Hotărârea nr. 18/2020

HOTARAREnr. 18 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, 3 TERENURI SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 844/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 13/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 16/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/2019, nr. 292/2019, nr. 293/2019, nr. 294/2019, nr. 431/2019, nr. 432/2019 și nr. 433/2019;

  • - Studiile de oportunitate, precum și procesle verbale de negociere din data de 25.06.2019 și din data de 11.07.2019 întocmite, respectiv încheiate de către Comisia de identificare și negociere, în vederea achiziționării de la proprietari precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

1

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, în condițiile legilor în vigoare, terenurile situate în strada Miercani nr. 109, strada Turda nr. 110 și strada Băneasa nr. 7A, Sector 1, imobile ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile achiziționate prevăzute la art. 1 se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București, vor fi administrate de către Consiliului Local al Sectorului 1 și vor avea destinațiile următoare:

  • - loc de joacă - terenul situat în strada Miercani nr. 109, Sectorl;

  • - parcare de reședință - terenul situat în strada Turda nr. 110, Sector 1;

  • - parcare - terenul situat în strada Băneasa nr. 7A, Sector 1;

Art.3 După achiziționare, bunurile menționate la art. 1 vor fi inventariate de către

București nr. 186/2008. Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 1, în numele Municipiului București.

Art.5 Consiliul Local al Sectorului 1 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 1.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sectorul 1EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 214325 București Sectarul 1

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:53827

Nr. cadastral vechi;20098

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 1, Str Miercani, Nr, 109. Jud București

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214325

Din acte 376 Masurata; 380

Teren împrejmuit;


B. Partea il. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

79068 / 19/11/2014

Act Notarial nr. 2423, din 18/11/2014 emis de NP Constantinescu Ținea;

Intabulare, arept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

DD actuala 1/1

Al

1___ 1* SC GIL FLASH IMPEX SRL, CIF 155464Q

Î77737 / 13/08/2019

Act Administrativ nr 33399. d n 14/08/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Act Administrativ

,nr. 33399, din 12/08/2019 em.s de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI.BUCUREȘTI; ,______________

| B7 se noteaza actualizare date tehnice, desființare construcție CI                         A1

C. Partea III. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Terenu Intravilan împrejmuit cu gard de


Suprafața totala măsură Suprafața din a


Confirm executarea măsurătorilor ta teren, corectitudinea întocmirii documcritapțd.cjdh^tralnii corespondenta acesteia cu realtfaCea din teren ’■


Semnătura si srâmpila

Data


Mențiuni


Inspector

tt^âpcerea imobilului in baza.de datȘ'jptegrata si atribuirea nurriaru!tjrcȘd$straFb’’‘   '

; Qflcw< ••‘S&mnaîura^rpajaEaC

O □ ta                   rz*.


i Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1

214325

3S0

STFL MIERCAHX NR.1G9, SECTORUL 1, BUCUREȘTI

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

[                      214325

BUCUREȘTI SECTORUL 1

Carte Funciară Nr. 214325 Comuna/Oraș/Munlcipiu: București Sectorul 1

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment tm)

L    ?

1

12.231


•’ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. ••• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                                           '

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, m condițiile legii

S-a achitat tariful de 600 RON, -Cnitanta ințemamc!752463/13-08-2019 in suma de 600, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 262.   '7'27-7?


Data soluționării, 22-08-2019

Data eliberării,

/ /


■   < : v\

, Asiș^nî Registrator, . D^lfeLALlMAN

\ • •? Î.5- - ■ '


Referent,(parafa și semnătura}
Pagina 3 d,n 3

Oficiul de Cadastru ți Publ citate imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr 27239S București Sectorul 1TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

-------- --------___---—

Observații / Retej^nte

X -y \\ V*\l

K

Al

272395

din acte: iii Măsurată: 214

Teren nelmprejmuit.

v 1

1

a;~

:i       r

ZJ/


3. Partea li. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

108553 / 06/12/2017


■Act Administrativ nr. 1597, din 29/08/2013 emis de SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI IJUDECATORESTI DOBRA.CO5OREANU SI ASOCIAȚII; Hotarare Judecătoreasca nr. 1626, din 24/09/2013 emis jde TRIBUNALUL BUCUREȘTI; Acțiune In Instanța nr. 59687/3, din 20/03/2012 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI: Hotarare Judecătoreasca nr. 1826. din 25/10/2011 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; Acțiune In j ;instanta nr, 1826, din 25/10/2011 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; Hotarare Judecătoreasca nr. FN. din 20/03/2012 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI. Act Administrativ nr. 18757, din 20/03/2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI: Hotarare Judecătoreasca nr. 803R din 28/04/2014 emis de CURTEA DE APELI [BUCUREȘTI; Hotarare Judecătoreasca nr. 275, din 14/02/2013 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI; Hotarare Judecătoreasca nr. 667, din 21/03/2012 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; Acțiune in Instanța nr. 12509/299 din 16/05/2008 etrus de JUDECĂTORIA SECTOR 1.  _      __

ilntabulare, "drept de PftO?RlETATEffiest1tuire), dobândit prin Hotararel I Judecătoreasca, cota actuala 3/4 _______________________________ __|

  • 1) CONRAD CORNELLY

  • 2) KONRAD JEAN

  • 3) KONRAD CAROL


Al


76390 / 30/08/2018

Act Notarial nr. 67, din 29/08/2018 emis de Popescu Mirefa; Act Notarial nr. 1836, d n 29/08/2018 is de Pooescu Mireia: _____ __ ___________________

B2


Al

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin'Succesiune, cota actuala 1/4___i

1) KONRAD CLAUDIU

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

1 Nu SUNT /irecția âtrimoniu -S/Carte Funciară Nr 272395 Comuna/Oras/Municipiu: București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte 210 Masurata: 214Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (m)

1

2

11.781

2

3

7.726

3

4

6.428

4

5

0.856


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

272395

Din acte: 210 Măsurata: 214

n îiiiiiil .si; proiecție ........7<

Punct

Punct)

Lungime segmentl

început

sfârșit [

t- (m)|

5

61

4.461I

6

7)

10 692|

7!


1_ț_____________ 18.5S9Î

i            saturn RtfenH s*»iiV fit t-jrn»’.Mc“te î:i planul c'g pro’                ,?» K*. iunt rotunjite 1 rtHînrzTFî ■.

r Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic mtegrat al ANCPt conține informat le din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil in condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv :n mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și in forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural ai instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.


Data și ora generării,

12/12/2019, 10:48


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sectorul 1


ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 236142 București Sectcuw 1A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechl:B7417

Nr. cadastral vechl;25B36
Intabulate, drept de PROPRIETATE', dobândit prin CUMPĂRARE, mta actuala 1/2_________ _____

1) 1L1E BOGDAN PETRE, necăsătorit


'7.B341 / D5/05/2D1A

* c’ 'lotaria» m 539 c/ir* 3’1/04*201*1 s'niî je '"cvc.. Daniel-j

lintabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Conventie,~cota

I actuala 1/2_________________________________


1) 1LJE BOGDAN PETRE, (necăsătorit)


C> Partea Î3J> SARCINI .înscrieri privind dazmembrâmlntehi dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini


NU SUNT

513


Docuflient care conffne date cu caracter nprwnzi nrfitaurt-* rtc* nr^Ariarita i


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

235142

122

teren In proprietate

' Suprafața aste determinată in pianul de proiecție Stereo 70

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe ) /

1

curți construcții

DA

122

-

-

-


Lungime Segmente

1) Palorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

1

2

8.505

2

3

1.617

3

4

11.429

4

5

9.844

5

1

12.713atrimoniu


Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stă 70 șt sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Oistanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce supt Tnai mici decât valoarea 1 milimetru.

DocuTienf care contfne riafp m rararr^r noronnui          •*<


Extrasul de ccr.c funciară generat prin sistemul informatic integru'- al AP'C?! conține informați ‘c pin cartea funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute ce a-t. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în medici electronic, pentru activități și pro cese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică s documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Irctitube! publice cri entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poete face la adresa www.ancpi.ro/verifscare, folosind cod ui de verificare cnll.ne disponibil în antet. Codul da verificare este valabil 30 de ziie calendaristice de ta momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

1B/09/2018, 11:30