Hotărârea nr. 178/2020

HOTARAREnr. 178 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- TRAMA STRADALA SI INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE- ZONA SUD, ETAPA I- TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRASOV - SOSEAUA ALEXANDRIEI, SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Trama stradală și închidere inel median de circulație - zona sud, etapa I - Tronson Bd.

Ghencea/Strada Brașov - Șoseaua Alexandriei, Sector 5, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 217/13.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 25/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 183/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 1781-G/15.10.2019 și nr. 1211-G/16.07.2018;


Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 40/25.04.2019; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: avizul nr. 116859/16.09.2019;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 70/17.09.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1356182/08.05.2019;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 107.559/28.03.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr.

423.439/28.08.2019;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14484/08.04.2019;

Ministerul Transporturilor - direcția Reglementări tehnice si Autorizații de Construire: avizul nr. 9654/20.03.2019;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Unitatea de Administrare Ilfov: avizul nr. 275/11.04.2019;


Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București: avizul nr. 3429987/03.06.2019;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.7992/10.10.2019;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 24463/1401/24.09.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: 1796840/06.01.2020;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1725257/61C7" 7


în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Trama stradală și închidere inel median de circulație - zona sud, etapa I - Tronson Bd. Ghencea/Strada Brașov - Șoseaua Alexandriei, Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 01/13.01.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 216/13.01.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data


PREȘEDINTE DE ȘEDINțȚ


Marius Adrian Pavel


București, 30.04.2020

Nr. 178


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism J
Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL în calitate de Proiectant de Urbanism pentru PRIMĂRIA SECTOR 5, cu domiciliul/sediul în județul Ilfov, Municipiul București, Strada Fabrica de Chibrituri, Nr.9-11, Sector 5, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu Nr. 1772920/16.09.2019, Nr.1781898/11.10.2019, Nr. 1795734/25.11.2019 și completată cu Nr. 1809961/06.01.2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul


AVIZ NR. &A I .2020 PENTRU

PUZ - TRAMA STRADALĂ Șl ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE -ZONA SUD, ETAPA I - TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRAȘOV - ȘOSEAUA

ALEXANDRIEI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

GENERAT DE TERITORIUL SITUAT ÎN: București, între Bulevardul Ghencea/Strada Brașov și Șoseaua Antiaeriană, proprietate STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 (conform HG 291/2011), în suprafață totală de 97.626,OOmp (97,626 Ha) din care reglementat prin prezenta documentație o suprafață de 9.560,OOmp (conform planșei Reglementare Circulații - Planșa 3.1 - Revizia:2, aferentă documentației PUZ), Sector 5, BUCUREȘTI.

A fost prezentat Certificatul de Urbanism Nr.1781-G din 15.10.2019, emis de Primăria Sectorului 5 a Municipiului București, în scopul "Continuare procedură de avizare documentație PUZ - TRAMA STRADALĂ Șl ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE - ZONA SUD, ETAPA I - TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRAȘOV - ȘOSEAUA ALEXANDRIEI Șl EXTINDEREA LINIEI DE TRAMVAI ÎNTRE STRADA BRASOVSI CALEA RAHOVEI PE ȘOSEAUA ALEXANDRIEI. Se păstrează avizele în termen de valabilitate obținute în baza Certificatului de urbanism Nr.1211-G din 16.07.2018.

INIȚIATOR:                           PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREȘTI

SC METROPOLITAN INTERNATIONAL PROIECTANT:                                         ARHITECTS SRL

SPECIALIST CU DREPT DE                urb. Adrian RĂDULESCU - (RUR- D,E)

SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 5, este teren intravilan și cuprinde proprietăți aflate în domeniul public/privat al statului.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), teritoriul studiat este încadrat în următoarele unității teritoriale de referință:


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

 • •  M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri; POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUTmax. = 2,5 mpADC/ mp. teren;

 • •  L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;POTmaxim = 45%; CUT maxim= 1,30 mp.ADC/ mp. Teren;

 • •  L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare;POTmaxim = 60%; CUT maxim= 1,20 mp.ADC/ mp. Teren;

 • •  V6 - păduri de agreement; POT max.= conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii; CUT max = conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii;

Zona studiată prin prezenta documentație este analizată și propusă a fi reglementată urbanistic prin documentația PUZ Coordoantor Sector 5, documentația aflată în procedură de avizare (Aviz Preliminar Nr.60/19.06.2019).

AVIZ PRELIMINAR nr. 40 / 05.04.2019

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București,

în vederea realizării, prin prezenta documentația de urbanism se instituie următoarele reglementări:

- pentru teritoriul reglementat prin prezenta documentație (în suprafață de 9.560,00mp), —^.organizarea rețelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare și statutul juridic și circulația K f terenurilor, vor respecta prevederile planșei anexe prezentului aviz - Reglementare Circulații -Planșa 3.1 - Revizia:2:

ț l : \ ' UjȚ.R.: T - Zonă transporturi rutiere;

\ \ /^ȘRegim de construire: conform legilor si normelor specifice în vigoare;

^Funcțiuni: Calea rutieră - ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE - ZONA SUD, ‘^UU^^ETAPA I - TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRAȘOV - SOSEAUA ALEXANDRIEI SI EXTINDEREA LINIEI DE TRAMVAI ÎNTRE STRADA 'BRAȘOV SI CALEA RAHOVEI PE SOSEAUA ALEXANDRIEI;

U.T.R.: V5 - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică, reglementat conform Planșei și RLU anexe prezentului aviz;

Pentru restul teritoriului studiat: regimul de construire, funcțiunile și indicatorii urbanistici, etc. : se mențin reglementările specifice subzonelor M3, L1c, L1e și V6, conform PUG Municipiul București și se vor reglementa prin PUZ Coordonator Sector 5, aflat în procedură de avizare conform Aviz Preliminar Nr.60/19.06.2019;

Organizarea rețelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare și statutul juridic și circulația terenurilor pentru investițiile prevăzute prin prezenta documentație PUZ și RLU aferent, se vor face cu respectarea legislației, normelor/metodologiilor și reglementărilor în vigoare;

în vederea asigurării creșterii calității vieții locuitorilor și a dezvoltări durabile locale și regionale, odată cu realizarea investițiilor privind trama stradală propusă, se vor realiza și investițiile privind lucrările de infrastructură tehnico-edilitară (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, iluminat public, etc );

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.6157/1725257/06.05.2019 emis de Direcția Transporturi.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1796840/06.01.2020.

Se vor respecta prevederile Deciziei Etapei de încadrare Nr.70/17.09.2019 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului București.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Trama stradală și închidere inel median de circulație - Zona sud, Etapa I - Tronson Bd. Ghencea/Strada Brașov - Șoseaua Alexandriei, Sector 5, București cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1781-G din 15.10.2019, emis de Primăria Sectorului 5 a Municipiului București.Punctele de coordonate ale limitei de P.U.Z.

Nr punct

[X]

[Y]

1

582209.004

323572.938

2

582180.405

323516.356

3

532199.444

323509.332 ,

4

582201.299

323508.348

5

582202.172

323506.624

6

582162.696

323427.426

, ‘ 7

582137.051

323376.747

8

582025.576

323427.916

9

581998.341

323363.862

10

581837.702

323368.757

11

581819.836

323368.762

1     12

581811.830

323367.481

13

581806.067

323351.363

14

581880.677

323364.307

15

58.1887.683

323340.311

16

581796.458

323324.484

17

581794.918

323320.177

18

581727.165

323287.801

19

581745.336

323258.693

20

581781.430

323260.573

21

581981.412

323258.411

22

581927.617

322439.797

23

582100.937

322491.855

24

582111.826

322438.281

O

582142..D63

322366.071

26

582349.212

322464.034

27

582351.336

322458.803

28

582351.831

322458.987

29

582352.077

322459.632

30

582506.450

322523.409

31

582525.052

322531.369

32

582538.100

322537.742

33

582581.138

322555.789

34

582596.685

322562.234

35

582632.363

322576.642

36

582655.348

322586.392

37

582678.332

322596.454

38

582709.600

322609.066

39

582724.946

322616.231

40

582763.199

322633.513

41

582787.695

322644.806

42

582811.943

322655.494

43

582812.308

322654.679

44

582839.662

322667.183

45

582815.128

322670.711

46

582787.750

322686.682

47

582776.381

322702.176

48

582767.056

322717.938

49

582763.448

322740.970

50

582763.935

322764.401

51

582771.563

322785.293

52

582780.856

322803.489

53

582790.150

322821.685

54

582789.133

322821.869

55

582900.184

323729.264

56

58288S.6O1

323857.959

57

582869.057

323814.601

58

582689.851

323906.040

59

582685.277

323906.116

60

582678.751

323900.965

61

582657.570

323849.628

62

582456.434

323457.415


\ | V'

V _

V


/j

1 ( c

1

,1

Li"}


Punctele de coordonate ale limitei in care este obligatoriu avizul M.A.I. (pentru toate tipurile de lucrări)

Nr punct

[X]

[Y]

1

581729,39

323418,31

2

581833,01

323431,33

3

581982,45

322426,34

4

582838,51

323061,62

5

582841,11

322935,60

6

581990,26

322301,37

7

581862,69

322474,77


SCARA 1:500
P.U.Z.

SCARA 1/5.000


LEGENDA


PLAN URBANISTIC ZONAL


închidere inel median de circulație - Zona sud - București


Etapa 1 - Tronson Bdul. Ghencea/ Str. Brașov/ Sos.

Alexandriei, SECTOR 5, BUCUREȘTI


LIMITE

■■■■■■■ Limită Municipiul București

■               Limită zona studiu PUZ Antiaeriana

Limită PUZ Antiaeriana

Limită teren reglementat

Limită UTR-uri


LIMITE SI ZONE DE PROTECȚIE J                                                                   5

Limită protecție sanitara cf. Ord.

Nr. 119/2004

Limită protecție tehnică

Limită protecție rețele edilitare

Zona protecție sanitara cf. Ordin 119

din 04.02.2014

Zona protecție incinta cu caracter special
SCARA 1:500O Intersecții ce necesită studii de specialitate  situate în interiorul zonei de studiu

UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA


T

V5


Subzona transporturilor rutiere

Culoare de protecție față de infrastructura tehnică


Traseu Inel Median aprobat prin PUZ Coordonator Sector 6 , HCGMB 2-293 si 278 din 25Z-01 -2016 Traseu Inel Median aprobat prin Aviz Preliminar nr. 60/19.06.2019 / Aviz C.T.Circulatie nr. 1785560/ 30.12.2019 - PUZ Coordonator Sector 5 Nod/ Interserctie propusa prin Aviz Preliminar nr. 60/ 19.06.2019 / Aviz C.T.Circulatie nr.1785560/ 30.12.2019 - PUZ Coordonator Sector 5 Parcele in proprietatea MAI / Zona de restricție in care este obligatoriu avizul MAI Parcele in proprietatea MApN / Zona de restricție in care este obligatoriu avizul MApN Terenuri ce se afla in litigiu - nu fac obiectul reglementarilor propuse prin prezentul PUZ

Lungime ax Inel Median pe suprafața PUZ -1377.69 m


Suprafața PUZ (cf acte)

Destinație teren

Suprafața

(ha)

UTR cf PUZ

Suprafața

(ha)

Funcțiune

Suprafața

(ha)

97,626

TEREN REGLEMENTAT

9,560

Inel Median / trama stradala

8,356

Spațiu destinat STB

1,380

Circulație carosabila

4,849

Circulație pietonala si spațiu verde

2,127

UTR V5

1,204

-

*

TEREN

NEAFECTAT

88,066

wma ou    HCM btM   /late


Utilizare


NOTA:


Situația terenurilor la data elaborării a fost conform planurilor topo cadastrale emise de OCPI cu numărul 50458 din 14.12.2017.

Ocuparea terenurilor va fi făcută conform legii in urma elaborării proiectului de autorizație de construire, modernizarea rețelei de drumuri (altele decât cele din caietul de sarcini) si se va face respectând legislația in vigoare, HCGMB 66/ 2006 si alte reglementari urbanistice in vigoare.

Terenul care va intra in domeniul public va fi stabilit in urma realizării investiției va fi stabilit cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul DTAC/ DDE/ DTOE in vederea realizării investiției propuse.

Se vor respecta servitutile create de rețelele edilitare majore existente in teren si consfiintite prin avizele regiilor de administratoare de utilitati publice.

Delimitarea UTR-urilor este reprezentata conform PUG București aprobata cu HCGMB 269/ 2000 si prelungirile ulterioare pentru zonele care nu fac obiectul sectorului de circulație aferent închiderii inelului median din cadrul suprafeței de teren ce a generat PUZ.

Reglementările urbanistice din vecinătate de pe teritoriul Sectorului 5, Sectorului 6 si a unitatii administrative a Orașului Bragadiru,vor fi stabilite in baza altor documentații de urbanism si specialitate aprobate sau in vigoare.Suprafața

(ha)


0,761


Lle


M3


3,045


7,876


97,626


V6


67,003


T(ci ’cu latii)2,433


UTR V5

Ne afectat

Ne afectat


Inel Median / trama stradala


UTR V5

Ne afectat


Inel Median / trama stradala


UTR V5

Ne afectat


Inel Median / trama stradala


UTR V5

Ne afectatMETROPOLITAN INTERNATION

BUCUREȘTI, Sector 5, Str. Vaslle Topliceanu, nr. 14, Tel: 07:


0,107

16,401 3,045


1,709


0,333

5,834


2,004


0,708

61,246


0,837Spati u ciest'oat STB


----------------~ c ‘ -‘ . ‘c. :

Circulatie pietonala si spațiu verde


Spațiu destinat STB

Circulație carosabila

Circulație pietonala si

spațiu verde


Spațiu destinat STB Circulație carosabila Circulație pietonala si spațiu verde


Spațiu destinat STB Circulație carosabila Circulație pietonala si spațiu verde


#123

0,455


0,183


0,206

0,958


0,545


0,817

2,951


1,281


0,234

0,485


0,118


Suprafața regmentata (ha)


Suprafața neafectata (ha)


0,86816,401 3,045


2,0425,834


5,75761,246


0,8930,056 .1,540


TOTAL


9,560


ARCHITECTS

>13206, emaȚ: mfagroup.office@grnall.com


PLAN URBANISTIC ZONAL închidere inel median de circulație ■ Zona sud -București

Etapa 1 - Tronson Bdul. Ghencea/ Str. Brașov/ Sos. Alexandriei

SECTOR 5, BUCUREȘTIȘEF PROIECT:

Urb. Adrian RĂDULESCU

ÎNTOCMIT:

Arh. urb. Medeea PAPAMIHALOPOL

Urb. Diana MICLĂUS

Urb. Alexandra BOGDAN

Urb. Alexandru STROIE

REDACTARE:

Urb. Eliza UNGUREANU

Urb. Teodora FLOROAICA

Urb. Anda STĂNCESCU

1

Urb. Miheala GÎRNEAȚĂ

Data: 01.2020

SCARA:

1/5OOOBENEFICIAR:

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 Șl CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INIȚIATOR:

PRIMĂRIA SECTORULUI 51,540 88,066


FAZA

P.U.Z.

A.A.S.


REVIZIA: 2


PROIECT nr. 61.1 2018


M .țfa t-KMbu. M/jm?

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Toplioeanu nr. 14, BL P39, Sc. 2, Ap. 39 Sectar 5, București, Remania Telefon: 07226132206   (Ro17408307)

e-mail: miagroup.office@gmail.com


VOLUMUL IIREGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

Trama stradala si inchidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

2020
DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT local de urbanism AVIZ NR...OljllM-....?.

SPRE NgSCHIMBARE


P.U.Z. -Trama stradala si inchidere inel          circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 -Tronsonul Bdul

Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism

FOAIE DE GARDA


PROIECTANT:


S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L


INIȚIATOR


BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 - STATUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 - STATUL ROMAN- PRIMĂRIA MUNBUCUREȘTI

PROIECT:     P.U.Z. Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud -Municipiul

București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos AlexandrieiCUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

 • 1.3 Reguli cu privire la TEREN

 • 1.4 Reglementări privind zonele de siguranță și de protecție

TITLUL II - OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI -JUSTIFICARE NECESITATEA PROIECTULUI

TITLUL III - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință V-ZONA SPAȚIILOR VERZI. T - ZONA TRANSPORTURILOR.

ANEXA 1 - PROFILE STRADALE

ANEXA 2 - ETAPIZAREA INVESTIȚIEI

ANEXA 3 - CADRUL LEGISLATIV

10
DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZNR.....

VIZAT SPRE NESCy^BARE

P.U.Z. - Trama stradala si inchidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - TronsonuLB Ghencea/ Str. Brașov -Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

Document: Regulament Local de Urbanism


TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare_______________________________________________________________

Art.l. In abordarea sistemica a analizei perimetrului studiat s-a avut in vedere corelarea reglementarilor propuse - privind regimul juridic, economic si tehnic, cu reglementările din PUG (de ordin general si local), aplicandu-se normele in vigoare din domeniul urbanismului si construcțiilor.

Autorizarea lucrărilor de construire in perimetrul studiat se va face de către Administrația publica locala in condițiile legii, cu respectarea reglementarilor instituite prin PUZ.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuției construcțiilor in limitele teritoriului studiat in P.U.Z.

Art.2. Prezentul regulament aferent Plan Urbanistic Zonal "P.U.Z. Trama stradala si inchidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe

Sos Alexandriei, numit în cadrul prezentului RLU „TEREN", se aplică roșie neîntreruptă din planșa de reglementări care face parte integra la nivel local, astfel:                                                    ,X

itoriul delimitat cu linie i prezentul regulament,


-a nord -la sud -la vest -la est


 • - Bulevardul Ghencea

V, O ^-\ (

 • - Șoseaua Alexandriei',

 • - Drumul Cooperativei

 • - Strada Antiaeriană

Prezenta documentație de urbanism se elaborează pentru amplasamentul cu nr cad. inițial 218805, 218807, 218798, SECTOR 5, BUCUREȘTI. Imobilul intravilan este format din terenuri, avand o suprafața totala 976.260,00 mp din acte (97,626 ha) si 977.637,00 mp din măsurători (97,763 ha) pentru care se dorește reglementarea tramei stradale, suprafața de teren neafectata de trama ramanand nereglementata.

Conform Extras pentru informare a Cârtii Funciare nr. 218805, emis de B.C.P.I sector 5 in baza cererii nr. 49312 din 08.12.2017 pentru teren intravilan situat in Str. Antiaeriana (Fosta nr.38), Nr.6, sector 5, București, in suprafața de 161 009 mp, proprietar este STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Hotararea nr.735 din 14.05.2004 (emis de Guvernul României), neexistand înscrisuri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,drepturi reale de garanție si sarcini.

Conform Extras pentru informare a Cârtii Funciare nr. 218798, emis de B.C.P.I sector 5 in baza cererii nr. 49314 din 08.12.2017 pentru teren intravilan situat in loc.București, sector 5, Str.lmobil 1125(Partial), in suprafața de 715 793 cf acte (717 170 mp masurata), proprietar fiind STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, conform Hotărârii de Guvern nr.291 din 23.03.2011, iar pe teren nu exista înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,drepturi reale de garanție si sarcini.

Conform Extraselor pentru informare ale Cârtii Funciare nr. 218807*, emis de B.C.P.I


50


P.U.Z. - Trama stradala si inchidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul

Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

Document: Regulament Local de Urbanism

DIRECȚIA URÎ

JANISM


sector 5 in baza cererii nr. 49313 din 08.12.2017 pentru teren intravilan situat in Str. Antiaeriana (Fosta nr.38), Nr.6, sector 5, București, in suprafața de 99 462 mp cf.acte (99 458 mp cf.masuratori), proprietar este STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Hotararea nr.735 din 14.05.2004 (emis de Guvernul României) si nu exista înscrisuri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,drepturi reale de garanție si sarcini.

*ln baza actului notarial 2072 din 28.06.2018 emis de N.P. Vorniceanu Cristina se

înființează cărțile funciare: 234656 in suprafața de 23.374 mp, 234937** in suprafața de 48.958 mp, 234654 in suprafața de 24.136 mp, rezultate din dezmembrarea nr. cadastral 218807.

*ln baza actului notarial 2878 din 27.08.2018 emis de N.P. Vorniceanu Cristina se înființează cărțile funciare: 234938 in suprafața de 1.495 mp si 234939 in suprafața de 1.495 mp rezultate din dezmembrarea nr. cadastral 234655*** dezmembrat din nr.218807 In baza actului notarial 2072 din 28.06.2018 emis de N.P. Vorniceanu Cristina.

**ln baza actului notarial 3392 din 30.09.2018 emis de N.P. Vorniceanu Cristina se infiinteaza &artea funciara: 237322 in suprafața de 1.495 mp rezultat din dezmembrarea nr. /C^cfă^tral 236032 dezmembrat din nr.236032 In baza actului notarial 2829 din 29.08.2019 emis de N.P. Vorniceanu Cristina, dezmembrat din nr.234937 In baza actului notarial 2878 din 27.08.2018

! *ei            xniceanu Cristina

i l          baza actului notarial 3897 din 14.11.2019 emis de N.P. Vorniceanu Vidrascu Cristina se

înființează cărțile funciare: 237426 in suprafața de 41.483 mp, 237427 in suprafața de 1.495mp, x 237428 imșșj^Yafata de 1.495mp rezultate din dezmembrarea nr. cadastral 234937.

**ln baza actului notarial 2829 din 29.08.2019 emis de N.P. Vorniceanu Cristina se înființează cartea funciara: 236033 in suprafața de 1.495 mp rezultat din dezmembrarea nr. cadastral 234937.

***ln baza actului notarial 3392 din 30.09.2019 emis de N.P. Vorniceanu-Vidrascu Cristina se înființează cartea funciara: 237323 in suprafața de 1.495 mp rezultata din dezmembrarea nr. cadastral 236032 dezmembrat din nr.234937 In baza actului notarial 2829 din 29.08.2019 emis de N.P. Vorniceanu Cristina, dezmembrat din nr.234655 In baza actului notarial 2878 din 27.08.2018 emis de N.P. Vorniceanu Cristina.

 • 1.2 Corelari cu alte documentații

Conform P.U.G. București aprobat prin HCGMB NR 269/2000, cu completările și modificările ulterioare, terenul in cauza este încadrat in următoarele U.T.R.-uri:

U.T.R. M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.


Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

R.M.H. = pana la P+14( in funcție de profilul stradal)

H max= 45 m

*cu posibilitatea unui nr.de max 2 niveluri suplimentare retrase

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.U.i

Ghen

Docu

!. - Trama stradala si închidere inel median de cir cea/ Str. Brașov-Sos Alexandriei si extinderea lin merit: xeguiamen^^U^ițg^

culatie - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul iei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

A

Page: 5/23

RCGULAMEw j      Uh URBANISM

AVIZNR..QLl..f3._0.L.Z4f..la.'......

VIZAT SPRE      MBARE


P.O.T. Maxim = maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc. -pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

 • - C.U.T. Maxim = 2.5 (pentru P+2E)

 • - în cazul existenței accentelor peste 45 m CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.;

 • - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

U. T.R. Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;


Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

R.M.H. = S+P+2E (10,00 m).

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim =45%

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim = 0,9 (pentru P+1E)

C.U.T. Maxim = 1,3 (pentru P+2E)

In cazul mansardelor se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate construite cu maxim 0,6 din aria construita.

U.T.R. Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

R.M.H. = P+1E (7,00 m).

Procent maxim de ocupare a terenului - P. O. T.

P.O. T. Maxim = 60%                                       ---•    '

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C. U. T.

C.U.T. Maxim = 0,6 (pentru P)

C.U.T. Maxim = 1,2 (pentru P+1E)

In cazul mansardelor se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate construite cu maxim 0,6 din aria construita.

U.T.R. V6- Păduri de agreement.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:


R.M.H. cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O. T. Conform normelor specifice în vigoare și P. U.Z. avizat conform legii.

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C. U. T. Conform normelor specifice în vigoare și P. U.Z. avizat conform legiir

U.T.R. TI- Subzona transporturilor rutiere:

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.

DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism AVIZ NR.

| VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Nu e cazul.

Procent maxim de ocupare a terenului (pot).

POT maxim - %

Coeficient maxim de utilizare a terenului (cut).

P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 6/23


______C.U.T. maxim - mp.ADC/mp. teren

 • 1.3 Reguli cu privire la TEREN

  • 1.3.1. - Trasee noi de drumuri

Conform Ordonanța 43/1997 Art. 51, Aliniatul 4: Organele administrației publice locale au obligația de a consemna și menține neocupate și neafectate în documentațiile prevăzute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri și autostrăzi. (Alin. 1 - Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentațiilor tehnico-economice și a celor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condițiile legii.)

 • 1.3.2. - Spații verzi

Art.l. în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de TEREN, solicitantul autorizației de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi publice într-o zonă cât mai apropiată TERENULUI în cauză, în suprafață egală cu diferența dintre necesarul minim pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației publice locale și cu respectarea slației specifice de mediu în vigoare.o/ identifica, proteja și păstra în timpul executării lucrărilor de construire a

z at^rei/tronso)9^p\drum, așa cum se prevede în documentația de urbanism în cauză, arborii importanți existenți, având peste 4,00 m înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm. în cazul î tăierii unui ariiore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații publice plantate pub t din apropriere.


nția asupra vegetației situată pe domeniul public sau privat se execută conform H.C.G.M.B. nr. 304 /2009 privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București-Anexa nr.l, art. 6 (1), în baza avizelor de specialitate (defrișare, toaletare, reduceri și regenerări de coronament, transplantare, amenajări/reamenajări spații verzi) emise de către Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.

Art.4. Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • a)      să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;

 • b)     să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

 • c)     să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

 • d)     să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;

 • e)     să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;

 • f)      să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;

 • g)     să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate

P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencca/ Su. Br^ov-Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

REGULiAMUm I 1.1 .-vri. ---------------


AVIZ NR. O/. I                 1

VIZAT SPRE NESCHIMBARtlucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;

Art.5. în zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise niciun fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari.

Art.6. Se admite schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi pentru lucrările de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare (activități de gospodărie comunală - echiparelehq^o-edilitară), conform Legii nr. 24/2007.


 • 1.3.3. - Parcaje - se interzice organizarea de parcaje pe TEREN

 • 1.4 Reglementări privind zonele de siguranță și de protecție

Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

Zonele de siguranța (cf. Art 16 al.l.) - sunt suprafețe de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destiante exclsiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de intretinerea si exploatarea drmului. Din zonele de siguranța fac parte si suprafatele de teren destinate asigurării vizibilității in curbe si intersecții, precum si suprafețele ocpuapte de lucrări de consolidare a terenului drumului si altele asemenea.

Art. 17. (al.l) Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecție sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Anexa nr. 1 - LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR


a) Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumul uf până la:

 • ■ 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

 • * 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

 • * 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;

 • ■ 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.


Art 5. Aliniatul 7: Orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliției rutiere.

Art 5. Aliniatul 9: în scopul asigurării desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desființarea de amenajări rutiere.

Pentru aprobarea documentației de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire în vederea edificării construcțiilor destinate întreținerii, modernizării și reparațiilor curente se vor respecta condițiile avizelor emise de către organele centrale și/sau teritoriale în cadrul procedurii de avizare/aprobare P.U.Z.

TITLUL II - OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI - JUSTIFICARE NECESITATEA PROIECTULUI

Prin documentația de urbanism se propune realizarea primului tronson pentru partea de sud a capitalei din ceea ce reprezintă Inelul Median așa cum prevede Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. 877/12.12.2018. Noua arteră de ) ^ciftkij^ție .va traversa zona aflată în dezvoltare ce leagă două artere de importanță majoră la z nivelul Municipiului București, și anume Bulevardul Ghencea - Strada Brașov și Șoseaua Alexandriei.!

j"' I X li

In prezent, în partea de vest a sectorului se dezvoltă câteva zone rezidențiale importante , precum cartierul Latin sau zona de locuințe Bragadiru care se află la limita administrativa a municipiului București). O principală problemă este reprezentată de numărul de linii de transport insuficient (14 linii de autobuz si două de tramvai) pentru deservirea acestor zone.

Aceste condiții determină necesitatea dezvoltării tramei stradale majore din zonă, precum și a rețelei de transport public de capacitate mare pentru distante medii si lungi (pe cablu, pe sine, pe pneuri...etc...).

Documentația „PUZ Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud -Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei" urmărește accesibilizarea zonei de sud a municipiului București, zona Antiaeriană, în raport cu cele 2 bulevarde pricipale ( Bulevardul Ghencea și Șoseaua Alexandriei).

Direcțiile de dezvoltare a proiectului sunt determinate de nevoia de fluidizare a traficului, asigurarea unei bune accesibilități a zonei, un transport public rapid pe direcția SV-NE prin continuarea inelului median, conectarea zonei de sud cu celelalte zone în curs de dezvoltare ale

Municipiului București.

P.U.

Ghe

Doc

Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1-Tronsonul Bdul icea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei umentn^țpTamem UcSTdeU^^,.

Page: 9/23

REGULAMENT LOCAL Uu ukbw.iji«

AVIZ NR.                    ........

VIZAT SPRE NE3CH1MBARS

IcT


Investiția este oportună datorită potențialului de creștere economică, socială, căt și structural-arhitecturală a cartierelor vecine, atrăgând noi investiții de locuire, birouri și funcțiuni complementare precum comerț, servicii, de educație, de loisir și recreere. împreună cu acestea, se impune extinderea rețelelor edilitare și a transportului public.


Obiectivele ce se preconizează a fi atinse odată cu realizarea acestei investiții sunt:

J completarea Inelului Median

J asigurarea unor noi linii de transport public ce au ca scop marirea capacității de transport din zonă, ceea ce va contribui la stimularea utilizării acestui mod de transport în detrimentul celui privat.

J fluidizarea circulației în zona prin apariția unor alternative noi de circulație în zonă,

J integrarea noilor intersecții în sistemul existent de management al traficului BTMS

•S creearea premiselor pentru dezvoltarea unei rețele de străzi de legătură si de deservire locală care sa irige zona de vest a sectorului 5 (zonă aflată în plină dezvoltare).


TITLUL III - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


Unități Teritoriale de Referință

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de trei pbr

(1)

 • (2)  regimul de construire (continuu, discontinuu);

 • (3)


funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;


înălțimea maximă admisă.Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regula^ deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.


2.1 Unități Teritoriale de Referință


Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zonă și unități teritorial referință: U.T.R. V5 -U.T.R. T -


Culoare de protecție față de infrastructura tehnică. Subzona transporturilor rutiere;


V - ZONA SPAȚIILOR VERZI.GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Zona cuprinde spații verzi publice de protecție față de infrastructura.


P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pi Document: Regulament Local de Urbanism


Page: 10/23
V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

V5 - conform legilor și normelor în vigoare;

- construcții destinate întreținerii, reparațiilor și amenajărilor aferente infrastructurii majore - căi de comunicații rutiere


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

V5 - se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații.

SECȚIUNEAlkCONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 -CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

V5 - lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații va respecta planșa de reglementari.

ARTICOLUL 5 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

V5 - fără obiect.


ARTICOLUL 6 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALEPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ


S^^^^^CIRCULAȚII Șl ACCESE.

V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

V5 - fără obiect.


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. V5 - fără obiect.P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1-Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document; Regulament LocaI de Urbanism    —— -


IRECTIĂ NîSFvi


REGULAMENT LOCAL DE URBANISî

AVIZ NR..                   Z C

VIZAT SPRE

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

V5 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat.

 • - se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

 • - în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.

 • - se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul de Precoordonare Rețele Tehnico-Edilitare nr 1796840/06.01.2020

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE.

V5 - plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate.

- se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul de Mediu nr. 70/17.09.2019

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

V5 - scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare

- pentru zonele tehnice speciale precum substațiile de tracțiune și alte spatii tehnice stb, în zonele de protecție se propune o dublare a vegetației medii și înalte, dar cu posibilitatea de acces al personalului calificat.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZAREA


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI V5 - P.O.T. - fără obiect.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI V5 - C.U.T. - fără obiect.

T - ZONA TRANSPORTURILOR.

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.


Zona transporturilor se compune din următoarele subzone:

T - Subzona transporturilor rutiere:


P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 12/23SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

T - Trama stradală și închidere inel median de circulație- Zona Sud- Municipiul București- Etapa 1- Tronsonul B-dul Ghencea/ Str. Brașov -Șos Alexandriei și extinderea liniei de tramvai între Str. Brașov și Calea Rahovei pe Șos. Alexandriei.

- construcții destinate întreținerii, reparațiilor și amenajărilor pentru desfășurarea activității de transport - suprafețe de circulație rutieră (îmbrăcăminte asfaltica), pietonală, cu bicicleta, alte modalități.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri.

construcții și amenajări complementare pentru buna desfășurare a circulației și pentru realizarea unui spațiu public funcțional și atractiv - stații STB, chioșcuri de ziare, flori, mobilier urban, spații verzi, alte elemente de interes public. Amplasarea acestora se va face fără afectarea funcțiunii principale de transport, pe baza unei documentații de urbanism aprobate (Studii de amplasament).

în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrașiei publice: a) constrcuții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare; c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sistem de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

pentru toate construcțiile, instalațiile și amenajările aferente se vor obține avizele / acordurile de protecție specificate prin R.G.U. și legislația în vigoare.


lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor

publice trebuie:

să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);

să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluență, siguranță);

elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în _ vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MAI și SRI din 1995).

.UTJLIZĂRI INTERZISE.

$e (nt^rzic .orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile modernizare sau extindere;

- se Interzic drice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și

"            completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și

penetrațiile în municipiu);

modernizarea intersecțiilor;

realizarea pasajelor supra și subterane;

P.U.Z. - Trama stradala si inchidere inel median de Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea

Document: Regulament Local de Urbanism

circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

Page:13/23

DIREG J IA UKtJA.NlSM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPR&NEggm/l3ARE

l<3


 • -       realizarea spațiilor de parcare;

 • -       se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere, depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

T - în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:

 • -      construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

 • -      panouri independente de reclamă publicitară.

 • -      se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu taxi.

T - se interzice:

 • -   cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere sau feroviare;

 • -   amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și/sau prezintă risc de incendiu/explozie.


SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR.O

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSH/ltfȚ.

T - se vor respecta specificațiile planșei de reglementări.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. T - fără obiect.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

T - fără obiect.


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE T - în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

T - se vor respecta specificațiile planșei de reglementări.ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

T - staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice; AT SPfâEP.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism • -  în cazul străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în Municipiu, staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CONSTRUCȚIILOR.

T - conform temei de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR A CONSTRUCȚIILOR.

T - conform temei de specialitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

T - conform temei de specialitate.

 • -  se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul de Precoordonare Rețele Tehnico-Edilitare nr 1796840/06.01.2020

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

T - în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste subzone, se subordonează exigențelor de calitate a imaginii Capitalei.

ARTJCQLUL 14-ÎMPREJMUIRI

T sCuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite, dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet 'I de j0.60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0,5 metri te/grtuLva fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

T - POT maxim - %

TIP DE ZONĂ

POT

Zonă de circulație/transport auto, pietonal, alte modalități

5% sau conf. P.U.Z.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

TI - C.U.T. maxim - mp.ADC / mp. teren sau

TIP DE ZONĂ

CUT

Zonă de circulație/ transport auto, pietonal, alte modalități

O, 1 sau conf.

P. U.Z.

P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Doi


Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud -Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei.

Conform Ordonanța 43/1997 Art. 51, Aliniatul 4: Organele administrației publice locale au obligația de a consemna și menține neocupate și neafectate în documentațiile prevăzute la alin. (1} terenurile aferente traseelor noi de drumuri și autostrăzi.


DIRECȚIA JRBAN1SM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. ^zZZ.?‘,/..t.Z.6.2.4?..

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov -Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism


ANEXA 1 - PROFILE STRADALE

P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinde Document: Regulament Local de Urbanism___

______r ,; v r ‘C™ A t    A M - £ M -

de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1-Tronsonul Bdul rea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei

Page: 17/23

REGULAMENT LQCAL DE URBANISM

AViZ NR.

VIZAT SPREJjEgffHiMBARE

23


ANEXA 2 - ETAPIZAREA INVESTIȚIEI

în vederea realizării investiției pentru Tronsonul 1- pe zona de racordare dintre zona intersecțiilor și cea din calea de rulare, lucrările se vor efectua etapizat după cum urmează:

Etapa I

 • - trotuare cu lățime de 7.00m, din care zona verde 2.00m amplasata la limita carosabilului

 • - o bandă de circulație (de lățime 3,5m) pe sens

  Etapa II
P.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pi “   .....

Document: Regulament Local de Urbanism

Pafle: 18/23


REGULAMEfr LOCAL J.-E URBANISMAV!Z NR.                    .......

V5ZATSPRE NESCMBARE
Etapa III

 • - Zone verzi adiacente 2x 2.00m

 • - Zona proprie pentru linia de tramvai - 6.00 m

Etapa III


în vederea realizării investiției pentru Tronsonul 3 - pe calea calea de rulare curentă, lucrările se vor efectua etapizat după cum urmează:

Etapa I

-trotuare cu lățime de 7.00m din care zona verde 2.00m amplasată la limita carosabilului

-carosabil local - 2 benzi de circulație (de lățime 3,5m) pe sensEtapa III

 • - Zone verzi adiacente 2x 2.00m

 • - Zona proprie pentru linia de tramvai - 6.00 m

Etapa IIIP.U.Z. - Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si Calea Rahovei pe Sos Alexandriei Document: Regulament Local de Urbanism

Page:21/23ANEXA 3 - CADRUL LEGISLATIV

Pentru aplicarea regulamentului local de urbanism se va considera cadrul legislativ și normele de proiectare după cum urmează:

- Legea nr. 7/1996 - completata, modificata si republicat - o cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;

- Legea 50/1991 completata, modificata si republicata - "privind autorizarea executării construcțiilor si unele" - masuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Legea 350/2001 actualizata- "privind amenajarea teritoriului si urbanismului";


 • - Legea nr. 326/2001 - a serviciilor publice de gospodărire comunală;

 • - STAS 10144/ 1 - 90 - Drumuri - Profile transversale;

 • - STAS NR. 10114/4-95 - Drumuri - Amenajarea intersecțiilor;

- STAS 1848 /1 - 86 - Siguranța circulației - Indicatoare rutiere - Clasificare, simboluri și amplasare;

- STAS 1709/1-90. "Acțiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrări de drumuri. Adâncimea de inghet in complexul rutier. Prescripții de calcul."

 • - STAS 1709/2-90. "Acțiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrări de drumuri. Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet. Prescripții de calcul";

 • - Normativ pentru evaluarea stării de degadare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide ind. AND 540,

 • - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide ind. AND 550;

 • - Normativ privind administrarea, exploatarea, întreținerea si repararea drumurilor publice, ind. AND 554; /

 • - Normativ pentru determinarea capacitatii de circulație a drumurilor publice ind. PD 189-2000;

 • - Normativ pentru Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000;

- Instrucțiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executării imbracamintilor asfaltice, ind. AND 539;

P.U.Z.-Trama stradala si închidere inel median de circulație - Zona Sud - Municipiul București - Etapa 1 - Tronsonul Bdul Ghencea/ Str. Brașov - Sos Alexandriei si extinderea liniei de tramvai intre Str. Brașov si .Calea Rahovei pe -SosAlexandriei----

DIRECȚIA


Document: Regulament Local de Urbanism                              ”                        T------... .

JRRAMIS.
 • - Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin H.G. nr. 273/1994 actualizat;

 • - HG nr. 525/1996-republicata pentru "Aprobarea Regulamentului de Urbanism";

 • - HG 907/2017 privind conținutul documentațiilor tehnico - economice aferente investițiilor publice;

 • - H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 Anexa Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Mun. București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație;

 • - H.C.G.M.B. nr. 136/2012 - Anexa nr. 1 - Regulament local de implicare a publicului In elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competenta de aprobare a C.G.M.B.;

 • - Ordinul M.T. nr. 43/1998 "Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor naționale";

 • - Ordinul M.T. nr. 45/1998 "Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor";

 • - ORDINUL NR. 43/1997 - ACTUALIZAT - PRIVIND REGIMUL DRUMURILOR;

- ORDINUL NR. 49/1998 - NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI REALIZARA STRĂZILOR IN LOCALITĂȚILE URBANE - MINISTERUL TRANSPORTURILOR;

- ORDINUL 1296/2017 - ACTAULIZAT - NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR - MINISTERUL TRANSPORTUIRLOR;

 • - Ordinul nr. 2701/30.12.2010 - completata, modificata si republicat -„privind metodologia de informare si consultare pentru implicare a publicului In elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului";

 • - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 592B/1997 - completata, modificata si republicatpentru - „aprobarea normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației";
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism                 M T

9


SERVICIUL URBANISM

Nr. .......././JzV.2020

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI


PUZ - TRAMA STRADALĂ Șl ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE - ZONA SUD, ETAPA I - TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRAȘOV - ȘOSEAUA ALEXANDRIEI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 20 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 26.07.2018 -14.08.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 13.03.2019-06.04.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 26.04.2019 - 21.05.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • -  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.                                                          / /

 • -  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

- Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

2.


Dn-a

DL _ înregis Dl.intermediul portalului UrbOnline; dna.

.04.2019;

- prin intermediul portalului UrbOnline.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces
- prin adresa


Cinci.

3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, pentru soluția urbanistică propusă au fost depuse o serie de sesizări, anexate la prezentul Raport.

Observațiile publicului se referă la funcțiunile propuse și la soluțiile urbanistice adoptate.

- Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Au fost transmise către Primăria Municipiului București punctele de vedere formulate de către elaboratorul documentației de urbanism, răspunsurile fiind afișate pe portalul UrbOnline, prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București cu Nr. 1710823/19.02.2019, 1728446/15.04.2019 si Nr.1727888/12.04.2019.

- Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Punctele de vedere au fost transmise Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism, prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București cu Nr. 1710823/19.02.2019, 1728446/15.04.2019 și Nr.1727888/12.04.2019.

Răspunsurile fiind afișate pe portalul UrbOnline (și anexate la prezentul Raport).

- Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic ll * V           brmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura

\ \. v//prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la X ^/instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza ^gVsiL^^Proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei

Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Astfel au fost obținute următoarele avize: PMB - Comisia Tehnică de Circulație - Avizul - Nr. 6157/1725257/06.05.2019; PMB - Comisia de Coordonare Rețele Edilitare PMB - Nr. 1796840/06.01.2020; Agenția pentru Protecția Mediului București-Decizia Nr.70/17.09.2019; Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - Aviz Nr.423.439/28.08.2019; Serviciul Român de Informații - Aviz nr. 107.559/28.03.2019; Ministerul Afacerilor Interne - ISU ”Bucuresti-llfov” - Adresa nr. 1356182/08.05.2019; Serviciul de Telecomunicații Speciale - Aviz Nr. 14484/08.04.2019; Ministreul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Adresa nr. 116859/16.09.2019; Ministreul Transporturilor - Aviz nr.9654/20.03.2019; Ministreul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională deBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro îmbunătățiri Funciare; Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Rutieră - Aviz Nr.3429987/03.06.2019; Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz nr.24463/1401/24.09.2019; Ministerul Apărării Naționale - Aviz Nr.DT.7992/10.10.2019;Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 11. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - PUZ - TRAMA STRADALĂ SI ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE - ZONA SUD, ETAPA I - TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRAȘOV - ȘOSEAUA ALEXANDRIEI, SECTOR 5, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului


M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar in conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro