Hotărârea nr. 179/2020

HOTARAREnr. 179 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA CHITILEI NR. 415, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Chitilei nr. 415,

Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 682/23.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 26/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 184/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1685/177/C/37531/09.10.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 147/28.11.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 47/23.05.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 59/29.07.2019;

 • -  Ministerul Transporturilor - Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire: avizul nr. 8954/27.03.2019;

 • -  Compania Națională Căi Ferate „CFR” S.A. - Consiliul Tehnico - Economic: avizul nr. R.2/2/59/14.02.2019;

 • -  Compania Națională Căi Ferate „CFR” S.A. - Direcția Dezvoltare: avizul nr. 6/5/620/22.03.2019;

 • -  Ministerul   Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul   nr.

417.702/06.09.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1356568/06.06.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 9291/478/19.04.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1745223/12.08.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1724823/6208/08.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Chitilei nr. 415, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 07/23.01.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 681/23.01.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al


(Mcxâ-fUl.l .

„                                 VC&cUr?.

PRIMARI/. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI '

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de ORO DESIGN PROIECT SRL - arh. Oana RĂDULESCU (RUR: D, E) în


calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 2, Cod poștal 020943, str. Tudor Arghezi nr. 21, telefon: 072323471, pentru NATROM PROD SRL cu sediul în București, Sector 1, Cod poștal 011643, Calea Floreasca nr. 7072 și ROMSEF IDEAL SRL în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1766123/ 22.08.2019, respectiv nr. 1799324/ 05.12.019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


NR.


PUZ- SOS. CHITILEI NR. 415 - SECTOR 1

>

GENERAT DE IMOBILUL din ȘOS CHITILEI NR. 415 - SECTOR 1, compus din teren în suprafață totală de 14.482,OOmp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de^Urbanism nr. 1685/177/C/37531 din 09.10.2018, eliberat de Primăria Sectorului 1.


INIȚIATOR:                       NATROM PROD SRL Șl ROMSEF IDEAL SRL

PROIECTANT GENERAL:            ORO DESIGN PROIECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Oana RĂDULESCU (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, parțial în subzona funcțională L1e - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare și parțial în subzona funcțională V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică;

Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m de imobil înscris pe listă.

Conform PUZ COORDONATOR AL SECTORULUI 1, aflat în curs de avizare, Aviz Preliminar nr. 24/ 27.03.2019, imobilul are reglementarea funcțională M - zona mixtă conținând arii rezidențiale și dotări complementare (instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, activități productive mici - nepoluante, comerț, învățământ, sănătate, culte, etc.).

Conform prevederilor RLU-PUG, pentru zona funcțională L-ZONA DE LOCUIT, este anticipată și susținută tranziția către un alt tip de zonă funcțională (zonă centrală, zonă mixtă) prin conversie sau prin reconstrucție - conform zonelor C și M.

Conform art. 32 din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, la alin. 5 se prevăd următoarele: în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.


 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: servicii, comerț, locuire;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): distanța dintre aliniamente;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8m);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retrase cu min. 5m;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m;

UTR: L1e - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare

 • - Regim de construire: discontinuu (cuplat, izolat), continuu (înșiruit);

 • - Funcțiuni predominante: locuire;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,6 mp. ACD/ mp.teren pentru P si 1,2 mp. ACD/ mp.teren pentru P+1E;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retras cu 3 m, respectiv 4m pentru străzi de categoria III și 5 m pentru străzi de categoria I și II;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3m sau alipire la calcan pentru regimul de construire continuu;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m;

UTR: V5 - culoare de protecție fată de infrastructura tehnică;

 • - Regim de construire: se interzic amenajările care să atragă locuitorii;

 • - Funcțiuni predominante: spații verzi;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): fără obiect;

--Procent de ocupare a terenului (POT max.): fără obiect;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): fără obiect;

Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;U.T.R. M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu:

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: ANSAMBLU REZIDENȚIAL SI FUNCȚIUNI CONEXE: COMERȚ, SERVICII, GRĂDINIȚĂ, CENTRU SPORT, ZONĂ BIROURI Șl FUNCȚIUNI PUBLICE;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 35 m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): S+P+2E/ S+P+10E, conform art. 10 din RLU PUG-Municipiul București;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren rezultat din pondere indici;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 65,00m față de axul existent al Șos. Chitilei pentru corpul P+10E, respectiv pe aliniamentul nou al Șos. Chitilei pentru corpul P+2E, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;


 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 40,00m, conform avizelor Companiei Națională de Căi Ferate ”CFR” și conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

UTR: V5 - culoare de protecție fată de infrastructura tehnică:

 • - Regim de construire: se interzic amenajările care să atragă locuitorii;

 • - Funcțiuni predominante: spații verzi;

 • - Indicatori urbanistici: - fără obiect; teren afectat de zona de protecție a căii ferate și a apeductului;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 21,2% spații verzi pe sol natural, respectiv 10,6 % spații verzi pe placă, amenajate și întreținute, și se va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 59/ 29.07.2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1724823/ 6208/ 08.05.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1745223/12.08.2019;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - ȘOS. CHITILEI NR. 415 - SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1685/177/ C/ 37531 din 09.10.2018 eliberat de Primăria Sectorului 1.a! rei ®!


!e1 2,00 1

7,00

J__4J00__1 ________

21,00__| .

21,00

I         7,00

I 4,00

I 3,00 I

69,00

Profil A-A (profil propus Șoseaua Chitilei, intre Sos. de Centura si Sos. Aeroportului) - Sc. 1/200; profil propus prin PUZ Tornado - Sos. Chitilei - str. Aeroportului H.C.G.M.B Nr. 58/06.03.2007


5,00

10,50

j                                J ~.........~

I

I

. | . 4,00 . | .

10,50

l

5,50

I 3,00

=1

38.50

Profil B-B (profil propus, Șoseaua Chitilei, intre Sos. Aeroportului si Str. Constantin Godeanu) - Sc. 1/200


iHICIPiULU?


FIA URBA


Lotul nr. 1 - nr. cadastral 274533


Nr.

Pct.

V.. Y .

......................-M...........■ e

. X

....... -

27

580070:324

333045.472

■ 28

580067.998

333030.693

3

580047.119

333049.318

6

580055.450

333064.436

16

580057.881

333068.847

• 2 .

580059.794

333072.319

30

590073:329

333063.978

...31

.... 580073.336

. 333063.935

32

580072.796

333060.626


Lotul nr. 2 - nr. cadastral 274534


Nr.

Pct.

Y

. .. [m] ...

X

[m]

2

580059.794

333072.319

1

580051.579

333077.381

5

580051.377

333077.506

67

5799.17.063

332991.100

68

579882.610

332995.958

69

579908.175

332980.107

70

579948.724

332948.420

64

579980.548

332919.865

59

580060.411

332952.889

. 60

580061.020

332967.680

. 61,

580061.013

332967.898

62

580049.944

332969.011

50 ‘

580051.465

332983.218

51

580062.496

332981.175

52

580064.373

332991.061

53

580063.628

332991.676

54

580064.784

333003.372

55

580065.822

333018.0.16

56

580067.758

333029 165

28

580067.998

333030.693

3

580047.119

333049.318


A2b


CRITERIU

cf. PUG

EXISTENT

Zona / Subzona /UTR

M3

L1e

V5

S teren inițiala

9030 mp

4825 mp

610 mp

14 465 mp(100%)

S teren ce intenționează a fi

trecut in domeniul public pentru dezvoltarea tramei stradale majore cf. doc. de urbanism superioare

-

-

-

S construita

159.70 mp cf.

Autorizație de Construire

---

nr. 500/64/C/28651/01.10.201‘

S desfasurata

437.20 mp cf.

Autorizație de Construire

nr.500/64/C/28651M10.2019

POT max

60%

60%

fara obiect

0.0%

CUT max

2.5

1.2

cf. norme

si PUZ aprobat

0

H max (m)

nu va depăși

H--------------------

distanta

7m

fara

-

dintre aliniamente

obiect

RH max (nivele)

nu va depăși

distanta dintre

P+1E

fara

-

aliniamente

obiect

Spatii verzi din care: Spatii verzi pe sol Spatii verzi pe placa

-

-

*

Accese/Alei/Parcari

-

-

-

-


PROPUS


610 mp (4.2%)


215 mp (1.5%)


0.0%l£ is > e


jf

----Drumuri cu caracter de principiu prepuse prirt^ PUZ Tornado - Sos. Chitilei - Str. Aeroportului Nr. 58/06.03.2007Construcție in curs de execuție in baza Autorizației de construire nr. 500/64/C/28651 din 01.10.2019


ORO DESIGN PROIECT


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INIȚIATOR PUZ

S.C. NATROM PROD S.R.L

TITLU PROIECT:

SOSEAUA CHITILEI NR. 415, SECTOR 1, BUCUREȘTI

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

383


FAZA:

P.U.Z

PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE: COMERȚ, SERVICII, GRĂDINIȚĂ, CENTRU SPORT, ZONA BIROURI SI FUNCȚIUNI PUBLICE CĂTRE ȘOSEAUA CHITILEI ȘOSEAUA CHITILEI NR 415, SECTOR 1, BUCUREȘTI [P.U.Z.-383/20181

DENUMIRE PROIECT


ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE: COMERȚ,

SERVICII, GRĂDINIȚĂ, CENTRU SPORT, ZONA BIROURI SI FUNCȚIUNI PUBLICE CĂTRE SOSEAUA CHITILEI

PROIECT NR.


BENEFICIAR


Șoseaua Chitilei nr 415, Sector 1, BUCUREȘTI


P 383/2018

SC NATROM PROD SRL
PROIECTANT

ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL/FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560


SPECIALITATE


URBANISM


FAZA DE PROIECTARE P.U.Z.


DATA


AUGUST 2019 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului București (PUG), aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr. 224/15.12.2015;

 • -   Planul Urbanistic Zonal „PUZ Tornado - Sos. Chitilei - Str. Aeroportului” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 58/06.03.2007, cu termen de valabilitate expirat, ale cărui reglementari au produs efecte in teritoriu;

 • -   Planul Urbanistic Zonal „PUZ Chitilei nr. 284-286” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 280/14.07.2009, cu termen de valabilitate expirat, ale cărui reglementari au produs efecte in teritoriu;

 • -   Planul Urbanistic Zonal „PUZ Coordonator Sector 1”, aflat in etapa de avizare a proiectului (conform informațiilor postate pe siteul PMB-www.pmb.ro, la rubrica Urbanism);

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla incadrat conform Planului Urbanistic General al Municipiului București parțial in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri; preponderent in subzona L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fara rețele edilitare; parțial in subzona V5 - culoare de protecție fata de infrastructura tehnica.

Arealul reglementat de prezentul regulament are o suprafața totala de Steren = 14.465 mp cf. măsurători (14.482 mp cf. extras CF).

/

Terenul este localizat in zona nord-vestica a orașului si are următoarele vecinătăți:              //

 • ■       In zona de nord :       Domeniu public, Șoseaua Chitilei;

 • ■       In zona de est  :        Proprietăți private (locuințe individuale, servicii/comert);        Z'

 • ■       In zona de sud :       Domeniu privat al statului - zona CF (depou CFR București Triaj);

 • ■       In zona de vest:        Proprietăți private.

Avand in vedere faptul ca arealul studiat este supus unui proces intens de transformare, si ca încadrarea terenului in prevederile Planului Urbanistic General nu mai corespunde realitatii din teren si viziunii actuale de dezvoltare a zonei, modificarea UNITATII TERITORIALE DE REFERINȚA careia aparține terenul este una fireasca.

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

•Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

•Asigurarea coerentei și calitatii imaginii urbane;

•Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, a acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principala.

Respectând legislația in vigoare, dar si tema impusa de beneficiarii proiectului, prin prezenta documentație se urmărește reglementarea acestui teren din punct de vedere arhitectural-urbanistic; La baza reglementarilor au stat mai multe studii (topografic, geotehnic, etc.), folosite in vederea asigurării posibilității de construire cu maximul de eficienta si randament urban.


Obiective PUZ • 1.  Valorificarea potențialului terenului, ameliorând totodată disfunctionalitatile semnalate la nivelul cadrului construit si al relațiilor de vecinătate;

 • 2.  Asigurarea unei accesibilități mai bune si mai eficiente a terenului, in vederea integrării lui in circuitul urban;

 • 3.  Asigurarea unei imagini urbane corespunzătoare poziției sitului in cadrul macrozonei si a orașului, in relație cu relieful terenului.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.Sunt admise următoarele utilizări:

 • -   locuințe colective;

 • -   echipamente publice conexe locuirii (invatamant

 • -    servicii;

 • -    birouri;

 • -   comerț;

 • -    culte;

 • -    funcțiuni publice;

 • -    centru sport;

 • -    spatii tehnice;

 • -   parcaje la sol, subterane;

 • -   spatii libere pietonale;

 • -   spatii plantate - scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivului (post trafo, etc) sau pentru amenajarea peisagistica a curții (foisoare, etc) cu condiția ca acestea sa fie pe un nivel si sa aiba o suprafața construita sub 100mp


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • •  activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •  depozitare en-gros;

 • •   curățătorii chimice;

 • •   depozitari de materiale refolosibile;

 • •  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •  lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZNR......-r:c.^.-.Qt.-...2o.2xi

VIZAT SPRE NESCHiMfiJ&E

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

S. teren = 14.465 mp cf măsurători (14.482 mp cf. Extras CF)


Parcela are o forma neregulata.

Dimensiunile parcelei sunt: cca. 25.8m latura de Nord, cca. 159m latura de Vest; cca. 34.7m latura de Sud-Vest; cca. 124m latura din Sud; cca. 86m latura de Sud-Est si cca. 112m latura de Est.

Terenul are deschidere directa la Șoseaua Chitilei (pe partea de Nord).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT


Construcțiile propuse vor fi amplasate pe noul aliniament generat de dezvoltarea tramei stradale propuse si avizate prin avizul de Circulații.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Distantele fata de limitele laterale vor fi următoarele:

min. 40,0 m - in partea de sud a terenului, fata de limita de proprietate cu zona transporturi CF existenta;

min. 5,0 m - in partea de sud-est a terenului, fata de tesutul de locuințe existente;

min. 12,0 m - in partea de est a terenului, fata de tesutul de locuințe existente (accidental min.

2,0 m pe o lungime de aproximativ 14,3 m);

min. 5,0 m - in partea de nord-est a terenului, fata de tesutul existent;

min. 10,0 m - in partea de nord-vest a terenului, fata de tesutul existent.


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE


Cele doua clădiri propuse pe teren vor fi amplasate una fata de alta la o distanta de min. 15 m.

Pe teren se pot amplasa construcții care sa se incadreze in edificabilul propus astfel incat sa se respecte principiile de confort si normele de insorire si de iluminat natural conform OMS nr. 994/2018 care modifica OMS nr. 119/2014.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

In scopul creșterii gradului de accesibilitate pe lotul studiat, s-a prevăzut dezvoltarea unei artere de circulație de deservire locala de categoria a lll-a pe direcția nord-sud, amplasata la limita de nord-vest a terenului: profilul acestei artere va avea minim 10,Om lățime si va fi compus din trotuar de minim 1,50 m, carosabil de 7,00 m (o banda de circulație pe sens), spațiu verde de 1,50 m si trotuar de 1,50 m, existent pastrat (aflat la limita vestica a terenului). Artera de circulație propusa va tranzita terenul pe direcția nord-sud, pe latura de vest a terenului si pe direcția vest-est pe latura de sud.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. ..X/c23>a.o.U..'2o.2(O...

VIZAT SPRE r


Accesele carosabile si pietonale pe lotul care face obiectul studiului se vor face prin zona de nord a acestuia, direct din Șoseaua Chitilei prin sensul giratoriu aflat la intersecția Străzii Aeroportului cu Șoseaua Chitila.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehiculelor va fi realizata in interiorul incintei, deci in afara domeniului public. Parcajele la sol sau in subsolul terenului vor fi dimensionate in conformitate cu reglementările stabilite prin actele normative in vigoare.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.


Inaltimea maxima admisibila a clădirii este de + 35,0 m, cu regimul de inaltime S+P+10E.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va tine seama de particularitățile sitului, dar si de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ. Construcțiile vor avea o conformare volumetrica prin care sa se marcheze importanta zonei pentru oraș si sa nu stingherească vecinătățile.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 217 / 2014 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de minim 2.00 m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioara a proprietății vor fi opace, de inaltime maxim 2.50m.

/ ] / SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SLUTILIZARE A TERENULUI./ [// ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE, 4 JERENULyi|POT)                       //'i'

P.O.T. maxim = 45%                      v ~

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren rezultat din ponderare indici


//cm 6PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcjia Urbanism


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLIC jLUI

privind Planul Urbanistic Zonal

PUZ - SOS. CHITILEI NR. 415 - SECTOR 1
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta

  publicul.


în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 17.01.2019 - 31.01.2019;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 26.03.2019 -09.04.2019;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 06.08.2019 -20.08.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, RodWHa-                                                     j-1

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


i'L

ISO 9001 ■ SO 1 «MOI       001


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.  Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații și a făcut recomandări un cetățean.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspecte: nepublicarea pe siteul PMB la secțiunea https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dez publica/oroiecte a etapei I -faza de anunț de intenție.

 • 5.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunerea urbanistică astfel:

Panoul de consultare a populației aflat în etapa I - faza de anunț de intenție a fost amplasat pe teren în data de 10.01.2019, iar documentația completă conform HCGMB nr. 136/ 2012 a fost depusă la PMB pentru a se declanșa procedura de consultare a publicului.


Conform siteului www.pmb.ro, secțiunea Urbanism, documentația PUZ a fost publicată în data de 17.b>r2019, fiind în consultare publică pe perioada 17.01.2019-31.01.2019.

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.


Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1724823/ 6208/ 08.05.2019 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 59/ 29.07.2019 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - ȘOS. CHITILEI NR. 415 - SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul transmis de către cetățeni, precum și răspunsurile elaboratorului documentației. Anexa cuprinde un număr de 7 file.