Hotărârea nr. 186/2020

HOTARAREnr. 186 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Calea Vitan nr. 291, Sector 3, NC202800, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14593/10.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 34/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 192/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 3 - Certificatul de urbanism nr. 1530/27.06.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 87/18.07.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 131/21.12.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8/19.02.2019;

 • -  Administrația Națională „Apele Române”: avizul nr. 874/16.04.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 4286/230/21.02.2019;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355097/28.02.2019;

 • -  Comisia de coordonare Municipiului București: avizul nr. 1740497/02.07.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1701257/1359/01.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

  5,


+4021 305 55 00;

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Vitan nr. 291, Sector 3, NC202800, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 84/10.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14592/10.12.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Marius Adrian Pavel


București, 30.04.2020

Nr. 186 /


SECRETAR GENERAL •yAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

J

Serviciul Urbanism

yC601/ț> 436/? O 2.0


Ca urmare a cererii adresate de S.C. DAIM IM0BILIAR^SJ4-trprin reprezentant Vasile Octavian Barba în calitate de Proiectant de Urbanism prin SC LORA CONSTRUCT S.R.LA cu domiciliul/sediul în Municipiul

București, Sectorul 2, Str. lohanes Kepler Nr. 20 telefon/fax.-, e-mail -, înregistrată la PMB cu nr.1752357 din 04.07.2019, completată cu Nr.1794254/20.11.2019.


PUZ - CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: CALEA VITAN, NR.291, SECTOR 3, cu NC202800, teren suprafață totală de 12.549,OOmp, proprietate privată persoană juridică, conform Certificat de Urbanism Nr.1530 din 27.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 a Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC DAIM IMOBILIARA SRL S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Arh. Vasile Octavian BARBĂ - RUR D,E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 și este delimitată: la Vest - Calea Vitan; la Nord,Est și Sud - proprietăți private.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările și prelungirile ulterioare), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință:

-CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

-Regim de construire: continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante:instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-Procent de ocupare a terenului: POTmaxim = 50%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului: CUT maxim= 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

-Retragerea minimă față de aliniament: serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul fronturilor discontinue, noua clădire se va retrage la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri. Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

• Conform PUZ Coordonator Sector 3, aprobat prin HCGMB Nr.49/2019, imobilul este situat în unitatea teritorială de referință M2 - Subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

- Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme; comerț cu amănuntul;

depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit;

- înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max) înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • -  Procent de ocupare a terenului (POT max.); POTmax=70%;

 • -  Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=3;5 mp ADC/ mp. teren;

A //^Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau /          3. discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 6.00 metri;

\ Rk“ia9eri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile publice se vor amplasa în I             j regifn izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim 3,00m dar nu mai puțin de

i k 3/1/ >{<1/3 din înălțimea la cornișe, dacă h/3>10,00m atunci poate rămâne 10,00m. Retragerea de limitele posterioare va fi de minim 5,00m dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea la cornișe, dacă h/3>10,00m atunci poate rămâne 10,00m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri, etc.);

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 87/18.07.2018

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b.c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiu București;

U.T.R.: M2 - zonă mixtă;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

FUNCȚIUNI: LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SERVICII și COMERȚ;

 • - Regimul maxim de înălțime: RH=2S+P; 2S+P+4E+E5R; 2S+P+6E; 2S+P+9E+E10R; 2S+P+11E.

 • - Procent de ocupare a terenului: POTmaxim = 40%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului: CUTmaxim = 3,50 mp.ADC/mp. teren.

- înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmaxim = 42,65m.;

Retragerea minimă față de aliniament: 4,00m la cota parterului față de aliniamentul reglementat, respectiv de 19,50m față de axul propus al străzii Calea Vitan; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 10,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.8/19.02.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 1359/1701257/01.02.2019 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1740497/02.07.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificat de Urbanism Nr.1530 din 27.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.


5l,A


1813

559 ut»

334 0455

«m

559 948.8?

33t 427,Si

M>W

559 953.61

3HG9.uj

iois

SW «15.48

$60 0’6 09

334 509.51

1055

S68 139.52

m nss

1(556

soma

3% 4 39.26

•euA

569 876.21

334W. 59

■: ■ \

560 «58,31

iiAteiîs

ma

548 053,22

334.465,38

1047

549 055,63

334 4’2 38 |

tei)

56995151

«43

5*0 935,96

3K 484.05


I>o1^

- Bl

11 71 1 H o£>J *   1


Vs

M 03076

334 43’37

irar

$4Tmî5T

1034

$-3 999.24

334 4«92

1035

559 WJ3

334 JI8.O

O

559 996.29

334 î<95

(830

5« «5,84

334 3«5î

W23

559 394.88

334 41431

încă

559 984.26

334 4 899

•908

55989U1

334 4

1010

5>î

3314».45T

ș ®11

5 i» 886 28

314PÎ,25-

1 '012

563 86522

| MM

$5)889,53

SISTEM Ot S>MEWSIWKfi*FIC tOCAl jlWSIPWLSUtuKSfi


si ?ra«wefe aetuf «tdw SECELEANU OAN-CALIN S! slâiaprta

BENEFICIAR:

S.C. DAIM IMOBILIARA SRL

ADRESA: CALEA VITAN, NR. 291

SECTOR 3, BUCUREȘTI

PROIECT:

CONSTRUIRE ANSAMBLU RZIDENTIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE - COMIERT, BIROURI, 2S+P+11E

TITLU PLANȘA;

REGLEMENTARI URBANISTICE

Nume

Semnaturan^

Data 06/2019

URBANIST

Arh. Octaviar Barba

ARHITECT

Arh. Alexandra Saptelei

1

Scara 1:500

ARHITECT

Arh. Georgios Kapraras

ARHITECT

Arh. Andrei Mitrus

Nr. planșa

U5

OCLfe


PLAN URBANISTIC ZONAL


ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE


COMERȚ, BIROURI, 2S+P+11E A*5**

CALEA VITAN, NR. 291         ,

SECTOR 3 - BUCUREȘTI                  ' _
Beneficiar:


Proiectant:


S.C. DAIM IMOBILIARA S.R.L.

București, sector 2

Str. lohanes Kepler, nr. 20

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

București, sector 2

Str. Barbu Vacarescu, nr. 139Colectiv proiectare:Arh. Georgios KaprarasArh. Andrei Mitrus

1Urb. Adrian Răzvan Ghită
noiembrie 2019V?ZAT SREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL, ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU II CONEXE - COMERȚ, BIROURI, CALEA VITAN, NR. 291 SECTOR 3 - BUCUREȘTI • I.   Prezentul regulament se aplică suprafeței de teren de 12.549 mp. din Str. Calea Vitan, nr. 291, Sector 3, București, delimitată cu o linie albastra întreruptă în planșa de reglementări vizată spre neschimbare și care face parte integrantă din prezentul regulament. Terenul care a generat PUZ este format din lotul cu numărul cadastral 202800 marcat cu linie întrerupta de culoare albastru inchis.

 • II.  Conform Legii 50/1991 republicata, cu modificările si complatarile ulterioare, prezentul Regulament preia prevederile planurilor urbanistice zonale si de detaliu aprobate anterior intrării sale in valabilitate.

 • III. CONDIȚII DE APLICARE

Prevederile prezentul Regulament permit autorizarea directa cu excepția derogărilor si situațiilor speciale in care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale in condițiile legii si a prezentului Regulament.

 • IV. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT

Prin derogare se intelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei, POT, CUT. Derogările de la prezentul Regulament sunt admise in condițiile legii.

 • V. ÎNCADRARE IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUCUREȘTI

Pentru zona cuprinsa in prezenta documentație REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent Planului Urbanistic General al Mun. București are următoarele precizări:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

 • VI. ÎNCADRARE IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 3, aprobat cu HCGMB nr. 49 din 30.01.2019 si Aviznr. 74 din 21.11.2018


  -Hi LjQAL "E URBANISMM2 - subzona mixta situata în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte.

Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza un ansamblu rezidențial format dintr-o singura unitate teritorială de referința (UTR):

UTR M2 - conform PUZ SECTOR 3

SUBZONA MIXTA - caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formată, în mare parte, din clădiri colective de locuit medii și înalte, cu sau fără parter comercial, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Statutul actual - teren ocupat cu clădiri industriale - hale, pentru care este necesara reconversia funcționala in funcțiuni de dotări, servicii si locuire. Situarea în oraș nu permite găzduirea unor funcțiuni de importanță municipală sau supramunicipală.

Potențialul de dezvoltare - teren situat într-o zonă cu inf ructură puternic dezvoltată, ^iQijpubTît^numeros și o utilizare

capabilă să asigure accesibilitatea și staționarea în zon^ intensivă a terenului cu funcțiuni mixte.SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

 • -   locuințe colective si funcțiuni complementare (gradinifă?cresa, etc.)

 • -   funcțiuni comerciale, servicii profesionale, restaurante, săli de sport, piscine, etc.;

 • -   hotel si hotel tip apartamente de închiriat;

 • -   sedii de companii si firme, organizații politice si profesionale - birouri;

 • -  comerț cu amănuntul;

 • -  depozitare mic-gros;

 • -   parcaje la sol si multietajate;

 • -   locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

 • -  amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

 • -   construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • -   parcaje si spatii tehnice in subteran, numărul etajelor subterane nu este limitat.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit la nivelul ansamblului următoarele activități și lucrări:

 • -  echipamente publice amplasate la parterul blocurilor de locuit se recomandă să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

 • -  conform DPG nr. 1431 / 2000: se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu - cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

 • -   se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț

...URBANISM

REGULAMEHT LOCAL DE URBANISM cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

- se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

- se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri


electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de repar^ii-etc.i.

 • -  se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imwflelorlavând funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioa^S;țasefesspărildr etc :-

Se interzic la nivelul ansamblului următoarele activități și lucrări: /

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare en-gros;                                    l

 • - depozitări de materiale refolosibile;                      \

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe^inflamab^e sau toxice;

 • - autobaze;

  • - stații de întreținere auto peste 5 mașini;

  • - stații de betoane;

  • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și

  construcțiile învecinate;

  • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor

  meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  clădirile se vor retrage cu minim 4 m. in zona parterului de la aliniamentul propus spre Calea Vitan; respectiv 9 m. de la actualul aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELELOR

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  clădirile se vor retrage cu minim 8,5 m. in zona parterului si minim 6,5 m. in zona etajelor de la limita de proprietate spre Str. Eterului.

 • -  Clădirile cu 2S+P+ 10-11E se vor retrage cu minim 8 m. in zona parterului si minim 6 m. in zona etajelor fata de limitele laterale Nord si Sud ale terenului;

 • -  Clădirea cu 2S+P+4E+5R se va retrage cu minim 5 m. in zona parterului si minim 3 m. in zona etajelor fata de limita Sud a terenului.


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  în cazul în care clădirea este alcătuită din mai multe corpuri acestea se vor cupla astfel încît să se urmărească forma edificabilului figurat.

 • -  între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 20 m; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării, dar nu mai puțin de 8 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Conform planșei de Reglementări Urbanistice avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • a.  Amplasamentul este deservit de doua străzi, circulații publice, Calea Vitan si Str. Eterului.

 • b.  Vor fi trei accese auto; doua din Calea Vitan si unul din Str. Eterului;

 • c.  Calea Vitan, conform PUZ Sector 3 va avea un profil total intre aliniamente de 30 de metri.

si va fi dotata cu cale de rulare pentru tramvai;

 • d.   Str. Eterului este strada cu circulație infundata in terenul reglementat, cu un profil intre

aliniamente de 10,5 metri si doua benzi de circulație, cate una pe sens, fiecare cu latimea


de 3 metri.;

 • e. Circulațiile interioare sunt strict pentru accesul in subteran si autovehiculelor pentru stingerea incendiilor.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform normelor în vigoare și planșei de Reglementări Urbanistice integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări: - se vor asigura numărul de locuri de parcare necesar HCGMB nr.66/2006.

- staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice;


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Conform planșei de Reglementări Urbanistice avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -   Hmax. pentru clădirile cu 11 nivele - 42,65 m.;

 • -   Hmax. pentru clădirile cu 5 nivele - 21 m.

 • -   Numărul nivelurilor subterane nu este limitat;

 • -   nivelurile tehnice vor fi rezervate exclusiv parcajului subteran si spatiilor tehnice aferente scărilor, liftului, instalațiilor, accesului pe terase. Acestea putând depăși cota de 42,65 metri de la nivelul solului cu condiția avizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice zonei mixte cu standard ridicat, cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate.

Se admite ieșirea din planul fațadei cu maxim 2 m. cu balcoane, console, bowindouri pe maxim 60% din lungimea fațadei.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Conform P.U.Z., cu următoarele condiționări:

- toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;
 • -  scurgerea apelor pluviale se va face prin canalizarea interioară, la teren sau în bazinele colectoare;

 • -  alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua existentă în zonă;

 • -  energia termică se va produce în centrala termică proprie, pe gaz metan, realizându-se branșament la rețeaua de gaz metan care se va prelungi până la locație.

 • -  telefonizarea se va asigura dintr-un branșament realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de TELECOM.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Conform planșei de Reglementări Urbanistice avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări și condiționări:

 • -   terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • -  terenul amenajat ca spațiu verde (spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative) va reprezenta cel puțin 30% din suprafața totală a terenului. Din aceasta suprafața minim 2/3 va fi la sol iar restul va avea asigurata o grosime a solului care sa permitadezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici si condiții de drenare a excesului de umiditate.

 • -  din aceste spații minim 10% vor fi destinate folosinței în comun;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre aliniament vor fi transparente, vor avea un soclu opac de maxim 0,60 metri, vor avea inaltimea maxima de 2,20 m.

Gardurile spre limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi opace din zidărie sau lemn si vor avea inaltimea maxima de 2,50 m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 40%
 • -  în POT astfel calculat nu sunt incluse spatiile tehnice si garajele din subteran care se pot dezvolta pe intreaga suprafață a terenului, cu condiția sa fie rezervate spațiile necesare pentru lucrările edilitare și zone de spațiu verde, sa fie menținut un strat de sol cu grosime de min. 2,Om, pentru a se evita impermeabilizarea excesivă a terenului.

 • -   In POT astfel calculat nu sunt incluse terasele descoperite ale nivelului de acces, a platformelor si scărilor de acces, balcoanele si copertinele ieșite in consola a căror proiecție la sol este peste 3.00 m. de la nivelul terenului amenajat.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM

Nr. ,/4.^L....7./.04^2O19


3.1

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULWfesg% PUZ - CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 14.08.2018 - 29.08.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 18.09.201803.10.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 31.05.2019 - 15.06.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • -  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • -  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

- Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

 • • DI.Tăriceanu Andrei prin intermediul portalului UrbOnline;

 • • SC Victory Real Estate Development SRL prin intermediul poștei electronice;

 • 2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Nu este cazul.

 • 3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, pentru soluția urbanistică propusă au fost depuse o serie de sesizări, anexate la prezentul Raport.

- Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Au fost transmise către Primăria Municipiului București punctele de vedere formulate de către elaboratorul documentației de urbanism, răspunsurile fiind afișate pe portalul UrbOnline:

o Dl. Tăriceanu Andrei prin adresele: Nr. 1751068/01.07.2019, Nr. 1679561/12.11.2018 și Nr. 1657791/05.09.2018;

SC Victory Real Estate Development SRL prin adresa: Nr. 1682855/21.11.2018;


observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a iirfui țiu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

matele de vedere au fost transmise Primăriei Municipiului București, de către laboratorul documentației de urbanism, prin adresele Nr. 1751068/01.07.2019, 79561/12.11.2018,    Nr.1657791/05.09.2018 si Nr. 1682855/21.11.2018.

^punsurile fiind afișate pe portalul UrbOnline (și anexate la prezentul Raport).

ormații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Astfel au fost obținute următoarele avize: PMB - Comisia Tehnică de Circulație -Avizul - nr. 1359/1701257/01.02.2019; PMB - Comisia de Coordonare Rețele Edilitare PMB -nr. 1740497/02.07.2019; Agenția pentru Protecția Mediului București-Decizia nr.8/19.02.2019; Ministerul Afacerilor Interne - ISU "București-llfov” - Adresa nr. 1355097/28.02.2019; Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz Nr.4286/230/21.02.2019; Administrația Națională "Apele Române” - Aviz Consultanță Tehnică Nr.874/16.04.2019;


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al M .....“