Hotărârea nr. 181/2020

HOTARAREnr. 181 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 322-326 (FOST 322-328, SECTOR 6, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Prelungirea Ghencea nr. 322-326 (fost 322-328), Sector 6, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 15175/23.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 187/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 29/28.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 6 - Certificatul de urbanism nr. 1417/148G/14.10.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 16/06.02.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 68/19.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 74/06.09.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 2171/18-SU-BIF-A/07.08.2018; ’

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 29153/1651/12.10.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 169116/29.01.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1641069/12394/21.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența deci^jpnâl^yh administrația publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

_______________________/ / //____________________ * ( taro a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectar 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; v.v.w.emb.ro

i k

I // \

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Prelungirea Ghencea nr. 322-326 (fost 322-328), Sector 6, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 89/23.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 15174/23.12.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Buduft^^Ă^

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism        

Ca urmare a cererii adresate de SC DESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL prin dl. arh. GUDILĂ Florentin Gheorghiță, în calitate de Proiectant de Urbanism (RUR-D,E), pentru COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A., cu domiciliul/sediul în București, Sector 1, Str. Aristide Demetriade, Nr.2, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1708308 din 12.02.2019 completat cu nr. 1725745 din 05.04.2019, nr.1768686/30.08.2019,        nr.1782582/14.10.2019,       Nr.1784166/18.10.2019 și

Nr.1798634/03.12.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. / 73 4’*- .2019

PENTRU


PUZ-STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 322-326 (fost 322-328), SECTOR 6

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Strada Prelungirea Ghencea, Nr.322-326 (fost 322328), SECTOR 6, cu NC208195, teren suprafață totală de S=27.225,00mp (din măsurători 27.261,OOmp), proprietate privată (din care teren reglementat prin prezenta documentație în suprafață de S=21.635,OOmp, conform planșei Reglementări Urbanistice aferente documentației PUZ).

Pentru imobil au fost prezentate Certificatul de Urbanism Nr.1417/148 G din 14.10.2019 (avizele aflate în termen, obținute conform CU Nr.1067/125G din 19.07.2016, rămân valabile pentru actualul certificat de urbanism), Certificatul de Urbanism Nr.1067/125G din 19.07.2016, Extras Carte Funciară Nr.42180/24.05.2019, Autorizația de Construire Nr.369/14.05.2019 (cu privire la construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective cu regim de înălțimeS+P/S+P+11E), Adresa nr.1570216/16007 din 03.11.2017 emisă de Direcția Patrimoniu-Serviciul Cadastru a Primăriei Municipiului București, prin care imobilului i s-a atribuit numărul administrativ 322-326, care înlocuiește numărul 322-328.

INIȚIATOR:                                       COMPANIA MUNICIPALĂ

IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A. prin preluare conf. CVC de la SC O-ZONE SAFIRULUI SRL prin preluare conf. CVC de la SC TOP INVERSIONES DEL ESTATE SRL

PROIECTANT:
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC DESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL

Arh. Florentin Gheorghiță GUDILĂ -

RUR D,E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 și este delimitată: Sud - Strada Prelungirea Ghencea, Nord - Drumul valea Izvoarelor și Est Vest - proprietăți private.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările și prelungirile ulterioare), imobilul este situat în următoarele unități teritoriale de referință:

-M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;


 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=3,0 mp ADC/ mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.;

-L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

-Regim de construire: construire continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: P+2E+M;

-Pr6ceht de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 45%;


oeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 1,30 mp.ADC/ mp. Teren;


-Retragerea minimă față de aliniament: retragerile față de aliniament se stabilesc prin P.U.Z.; Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

Y. 'i'-’-

« » \ t *• y

Teritoriul administrativ al Sectorului 6 a fost reglementat urbanistic prin PUZ Coordonator Sector 6, aprobat prin HCGMB Nr.278/2013 și HCGMB Nr.2/2016, iar imobilul este situat în următoarele unități teritoriale de referință:

-M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în


  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


UKAS

ISO9Q0t»tS01400Ț       001

spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=3,0 mp ADC/ mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-M3 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmax=60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=2,5 mp ADC/ mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

- L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrlor de protecție;

-Regim de construire: construire continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echl^amente-pțjblice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice;


* .
i
//

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: P+2E (11,Om), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului);

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 45%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 1,30 mp.ADC/ mp. Teren;

-Retragerea minimă față de aliniament: clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe stradă;

-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

Aviz de Oportunitate Nr.16/06.02.2018

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR : M3 - subzona mixtă;

Regim de construire: continuu;

Funcțiuni predominante: LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI CONEXE, conform RLU vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 23,00m/25,00m;

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = 3S+P+5E;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 45%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 1,9 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: 10,00m față de noul aliniament reglementat al străzii Drumul Valea Izvoarelor, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: între 8,00m-13,00m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

UTR : L4a (L1a*)- locuințe colective - conversie către zona L4a conform PUG, în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b.c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București;

Regim de construire: discontinuu;


Funcțiuni predominante: LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI CONEXE, conform RLU vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 23,00m/25,00m;

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = S+D+P+5E;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 45%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 1,56 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: 40,00m și 33,00m față de noile aliniamente j^glementate ale străziilor Prelungirea Ghencea, respectiv Drumul Valea Izvoarelor, conform q Z' Planblui de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschirhbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: între 8,00m-13,00m, conform planului de y reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale

Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.74/06.09.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București. »

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 12394/1641069/ 21.08.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației; ~

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1691119/29.01.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 322326 (fost 322-328), SECTOR 5, NC208195 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1417/148 G din 14.10.2019, eliberat de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București.

J


PIRCEANU

întocmit, Urb. Bogdan TODERAȘ 4ex./16.12.2019Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româniasuassmmt.

«maKfWCWKlXl.

poaHMSBiasmmias»

PiHlW.VMII____________

1»®'

xumssL____

njBbWSPNBi     ________

rmj

sg


\     A

>

%


B REGULAMENT LOCAf OE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL PRELUNGIREA GHENCEA NR. 322-326 (FOST 322-328) _ SECTOR 6, BUCUREȘTI

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM CONȚINE PREVEDERILE R.L.U. AL P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6 OPTIMIZATE LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 16 / 06.02.2018 SI LA CONDIȚIILE GENERATE ATIT DE MODERNIZAREA CIRCULAȚIILOR SI IMEDIATA VECINĂTATE, CIT SI DE AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR IN SECTOR; RESPECTIV SUBZONA L1a* PRIN CARACTERISTICILE LOCUIRII COLECTIVE AVIZATE PRELIMINAR CONFORM AVIZULUI NR. 68 I 19.06.2018 PROMOVEAZĂ PARAMETRII URBANISTICI Al SUBZONEI L4a, SUBZONA M2 SE AFLA IN ȘANTIER AUTORIZAT, IN TIMP CE CARACTERISTICILE SUBZONEI M3 RAMIN NESCHIMBATE IN PRINCIPIUL CARACTERULUI El CU EXCEPȚIILE PROMOVATE CONFORM LEGII PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE, ASTFEL:

L1a*(L4a)    _ POT=45%    CUT=1,56 mp ADC/mp teren   Hmax=25m     (S+D+P+5E)

M3         _ POT=45%    CUT=1,90 mp ADC/mp teren   Hmax=25m      (3S+P+5E)

M2 CONFORM A.C.NR. 369/14.05.2019 (POT=42% CUT=2,83 Hmax=42m _ S+P / S+P+11E)

IN COMPLETARE ANEXAM PRECIZĂRILE OPTIMIZATE LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU ALE SUBZONELOR M3 / L4a CONFORM P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6; RESPECTIV:

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.            .

M3_ SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVIND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE :


 • - locuințe cu partiu obișnuit;

 • - locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

 • - spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • - spatii plantate - scuaruri;

 • - parcaje la sol si subsol;

 • - sedii ale unor companii si firme, servicii de consultanta în diferite domenii profesionale;

 • - servicii sociale, colective si personale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific pentru clădirile care vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale vitrine luminate noaptea; se admit activitati în care accesul publicului nu este liber numai cu condiția sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixta si sa nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

 • - conversia locuințelor în alte funcțiuni se admite cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de min. 30 % din ADC;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE :

 • - completarea cu clădiri comerciale în interspatiile dintre blocuri;


 • - realizarea unor mansarde false;

 • - dispunerea de panouri de afisaj pe fațade;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - statii de întreținere auto;

 • - curățătorii chimice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedice evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):

 • - suprafața delimitată / alocata destinației, cu deschiderea / ampriza de cca. 78m (extras de c.f. nr. 8478 / 04.02.2019) la artera Drumul Valea Izvoarelor si adincimea de 50m, este de 3.925mp conform actualizării topo-cadastrale / suport de lucru pentru documentația de urbanism;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

 • - construcția va fi retrasa de la noul aliniament cu 10 metri;

 • - la intersecția dintre străzile publice aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a si de 6.00 metri pe străzi de categoria a lll-a.

direcția urbanism

GULAMENȚ LOCAL DE URBANISM

/IZ NR.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE


- construcția se va amplasa în regim izolat in limita posterioare alocata destinației (50m de la noul aliniament la artera Drumul


Valea Izvoarelor), iar retragerile fata de limitele laterale vor fi de minim 13m fata de limita estica si minim 8m fata de limita


laterala vestica;


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA :

 • - construcția propusa vizeaza un singur ansamblu volumetric / volum compus izolat.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE :

 • - amplasamentul are prin propunerea de mobilare urbanistica asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publica _ artera Drumul Valea Izvoarelor _ atit pe pe latura vestica cit si pe latura estica, insotite de pietonale I trotuare adecvate;

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

 • - staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai în afara circulațiilor publice.

 • - propunerea de mobilare urbanistica asigura, conform H.C.G.M.B. 66 / 2006, parcarea in incinta; respectiv 114 de locuri de parcare asociate destinației funcționale, din care 41 la sol si 73 ia subsol.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

 • - ansamblul volumetric / volumul compus, izolat, propus prin prezenta mobilare urbanistica, in regim 3S+P+5E, nu va depăși inaltimea maxima de 25m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

 • - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate;

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA :

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice prin trasee subterane;

 • - în cazul alimentarii cu apa din surse proprii se va obține acordul autoritatii competente;

 • - se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • - data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapida si captare a apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 ■ SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE :

 • - prin prezenta mobilare urbanistica suprafața spațiului verde amenajat este de minim 30%.

 • - spațiul dintre aliniament si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale;

 • - parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

 • - in cazul tăierii unui arbore se vor planta in compensare alti 10 arbori pe terenul propriu, iar in cazul in care nu exista aceasta posibilitate , plantarea se va executa pe o suprafața de teren indicata de către Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București sau Primăria Sectorului 6;

 • - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca minim 75% din terasele neutilizabile si 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite către clădirile învecinate;

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. ...?9./..2. Ș.-./2 • - se vor identifica, proteja si păstră în timpul executării construcțiilor arborii importanți existen                 4.00 metri

înălțime si diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alti 10 arbori în perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

 • - în grădinile de fațada minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului

  de fundare;


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI:

 • - se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor fi opace si vor avea înălțimea de minim 2,50 metri;

 • - spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT):

 • - prin prezenta documentație propunerea de mobilare urbanistica pentru destinația funcționala alocata precizează o maxima ocupare de 45%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT):

 • - prin prezenta documentație propunerea de mobilare urbanistica pentru destinația funcționala alocata precizează o maxima utilizare de 1,90mp ADC / mp teren.

L4a_ SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMIND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE, SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

/ /

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE :                                                         /

 • - locuințe în proprietate de standard ridicat;

 • - amenajari aferente locuințelor; cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semiîngropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), construcții pentru echiparea tehnica, împrejmuiri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - spatii pentru administrarea grupurilor de peste 30 - 60 apartamente proprietate privata, eventual cu locuința administratorului/portarului angajat permanent.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE :

 • - conversia locuințelor în alte funcțiuni;

 • - schimbarea destinației spatiilor commune ale imobilelor avind funcțiunea de circulație (holuri, accese, casele scărilor, etc.);

 • - dispunerea locuințelor sociale în clădiri înalte;

 • - activitati comerciale si productive;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros sau mic-gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • - autobaze;


 • - statii de întreținere auto;

 • - statii de betoane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau ca

  si colectarea acestora.


SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 ■ CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):

 • - clădirile de locuit sint dispuse pe un teren utilizat în comun, cu accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unor circulații private adecvate;

 • - suprafața delimitată / alocata destinației _ localizata intre cele doua destinații mixte (M21 M3), asociate circulațiilor publice (Prelungirea Ghencea la sud / Drumul Valea Izvoarelor la nord) _ cu latimea de cca. 78m (extras de c.f. nr. 8478 / 04.02.2019) si adincimea de cca. 278m, este de 17.710mp conform actualizării topo-cadastrale / suport de lucru pentru documentația de urbanism;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT :

 • - clădirile de locuit _ cele 6 volume compuse _ se vor dispune izolat in limita alocata destinației (50m de la noul aliniament sudic la artera Prelungirea Ghencea / 50m de la noul aliniament nordic la artera Drumul Valea Izvoarelor).

ARTICOLUL 6 ■ AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE :

 • - clădirile de locuit _ cele 6 volume compuse _ se vor dispune izolat in limita alocata destinației (50m de la noul aliniament sudic la artera Prelungirea Ghencea / 50m de la noul aliniament nordic la artera Drumul Valea Izvoarelor), iar retragerile fata de limitele laterale vor fi de minim 13m fata de limita estica si minim 8m fata de limita laterala vestica;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA :

 • - clădirile de locuit _ cele 6 volume compuse _ se vor dispune izolat in limita alocata destinației (50m de la noul aliniament sudic la artera Prelungirea Ghencea / 50m de la noul aliniament nordic la artera Drumul Valea Izvoarelor) la o distanta de minim 18m intre ele.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE :

 • - clădirile de locuit sint dispuse pe un teren utilizat în comun, cu accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unor circulații private adecvate; respectiv propunerea de mobilare urbanistica asigura un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime insotit de pietonale / trotuare adecvate _ atit pe pe latura vestica cit si pe latura estica _ cu acces sudic la artera Prelungirea Ghencea si acces nordic la artera Drumul Valea Izvoarelor.

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 ■ STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

 • - staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai în afara circulațiilor publice. i

 • - propunerea de mobilare urbanistica asigura, conform H.C.G.M.B. 66 / 2006, parcarea in incinta; respectiv 420 de locuri de parcare asociate destinației funcționale, din care 126 la sol si 294 la subsol / demisol.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR :

- clădirile de locuit _ cele 6 volume compuse _ dispuse izolat prin prezenta mobilare urbanistica, in regim S+D+P+5E, nu va depăși inaltimea maxima de 25m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR :

- aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii cu condiția intregrarii în particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;

- terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafața;

ARTICOLUL 12 ■ CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapida si captare a apelor meteorice in rețeaua de canalizare;


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZNR.....

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapida si captare a apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • - data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub

  trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

  • - se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

  • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV


ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - prin prezenta mobilare urbanistica suprafața spațiului verde amenajat este de minim 30%.

 • - terenul liber ramas în afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - in cazul tăierii unui arbore se vor planta in compensare alti 10 arbori pe terenul propriu, iar in cazul in care nu exista aceasta posibilitate , plantarea se va executa pe o suprafața de teren indicata de către Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București sau Primăria Sectorului 6;

 • - terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si grădini de fațada, decorative, va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totala a terenului;

 • - în orice operațiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosinței în comun.

 • - parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

 • - în grădinile de fațada minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

 • - în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la strada, gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00m din care soclu opac de 0.60m, fiind dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2.50 metri si vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate fata de vecinătăți.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT):

- prin prezenta documentație propunerea de mobilare urbanistica pentru destinația funcționala alocata precizează o maxima ocupare de 45%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT):

- prin prezenta documentație propunerea de mobilare urbanistica pentru destinația funcționala alocata precizează o maxima utilizare de 1,56mp ADCI mp teren.

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM CONȚINE PREVEDERILE R.L.U. AL P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6 OPTIMIZATE LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 16 / 06.02.2018 SI LA CONDIȚIILE GENERATE ATIT DE MODERNIZAREA CIRCULAȚIILOR SI IMEDIATA VECINĂTATE, CIT SI DE AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR IN SECTOR; RESPECTIV SUBZONA L1a* PRIN CARACTERISTICILE LOCUIRII COLECTIVE AVIZATE PRELIMINAR CONFORM AVIZULUI NR. 68 / 19.06.2018 PROMOVEAZĂ PARAMETRII URBANISTICI Al SUBZONEI L4a, SUBZONA M2 SE AFLA IN ȘANTIER AUTORIZAT, IN TIMP CE CARACTERISTICILE SUBZONEI M3 RAMIN NESCHIMBATE IN PRINCIPIUL CARACTERULUI El CU

EXCEPȚIILE PROMOVATE CONFORM LEGII PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE, ASTFEL:
L1a*(L4a) _POT=45%         CUT=1,56 mp ADC/mp teren                  _    . D 5E)

M3 _POT=45%         CUT=1,90mpADC/mpteren l                   (3S+P+5E)

M2  CONFORM A.C. NR. 369 /14.05.2019 (POT=42% CUT=2,83 ^nrax=42mQ\^P / S+P*11E)întocmit, ■ntin Gheorghita noiembrie 2019

direcția urbanism

regulament local de urbanismPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

o M_/O


J

SERVICIUL URBANISM

Nr.ZSZ&t....../22.ZZ2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ -STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 322-326 (fost 322-328), SECTOR 6

 • 1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 16.03.2018 - 30.03.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.05.201823.05.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 28.02.2019 - 15.03.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.     Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

 • 5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6.     Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale.

? ) >

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în jnedidjprofesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează adhyițațea'-șpecialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în nsidefâre posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului parține autorităților ce dețin competența legală.
UKAS

tșogqop.BQ imoi 001


. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de Circulație a PMB Nr. 12394/1641069/ 21.08.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.74/06.09.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ -STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 322-326 (fost 322-328), SECTOR 6”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.întocmit, Urb. Bogdan TODERAȘ 2ex./16.12.2019

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro