Hotărârea nr. 182/2020

HOTARAREnr. 182 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS NR. 36, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Făgăraș nr. 36, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14898/17.02.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 30/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 188/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 932/46/F/19702/05.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 161/28.12.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 49/23.05.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 14899/17.12.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București - Decizia Etapei de încadrare 64/21.08.2019;

  nr.


  nr.


 • -  Primăria Municipiului București - Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - avizul 1759837/20.09.2019;

  nr.


 • -  Primăria Municipiului București - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu 1755401/13361/23.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

cu


 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), aii 5) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e),


din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 modificările și completările ulterioare;


19 privind Codul administrativ, cu

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Buci/^ști, Ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Strada Făgăraș nr. 36, sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 86/16.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14899/17.12.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020

Nr. 182PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de GREEN ARCHITECTURAL DESIGN SRL / arh. Sânziana Făgărășanu -RUR / C,D,E, în calitate de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, sector 3, Strad^Codrii NeamțuluHiM3J}loc NB11, scara 2, etaj 3, apart.88, reprezentant al inițiatorilor, ^și                    înregistrată cu nr.1778613 din data de 02.10.2019 - nr. 11677/

03J0?2019 -^DGU^UPMB^r^onformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR...&£..../J

PENTRU

PUZ - STRADA FĂGĂRAȘ NR.36 / SECTOR

*

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Strada Făgăraș nr.36 / sector 1, compus din teren în suprafață de 618,00 mp, proprietate persoane fizice, conform regimului juridic înscris în Certificatul de Urbanism nr. 932 / 46 / F /19702 din 05.06.2018, emis de Primăria Sectorului 1 / București.

INIȚIATOR:                                       si

PROIECTANT GENERAL:       GREE^ARCHITECTURAL DESIGN SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Sânziana Făgărășanu / RUR - C,D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

încadrare funcțională:

 • •   Conform PUG-MB si RLU aferent:

(aprobate cu HCGMB nr. 269 / 2000, completată cu H.C.G.M.B. nr.324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr.241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr.341/14.06.2018 și HCGMB nr.877/21.12.2018)

CA2 - subzona centrală cu funcțiuni complexe, regim de înălțime mediu /mare și accente volumetrice.

Indicatori urbanistici reglementați / CA2

 • • .POT - 60% - pentru regim de înălțime mai mic de 6 niveluri, cu posibilitatea acoperirii restului t nuțM? în proporție de 75% cu clădiri de maxim 2 niveluri / 8,00m.

 • • CUT - 2,5 mpADC/mp teren - pentru clădiri sub 6 niveluri

 • • RH max - egal cu distanța dintre aliniamente.


Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor / PUG-MB / CA2:

 • • Regim de construire: continuu / discontinuu

 • • Funcțiuni predominante: mixt / funcțiuni reprezentative

 • • înălțimea maximă admisă :      egală cu distanța între aliniamente

 • • Retragere minimă față de aliniament: construire la aliniament / retragere minimă de 5,00m, conform specificului local.

 • • Retrageri minime față de limitele laterale: construire la perete comun - front continuu / 1/z din înălțimea la cornișă - minim 4,00rri.

 • • Retrageri minime față de limita posterioară:

 • • Amplasarea clădirilor unele față de altele:

  1/2 din înălțimea la cornișă

  distanță minimă -1/2 din înălțimea la cornișă


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 161/28.12.2018

AVIZ PRELIMINAR nr. 49/23.05.2019

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE: IMOBIL APARTAMENTE / LOCUIRE COLECTIVĂ - S+P+1 / 2 / 3E

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 34 %

 • • CUT max = 1,1 mp ADC/mp teren

 • • RH max = S+P+1 /2/3E

 • • H max - 15,00 m

Retragerile minime fată de aliniament și fată de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent vizate spre neschimbare.

 • • Retragere minimă față de aliniament: 10,00m - cu includerea rampei de acces la subsol / parcare

 • • Retrageri minime față de limitele laterale: nord - 3,00m / sud - 6,00m din care 2,00m /servitute acces pietonal.

 • • Retrageri minime față de limita posterioară: 5,00m din care 2,00m /servitute acces pietonal pentru clădirea existentă pe limita posterioară a lotului inițial.

CIRCULAȚII/ACCESE:       Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA FĂGĂRAȘ NR.36 / SECTOR 1. cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 932 / 46 / F /19702 din 05.06.2018, emis de Primăria Sectorului 1 / București.


carosabil


carosabil


trotuar


5i 5,0


5,0


3,5


38,3


17,0

38STR. MIRCEA VULCANESCU


TRUCTIE


IE265076      IE255


UȚR CA2


PRIMĂRIA MUNICIPiULU


cale de


AP

O)

IE250103


IE225966


teren liber

IE213428


-7 A


UTR CA


IE241172


DESFASURATA STRADALA PROPUSA


CD

$


IE256185


IE239709


D_


LU


LU 0


UJ

< O


UJ

tr

LU


£Q < CD O


CD


CD UJ


Q LU


Hmax = 15 m

H comisa = 10 m


2R

1E

P

1S

21,2STR. FAGARAS 36, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


LOCUINȚA COLECTIVA S+P+1E+2R+3R


REGLEMENTARI URBANISTICE CONFORM P.U.G.


CA2 - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, peste 45 metri, cu re COEFICIENȚI CF. P.U.G.


gim de construire continuu sau discontinuu;sv

PROPUNERE PE


TEREN STUDIAT


IE221


24923


P.O.T. maxim 60%


C.U.T. maxim 2.5


parcela care


a generat P.U.Z.


linie aliniameit stradal


limita zonei studiate prin P.U.Z.


limite de proprietate


limite UTR


CLĂDIRI

FOND CONSTRUIT EXISTEb


P.O.T. 34%


C.U.T. 1.1


S+P+1E+2R+3RZONIFICARE EXISTENTĂconstrucții existente - parter


construcții existente - p+1-2E


construcții e>istente - P+4E


construcții existente -P+10Ecarosabil


trotuar/zone pietonale


spatii verzi existente


construcție nou propusa S+P+1E+2R+3R


trotuar lot studiat


spațiu verde lot studiat


acces pietonal / acces auto


BILANȚ TERITORIAL TOATĂ PARCELA

nr.crt.

SI

PRAFAȚÂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

MP

%

MP

%

1

Teren întreaga parcela

999

100

-

999 MP

2

Teren în proprietate

LOT STUDIAT PUZ

618

100

-

-

-

4

Arie construită pr

>pusă pe toata parcela

285

28,50%

205

20.5%

49OMP POT=49%

5

Arie desfășurată

pe toata parcela

500

0,5

680

0,68

1180 MP CUT=1,18


t,b


BILANȚ TERITORIAL DOAR PE PARCELA ANALIZATĂ        1

IE263849

1

nr.crt.

St

JPRAFAȚĂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

MP

%

MP

%

1

Teren ii proprietate

618

100

*

-

-

2

Arie construită pr

opusă

XcTm

205

34

P.O.T. = 34%

3

Arie desfășurată

.upraterană                     //

680

C.U.T. = 1.1

4

Circulații auto

II

¥ \ ii

45

7

7%

5

Alei pietonale

.......IlfT

‘Ă(W/

"LL1

30

5

5%

6

Cale de acces 2m L

ițime (Im pavat cu dale inierbate)

z/'Z Bunii

150

25

25%

7

Spațiu verde pe placa de beton (deasupra subsolului)

61

10

10%

8

Spațiu verde pe sol

natural

127

20

20%

9

Total spatii vtra

338

55

55%

TOTAL

618

100

618

100

100%

10

TIPU RI DE APARTAMEXTE P+1E+2R+3R

NR

%

SUPRAFAȚA

APARTAMENT

NECESAR DE

PARCARI

11

APARTAMENTE

CU 2 CAMERE

1

50

1

12

APARTAMENTE

CU 3 CAMERE

4

87

4

12

APARTAMENTE

CU 4 CAMERE

1

98

1

13

TOTAL APARTAMENTE

6

426

6

14

SUBSOL

MP

LOCURI DE PARCARE ASIGURATE

15

LOCURI PARC .ARE

75

6

16

BOXE DEPOZIT,

VRE

15

17

CIRCULAȚII

___-<7/

130

18

TOTAL

______ LA

220

6 locuriSemnătură


Cerința


,EEN ARHITECTURAL DESIGN S.R.L


S.C. GFI

Str. Codrii Neantului, Nr. 13, Bl. NB1, Sc. 2, Et.3, Ap. 88, Sector 3, BucureștiNume


SemnăturăScara


1/500


Titlu proiect:


CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA S+P+1E+2R+3R


str. FAGARAS , nr. 36, București;


Titlu planșa:

PROPUNERE REGLEMENTARI


Pr. Nr. 10/2018


Faza:


PUZ


Planșa nr.

U04


Denumirea lucrării: Construire Locuința colectiva S+P+1E+2Retras +3Retras

Adresa: Str. Fagaras, nr 36, sector 1, București

Beneficiar:                                                            t ,                                             1

faza: c.u.                                                           u-

Proiectant: SC GREEN ARHITECTURAL DESIGN SRL


Proiectant general | Genera! designer;


Număr proiect | Proiect number

Faza j Phase:

PUZ


pachet j Pa-ck:

AVIZARE

Data:

2019 10 01Denumire piesa scrisa | Document name:

RLU - STRADA FAGARAS NR. 36.

GREEN ARHITECTURAL DESIGN


Titlu proiect | PrajectTiHe:                                                                                                                                                                               Faza I Phase:

Imobil de locuințe colective S+P+1E+2R+3R


PUZ


MEMORIU

LISTA DE SEMNĂTURI

Proiectant de Specialitate

Arhitectura | Architecture


P10| 2019

2019 10 01      A00
 • 1.   DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • 2.   PREZENTAREA INVESTIȚIEI

 • 3.   INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

 • 4.   INTEGRAREA INVESTIȚIEI ÎN ZONĂ

 • 5.   CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • 6.   CONSECINȚE ECONOMICE Șl SOCIALE LA NIVELUL UTR

 • 7.   CATEGORII DE COSTURI

 • 8.   SURSE DOCUMENTARE, RELAȚIA CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM DIN ZONĂ

 • 9.   DOCUMENTE ANEXATE

  2

  2

  3

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  Data:

  2019 10 01


PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS , NR. 36 IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+1E+2R+3R

FAZA

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT GENERAL


AVIZ DE OPORTUNITATE

STRADA FAGARAS, NR.36, SECTOR 1, BUCUREȘTI

S.C. GREEN ARHITECTURAL DESIGN S.R.L., STR. CODRII

NEAMȚULUI , NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI

DATA ELABORARE      10/2018

 • 2. PREZENTAREA INVESTIȚIEI

3

Prin prezenta documentație Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. aflat în faza de Avizare P.U.Z., se propune reglementarea parcelei în vederea construirii unui imobil de locuințe colective regim de înălțime S+P+1E+2R+3R. Imobilul este situat în Municipiul București, sectorul 1, Strada Făgaraș, nr. 36. Terenul ce urmează să fie reglementat are o suprafață totală măsurată de 618 mp și o suprafață de 618 mp din

acte. Terenul are o formă neregulată ce poate fi înscrisă într-un dreptunghi.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor este deținut de^^^^^^^^^l și

Acest teren are numărul cadastral IE267806 și se află în proprietarea lui                      și a

conform Contract de Vânzare-Cumpărare nr. 575/08.03.2018 emis de Birou Individual Aristotel si asociații;

Terenul care face obiectul acestui P.U.Z. este situat în CA2 subzona centrala cu funcțiuni

complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, conform P.U.G. aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr 324/18.12.2012.

Prezenta documentație este demarată în baza Certificatului de Urbanism

nr.932/46/F/19702 din 05.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.

Organizarea zonei se face prin stabilirea următoarelor obiective:

Reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului în unitatea teritorialăz de referință CA2 - subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu: locuințe cu partiu special avand incluse spatii pentru profesii liberale.

Pachet

Avizare PUZData;

2019 10 01

Titlu proiect | ProjectTitie:

Imobil de locuințe colective S+P+1E+2R+3R

9


Adresa | Address: Client [ Client


Strada Fagaras, nr. 36, Sector 1, BUCUREȘTI


RLU

Faza | Phase:

PUZ

Număr proiect | Projectnumber.

10| 2018


 • 2. Determinarea modului de utilizare a terenului și a indicatorilor urbanistici pentru terenul care a generat P.U.Z.,

 • 3. Stabilirea alinierii construcțiilor, acceselor și retragerilor,

 • 4. Precizarea regimului de înălțime al construcțiilor și organizarea urbanistică și volumetrică a ansamblului, ținând cont de vecinătăți,

 • 5. Asigurarea infrastructurii edilitare,

 • 6. Stabilirea categoriilor de investiții necesare.

Prezenta documentație prevede reglementarea lotului studiat în acord cu strategia de dezvoltare a Municipiului București propusă prin Planul Urbanistic General. Terenul care a generat P.U.Z. se situează in interiorul unei zone rezidențiale, a unei zone mixte cu servicii, și locuire.

Considerăm că este oportună locuirea colectiva, de calitate, in imobile de mica înălțime asa cum este imobilul propus, avand in vedere si locuințele existenta in zonă. De asemenea, inserția acestui imobil nu aglomerează frontul ci este plasată discret în interiorul parcelei studiate.

 • 3. INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

Prin prezentul RLU, din punct de vedere funcțional, terenul care a generat documentația, va fi reglementat de UTR CA2. Se dorește dezvoltarea pe lot a unui imobil de locuit cu 6 apartamente, cu parcările aferente situate la subsol. UTR existent de tip CA2- centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, conform P.U.G. aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. 324/18.12.2012.

Pachet

Avizare PUZ

Va rezulta următorul BILANȚ TERITORIAL prezentat comparativ cu situația e

BILANȚ TERITORIAL TOATĂ PARCELA

nr.crt.

SUPRAFAȚĂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1

Teren întreaga parcelă

999

100

999 MP

2

Teren în proprietate LOT STUDIAT PUZ

618

100

-

-

-

4

Arie construită propusă pe toata parcela

285

28,50%

205

20.5%

490MP POT=49%

5

Arie desfășurată pe toata parcela

500

0,5

680

0,68

1180 MP CUT=1,18

BILANȚ TERITORIAL DOAR PE PARCELA ANALIZATĂ

nr.crt.

SUPRAFAȚĂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

MP

%

MP

%

1

Teren în proprietate

618

100

-

-

-

2

Arie construită propusă

205

34

P.O.T. = 34%

3

Arie desfășurată supraterană

-

-

680

C.U.T. = 1.1

4

Circulații auto

45

7

7%

5

Alei pietonale

30

5

5%

6

Cale de acces 2m lățime (Im pavat cu dale inierbate)

150

25

25%

7

Spațiu verde pe placa de beton (deasuprai subsolului)

61

10

10%

8

Spațiu verde pe sol natural

127

20

20%

g Total spatii verzi

338

55

55%

TOTAL

618

100

618 I

100

100%


10

TIPURI DE APARTAMENTE P+1E+2R+3R

NR

%

SUPRAFAȚA APARTAMENT

NECESAR DE PARCARI

11

APARTAMENTE CU 2 CAMERE

1

50

1

12

APARTAMENTE CU 3 CAMERE

4

87

4

12

APARTAMENTE CU 4 CAMERE

1

98

1

13

TOTAL APARTAMENTE

6

426

6


14

SUBSOL / /f

MP

LOCURI DE PARCARE ASIGURATE

15

16

17

LOCURI PARCARE     /" / /____

BOXE DEPOZITARE   / //

CIRCULAȚII          X

90

15

130

__________f Q_______

__

18

TOTAL             '

235

6 locuri


Pag.


Pachet

Avizare PUZ


P!RECTiA Nanism REGULAMEjMȚ L0CA!

-W NR, .i


Data:

2019 10 01

Titlu proiect) ProjecfTitl».


Imobil de locuințe colective S+P+1E+2

J


Adresa [ Address: Client | Client

RLU


Strada Fagaras. nr. 36, Sector 1, BUCUREȘTI


4. INTEGRAREA INVESTIȚIEI ÎN ZONĂFaza ] Phaser

PUZ

Număr proiect | Proiect number:

10| 2019


Terenul studiat cu o suprafață de 618 mp, se situeză în sectorul 1, Strada Fagaras, nr.36, Municipiul București.

Zona prezintă un potențial ridicat de dezvoltare datorită conexiunii cu centrul capitalei și cu cartierele învecinate prin Strada Mircea Vulcanescu si strada Știrbei Vodă, aflate în proximitatea terenului. De asemenea terenul studiat este bine conectat cu întreg orașul prin rețeaua de transport public urban.

Caracterul predominant este de zonă mixtă cu locuințe individuale mici, max. P+2E+M, situate în ansambluri rezidențiale si zona servicii, viz a viz de teren fiind o clădire de birouri D+P+1E, fost institut de proiectare. La mai puțin de 100 de metri, in căpătui străzii, la intersecția cu Mircea Vulcanescu, se afla Muzeul Militar.Terenul nu se afla in zonă protejată. Această zonă a cunoscut în timp o intensă diversificare funcțională, având atât în imediata vecinătate cât și intercalate cu locuirea, funcțiuni mixte, parcuri, servicii, obiective turistice.

Terenul este delimitat la vest de strada Făgăraș prin care se face accesul pe o lățime de 5ml, pe sud si est delimitată de imobile private achiziționate cu legea 112 , in care locuiesc 4 familii. Aceste imobile nu au in proprietate teren pentru a se face accesul decât cel de sub casă. Terenul studiat prin P.U.Z. a fost revendicat in baza legii 10 și s-a hotărât in procesul de revendicare, prin expertiza cadastrală ca accesul către celelalte corpuri de clădiri, cu destinația de locuințe, deținute in baza legii 112 de către alti proprietari, să se faca pe o cale de acces de 2 m lățime, însumând în total 149.07mp, aflați tot în propriatatea beneficiarilor mentioanați mai sus.

Aceasta cale de acces este figurata pe planul de propunere, si se va avea in dedere delimitarea ei fata de restul terenului ramas cu gard de plasa pe care se va planta ederă.

Amplasamentul se remarcă prin proximitatea față de Muzeul MilitarAdresa ] Address: Client | Client:


RLU


str. Fagaras, nr. 36, Sector 1, BUCUREȘTI


Faza | Phase:

PUZ


Număr proiect | Projectnumben

10| 2019


5. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Zona studiată este caracterizată printr-o mare varietate funcțională de importanță la nivelul întregului oraș, având totodată locuirea ca funcțiune predominantă. Această zonă tinde către a păstra această funcțiune de locuire, în același caracter, de locuințe mici ca inaltime, rar peste 4 nivele. Sunt blocuri din anii 80 pe strada Mircea Vulcanescu. Mare parte din clădirile studiate in aproximitatea terenului prezentat sunt vechi, din cărămidă, cu inaltimi mici cu o stare medie, sau locuințe consolidate si supraetajate, cu o stare buna. Dezvoltarea propusă se adresează populației cu venituri medii spre ridicate, prin calitatea locuirii care se dorește a se asigura.

în acest sens, pentru terenul ce a generat PUZ, se propune realizarea unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+1E+2R+3R, un imobil cu multe terase retrase si spatii individuale de recreere, parcari la subsol, suprafețe ale apartamentelor conform normelor si peste acestea.

Propunerea se încadrează în parametrii propuși pentru subzona CA2 - centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, fiind mult sub reglementările din. P.U.G., astfel:

Coeficienți urbanistici conform P.U.G., pentru zona CA2:

P.O.T. = 70%

C.U.T. =2,5

Regim Inaltime S+P+4E

Coeficienți urbanistici propuși pe terenul studiat:

P.O.T. = 34%

C.U.T. = 1,1

Regim înălțime S+P+1E+2R+3R

Caracter izolat cu ferestre pe toate fațadele, avand urmatoarelșe retrageri

 • - la Nord - 3metri

 • - la Sud - 6 metri

 • - la Est - 5 metri

 • - la Vest - 10 metri, o zona 2 metri fata de un garaj construit la limita de proprietate.Datorită unei bune trame stradale existente, creșterea traficului în zonă, datorat dezvoltării propuse, va putea fi integrat. Trama stradală poate să preia și să permită accesul automobilelor in subsolul clădirii. Parcarea mașinilor se va face cu acces din trama stradală existentă în garajul care va avea un nivel aflat în subteran.

Volumetria imobilului propus se incadreaza discret in desfasurata stradala, clădirea fiind retrasă de la stradă 12 ml, cu volumul constituit din retrageri succesive ale atajelor 2 și 3, la imobilul de locuințe colective cu S+P+1 E+2R+3R niveluri.

în consecință, având în vedere vecinătățile studiate, pentru terenul ce a generat P.U.Z. se propune dezvoltarea funcțiunii de locuire în acord cu viitoarea dezvoltare zonală ce tinde spre densificare. Funcțiunea aleasă are ca scop creșterea calității locuirii în zonă si in oraș.

Titlu proiect | ProjestTitle:

Imobil de locuințe colective S+P+1E +2R+3R

9


Adresa | Address: Client | Client


Strada Fagaras, nr. 36, Sector 1, BUCUREȘTI


RLU

Faza | Phase:

PUZ

Număr proiect] Projectnumber

10| 2019


 • 6. CONSECINȚE ECONOMICE Șl SOCIALE LA NIVELUL UTR

Investiția propusă contribuie la dezvoltarea unei zone importante din punct de vedere al localizării acesteia, în vecinătatea unor axe majore de circulație, situată în afara zonei protejate.

Odată cu construirea imobilului se va diversifica oferta în se^kîrul locuințe r colective de calitate, favorizând astfel dezvoltarea arhitecturii de calitate in zone de7lq£ujt din acest o^ș. De asemenea va crește valoarea de impozitare a terenului plus construcții. I [ /        \ > h

 • 7. CATEGORII DE COSTURI

Investiția se va realiza din finanțare privată/ bancară.                    ■

Principalele categorii de intervenție în dezvoltarea imobilului sunt: reglementarea prin PUZ a parcelei studiate, autorizarea imobilului de locuințe colective, reglementarea posibilităților de edificare a construcției, amenajarea spațiilor publice și a spațiilor verzi cuprinse în incinta terenului.

 • 8. SURSE DOCUMENTARE, RELAȚIA CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM DIN ZONĂ

Prezenta documentație a fost elaborată în baza:

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectând art. 32, alineatul 3, piese scrise și piese desenate,

 • -  Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare,

- HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulteriare,

- Ordin M.L.P.A.T. nr 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism” Indicativ GM-010-2000

- Ordin M.LP.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” Indicativ GM-010-2000

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

- O.U.G. nr 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

publică privind mediul de viață al populației,2019 10 01      A00


Trtlu proiect | -rojectTrte:

Imobil de locuințe colective S+P+1E+2R+3R f

Adresa

36, Strada FăgSras Sector 1, BUCUREȘTI


Client

RLU

Faza | Phase:

PUZ

Număr proiect | Projectnumber:

10| 2019


Respectând prevederile Planului Urbanistic General (P.U.G.) și ale Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr.

324/18.12.2012.

 • 9. DOCUMENTE ANEXATE

PIESE SCRISE

 • - CERERE

 • - MEMORIU RLU PUZ

 • - CONTRACTE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 • - COPII ACTE IDENTITATE PROPRIETARI

 • - EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ NR. 227183

 • - CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1019/38263 DIN 31.07.2017

 • - PLAN CADASTRAL SC. 1:500

PIESE DESENATE

 • - ÎNCADRARE ÎN ORAȘ

 • - ÎNCADRARE ÎN P.U.G.

 • - SITUAȚIA EXISTENĂ

 • - REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 • - REGIM JURIDIC

 • - ILUSTRARE DE ARHITECTURĂ


  SC 1:50000

  U01

  -

  U02

  SC 1:500

  U03

  SC 1:500

  U04

  SC 1:500

  U05

  -

  U06
dMĂRIA ICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


SERVICIUL URBANISM

Nr................/..........2019RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STRADA FĂGĂRAȘ NR.36 / SECTOR 1

3

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               09.01.2019 - 23.01.2019

 • •  etapa de elaborare a propunerilor

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:               11.02.2019 - 26.02.2019

 • •  etapa de avizare a proiectului

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:               02.09.2019 - 17.09.2019

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentați^ la acestea sunt accesibile publicului în continuare.Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • •  Locuitorii din proximitate au formulat sesizări privind imobilul rezidențial propus, considerând că acesta densifică nejustificat zona și afectează accesibilitatea spre vechiul imobil aflat spre spatele de lot.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • •  Elaboratorul a explicat că obiectivul se încadrează în parametrii urbanistici legali, respectiv PUG - MB, a dat detalii privind asigurarea condițiilor de iluminare și accesibilitate pe lot. De asemenea, prin imobilul propus, zona de referință se modernizează și se salubrizează, fondul construit fiind în general mediocru.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Avizul Arhitectului Șef s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate:

 • • Avizul Preliminar nr. 49 / 23.05.2019 / PMB

 • • Avizul de Oportunitate nr. 161 / 28.12.20181 PMB

 • • Certificatul de Urbanism nr. 932 / 46 / F /19702 din 05.06.2018

 • • Avizul Ministerului Mediului / Agenția pentru Protecția Mediului București -

Decizia Etapei de încadrare nr. 64/21.08.2019

 • • Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 13361 / 23.07.2019

 • • Avizul Comisiei de Coordonare Rețele Edilitare/ PMB - nr.1759837/20.09.2019

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ui descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ -

STRADA FĂGĂRAȘ NR.36 / SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.