprezentând suma globală estimată a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren expropriate, prevăzute la art. 1, se aprobă transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4 ”.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 344/26.06.2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenurile situate în strada Grădiștea nr. 6, strada Pridvorului nr. 4 și strada Pridvorului nr. 6, sector 4, se abrogă în ceea ce privește terenurile situate în strada Pridvorului nr. 4 și strada Pridvorului nr. 6, sector 4, iar în ceea ce privește terenul situat în strada Grădiștea nr. 6, sector 4, rămâne în vigoare.

Art.7 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București J!“           n" nnn''
Plan de amplasament șt delimitare a imobilului Scara 1:500

Proiect " Reconversie funcționala Școala nr 100 situata in Calea Văcărești nr 296, sector 4"


ANEXA NR.


Nr. cadastral

Suprafața imobilului (mp)

Adresa imobilului

210130

120 mp

Loc. București Sectorul 4, Str Pridvorului, Nr. 6, Jud. București

Nr. Cartea Funciară

210130

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 4

Nr. cadastral

Suprafața imobilului (mp)

Adresa imobilului

222111

136 mp

Loc. București Sectorul 4, Str Pridvorului, Nr. 4, Jud. București

Nr. Cartea Funciară

222111

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 4

Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970


cn

s


Oficiu! de Cadas£J pXcitate |mobiliară

&ÎJ      r«aioIE.210130

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.l+1)

X[m]

Y[m]

1

323689.871

509289,381

19.000

2

323692 719

509298.967

11.994

A 3

323681225

589302,383

10.003

*

323676.368

589292.807

12 003

S=120mp


Nr. Pct

Coordonate pdde contur

Lungimi laturi

D(l.l+1)

X|m]

Y[m)

5

323696,877

589312537

6.601

6

323691 084

589315.702

1.024

7

323690-501

589314.660

5.015

B

323688 614

589310214

1282

9

323687346

589310.404

3.534

10

323685255

589307.555

5.193

11

323682.002

589303.444

1.469

12

323680 969

589302.463

0246

3

323681225

589302 393

11 994

2

323692 719

589298967

0.258

13

323692.966

589298.093

14.193

S=136mp

IE:206403


0.26 m


D|9=l.28 m

Dtl.ol'47m

Dj “0.25 m

= 11.99m


A. Date referitoare la teren


parcelă Total


Categorie de folosința


Cc


Nr. parcela


Categorie de folosință


Suprafa|a (mp)


120________

120________

Suprafața tota

Suprafața (mp)


Mențiuni

Teren neimprejmuit


1

Total


Executant


Cc


ă a imobilului = 120 mp

___________________________Mențiuni______ Teren neimprejmuit


136

136

Suprafața totală a imobilului = 136 mp


S.C. GEO-TOPO S.ltt.

Confirm executarea măsurăturiltjMa corectitudinea întocmirii documfețitației ciț^irăl.^șicorespondența acesteia cu r<t tatelraitytereț^l Semnătura și ștaitmjla

Data: Decembrie2UT9 --------------Mtw-


Șjtma suprafețelor cej^g(^odSt1îrĂ^Sîțg^:256 mpucerea imobilului în baza de date integrată și tribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

Adresa BCPI: LOC; BUCUREȘTI. BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:021/3350169 021/3362195 Fax: 031/8166504

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1556 / 2019

întocmit astăzi, 31/12/2019, privind cererea 85913 din 12/12/2019

având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 2. Executant: VASILE CĂTĂLIN

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Proiect" Reconversie funcționala Școala nr 100 situata in Calea Văcărești nr 296 "

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de incepere a lucrărilor:

  |Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  277

  26.11.2019

  act administrativ

  HCL SECTOR 4

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1556 au fost recepționate 1 propuneri:

* Suport topografic-Expropriere pentru proiectul de utilitate publica :Proiect "Reconversie funcționala Școala nr.100 situata in Calea Văcărești nr.296, sector 4“

Prezentul aviz nu conferă nici un drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral-juridice ale instituției noastre.

Suprafața este expropriata din imobilul situat in București, Str. Pridvorului nr.4,sector 4, identificat cu IE 222111, împreuna cu imobilul in Str. Pridvorului nr.6, sector 4, identificat cu IE 210130.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

entiflcator [Tip eroare

|Mesaj suprapunere

Nu exista erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

ANEXA 2 SECTOR 4


Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriereProiect de utilitate publica

Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”


Nr.

Ort

Nume Proprietar

Adresa

Nr.

Cadastral

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Valoare totala teren [LEI]

Valoare totala teren [Euro]

FORMA PROPRIETĂȚII

1

SSSS

Str. Pridvorului nr.

4

222111

136

169.476 lei

35.632 €

PRIVATA

2

Str. Pridvorului nr.

6

210130

120

149.538 lei

31.440 €

PRIVATA

'

curs euro la data evaluării ^25.10.2019

4,7563

Lei/Euro

Sa

I