Hotărârea nr. 183/2020

HOTARAREnr. 183 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU NR. 115-117, NC 211599, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Sublocotenent Constantin Godeanu nr. 115-117, NC 211599, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 15171/23.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 189/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 31/28.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1342/74/G/24432/08.08.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 28/13.05.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 71/01.08.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 75/01.10.2019;

  Direcția Generală Logistică: avizul nr.


 • -  Ministerul Afacerilor Interne

422.947/01.10.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1357434/21.08.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 25550/1414/24.09.2019;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 255.187/29.08.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul DT. 7587/30.09.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

1775424/06.11.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1779074/19303/11.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Sublocotenent Constantin Godeanu nr. 115-117, NC 211599, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 88/23.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice -vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 15170/23.12.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism                               I

Ca urmare a cererii adresate de Vasile Octavian Barbă în calitate de Proiectant de Urbanism prin SC LORA CONSTRUCT S.R.L., pentru SC BIMOB EU SRL, cu domiciliul/sediul în Județul Ilfov, Comuna Mogoșoaia, Str. Chitila Pădure Nr.26, telefon/fax.-, e-mail -, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1801021 din 10.12.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR..                  .2019

PENTRU

PUZ - STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, NC211599, SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: București, STR. SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU, NR.115-117, NC211599, Sector 1, în suprafață totală de 26.931,00 mp proprietate privată persoană juridică, în conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr.1342/74/G/24432 din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, cu respectarea următoarelor condiții

INIȚIATOR:                                                    S.C. BIMOB EU S.R.L.

PROIECTANT:                                   SC LORA CONSTRUCT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ        arh. Vasile Octavian BARBA - RUR D,E

RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, adiacent arterei Sublocotenent Constantin Godeanu.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință:

S1 - subzona cu destinație specială cu caracter urban;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • -   Funcțiuni predominante: unități militare; unități aparținând serviciilor speciale; penitenciare; unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor; unități de poliție;

 • -  înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: fără precizări;

 • -  Procent de ocupare a terenului (POT): POTmax recomandabil=50%;

 • -  Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUTmax=1,8 mp ADC/mp teren;

 • -  Retragerea minimă față de aliniament: fără precizări;

 • -  Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: fără precizări.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 27/13.05.2019                             /

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București: U.T.R.: M - zonă mixtă;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni: ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE (COMERȚ, BIROURI);


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Rom

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Regimul maxim de înălțime: RHmax= 2S+P+5E, 2S+P+9E, 2S+P+12E;

Procent de ocupare a terenului: POTmaxim = 40,00%;

Coeficient de Utilizare a Terenului: CUTmaxim = 3,6 mp.ADC/mp. Teren;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 42,00m conform Aviz AACR Nr.25550/1414/24.09.2019;

Retragerea minimă față de aliniament: 5,50m față de aliniamentul reglementat, respectiv 50,50m față de aliniamentul existent și menținut din vestul Străzii Sublocotenent Constantin Godeanu; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: 5,00-10,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: 9,50-10,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare;

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.75/01.10.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 19303/1779074/11.10.2019 emis de Direcția Transporturi.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1775424/06.11.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, NC211599, SECTOR 1 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de


5

4

3

2

1

P

I aliniament propus ► -< ◄ ◄ ► ► ◄ ► j aliniament exister

5,5

!.d 7.0 3.C 8,0 1 8,0 3,(f 7.0 ] kt

’’                    45

50,5

Profil propus Str. Slt. C-tin. Godeanu

DIN


2,5

1,5

_____LP_____

1,5

2,5

_________________15_________________

Profil transversal


Nr. cadastral 211599

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

800

333658.858

581390.133

105.046

801

333559.648

581355.606

17.661

802

333542.911

581349.968

58.174

803

333488.036

581330.656

2.316

804

333486.169

581329.285

21.978

805

333465.403

581322.086

1.028

806

333464.486

581322.551

12.008

807

333453.067

581318.836

0.579

808

333452.646

581318.438

1.915

809

333453.577

581316.764

5.202

810

333456.346

581312.360

1.929

811

333457.107

581310.587

7.036

812

333461.339

581304.966

116.772

813

333522.723

581205.630

5.966

814

333525.999

581200.644

8.792

815

333533.908

581204.485

6.112

816

333534.877

581210.520

1.116

817

333535.073

581211.619

73.637

818

333605.036

581234.588

5.842

819

333609.719

581231.096

11.818

820

333619.154

581223.980

17.613

821

333635.299

581216.941

3.761

822

333638.914

581215.904

10.344

823

333649.132

581217.514

25.033

824

333640.648

581241.065

13.070

825

333636.288

581253.386

81.719

826

333713.726

581279.488

52.155

827

333697.209

581328.958

26.321

828

333672.011

581321.351

49.065

829

333657.120

581368.102

9.227

830

333665.884

581370.989

20.393


ACCESE

INDICATORI URBANISTICI

STR. C-TIN. GODEANU 115-117

CONFORM PUG

EXISTENT

PROPUS

ZONA

S1

S1

M

S teren (m2)

26.930

26.930

26.930

S construita (m2)

0

2.450

10.772

S desfasurata (m2)

0

2.450

96.950

POT

50%

9%

40%

CUT

1,8

0,9

3,6

RH max.

P+6E

P

2S+P+5-9-12E

Hmax.42 m.

Spatii verzi

30%

10%

30% - 8089 mp din care 2/3

(5386 mp)

pe sol natural

Accese, alei, parcari

-

81%

30%

S destinata lărgire Str. Slt. C-tin. Godeanu

= 6400 mp.


PLAN URBANIȘTIANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE STR. CONSTANTIN GODEANU, NR. 115 - 117, NR. CAD. 211599, SECTOR 1 - BUCUREȘTI


Beneficiar:    S.C. BIMOB EU SRL

Str. Chitila Pădure, nr. 26, Comuna Mogosoaia, Județul IlfovProiectant:    S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

Str. Barbu Vacarescu, nr. 139, Bl. 87, ap. 47, Sector 2, București


Colectiv proiectare: Arh. Octavian Vasile Barba


Arh. Georgios Kapraras


Arh. Andrei Mitrus

1


Urb. Adrian Răzvan Ghită

3noiembrie 2019

1
b \ REC ȚI A U RBANlSIvi REGULAMENT local de urbanism

AVIZ NR.


VIZAT SPRE NESCHIMBATE!


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL, ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE, COMERȚ, BIROURI, 2S+P+12E

STR. SLT. CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, SECTOR 1, BUCUREȘTI

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament de urbanism se aplica teritoriului delimitat cu linie albastra intrerupta in PLANUL DE REGLEMENTARI URBANISTICE, care face parte integranta din prezentul regulament, este identificat prin adresa Str. Slt. Constantin Godeanu, nr. 115-117, Sector 1, număr cadastral 211599, cu suprafața de 26.930 mp.

Autorizarea lucrărilor de construire se va face direct, cu respectarea prevederilor prezentului regulament de urbanism, a planului de reglementari urbanistice, în baza legislației aplicabile.

 • 1.2 BAZA LEGALA A ELABORĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ÎNCADRARE IN REGULAMENTELE DE URBANISM APROBATE PENTRU AMPLASAMENT

Documentele care au stat la baza elaborării prezentului Regulament Local de Urbanism sunt următoarele:

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996;

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului București impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000;

 • - Legea 350 din 06.06.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • - „Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal” - Indicativ GM-010-2000;

 • - Ordinul M.D.R.T. nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

 • - Ordinul M.L.P. nr. 34/N din 7 noiembrie 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014;                     /

-Codul Civil din 17.07.2009;

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este cuprins în: subzona S1 conform Regulamentului Planului Urbanistic General al Mun. București cu următoarele caracteristici:                                      __________.__ • 1.3 DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarele zone:

UTR LOT UNIC - (nr. cad. 211599) - Zona mixta M2 - conform PUG - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte .

 • I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in următoarele situații:

 • 1. condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;

 • 2. descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor.

Derogarea este posibila cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului București in baza referatului Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primăria Municipiului București.

Modificarea condițiilor de construire impuse prin prezentul regulament constituie modificare a regulamentului și poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform legii astfel:

 • - modificări privind funcțiunile admise, regimul de inaltime, P.O.T, C.U.T., aliniamentul și alinierea spre stradă a construcțiilor sunt posibile în baza P.U.Z.

 • - modificarea retragerilor minime față de limitele laterale și spre spate ale parcelei este posibilă în baza P.U.D.

în lipsa derogărilor de la prezentul regulament, parcela se consideră construibilă direct.

TITLUL 11 - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE FUNCȚIONALE

Pe terenul identificat mai sus urmează a se realiza un ansamblu rezidențial cu funcțiuni conexe comerț, birouri, și este format dintr-o singură unitate teritorială de referință (UTR) denumită LOT UNIC, pentru care se modifică funcțiunea din zonă cu destinație specială (S1) în zonă cu funcțiuni mixte (M) pentru care se preiau și se adaptează reglementările din Regulamentul General de Urbanism aferent PUG al Municipiului București.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe în proprietate privată;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

 • - instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

 • - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;


 • - servicii sociale, colective și personale;

 • - sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • - lăcașuri de cult;

 • - hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • - sport și recreere în spații acoperite;

 • - parcaje la sol și multietajate;


 • - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • - spații plantate - scuaruri;

  ,VIZ NR.


 • - locuințe cu partiu obișnuit;

 • - locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - locuințele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

 • - locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

 • - echipamente publice amplasate la parterul blocurilor de locuit se recomandă să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

 • - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :

 • - funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • - se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent.

/

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic la nivelul ansamblului următoarele activități și lucrări:

construcții provizorii de orice natură;                                              1

depozitare en-gros sau mic-gros;                                                         )

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze;

stații de întreținere auto peste 10 mașini;

stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $l CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • - clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau o circulație pe un lot privat cu legătură în circulația publică; sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică sau prin intermediul unor circulații private;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  clădirile vor avea parterul retras cu minim 5,5 m. de la aliniamentul propus in urma lărgirii străzii Slt. Constantin Godeanu.

 • -   se admit ieșiri în consolă (balcoane, logii, copertine) din planul fațadei cu maxim 2 metri peste limita edificabilului marcat in plan cu linie roșie intrerupta.

URBANISM


«GULAMeW LC)CAL OE

AVIZ NR. -L


Ț SPRE’ blgS

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARA ALE PARCELEI

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  clădirile se vor retrage cu 10 m. față limita laterală Nord și 6 m. față de limita laterală Sud a proprietății.

 • -  clădirile se vor retrage cu 5 - 10 m. față de limita posterioară a parcelei - limita Vest.

 • -  se admit ieșiri în consolă (balcoane, logii, copertine) din planul fațadei pana la limita edificabilului marcat in plan cu linie roșie întrerupta.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  în cazul în care clădirea este alcătuită din mai multe corpuri acestea se vor cupla astfel încît să se urmărească forma edificabilului figurat.

 • -  în cazul clădirilor independente, între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 15 m; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării, dar nu mai puțin de 4 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • a.  Accesul la amplasament se face din Str. Slt. Constantin Godeanu cu un profil transversal actual de 9,5 m. între aliniamente și care este propus a se lărgi la un profil transversal de 45 de metri cu păstrarea aliniamentului pe partea cu numere cu soț;

 • b.   Circulațiile interiore vor avea un profil transversal de 15 m. cu carosabil de 7 metri, 2 fire de circulație, spațiu verde de aliniament de 1,5 m. si trotuare de 2,5 m.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform normelor în vigoare și planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din, prezentul regulament cu următoarele precizări:                                               / L

 • -   staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice;                      V

 • -  se vor asigura numărul de locuri de parcare necesar conform HCGMB nr.66/2006. j /

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  clădirile vor avea maxim 2S+P+12E cu Hmax propus = 42 m. ;

nivelurile tehnice vor fi rezervate exclusiv spatiilor tehnice aferente scărilor, liftului, instalațiilor, accesului pe terase; depășirea înălțimii maxime propuse este posibilă numai cu obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile Române.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice zonei mixte cu standard ridicat, cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ


Conform P.U.Z. și a avizelor obținute de la deținătorii de rețele, cu următoarele condiționări:


toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare ;

scurgerea apelor pluviale se va face prin canalizarea interioară, la teren și/sau în bazin de retenție ape pluviale cu deversare prin pompare în rețeaua stradalăjjîe-timp uscat sau noaptea;                                            F DIRECȚIA               I

Canalizarea apelor menajere și pluviale se va realiza, către rețelele Apa Nov^FExistente


AVIZ NR.. VIZAT • -  alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua existentă în zonă;

 • -  energia termică se va produce în centrala termică proprie, pe gaz metan, realizându-se branșament la rețeaua de gaz metan care se va prelungi până la locație.

 • -  telefonizarea se va asigura dintr-un branșament realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de TELECOM.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări și condiționări:

 • -  terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • -  terenul amenajat ca spațiu verde (spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative) va reprezenta cel puțin 30% din suprafața totală a terenului.

 • -  din aceste spații minim 10% vor fi destinate folosinței în comun;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre aliniament vor fi transparente, vor avea un soclu opac de maxim 0,60 metri și înălțimea maximă de 2,20 m.

Gardurile spre limitele laterale și posterioare ale parcelei vor fi opace din zidărie sau lemn și vor avea înălțimea maximă de 2,50 m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

VpJ M / j

POT maxim = 40%

 • -  în POT astfel calculat nu sunt incluse spatiile tehnice cu condiția sa fie rezervate spațiile necesare pentru lucrările edilitare și în zona de spațiu verde sa fie menținut un strat de sol cu grosime de min. 2,Om, pentru a se evita impermeabilizarea excesivă a terenului.

 • -  în POT astfel calculat nu sunt incluse terasele descoperite ale nivelului de acces, a platformelor si scărilor de acces, balcoanele si copertinele ieșite in consola a căror proiecție la sol este peste 3.00 m de la nivelul terenului amenajat.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 3,6 mp. ADC / mp. teren

- în CUT astfel calculat nu sunt incluse parcajele colective supraterane și spațiile tehnice realizate în subteran.

- Indicii urbanistici se vor aplica la suprafața de teren totala de 26.931 mp.


ARTICOLUL 17 - BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN

26.930 mp

100%

CONSTRUCȚII

10.772 mp

40%

CIRCULAȚII SI ALEI

8.079 mp

30%

SPATII VERZI

8.079 mp

30%

Din care minim 20%pe sol naturalîntocmit,

arh. Barba Octavian Vasile48^}^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI'

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

5

SERVICIUL URBANISM

Nr. .tâ.Ch......./&_/2~2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, NC211599, SECTOR 1

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 23.05.2019 - 07.06.2019;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 21.06.2019-06.07.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 27.11.2019 -12.12.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi

supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.                                                              ,

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • -  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • -  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

- Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

• DLGrigorescu Marian prin adresa Nr. 1752777/05.07.2019;

 • 2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Conform listă anexă la petiție.

 • 3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, pentru soluția urbanistică propusă a fost depusă o petiție, anexată la prezentul Raport.

 • -  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Au fost transmise către Primăria Municipiului București punctul de vedere formulat de către elaboratorul documentației de urbanism prin adresa Nr. 1756957/19.07.2019, răspunsul fiind afișat pe portalul UrbOnline;

 • -  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Punctul de vedere a fost transmis Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism prin adresa Nr. 1756957/19.07.2019;

- Alte^înformații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Astfel au fost obținute următoarele avize: PMB - Comisia Tehnică de Circulație -Avizul - nr. 19303/1779074/11.10.2019; PMB - Comisia de Coordonare Rețele Edilitare PMB -nr. 1775424/06.11.2019; Agenția pentru Protecția Mediului București-Decizia nr.75/01.10.2019; Ministerul Afacerilor Interne - ISU "București-llfov” - Adresa nr.1357434/21.08.2019; Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz Nr.25550/1414/24.09.2019; Ministerul Apărării Naționale -Aviz nr.DT.7587/30.09.2019; Serviciu! Român de Informații -Aviz nr.255.187/29.08.2019; Ministerul Afacerilor Interne -Aviz nr.422.94/01.10.2019;

Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA SUBLOCOTENENT’CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, NC211599, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.întocmit, Urb. Bogdan TODERAȘ


2ex/22.12.2019
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România