Hotărârea nr. 177/2020

HOTARAREnr. 177 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL FERDINAND I NR. 72, 74A, 76 SI 78, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Ferdinand I nr. 72, 74A, 76 și 78, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1931/18.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 23/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 181/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1571/1763395/18.11.2019, nr. 1122/1514671/25.09.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 07/29.01.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 59/08.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 65/13.08.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1381/Z/02.08.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913207/17.07.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 420781/11.10.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT. 4930/11.07.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 205.098/04.07.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 165942/21.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1637528/11577/06.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


completările ulterioare;


Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Urbanism, cu modificările și completările Iterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Ferdinand I nr. 72, 74A, 76 și 78, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr.11/18.02.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1932/18.02.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


Marius Adrian PavelPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism                      /)            • I

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC KXL STUDIO SRL - mașter urbanist Diana COSTANDACHE (RUR: DZO, E) cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Cod poștal 012091, str. Maior Aviator Nicolae Capșa nr. 6, telefon/ fax 021 224 52 82, email: office@kxl.ro, în calitate de proiectant al SC CONLUX DEVELOPMENT SRL, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1762990 din 09.08.2019, respectiv nr. 1793822/ 19.11.2019, în Conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


GENERAT DE IMOBILUL din BD. FERDINAND I NR. 72, 74A, 76, 78 - SECTOR 2, compus din teren în suprafață de 4.370,86mp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatelor de Urbanism nr 1122/1514671/25.09.2017, respectiv nr. 1571/1763395/18.11.2019, eliberate de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:


SC CONLUX DEVELOPMENT SRL

PROIECTANT GENERAL:            SC KXL STUDIO SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urbanist Diana COSTANDACHE (RUR: DZO, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările și modificările ulterioare, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): M1 - subzonă mixtă situată în zona protejată, iar conform PUZ Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, figureză în Zona Protejată nr. 7 -Bulevdardul Haussmannian Ferdinand.

Conform art. 32 din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, la alin. 5 se prevăd următoarele: /n situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

Zona Protejată nr. 7 - Bulevdardul Haussmannian Ferdinand

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: comerț, alimentație publicăm hoteluri, cultură,birouri, locuințe;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 16m, se acceptă peste înălțimea admisă realizarea a 2 niveluri retrase în gabarit, înscrise într-un arc de cerc cu raza de 4m continuată cu tangenta la 45 grade față de orizontală; înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3m înălțimea clădirilor existente învecinate; se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3m înălțimea verticală (16m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 65%, suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30mp;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 4 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: amplasare pe aliniamentul definit de clădirile existente;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

 • - Zona Protejată nr. 7 - Bulevdardul Haussmannian Ferdinand

 • - Regim de construire: continuu;

 • - Funcțiuni predominante: LOCUINȚE COLECTIVE și funcțiuni complementare conform cap. 4.2 al RLU;

 • - H max.: 16,00 m pentru P+4E și 29,00 m pentru P+7E;

 • - R maxH: 2S+Ds+P+4E+5ER+6-7ER;

 • - POT max.: 70%;

 • - CUT max.: 4 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniamentul Bd. Ferdinand, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: față de limita vestică: alipire la calcan, 9,00m și 13,00m pentru corpurile P+5E și P+7E, respectiv între 3,00m - 6,00m pentru demisol, față de limita estică: alipire la calcan, 6,00m și 7,00m pentru corpurile P+5E și P+7E, între 5,00m - 3,00 m pentru demisol, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: între 7,00 - 8,50m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi, din care 20% pe sol natural și 10% pe placă și va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 65/ 13.08.2018 a Agenției pt. Protecția Mediului București;'

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1637528/11577/ 06.08.2018;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1659421/ 21.09.2018;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal BD. FERDINAND I NR. 72, 74A, 76, 78 - SECTOR 2, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

P. U.Z. BULEVARDUL FERDINAND NR. 72, 74A, 76, 78, SECTOR 2, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE _______________________________________________________________________

REGLEMENTARE URBANISTICĂ - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


U.04.01.SCARA 1 LA 500I Cplb

I POT max = 65%

i CUT max = 4     r

j conf. ZCP nr. 7

i Rhmax =

16m

1

1 U'


X=589762.8410

¥=327574.7350

Z= 101.3910

X=589752.7730

¥=327568.4350

Z= 101.3910

X=589744.5689

¥=327563.1391

Z= 101.3910

X=589744.4126

¥=327583.4063

Z= 101.3910

X=589735.9484

¥=327558.0556

Z= 101.3910

X=589736.0655

¥=327557.8441

Z= 101.3910

X=589728.6350

¥=327553.2430

Z= 101.3910

X=589733.5810

¥=327545,5520

Z= 101.3910

X=589741.8C60

¥=327532.7240

Z= 101.3910

X=589738.7390

¥=327530.7270

Z= 101.3910

X=589740.8561

¥=327527,2893

Z= 101.3910

X=589741.0380

¥=327527.3930

Z= 101.3910

X=589742.5521

¥=327524.3230

Z= 101.3910

X=589745.8450

¥=327518.8020

Z= 101,3910

X=589750.8870

¥=327510.1770

Z= 101.3910

X=589756.9022

¥=327500.1690

Z= 101.3910

X=589762.0794

¥=327491.3837

Z= 101.3910

X=589775.2452

¥=327499.3799

Z= 101.3910

X=589775.1640

¥=327499.4980

Z= 101.3910

X=589752,7730

¥=327568,4350

Z= 101.3910

X=589744.5589

¥=327563.1391

Z= 101.3910

X=589744.4126

¥=327563.4063

Z= 101.3910

X=589762.0794

¥=327491.3837

Z= 101.3910

X=589775.2452

¥=327499.3799

Z= 101.3910

X=589775.1640

Y=327499.498C

Z= 101.3910

X=589794.8180

¥=327537.7750

Z= 101.3910

X=589804.3210

¥=327543.5840

Z= 101.3910

X=589804,1460

¥=327543.8740

Z= 101.3910


,'■« ii,

t

Cplb

i POT max

i CUT max

= 65%

= 4

j conf. ZCP nr. 7

I Rhmax =

16m     j

________.___î


i Cplb

I------—--M---

i POT max = 65%   ]

i CUT max = 4      ;

I conf. ZCP nr. 5 i

i Rhmax = 19m


\ \

\ \ \

i Cplb

i POT max = 65%

° ) «iî‘A           \     \      \

i CUT max = 4

\ \ \ \

| conf. ZCP nr. 5 i

I Rhmax = 19m i_____________ j.


LIMITE

■■ ■■ Limita zonei studiate

Limite de proprietate

Limita terenului care a generat PUZ

Limita UTR-uri

Limita PUZ Zona protejata


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Locuințe individuale

......  h......... | —--------— --—----—•— ---—----------------------------------------

Locuințe colective

Servicii si comerț

-----

Instituții

Funcțiuni de învățământ

. i :

Funcțiuni sanitare J

Zonă de culte

|------------------------------

Circulații carosabile

Circulații pietonale

REGLEMENTĂRI

1 Limită suprafață maximă edificabilă construcții 2S+Ds+P+5E-7E

- — — — - Limită suprafață maximă edificabilă construcții de maxim 2S+Ds

Balcoane, terase, console de maxim 1,30 m pe maxim o treime din fațadă

Acces pietonal propus

Acces carosabil propus

Zonă de protecție monument istoric

REGLEMENTĂRI ORIENTATIVE

Edificabil orientativ pentru parcelele vecine

------- Mobilare orientativă teren

Ilustrare orientativă pentru amenajare spații verzi pe placă

Gang / Acces parcare - poziție propusă orientativ

I —............................................  —..........................        —...................................................


ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE SAU ÎN CURS DE APROBARE

UTR

DOCUMENTAȚIE

f

HCGMB

POT

CUT

H max

H min

CP1b

PUZ ZCP nr.7

279/2000

65%

4.00

16 m

13 m

CP1b

PUZ ZCP nr. 5

279/2000

65%

4.00

19 m

16 m

L1b

PUZ ZCP nr. 98

279/2000

50%

2.00

10 m

7 m

L1a

PUG

279/2000

60%

2.50

P+6E

M3

PUG

279/2000

60%

2.50

P+6E

M2

PUG

279/2000

60%

2.50

P+6E

CB1

PUG

279/2000

50%

2.40

P+14E


LISTA MONUMENTELOR

ISTORICE AFLATE ÎN ZONA

|Nr. crtj Cod LMI

Denumire

Adresă

1     B-ll-m-B-18723

Administrația financiară sector 2

Bd. Ferdinand nr. 89 A


BILANȚ TERITORIAL

SITUAȚIE EXISTENTĂ

REGLEMENTAT

CONFORM P.U.Z.

Z.C.P. Nr. 7

REGLEMENTĂRI PROPUSE

0        j       CP1b

CONFORM P.U.Z. Z.C.P. Nr. 7 - CP1b

P.O.T. max.

3.21%

65.00%

70.00%

C.U.T. max.

0.13

4.00

4.00

S.C.D.max. (mp)

549.60

17483.44

17483.44

Rh. max.

D+P+1E+M

2S+Ds+P+7E - 29.00 m

H max la cornișa de pe aliniament - 16m pe min 2/3 din fațadă

H max. (m)

12.5 m

16 m

Funcțiune

Locuințe colective / teren liber de construcții

Mixtă

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Suprafață maximă construită din care:

140.50

3.21%

2841.06

65.00%

3059.60

70.00%

1529.80

35.00%

Suprafață minimă spații verzi pe sol natural (mp)

X

X

874.17

20.00%

Suprafață minimă circulații pietonale, carosabile, spații publice amenajate (mp)

X

X

437.09

10.00%

Suprafață neamenajată

4230.36

96.79%

X

X

X

X

Suprafață teren* / U.T.R. (mp)

4370.86

100.00%

4370.86

100.00%

4370.86

100.00%

Bilanțul a fost realizat pentru scenariul maximal în care proiectul atinge maximul suprafeței construite la sol.


SECȚIUNE TRANSVERSALĂ STRADALĂ

P.U.Z. - IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament: BULEVARDUL FERDINAND NR 72, 74A, 76,78, SECTOR 2, BUCUREȘTI Beneficiar: S.C. CONLUX DEVELOPMENT S.R.L.


Proiectant: S.C. KXL STUDIO S.R.L.


București, Str. Viitorului nr. 115

J40/3816/2008 - RO 23414761


Planșa U.04.01. Reglementare Urbanistică


Șef proiect

Proiectat

Proiectat

Proiectat—

Proiectat

Proiectat

Proiectat


urbanist Diana CONSTANDACHE urbanist Ana - Maria FLOREA

urbanist Vlad - Andrei NOUR

urbanist peisagist lulia Nicoleta SABĂU urbanist Maria - Costelia CLAPA

urbanist peisagist Alina Mihaela ȘTEFAN urbanist Ânamaria MOHAN

Ml? .2.


.U.Z. - Imobil de locuințe colective și funcțiuni complementare -

Amplasament: Bulevardul Ferdinad I nr. 72, 74A, 76 și 78 Sectorul 2, Municipiul București

VOLUMUL II
2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și


construit.......................................................................................................................................

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

 • 2.4.1. Accesuri carosabile

 • 2.4.2. Accesuri pietonale................................................................................/

 • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară.............................................................14............... 7

 • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții...............

 • 2.7. Reguli Cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

 • 2.7.1. Spații verzi

 • 2.7.2. împrejmuiri

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

 • 3.1. Bilanț teritorial și indicatori urbanistici:

CAPITOLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE8

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise


 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • 4.3.5. Circulații și accesuri

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară

 • 4.3.10. Spații libere și spații plantate

 • 4.3.11. împrejmuiri

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. - B-dul Ferdinand I nr. 72,74A, 76, 78, Sector 2, București


Cod: KXL STUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina2 din 12


 • 1.1. Rolul RLU

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilelor amplasate în Bulevardul Ferdinad I, nr. 72, 74A, 76 și 78, Sectorul 2, Municipiul București și de amplasare a viitorului imobil de locuințe colective și funcțiuni complementare respectiv amenajările aferente acestuia.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

 • 1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea 86/2017;

 • - Legea nr. 50/1991 (completată, modificată și republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

 • - Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

 • - HCGMB nr. 347/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului in Mun. București;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor (pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

 • - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

 • - Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

 • - HCGMB nr. 136/2012 - Anexa nr. 1 - Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB;

 • - Anexa Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

 • -  PUZ Zona Construită Protejată nr. 7 - Ferdinand I - Bulevard Haussmanian, aprobată prin HCGMB nr. 279/2000;

 • -  PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 si nr. 877/12.12.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018.

 • 1.3.Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplicăla proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenurile delimitateși reglementateîn PUZpdin Bulevardul Ferdinand I, nr. 72,74A, 76 și 78, Sectorul 2, Municipiul București. Pentru aceasta sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului imobil de locuințe colectiveși funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

iCÂPÎTOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE Â TERENURILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al municipiului București, mai exact al sectorului 2, direct în baza autorizației de construire ce se va elibera, conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit                                                                                           )

Zone construite protejate

Terenurile reglementate fac parte din PUZ Zona Construită Protejată nr. 7- Ferdinand I -Bulevard Haussmanian, aprobată prin HCGMB nr. 279/2000.

De asemenea, terenurile se află în zona de protecție a monumentului istoric amplasat pe Bulevardul Ferdinand I nr. 89A înscris în LMI 2015 cu codul B-ll-m-B-18723.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, se face cu avizul Ministerului Culturii prin serviciul public descentralizat, subordonat ministerului.

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

Funcțiunea propusă nu generează conflicte cu cele învecinate, prin urmare, compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei este asigurată.

Pagina4 din 12

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului1 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilorînchise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului2 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită i desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurifbr neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
 • 2.3.1. Orientarea fată de punctele cardinale:

Amplasarea executării viitoarei construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural3;

 • - asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic4);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

-pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

 • - se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare;

 • 2.3.2. Amplasarea fată de aliniament:

Prin prezentul PUZse preia alinierea reglementată în PUZ Zona Construită Protejată nr. 7 -Ferdinand - Bulevard Haussmanian, aprobat prin HCGMB nr. 279/2000.

1 Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea 190/2013, Anexa 2.

2ldem 1.

iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU, Art. 17).

‘'Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).
 • 2.3.3. Distante minime obligatorii față de limitele laterale si limita posterioară a parcelei Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism,

  ținându-se cont de:


  - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și ce, -distanțele minime față de construcțiile vecine, care^s^nt proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.              fi ■*'

  Retragerile sunt în conformitate cu:                 / f

  ' RGU                           o J J

  • • Codul Civil

  • • Condițiile de însorire

  • • Reglementările de protecție la incendiu

  • • Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei


  :enoara


  pe


  limita de


 • • Necesitatea separațiilor funcționale

 • • Reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului

■ Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele fată de altele, pe aceeași parcelă

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelăpoziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii
 • 2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice5, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilir urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

 • 2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale6. Acestea vor fi conformate astfel'încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Adiacent terenului reglementat este un trotuar pentru circulația curentă, dispus în paralel cu carosabilul străzii, aflat în domeniul public.

eAccesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public și pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU, Art. 26).


 • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Branșarea viitoarei clădiri la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație dp construire.

 • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pentru autorizarea imobilului reglementat prin prezentul PUZ, terenurile din Bulevardul Ferdinad I nr. 72, 74A, 76 și 78, Sectorul 2, Municipiul Bucureștise vor alipi.

Este permisă realizarea pe faze a proiectului, prin urmare se pot realiza operațiuni cadastrale conform legislației și normelor în vigoare.

 • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri
  • 2.7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea, funcțiunea și zona geografică în care terenul este amplasat, în vederea evaluării posibilitățilorde îmbunătățire a microclimatului urban.

 • 2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenul reglementat se vor realiza împrejmuiriamplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate în prezentul regulament de urbanism.

02, rești, 6/2008


 • 3.1. Bilanț teritorial si indicatori urbanistici:

  SITUAȚIE EXISTENTĂ

  REGLEMENTAT CONFORM P UZ. ZC.P.Nr. 7

  REGLEMENTĂRI PROPUSE

  o

  CPU»

  CONFORM P.UXICP. N Ir. 7 -CPU»

  P.O.T. max.

  321%

  €5.00%

  70.00%

  C.U.T. max.

  0.13

  4.00

  4.00

  S-CD.max. [rrp)

  549.60

  17483 44

  1748344

  Rh.mac.

  D4P+1E4M

  2S+Ds+P+7E- 29.00 m H max la cornișa de pe aiiriamert - 16m pe min 23 din fațadă

  Hmax.(rrț

  125 m

  16 m

  Funcțiune

  Locuințe coteclwe ' teren Iber de consirucții

  Locuințe colectare și funcțiuni complemenlare

  Suprafață maximă constijit a din cere:

  140.50

  321%

  2841.06

  65.00%

  3059.60

  70.00%'

  s îma construita etctesiv spatii b'erzZ

  X

  X

  1529.80

  35.00%

  2=22 51

  60.9K-'

  X

  437 09

  W00%

  Suprafață rrinână spațiiverzi pe sofntiural(mp)

  X

  X

  874.17

  20.00%

  Suprafață ninimă circulat ii pietonale, caros&ile, spații publice amenajate (np)

  X

  X

  437.09

  10.00%

  Supra'ată neamenajată

  4230.36

  96.79%

  X

  X

  X

  X

  Suprafață te ren*/ U.T.R.

  ___________Insl___________

  4370.86

  100.00%

  4370.86

  100.00%

  4370.86

  100/00%


  * Bilanțul a fost realizat pentru scenariul maximal în care proiectul atinge maximul suprafeței construite la sol.


'CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Pe amplasamentul reglementat, Bulevardul Ferdinad I nr. 72, 74A, 76 și 78, Sectorul 2, Municipiul București, este propus un imobil de locuințe colective șiȚuncțiuni complementare.

Pe planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională este reprezentată suprafața maximă edificabilă în care se va încadra viitoare

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
 • 4.2.1. Utilizări admise

 • - Locuințe colective;

 • - Spații comerciale și pentru servicii;

 • - Spații de birouri;

 • - Aparthotel;

 • - Boutique hotel;


 • - Spații de cultură sau orice alte funcțiuni destinate publicului;

 • - Spații verzi amenajate;

 • - Circulații pietonale și alei de acces;

 • - Rampe și parcaje la sol și subsol;

 • - Plantații, mobilier urban, pavaje, etc.,

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. - B-dul Ferdinand I nr. 72,74A, 76, 78, Sector 2, București


Cod: KXL STUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina8 din 12


KXL

studio


■ >.//.ZZS-Oi.2o,2o. • - Anexe (foișoare, pergole, cabină de pază, etc.);

 • - Construcții pentru echiparea tehnică

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

 • - se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între orele 8:00 și 20:00), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

 • - se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul imobilului pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cG produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de.șctrff etc. cu condiția asigurăm unui acces separat.


 • - se va ține cont de condițiile geotehnice și detonare seismică.

 • 4.2.3. Utilizări interzise

 • - Activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt irtconipatibil^pij; staHitut ; de zonă protejată;


 • - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficuțgenerat:

 • - Depozitare en-gros;

 • - Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - Depozitări de materiale refolosibile;

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - Staționarea și gararea autovehicolelorîn construcții multietajate;

 • - Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI
 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiuni)

Prezentul PUZse realizează pentru o suprafață de 4 370.86 mp.

Pentru autorizarea imobilului reglementat prin prezentul PUZ, terenurile din Bulevardul Ferdinad I nr. 72, 74A, 76 și 78, Sectorul 2, Municipiul București se vor alipi.

Este permisă realizarea pe faze a proiectului, prin urmare se pot realiza operațiuni cadastrale conform legislației și normelor în vigoare.

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de Aliniament

Construcția se propune a se amplasa pe aliniamentul Bulevardului Ferdinand I. Parterul poate avea zone retrase pentru accentuarea zonei de acces în imobil sau pentru realizarea de zone pietonale acoperite tip portic. Accesul pietonal și carosabil se vor realiza prin ganguri.

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Viitorul imobil se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice -Zonificare funcțională), astfel:

Limita laterală sud - vestică

Construcția se va alipi la calcanul existent pe limita laterală sud-vestică generat de clădirea de pe lotul cu nr. 1 din str. Pictor Ion Andreescu, după care se va retrage de la limita laterală sud-vestică, conform planșei de reglementări după cum urmează:

 • •  pentru corpul cu regim de înălțime de maxim 2S+Ds minim 3,00 m (iar succesiv dinspre aliniament către fundul de lot minim 3,00 m, minim 5,00 m respectiv minim 6,00 m);

 • •  pentru corpuri cu regim de înălțime de maxim 2S+Ds+P+5E - 2S+Ds+P+7E minim 9,00 m (iar succesiv dinspre aliniament către fundul de lot minim 9,00m, 13,00 m, respectiv minim 9,00 m);

 • •  subsolurile se pot realiza până la limita de proprietate sau retrase cu 60 cm față de limita de proprietate, în condițiile legii.

Limita laterală nord-estică

Construcția se va alipi la calcanul existent pe limita laterală nord-estică generat de clădirea de pe lotul cu nr. 80 din bd. Ferdinand I, după care se va retrage de la limita laterală nord-estică, conform planșei de reglementări după cum urmează:

 • •  pentru corpul cu regim de înălțime de maxim 2S+Ds minim 3,00 m (iar succesiv dinspre aliniament către fundul de lot minim 5,00 m respectiv minim 3,00 m);

 • •  pentru corpuri cu regim de înălțime de maxim 2S+Ds+P+5E - 2S+Ds+P+7E minim 6,00 m (respectiv succesiv dinspre aliniament către fundul de lot minim 7,00 m respectiv minim 6,00 m)

 • •  subsolurile se pot realiza până la limita de proprietate sau retrase cu 60 cm, față de limita de proprietate în condițiile legii.

Limita posterioare (sud ■ estică)

Față de limita posterioară, viitoarea construcție se va retragere între 7,00 m și 8,50 m, conform planșei de reglemenări.

Subsolurile se pot realiza până la limita de proprietate sau retrase cu 60 cm, față de limita de proprietate în condițiile legii.

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificabilul propus, astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

Se reglementează o curte interioară de minim 12,00 m x 24,00 m în interiorul căreia sunt permise console pentru balcoane pe maxim o treime din fațadă.

 • 4.3.5. Circulații și accesuri

Accesul carosabil în parcarea subterană se va realiza din Bulevardul Ferdinand I7, perpendicular pe stradă, printr-un gang.

Acesta se va realiza printr-o rampa cu un fir sau cu două fire de circulație, în funcție de numărul necesar de locuri de parcare.

/ / ' —

7Circulația pe Bulevardul Ferdinand I se realizează în dublu sens.                  / A

„   ,      .   _ ...   .                       Cod: KXL STUDIO-F 04

Regulament Local de Urbanism          Z                    .

SC KXL STUDIO SRL                                 ..    .,    __                                .. Ediția 1 / Revizia 0

P.U.Z.-B-dul Ferdinand I nr. 72, 74A, 76, 78, Sector 2, București „ .

PaginalOdin 12


 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

La nivelul parterului, demisolului și/sau subsolului se vor amenaja locuri de parcare. Locurile de parcare se vor asigura în subsoluri, construcții special amenajate sau la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu legilația în vigoare la momentul autorizării construcțiilor, respectiviNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenăjări autorizate pe teritoriul Mun. București & și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006 cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt document care îl înlocuiește pe acesta.

Se vor respecta prevederile Avizului nr. 11577 / 06.08.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații din cadrul Primăriei Municipiului București.                                                    ,.

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Regimul maxim de înălțime admis este de 2S+Ds+P+7E, iar înălțimea maximă la atic va fi de 29,00 m.

înălțimea maximă la cornișa de pe aliniament va fi de 16,00m pe minim 2/3 din lungimea fațadei, conform planșei de reglementări, restul fațadei putând atinge înălțimea maximă reglementată.

Etajul 5 se va retrage minim 1,5 m de la aliniament, conform planșei de reglementări.

Etajele 6 și 7 se vor rerage minim 4,5 m de la aliniament, conform planșei de reglementări, formând un front retras, fragmentat.

La nivelul demisolului se pot realiza atât locuințe (care vor fi incluse la calculul CUT) cât și parcări.

Peste înălțimea maximă de 29,00 m se permite ieșirea cu corpuri pentru casa scării în vederea accesării unor terase circulabile cu condiția ca aceastea să se retragă minim 3,00 m de la aliniament.

în cazul în care va fi necesar, la faza DTAC, se vor putea realiza mai multe subsoluri.

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Se interzice utilizarea improprie a materialelor și utilizarea culorilor stridente.

întrucât aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32), se va urmări integrarea viitorului ansamblu în cadrul specificului zonei istorice protejate.

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Viitoarele construcții vor fi racordate la toate utilitățile existente în zonă, respectiv la rețelele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, electrice, gaze, telefonie.

Se vor respecta prevederile Avizului nr. 1659421 / 21.09.2018 emis de Comisia de Coordonare Rețele Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului București.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. - B-dul Ferdinand I nr. 72,74A, 76, 78, Sector 2, București


Cod: KXLSTUDIO-F 04 37

Ediția 1 / Revizia 0

Paginall din 12


f/la

S. C_K X l

S d d i u I: S 11. Vi i t Of u I ut nr. 1 1 5. p Cj g>Xa m e r a Sector 2, Mun. Bu RO 23414761 , J40/3

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare aviz amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodării de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție pentru apele pluviale calculate conform normativelor în vigoare; debitul mediu total de apă necesar estimat de 91,14 mc/zi ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

La faza de Autorizație de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și „Imobil de locuințe colective și funcțiuni complementare, sector 2, București", la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate, (conform avizului comisiei de coordonare rețele nr. 1659421 / 21.09.2018)

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015 stipulate în capitolul III 3.C Activitatea de salubrizare menajerăși capitolul III.3.                 ui

Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfășurate.                        _

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile apt. 13 al HG, 525?VȘ96 cu modificările si completările ulterioare. • 4.3.10. Spații libere și spații plantate

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi i

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri.

Se va asigura un procent de minim 30% spații verzi din suprafața terenului (din care 20% pe sol natural și 10% pe placă).

Se vor respecta prevederile Deciziei Etapei de încadrare nr. 65 / 13.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

 • 4.3.11. împrejmuiri

Pentru terenul reglementat se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioară, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Acestea vor fi opace, cu înălțime maximă de 2,50 m.

Acolo unde va fi cazul, pe aliniament împrejmuirile se recomandă a avea soclu opac de maxim 60 cm înălțime după care vor fi transparente cu posibilitatea de a fi dublate de gard viu.

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

- POT maxim admis = 70%

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim admis = 4Verificat,

urb. Diana Cpnstandache

Cffld: KXL STUDIO-F 04 37

ent Local de Urbanism                        1     .   .


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLI

PUZ - BD. FERDINAND I NR. 72, 74A, 76, 78 - SECTOR^ GeN^>

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.02.2018 - 28.02.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 22.05.2018 - 05.06.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 15.08.2019 - 29.08.2019;

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.           ’

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate (din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații și a făcut recomandări: Asociația de propietari din str. Pictor Ion Andreescu nr. 1 - sector 2 și vecini - locuitori în zona str. Pictor Ion Andreescu - sector 2, București.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspecte, păstrarea caracterului zonei, aspecte privind regimul de înălțime și însorire, asigurarea spațiilor verzi corespunzătoare, asigurarea construcțiilor învecinate, gestionarea traficului și asigurarea locurilor de parcare, respectarea procedurii de informare a publicului.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului Și a justificat propunere urbanistică astfel:

Referitor la caracterul zonei au fost realizate: analiză morfologică a spațiului, studii fotografice, studii volumetrice, studiu hărți istorice, studiu de inserție în sit, care susțin propunerea reglementată prin PUZ, avizată inclusiv de Direcția de Cultură București.

Referitor regimul de înălțime și însorire: au fost majorate distanțele față de limita comună cu proprietatea din Strada Pictor Andreescu nr. 1, a fost redus regimul de înălțime cu 2 etaje la volumul dinspre limita posterioară (limită comună inclusiv cu proprietatea din Strada Pictor Andreescu nr. 15B) și a fost reconfigurată zona edificabilă pentru o cât mai bună însorire (distanța dintre constucțiile propuse și cele existente Strada Pictor Andreescu nr. 1 este de aproximativ 12,5m).

Referitor regimul de înălțime existent în estul terenului au fost realizate propuneri orientative pentru rcelele învecinate, conform studiilor de fundamentare realizate pentru construcția propusă și caracterului definit în ZCP nr. 7 al zonei - Ferdinand I - Bulevard Haussmannian.


A fi?


ner


a spațiile verzi, sunt reglementate 20% spații verzi pe sol natural și 10% pe placă, vizată de Agenția de Mediu.

rarea construcțiilor învecinate, la faza DTAC se vor realiza studii geotehnice și expertize vor oferi soluții de siguranță pentru imobilele învecinate.

mentat un număr de locuri de parcare calculat conform HCGMB 66, terenul având ipîfitate facilă la transport în comun - stații de tramvai și metrou.

cedura de informare a publicului a respectat HCGMB 136/2012.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, Avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1637528/ 11577/ 06.08.2018 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 65/13.08.2018 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - BD. FERDINAND I NR. 72, 74Ă, 76, 78 - SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul transmis de către cetățeni, precum și răspunsurile elaboratorului documentației. Anexa cuprinde un număr de 66 file.

1

~ L 7 L. •                   Cod: KXL STUDIO ~ 04 37

„„„, „,,nin <■„.                           Regulament Local de Urbanism                                . . _

2

SC KXL STUDIO SRL                                   .,                            _      .. Ediția 1 / Revizia 0

3

P.U.Z. -B-dul Ferdinand I nr. 72, 74A, 76, 78, Sector 2, București „ .   '   ,,

4

PaginaS din 12

5

Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelă

6

(conform RGU, Art. 25)