Hotărârea nr. 184/2020

HOTARAREnr. 184 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA ION HELIADE RADULESCU NR. 20, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 20, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14181/28.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 32/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 190/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 375/17„R729.03.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr.

126/21.11.2017;                          '

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 55/18.12.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr.

14/28.02.2018;                               '

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 61/ZP/30.01.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 101/18/SU-BIF-A/26.01.2018; ’

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1608872/23.03.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1590971/970/14.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărât                 7/12.12.2018;Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 20, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 81/27.11.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14092/27.11.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


PRIM <RIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de MT SPACETIME SRL - urb. Raluca AXANTE (RUR: D, E) cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Cod poștal 020453, str. Icoanei nr. 45, et. 4, ap. 6, în calitate de proiectant al OVI CONSTRUCTION & REAL ESTATE, înregistrată cu nr. 1795007 din 21.11.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. 81 !


PENTRU

PUZ - STR. ION HELIADE RĂDULESCU NR. 20 - SECTOR 2

GENERAT DE IMOBILUL din ION HELIADE RĂDULESCU NR.20 - SECTOR 2, BUCUREȘTI, compus din teren în suprafață de 762,00mp mp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatelor de Urbanism nr. 191/10 ”R7 12.02.2016, respectiv nr. 374/17 ”R” din 29.03.2018, eliberate de Primăria Sectorului 2.

INIȚIATOR:                       OVI CONSTRUCTION & REAL ESTATE

PROIECTANT GENERAL:            MT SPACETIME SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Raluca AXANTE (RUR: D, E),

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul

Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): CB3 - subzona polilor urbani principali.

Imobilul nu se află amplasat în zona protejată așa cum este definită în PUZ Zone Construite Protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/ 2000. Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 dar este situat în zona de protecție a mai multor monumente istorice.

Conform art. 32 din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, la alin. 5 se prevăd următoarele: în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

U.T.R. CB3 - subzona colilor urbani principali

 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții publice, servicii, comerț, locuire cu partiu special;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): distanța dintre aliniamente, cu posibilitatea adăugării suplimentar a 2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 grade la aceasta;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8m) pentru diferite utilizări;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 4 mp. ACD/ mp.teren, conform HCGMB nr. 566/ 24.10.2019;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retrase în funcție de caracterul zonei;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii măsurată la comisă, dar nu mai puțin de 5m;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

U.T.R. CB3 - subzona polilor urbani principali


 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: SERVICII, CO

 • - H max.: 23,00 m;

 • - R maxH: 2S+P+5E;

 • - POT max.: 62%;

 • - CUT max.: 3,8 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 6,00m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 3,00m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00 m fața de limita vestică, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 20,34% spații verzi pe sol natural, min. 10,11% pe subsol betonat și va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 14/28.02.2018 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1590971/ 790/14.02.2018;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1608872/ 23.03.2018;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ION HELIADE RĂDULESCU NR. 20 - SECTORUL 2, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 374/17 ”R” din 29.03.2018, eliberat de Primăria Sectorului 2.


ARHITECT ȘEF AL NJCINICIPIUL^I BUCUREȘTI, ITRASCU


Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, BucureșGTRomânia

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL STR. ION HELIADE RADULESCU NR. 20, SECTOR 2, BUCUREȘTI


U3 - REGLEMENTARI- ZONIFICARE FUNCȚIONALACriteriu

PUG

-

.._............ _

Existent

Propus

Suprafața (mp)

Suprafața (%)

CB3

Zona/Subzona/UTR

CB3

CB3

CB3

S teren (mp)

762

762

762mp

100%

S construita (mp)

334mp (proiecția) 313mp (arie construita la sol)

43.8%

41.07%

466mp

409mp (arie construita la sol) (proiecția in cazul edificabiluiui extins cu acordului vecinilor)

61.15%

53.68%

S desfășurată QîmipJ;

-

1863mp

2880mp (in cazul edificabiluiui extins cu acordului vecinilor)

POT(%)

70

70

62%

CUT (mp ADC/mp teren)

4,0

4,0

3.8

Rh max /H max/ (nivel si m)

nu se limitează

-

2S+ P+5E (23.00m)

Spatii verzi

-

-

teren natural 77mp

10.11%

amenajare peisagera pe placa 155mp

20.34%

SUBTOTAL 232,03mp

30.45%

teren natural 127,55mp

16.74%

amenajare peisagera pe placa 104,15mp (edificabil extins cu cazul acordului vecinilor)

13.70%

SUBTOTAL 254.7mp (edificabil extins cu cazul acordului vecinilor)

30.41%

Accese/ Alei /Parcați (%)

-

-

217mp

28,48%

98,30 mp

(edificabil extins cu cazul acordului vecinilor)

15.91%II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Al6?

DIRECȚIA URBANISM        '

REGULAMENT l.pCAL OE URBANISM AVIZ NR. 81.../.3L^::.f.l:..^QA.S....

AT SPRE


 • 1. DISPOZIȚII GENERALE

  • 1.1. ROLUL RLU

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului si de amplasare a construcției pentru lotul ce a generat Planul Urbanistic Zonal, lot in suprafața de 762,00 mp, conform actelor de proprietate si a măsuraturilor topografice.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Heliade Radulescu nr. 20, sector 2, București. In abordarea sistemica a analizei perimetrului studiat s-a avut in vedere corelarea reglementarilor propuse - privind regimul juridic, economic si tehnic, cu reglementările din P.U.G. (de ordin general si local), aplicandu-se normele in vigoare din domeniul urbanismului si construcțiilor. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - Legea Amenajării Teritoriului si Urbanismului cu modificările ulterioare.


Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai in cazul aprobării unor modificări ab respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentația inițiala.

 • 1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, sta Regulamentul Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 1996 republicata, modificata prin H.G.R. nr. 373/31 martie 2010, ale căror prevederi sunt detaliate in conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut in vedere “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea Reguamentului local de urbanism” aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie 1996.

Regulamentul se elaborează in conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului.


In cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau prevederile cuprinse in documentații de urbanism si specialitate intocmite anterior.

 • 1.3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplica terenului ce a generat PUZ-ul Str. Ion Heliade Radulescu nr. 20, sector 2, București, delimitat in planșa de Reglementari Urbanistice care face parte integranta din prezentul regulament.Terenul din Str. Ion Heliade Radulescu nr. 20, sector 2, București,este delimitat astfel:


 • •   la nord: Str. Ion Heliade Radulescu;

 • •   la est: terenuri propietate privata Str. Ion Heliade Radulescu nr. 22;

 • •   la sud: terenuri propietate privata Str. Popa Lazar nr. 5-25;

■ • la vest: terenuri propietate privata Str. Ion Heliade Radulescu nr. 18.

Regulamentul Local de Urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București si constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor si acordurilor prevăzute de lege, obținute in prealabil.

Modificarea Regulamentului de Urbanism se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ si a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenurilor, cuprinse in acte normative (legi sau norme departamentale), care statueaza utilizarea si ocuparea terenurilor in intravilanul localităților.

1.4 VALABILITATE SI MODIFICĂRI

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sunt valabile pana la apariția unor reglementari echivalente cu prevederi diferite, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentația inițiala si legislația in vigoare.

Derogările de la prevederile prezentului regulament se admit in cazuri justificate datorate naturii terenului, unor descoperiri arheologice sau de alta natura. Prevederile regulamentului au caracter obligatoriu la nivelul UTR-ului.

In cazul in care se dorește modificarea uneia din condițiile de construire - POT max, CUT max, H max, aliniere, retrageri laterale, derogarea de la prezentul regulament se va face in condițiile elaborării si aprobării unei noi documentații de urbanism PUZ, PUD conform legislației in vigoare.


 • 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

  • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL

SI CONSTRUIT

Toate construcțiile si amenajările vor fi racordate la rețele edilitare.

încălzirea obiectivelor din ansamblu se va realiza cu instalații cu gaz metan sau cu instalații electrice. Sunt interzise sistemele de incalzire cu combustibili care prin ardere pot produce perdele de fum.

Sursele de poluare zonala sunt reprezentate, in special, prin produși de ardere a carburanților in motoarele autovehiculelor

((surse mobile trafic rutier) - (oxizi sulf, oxizi azot, monoxid carbon, pulberi in suspensie, aldehide, hidrocarburi volatile, plumb).

Deseurile rezultate, atat din activitati de construire cat si ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate in containere inchise si vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zona, prin pubele cu rotile sau cu saci din material plastic. La poziționarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei.

Se vor evita de asemenea depozitările intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele plantate. In caz contrar, se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sancționate drastic, conform legilor in vigoare.

De asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambietal si imaginea civilizata.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Toate operațiunile de construire, amenajare si exploatare a obiectivelor ce urmeaza a fi realizate sunt supuse reglementarilor romanești, privitoare la calitatea construcției si la siguranța in exploatare.


Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate.

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

In toate cazurile se respecta hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/06.04.2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei bune funcționari a arterelor de circulație.                                                 /

 • 2.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico edilitare.

Apele meteorice vor fi preluate de sistemul de canalizare.Toate rețelele si instalațiile tehnico - edilitare vor fi amplasate in subteran, conform normelor in vigoare.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL :'.E URBANISM ,WZNR...5/...Z.4*:.&AC>Z5

 • 2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

Regimul de inaltime

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de inaltime prevăzut in documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distonează cu aspectul gener vezi art. 32-R.G.U.


 • 2.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

Spatii verzi                                                                     V O            Â

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi amenajat peisagistic cu spatii verzi.

In zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate'aT&rWBfef5^

de fundare.

împrejmuiri

Se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente de 2,00 metri inaltime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor fi opace si vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri.

Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcela se vor deschide numai prin translare in planul împrejmuirii sau prin rabatare, către interiorul parcelei.

Iluminatul public

Iluminatul public stradal si pe parcela poate fi asigurat cu lămpi amplasate pe stâlpi sau pe construcții si care au fluxul luminos orientat numai spre sol.

Iluminatul exterior pe parcela sau iluminatul fațadelor se va putea realiza cu lămpi cu flux luminos redus si astfel orientat incat sa nu deranjeze traficul aerian sau rutier.

Pentru terenul studiat - Str. Ion Heliade Radulescu nr. 20, sector 2, București. - se preiau si se nuanteaza prevederile din PUG Mun. București pentru CB3 - subzona polilor urbani principali.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,


consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;! servicii sociale, colective și personale;


 • -   sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • -    lăcașuri de cult;

 • -   comerț cu amănuntul;

 • -    activități manufacturiere;

 • -   hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • -    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • -   sport și recreere în spații acoperite;

 • -    parcaje la sol și multietajate;

 • -   spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • -   spații plantate - scuaruri;

 • -   locuințe cu partiu obișnuit;

locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Clădirile pot avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific,

prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri

de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • -   pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • -   în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - constructi provizorii de orice natura;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - staționarea si gararea autovehicoielor în construcții multietajate;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si


IO


construcțiile de pe parcelele adiacente;


- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) - parcela studiata are o forma regulata si o suprafața de 762.00mp conform actelor de

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT - clădirea va respecta alinierea propusa de 6,00m fata de aliniamentul străzii


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

• Clădirea se va amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale si față de limitele posterioare vor fi de minim 3.00 metri, respective 5,00m.

 • •   In cazul obținerii acordului vecinului la faza DTAC edificabilul se va amplasa pe limita comuna a proprietarii

 • •   clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

- clădirea va avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publica.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publiceARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

- maximum 23.00 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirii se va incadra in arhitectura vecinatarilor prin forma, materiale si culori

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

 • - clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.


ARTICOLUL 12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile neocupate de circulații vor fi amenajate peisager cu zone inierbate

ARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIRI.

 • - se va menține caracterul existent al imprejmuirilor.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPAREA SI UTILIZARE ĂTERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT max = 62%

ARTICOLUL 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT max = 3,8

întocmit:

arh.urb. RALUCAAXANTE
I2,21
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM 1

nJwa / /a

RAPORTUL INFORMĂRII Șl

PUZ - STR. ION HELIADE RĂ


CONSULTĂRII PUBLICUlî^^fe^J^

NR. 20 - SECTOR 2

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 30.11.2017 -15.12.2017;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 18.01.2018 -02.02.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 24.04.2018 -09.05.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiy scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații și a făcut recomandări 15 cetățeni, locuitori în zona str. Ion Heliade Rădulescu-sector 2, București.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspecte: problematica

însorii pentru imobilele învecinate, regimul de înălțime mai mare de P+2E, creșterea traficului în


zonă și modul cum se va organiza parcarea.

"vK A y\5?^!odul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de Sproblemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

1 | \ PTorectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul ' 1 Pro<fpdurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunere urbanistică astfel: y4(Jșwform studiului de însorire se asigură o însorire pentru minim o ora și jumătate în timpul ~~~^<fe--tofistitiului de iarnă, conform Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății.

^JUtO^zConform prevederilor PUG pentru UTR CB3 - înălțimea se încadrează în prevederile art. 10, derogarea de la reglementările PUG putând fi făcute în baza unei documentații de urbanism de

tip PUZ.


Locurile de parcare pentru imobilul propus vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/ 2006 și se vor realiza în afara domeniului public, mai exact în incinta imobilului.

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv Avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.


Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1590971/ 970/ 14.02.2018 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 14/ 28.02.2018 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STR. ION HELIADE RĂDULESCU NR. 20 -SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul transmis de către cetățeni, precum și răspunsurile elaboratorului documentației. Anexa cuprinde un număr de 28 file.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUC ARH. ȘTEFAN

Expert,

Urb. Liliana IoniciBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România