Hotărârea nr. 187/2020

HOTARAREnr. 187 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Basarabia nr. 250, Sector 3, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13291/08.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 35/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 193/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 3 - Certificatul de urbanism nr. 2031/17.09.2018;

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr.


168/28.12.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 50/23.05.2019;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1721/ZP/16.10.2019;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. Th.4/159/05.03.2019;

 • -  Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A.: avizul nr. M.4.01.01/3183/25.09.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr 56/29.07.2019;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355794/09.04.2019;

 • -  Comisia de coordonare Municipiului București: avizul nr. 1760054/26.09.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1753617/12862/23.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de - Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

  Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărâr nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. 4/20Ț0;Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Basarabia nr. 250, Sector 3, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 77/08.11.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 13292/08.11.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL - mașter urbanist Andra-Filofteia ZAMFIR (RUR: D3, DzO, E), în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 6, Cod poștal 060029, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14, telefon: 0371369382, pentru POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1777434/ 27.09.2019, respectiv nr. 1784264/ 18.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


NR, ^T/OĂ//.2O/S

PENTRU


PUZ - BD. BASARABIA NR. 250 - SECTOR 3

GENERAT DE IMOBILUL din BD. BASARABIA NR. 250 - SECTOR 3, compus din teren în suprafață de 22.950,OOmp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de Urbanism nr. 2031 din 17.09.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3.

INIȚIATOR:                        POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL

PROIECTANT GENERAL:            VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urb. Andra-Filofteia ZAMFIR (RUR: D3, DzO, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/ 12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează preponderent în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR) M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi de P+4 niveluri având următorii indicatori urbanistici reglementați: POTmax. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8m); CUTmax. 2,5 mp. ACD/ mp.teren; Hmax: distanța dintre aliniamente și parțial în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) A2a - subzona unităților predominant industriale, având următorii indicatori urbanistici reglementați: POTmax. 80%; CUTmax. 15 mc/ mp. teren; Hmax: 20 m.

Conform PUZ Sector 3, aprobat prin HCGMB Nr. 49/ 30.01.2019, teritoriul studiat are reglementarea:

UTR M2ZPr - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi de P+14 niveluri cu accente înalte* situate în zonele de protecție a monumentelor istorice izolate - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: servicii, comerț, locuire;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): distanța dintre aliniamente / accentele peste 45-50m se justifică prin PUZ;


 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3,5 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retrase;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: minim 3m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 5m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

 • - UTR M2ZPr - subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi de P+14 niveluri cu accente înalte* situate în zonele de protecție a monumentelor istorice izolate

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: CENTRU COMERCIAL Șl ALIMENTAȚIE PUBLICĂ;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 15m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+2E;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3,0 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 6,00m față de aliniamentul Bd. Basarabia, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 5,00m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m, respectiv 3,00m, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 20% spații verzi pe sol natural, min. 10% spații verzi pe terase și sol impermeabil și va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 56/ 29.07.2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1753617/12862/ 23.08.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1760054/ 26.09.2019;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal BD. BASARABIA NR. 250 - SECTORUL 3, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Inventar de coordonate - NC 229553

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

1

326847.95

593817.39

21.53 m

2

326827.27

593811.40

21.87 m

3

326806.30

593805.19

24.19 m

4

326783.09

593798.38

4.27 m

5

326779.58

593795.96

4.29 m

6

326777.06

593792.48

3.88 m

7

326775.34

593789.00

3.84 m

8

326774.33

593785.30

4.83 m

9

326774.94

593780.52

4.83 m

10

326776.36

593775.2)0

21.19 m

11

326782.13

593755.51

65.53 m

12

326800.60

593692.64

43.36 m

13

326812.76

593651.01

51.38 m

1 A

326827.1 0

093001 .70

2.00 m

15

326828.05

593599.89

2.00 m

16

326829.25

593598.30

1.28 m

17

326830.45

593597.83

5.23 m

18

326835.52

593599.07

63.88 m

19

326896.85

593616.97

9.21 m

20

326905.69

593619.54

40.64 m

21

326894.36

593658.57

32.96 m

22

326885.06

593690.19

21.04 m

23

326879.11

593710.37

10.44 m

24

326876.15

593720.39

20.41 m

25

326870.44

593739.98

28.80 m

26

326862.38

593767.63

26.75 m

27

326854.89

593793.31

18.84 m

28

326849.68

593811.41

6.22 m

Suprafața din măsurători

16507 mp

Inventar de coordonate - NC 223992

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

29

326706.17

593775.60

31.28 m

30

326716.57

593746.11

29.84 m

31

326725.41

593717.61

9.72 m

32

326734.74

593720.35

39.40 m

33

326772.58

593731.34

3.05 m

34

326775.29

593732.73

2.97 m

35

326777.33

593734.89

3.05 m

36

326778.57

593737.67

2.97 m

37

326778.80

593740.64

42.80 m

38

326767.04

593781.79

2.26 m

39

326766.40

593783.96

2.28 m

40

326765.32

593785.96

2.19 m

41

326763.89

593787.62

2.31 m

42

326762.05

593789.02

2.69 m

43

326759.49

593789.83

2.85 m

44

326756.66

593790.20

2.76 m

45

326753.91

593790.08

2.78 m

46

326751.20

593789.49

38.44 m

47

326714.33

593778.59

1.96 m

48

326712.46

593778.00

1.96 m

49

326710.94

593776.76

4.91 m

Suprafața din măsurători

3573 mp


Profil 1-1 BULEVARDUL BASARABIA profil propus în zona reglementată


Profil 2-2 STR. LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU profil existent și menținut conform PUZ Coordonator Sector 3


Profil 3-3 STR. ION ȘAHIGHIAN profil existent și menținut conform PUZ CoordonatorPlan Urbanistic Zonal - Construire centru comercial și de alimentație publică, cu regim maxim de înălțime P+2E, Bulevardul Basarabia, Nr. 250, Sectorul 3, Municipiul București


PLANȘA 03. REGLEMENTARI URBANISTICE

- ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ-LEGENDĂ

LIMITE

fri I Limită zonă studiată

[      | Limita administrativă dintre Sectorul 2 și Sectorul 3

nxmj Limită zona reglementata

------------------| Limită parcele conform ANCP1

| Limită clădiri existente

Limită U.T.R.


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ conf. PUZ COORDONATOR SECTOR 3 București aprobat cu HCGMB nr. 49 / 31.VI.2V19Subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte

Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri

Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

Unităti învățământ 5                 5

Subzona locuințelor colective înalte cu P+5-10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate

Subzona transporturilor feroviare


CIRCULAȚII

Circulație carosabilă și parcări

[ Circulație pietonală

| Traseu tramvai


Monument istoric identificat LM1 2015 - halele uzinelor Malaxa

(cod LM1 B-11-a-A-18091)

Delimitare zone de protecție monumente izolate cf. PUZ Coordonator Sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49 / 31.01.2019

Accente de înălțime cf. PUZ Coordonator Sector 3 aprobat cu HCGMB

nr. 49/31.01.2019


REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Edificabil propus

[MT] Centru comercial și de alimentație publică cu regim maxim de înălțime de P+2E

sa Retrageri minime

----[ Drum propus cu caracter orientativ

Terenuri aflate în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice ce pot fi destinate transferului către drumurile de incintă pentru lărgirea acestora

Acces carosabil parcelă cu caracter orientativ

► Acces pietonal parcelă cu caracter orientativCriteriu

PUG

PUZ Sector 3 aprobat HCGMB nr. 49/31.01.2019

Existent

Propus

Zonă/Subzonă/UTR

M3

A2a

M2

(pe teren)

M2- Centru Comercial

S teren

17 946 (78%)

5 004

(22%)

22 950 mp

100%

22 950

mp

100%

22 950 mp

100%

S construită

-

-

-

-

-

13 770 mp

S desfășurată

-

-

-

68 850 mp

POT

60%

80%

70%

_

60%

CUT

2,50

15(C.U.T.

volumetric)

3,50

•e

-

3,00

H max (nivel și m)

P+4

P+6

(20,Om)

P+14

P+14

(33,Om)

-

P+2

(15,Om)

Spații Verzi

-

-

a

-

-

-

4 590 mp

20%*

Accese

Alei Parcări

2867 mp

12,4%

4 590 mp

20%


* pentru aprobarea realizării oricărei construcții noi va fi condiționată de amenajarea și(întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici, și condiții de drenare a execesului de umiditate conform Raportului anual pe anul 2010 privind îndeplinirea măsurilor din programul integrat de gestionara calității aerului, anexă la H.C.G.M.B. nr. 116/2011

Profil 4-4 BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918 profil existent și menținut conform PUZ Coordonator Sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/31.01.2019


Profil 5-5 STR. PROPUSA A profil propus


Profil 6-6 STR. PROPUSA B profil propus conform PUZ Coordonator Sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/31.01.2019


Profil 7-7 STR. PROPUSA C profil propus


NOTA: Zona reglementată este cea determinată de terenul care a generat PUZ, conform Certificatului de Urbanism obținut (Certificat de Urbanism 2031 din 17.09.2018), restul reglementărilor sunt cu caracter orientativ si preluate din documentații de urbanism, aprobate anterior (PUZ Coordonator Sector 3, aprobat Cu HCQMB nr. 49 din 31.01.2019)urb. Aj urb. Ai urb. A urb. D;


NUME PLANȘA


PROIECT NR :

WHF.WiWn


COD PROIECT

3202


COD LIVRABIL:


38275


FAZA:


PUZ


PLANȘA NR.:


U 03Cjl I COWSTRWM j VBTOROL Httc-f-A H£. 3 U££t‘i&

P.U.Z. CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”

Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


BENEFICIAR:

POLYMAS MEDIA INVESTMENT S.R.L.

Șoseaua Cheorghe lonescu Sisești, nr. 66-70, et. 1, sector 1, București

PROIECTANT:

VECO CONCEPT ENCINEERINC S.R.L.

București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14

AMPLASAMENT:

Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

SEF DE PROIECT:

Urb. Andra-Filofteia Zamfir


DATA:

SEPTEMBRIE 2019


VEGO CONCEPT ENGINEERtNG S.R.L J40/13314/2011 CUI 29319742


Splaiul Independentei nr. 291-293, etaj 14 060031, Sector 6, București


uego.haidihgs affice@uego.holdings

Tel 021315 03 97 Fax 021315 03 98


VEGO

„P.U.Z. CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”

Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

LISTA COLECTIVULUI DE ELABORARE:

PROIECTANT GENERAL:

ȘEF DE PROIECT:

VERIFICARE INTERNĂ:


GO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.COLECTIV PROIECTARE:


VEGO

©2018


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L Splaiul independenței nr. 291-293, etaj 14 uego.haidîngs office@oego.holdlngs J40/133W2011 CUI 29319742         060031, Sector 6, București              Tei 021315 03 97 Fax 021315 03 98


„P.U.Z. CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

________VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM__

CONȚINUT R.L.U. »

INTRODUCERE

 • 1.  Date de recunoaștere a documentației

 • 1.  Rolul regulamentului local de urbanism

 • 2.  Baza legală a elaborării

 • 3.  Domeniul de aplicare

 • 4.  Documentații de urbanism elaborate anterior

 • 5.  Diviziunea teritoriului în Unități Teritoriale de Referință

 • 6.  Observații

 • 7.  Restricții și permisivități de intervenție referitoare la imobilele din

Strada Basarabia nr.250 din perspectiva relației cu valorile culturale existente în zonă

TITLUL II- PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI

TERITORIALE DE REFERINȚĂ

ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAT! ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

„P.U.Z. CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

INTRODUCERE

1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării:

„P.U.Z. CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”

Ad resa

Bulevardul Basarabia, nr. 250, sector 3, București

Beneficiar:

POLYMAS MEDIA INVESTMENT S.R.L.

Proiectant:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14, înmatriculată sub J40/13314/2011, C.U.I. RO 29319742, tel +40 21 315 03 97 fax +40 21 315 03 98

Data elaborării:

SEPTEMBRIE 2019

Faza

P.U.Z.

CONȚINUT: r

TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:___

 • 1.  Rolul regulamentului local de urbanism

 • 2. Baza legală a elaborării

 • 3. Domeniul de aplicare

TITLUL II- PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE S

DE REFERINȚĂM2- CENTRU COMERCIAL

CENTRU COMERCIAL SI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E

Împreună CONSTRUIM VIITORUL


TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE;

1. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.

Prescripțiile cuprinse în prezentul RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pentru întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retrageri față de aliniament, limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară

Odată aprobat, împreună cu PUZ-ul, RLU aferent autoritate al administrației publice locale.

 • 2. Baza legală a elaborării

P.U.C. Municipiul București și RLU - aprobat prinHCGMB nr. 324/201, nr. 241/2011, nr. 323/2012 și nr. 224/2015 (pentru prelungirea valabilității PUG);

P.U.Z. Sector 3 aprobat prin HCGMB nr.49 din 31.012019;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție cu modificări

si completările ulterioare;

Ordin nr. 176/N//16 privind "Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000 august 2000 al M.L.P.A.T.; Ordinul comun nr. 214/RT/l6NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor


/O

08 ff $V E O O “xj™

și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Legea 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009;

OUG nr. 59/2007 -privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr.4/2007, art. 31 "norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice”;

Ordin pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, M/Of/anul 178 (XXII) nr. 670 bis 1.10.2010;

Legea 5/2000 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a -III- A Zone protejate;

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);

Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996);

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 137/1995, republicată);

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.C. nr. 43/1997);

Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Romane cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 662/2006 privind procedura si competentele de emitere a autorizațiilor si avizelor de gospodărire a apelor;

H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

H.G.R. nr. 855/2001 privi

Codul Civil actualiza: 20ff^

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L J40/13314/2011 CUI 29319742
SZaă V E C O

 • 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal se aplică teritoriului aflat în municipiului București, respectiv în sectorul 3, în proximitatea arterelor Bulevardul Basarabia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Șoseaua Vergului, conform lungimilor de segmente determinate în planul de proiecție Stereo 70 și în suprafață de 22.950 mp compus din următoarele terenuri:

 • - nr. cad. 229553 (16507 mp);

 • - nr. cad. 223992 (3564 mp);

 • - nr. cad. 201641 cotă indiviză (508 mp + 2373 mp);

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

N: domeniul public, Bulevardul Basarabia, lotul cu numărul cadastral 227219;

 • -  V: proprietate privată cu număr cadastral 201641 (cotă parte indiviză a Polymas Media Investment S.R.L.);

 • -  S-V: proprietate privată cu număr cadastral 201641 (cotă parte indiviză a Polymas Media Investment S.R.L.);

 • -  S-E: proprietate privată cu număr cadastral 201641 (cotă parte indiviză a Polymas Media Investment S.R.L.);

E: proprietate privată cu număr cadastral 201641 (cotă partt Polymas Media Investment S.R.L.);


Conform ridicării topografice, terenul studiat este liber de construcții.

 • 4. Documentații de urbanism elaborate anterior

 • -  P.U.C. Municipiul București și RLU aferent - aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 și HCGMB nr. 324/201, nr. 241/2011, nr. 323/2012 și nr. 224/2015 (pentru prelungirea valabilității PUC);

 • -  P.U.Z. Coordonator Sector 3, aprobat cu H.C.G.M.B. nr 49/31.01.2019;

P.U.Z. Ansamblu rezidențial “Basarabia" - Bulevardul Basarabia nr. 169-171, sector 3, aprobat cu H.C.G.M.B nr. 342/31.10.2016;

P.U.Z. Imobil magazin Retail „Lidl” - Bulevardul 1 Decembrie 1918 IC -Bulevardul Basarabia 246-250, sector 3, aprobat cu H.C.G.M.B nr. 524/23.08.2018;

P.U.Z. Complex de locuințe și funcțiuni complementare - Șoseaua Vergului nr. 16, sector 3 - în consultare (avizarea proiectului);


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L Sp/aiul Independenței nr. 291-293, etaj 14 uego.ha J40/133W2011 CUI 29319742         060031, Sector 6, București               Tel 021315 03 97 Fax 021315 03 98


5. Diviziunea teritoriului în Unități Teritoriale de Referință


Planșele care cuprind delimitarea și repartiția unităților teritoriale de referință în teritoriu fac parte integrantă din Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentului P.U.Z.

în cadrul PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”, au fost definite următoarele zone funcționale:


M2- CENTRU COMERCIAL


CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E


6. ObservațiiII


La autorizarea executării tuturor construcțiilor se va ține seamh^p'zpne[g;'de servitute și de protecție ale rețelelor tehnico-edilitare, a căilor de combî condițiilor impuse de avizele autorităților competențe. Nu se emit autorizații de construire, cu excepția construcțiilor cu caracter provizoriu, în zonele rezervate pentru extinderea/ modernizarea căilor de comunicație.

Se interzic lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate și orice alte lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

în afara limitei zonei reglementate se mențin orientativ unitățile teritoriale de referință prevăzute în documentațiile elaborate anterior PUZ-ului, la nivel de zonificare funcțională.

După aprobarea documentației de urbanism (P.U.Z.) se va solicita un nou certificat de urbanism, prin care se vor preciza avizele și acordurile, necesare în vederea întocmirii documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.).


7. Restricții și permisivități de intervenție referitoare la imobilele din Strada Basarabia nr.25O din perspectiva relației cu valorile culturale existente în zonă.Valorile de patrimoniu care trebuie protejate, precum și zonele lor de protecție, sunt identificate și delimitate în Planul de reglementări urbanistice, zonificare
funcțională al prezentului “P.U.Z. Construire centru comercial și de alimentație publică, cu regim maxim de înălțime P+2E."

Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015.

La aproximativ 250 m de terenul studiat se afla următoarele obiective înscrise în LMI:

Lista obiectivelor înscrise in LMI

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Cod LMI

Adresa

Datare

1

Halele uzinei “Malaxa"

B-ll-a-A-

18091

Bd. Basarabia 256

sector 3

1933

Ar Z

// 'K' 3'

II /TITLUL II- PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI

TERITORIALE DE REFERINȚĂ


M2 CENTRU COMERCIAL


CENTRU COMERCIAL Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2E

V

Art 1. Utilizări admise

 • 1)  comerț, servicii, birouri, logistică și depozitare;

 • 2)  alimentație publică

 • 3)  centre comerciale de tip supermarket sau hypermarket;

 • 4)  sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi

 • 5)  restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • 6)  sport și recreere în spații acoperite;

 • 7)  parcaje la sol și multietajate;

 • 8)  spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • 9)  spații plantate - scuaruri;                           /

r


Art 2. Utilizări admise cu condiționări


2)


3)


clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;


Art3. Utilizări interzise


1)


 • 2)

 • 3)


 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)


activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu ca mașini;

curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor

depozitarea pentru vânzare a unor ca8)


9)


10)


de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR


Art 4. Amplasarea clădirilor față de aliniament


1) ansamblul construcțiilor propuse prin prezenta documentație se vor amplasa retrase față de aliniament la minim 6,00 m pentru numărul cadastral 229553;


Art 5. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale


1) construcțiile aferente ansamblului propus, se vor retrage față de limita posterioară cu minim 3,00 m pentru numărul cadastral 229553 si la minim 5,00


parcelelorm pentru numărul cadastral 223992;

2) față de limitele laterale construcțiile se vor retrage cu minim 5,00 m atât pentru numărul cadastral 229553 cât și pentru numărul cadastral 223992;


Art 6. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela


Art 7. Circulații și accese


Art 8. Staționarea autovehiculelor


clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală;____________________________________________

 • 1)  în toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor dezabilități sau cu dificultăți de deplasare;

 • 2)  parcela este construibilă numai dacă are asi_

un acces carosabil de minim 4,00 metri lățim dintr-o circulație publică în mod direct sauțpți drept de trecere legal obținut prin una proprietățile învec i n ațe;_________________________

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si capacitatea construcției, conform Anexei la HCGMB nr. 66/06.04.2006 - norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Muncipiului București;

staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 250 metri.


1)


1)


2)


3)


Art 9. înălțimea maximă a clădirilor


Art 10. Aspectul exterior al clădirilor1) Regimul de înălțime propus este P+2E, iar înălțimea maximă a construcțiilor va fi de 15,00m.


1) aspectul clădirii va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al

zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 • 2)  se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

  Art 11. Condiții de echipare edilitară


  1)

  • 2)

  • 3)

  • 4)

  • 5)


 • 3)  pentru firme, afișajul și mobilierul urban se va asigura coerent pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Apa potabilă - orice construcție nouă trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie;

Canalizare menajeră - racordarea la canalizare este obligatorie pentru orice sau instalație nouă;


Canalizare pluvială - amenajările pe trebuie astfel realizate încât să permită apelor meteorice spre rețeaua publică cc acestora - racordarea burlanelor la canal pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

Rețele electrice, telefonice și CATV - cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca și iluminatului public, de asemenea, și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran - în caz de imposibilitate

Art 12. Spații plantate


 • 6)

 • 7)


tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor și vopsite în tonul fațadelor pe care se aplică;

Caze - toate conductele în afara imobilelor vor fi


amplasate în subteran;

Salubritate - orice clădire trebuie să fie prevăzută cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere.


1)


se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametruli * f-jfv: |’r‘f            }         /*»

.. W O-S /r >'9 V ECO

 • 2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

T

 • 2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)


tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

se recomandă ca pentru îmbunătățirea

microclimatului și pentru protecția construcției^' se evite impermeabilizarea minimum necesar pentru pietonale, terase.

parcajele vor fi plantate cu unterenului

accese, ci/culațiț

parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gWgf? de 1,20 metri înălțime;

Art 13. împrejmuiri


în zona cu terenuri contractile se vor evita spec care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare; în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la stradă;

spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc;

marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

împrejmuirile spre limitele laterale și spate ale parcelelor vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,20 metri;

organizarea de șantier pentru executarea lucrărilor se va amenaja în incintă.


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

J40/13314/2011 CUI 29319742Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14 060031, Sector 6, București

ti

S/. ■


POSIBILITĂȚI MAXIME

DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art 14. Procent maxim de ocupare a terenului

1) POT maxim= 60%

4

1) C.U.T. maxim = 3,00 mp. ADC / mp. Teren

Art 14. Coeficient maxim de ocupare a terenuluiData

SEPTEMBRIE 2019


întocmit

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

J40/13314/2011 CUI 29319742


Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14 060031, Sector 6, București


uego.holdings office@vego.hoWîngs

Tel 021315 03 97 Fax 021315 03 98ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAT! ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Unitate teritoriala de referință (U.T.R.)- subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare,evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Certificatul de urbanism - actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscut regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în ve realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imo potrivit legii.

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoan sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglemen căruia îi este supus respectivul bun imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceiași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.) Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție; • - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT:

 • - dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

 • - dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Interdicție de construire (non edificandi) - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă.

înălțimea maximă a clădirilor (exprimata în metri și nr. de niveluri convenționale) - înălțimea maximă admisa în planul fațadei, masurata de la teren (in situația anterioara lucrărilor de terasament) și cornis                      ira a


parapetului terasei.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

HC6W> WM?

SERVICIUL URBANISM

Nr.           / &8. // 20! 9

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - BD. BASARABIA NR. 250 - SECTOR 3


 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a co publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 17.01.2019 - 31.01.2019;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 08.03.2019 -22.03.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 27.09.2019 -11.10.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul - portalului "URBONL1NE1________'______


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4.5.


6.


7.


Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Nu este cazul.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu este cazul.

Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.


Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor.

iaa^supra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

itor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din qcipiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1753617/ 12862/ 23.08.2019 emis de Direcția IMB.

la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma isă Decizia etapei de încadrare nr, 56/ 29.07,2019 de către Agenția pt. Protecția MediuluiBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

UKAS

001


o//

. '*>                  Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații sau

$£ 'olniaO^'J^amații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și ^^^—g^ /eglementănle specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - BD. BASARABIA NR. 250 - SECTOR 3.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România