Hotărârea nr. 176/2020

HOTARAREnr. 176 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 31, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 31, Sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 905/29.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 22/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 180/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 1871-V/19.11.2018;

 • -  Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 1025-T/04.08.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 135/11.12.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 81/16.07.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București - Decizia Etapei de încadrare nr. 92/09.10.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Comisia de Coordonare - avizul nr. 1700922/14.03.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1624579/1662331/1674067/19.11.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 492/18-SU-BIF-A/02.03.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - avizul nr. 414304/16.05.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT.1464/02.03.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații - avizul nr. 274831/19.09.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 904/29.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, cu modificările și


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 9/29.01.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 904/29.01.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism J


Ca urmare a cererilor adresate de SC CPCP STUDIO ARHITECTURĂ SISTEMATIZARE Șl AMENAJĂRI INTERIOARE SRL - arh. Cătălina Preda - RUR - B,C,D,E,F6,G5 - în calitate de proiectant, reprezentant al SC DRAGO IMOBILIARA SRL, în calitate de beneficiar, înregistrate la nr. 1800664 din data de 09.12.2019 și la Direcția de Urbanism cu nr. 14615 din data 10.12.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se următorul se emite următorul:


AVIZ


PENTRU PUZ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 31, SECTOR 5

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:
 • -      Bd. Tudor Vladimirescu nr. 31, în suprafața de 5103,00mp din acte (5082,OOmp din măsurători cadastrale) și în suprafață de 4200,OOmp, conform Certificatului de Urbanism nr. 1025-T din 04.09.2017 și Certificatului de Urbanism nr. 1871 V din 19.11.2018, emise de Primăria Sector 5;

INIȚIATOR: SC DRAGO IMOBILIARA SRL

PROIECTANT: SC CPCP STUDIO ARHITECTURĂ SISTEMATIZARE Și AMENAJĂRI INTERIOARE SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Cătălina Preda (B, C, D, E, F6, G5)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu modificările și completările ulterioare), amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință - (U.T.R.) CB3 - subzona poli urbani principali;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții, sedii ale unor companii și firme, comerț, hoteluri, locuințe;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: nu se limitează;

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 70%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 4,5 mp ADC/ mp teren (CUTmax = 4 mp ADC/mp teren conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, actualizată);

 • - Retragerea față de aliniament: echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MAGAZIN RETAIL SI ANEXE

Procent de ocupare a terenului POT = 25%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 0,24 mp ADC/mp.teren;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Suprafață spații verzi: 1898,40mp (20%) amenajată pe sol natural și 949,20mp (10%) pe terasa clădirii, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 92 din 09.10.2019;

Regim maxim de înălțime RH - Parter;

înălțimea clădirii la streașină = 6,70m;

înălțimea maximă la coamă = 7,60m;

Retragerea față de bordura (existentă și menținută) a Șos. Progresul: conform specificațiilor Planșei de Reglementări și Acordului de principiu nr. 1624579/1662331/ 1674067 din 19.11.2019, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

Retragere față de limita de Nord - Est a parcelei: minim 1,00m;

Retrageri față de limita laterală Nord - Vest a parcelei: minim 1,00m;

Retrageri față de limita laterală Sud a parcelei: minim 10,00m și maxim 32,00m;

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și conform Acordului de principiu nr. 1624579/ 1662331/1674067 din 19.11.2019, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB. Accesul principal se va face prin Bd. Tudor Vladimirescu. în vederea realizării accesului secundar prin Șos. Progresul, la faza DTAC se va solicita avizul STB și acordul vecinului afectat de propunerea acestui acces.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1700922/14.03.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urljânis^i nr. 1871 V din 19.11.2018, emis de Primăria Sector 5.


5.00

?.00\

----7.00 __


BILANȚ TERITORIAL

Criteriu

PUG

EXISTENT

PROPUS

Zona/Subzona/UTR

CB/CB3

S teren inițiala/

9.492 mp

9.492 mp

9.492 mp

S teren cedata pentru realizare OUP

Omp

0 mp

262 mp

S teren ramas

9.492 mp

9.492 mp

9.230 mp

S construita

-

5.352 mp

2.222 mp

S desfasurata

*

7.931 mp

2.222 mp

POT

70%

56,49%

25%

CUT

-

0,84

0,24

H max (m)

Nu se limitează

16m

7,6 m

Rh max (nivele)

■4

P+4

Parter

Spatii Verzi din care:

-

100 mp

2.847,6 mp (30%)

Spatii Verzi pe sol /

266 mp

1.898,4 mp (20%)

Spati Verzi pe terase

-

949,2 mp (10%)

Accese / Alei / Parcari

-

3.864 mp

4.160 mp (45%)

Locuri parcare

HCGMB 66/2006

107 locuri


1


\


STÂLP ILUMINAT CARE SE VA MUTA PENTRU EXECUȚIA ACCESULUI DIN BD. T. VLADIMIRESCU

1=

STUDIO

ARHITECTURA RESTAURARE \RI INTERIOARE

Cod unic de înregistrare 29336271 Certificat înmatriculare J40/13506/2011

Beneficiar: S.C. DRAGO IMOBILIARA S.R.L.

Proiect nr.:

344

Contract nr.:

575

Titlul proiect: p.u.z. construire imobil p cu funcțiunea MAGAZIN RETAIL SI ANEXE

BD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 31, SECTOR 5

Faza:

P.U.Z.

Titlul planșei: REGLEMENTARI

Planșa nr.: 09

TITLU

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

SEF PROIECT

arh. Cătălină Preda

DESENAT

arh. Camelia Crapatureanu

Data:

2019

PROIECTAT

arh. Cătălină PredaPLAN URBANISTIC ZONAL

COMPLEX MAGAZIN LIDL PARTER Bdul. Tudor Vladimirescu Nr.31 sector 5 București

Beneficiar: SC SQUARE Birou Arhitectura Urbanism SRL

Proiect: arh. Cătălina PREDA


IANUARIE 2020S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./F^-02TÎ2OB^

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catâfînadana@gmail.i


DIRECȚIA URBANISM

'REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
REGULAMENT DE URBANISM AL ZONEI _________STUDIATE PENTRU P.U.Z,__ COMPLEX MAGAZIN LIDL

PARTER Bdul. Tudor Vladimirescu Nr.31 sector 5 București


CB - ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ .

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurațive, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor. Zona se compune din următoarele subzone și unități de referință:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate;

CB3 - subzona polilor urbani principali: - Barbu Văcărescu, Berceni, BIG Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab, Giurgiului, Lacul Morii vest, Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, P-ța Presei Libere -Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești.

CB4 - subzona campusurilor universitare, unităților de cercetare, parcurilor științifice;

CB4a - parcul științific (soft) Văcărești;

CB4b - campusuri universitare;

CB4c - unități de cercetare.

CB5 - centru de conferințe și expoziții internaționale /parc expozițional /.

CB6 - centrul internațional de studii ecumenice Văcărești. Pentru orice noi intervenții vor fi necesare în subzonele: CB1 + CB2 - Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale CB3 + CB4 + CB5 + CB6 - Planuri Urbanistice Zonale

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE CB3

- instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

lae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc,2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N r Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./Fax.,Q2WP166.3 ,

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadanagțgmail.cofiSGULAMENT LDIRECȚIA URBANISM ...........OCAL DE URBANISM

- servicii financiăr-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infostructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri


specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă/mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, învățământ superior și de formare continuă;

- unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI CB3

- întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca prin P.U.Z. terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei. CB3 - se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor. CB3 - se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban, în pondere de minim 10% din suprafața de teren. CB3 - în proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autorității aeronautice privind condițiile impuse de culoarului de zbor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE CB3 se interzic:

 • - orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare sri

Belul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI


Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV2181551445(

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel/Fax. Oi

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinacjs

DIRECȚIA URBANISM ■ULAMENT LOCAL DE URBANISf


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) CB3

 • - în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiții: clădiri sub P+4 niveluri

 • - pentru funcțiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200 metri;

 • - front minim la stradă = 8,0 metri;

 • - raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3; clădiri peste P+4 niveluri

 • - pentru funcțiunea de birouri - suprafața minimă = 350 metri;

 • - front minim la stradă = 12,0 metri;

 • - raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3;

 • - pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu statut juridic mixt se vor întocmi documentații P.U.Z., cu recomandarea unei lotizări cu parcele de minim 800 mp. și un front la strada de minim 18.0 metri în cazul fronturilor continue și de minim 24.0 metri în cazul fronturilor discontinue.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

CB3 - conform P.U.Z., cu următoarele condiții:

 • - în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament;

 • - pentru zonele destructurate în reconstrucție, pentru operațiuni pe terenuri libere sau cu statut juridic mixt, retragerea clădirilor publice va fi de 10.0 metri.

 • - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime maximă față de aliniament care nu va depăși 20.0 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR CB3 - conform P.U.Z., cu următoarele condiționări;

 • - clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri;

 • - clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

 • - distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și cea posterioară

ale parcelei este de minim 10.0 metri;                                                   /,

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ. CB3 - clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la

S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl                   /

Bdiil. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI

Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450RON   [----~                -

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.3206638Tel./Fax^f1^6.3t

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.cata^nadan^gmail.cim1" - ''’ZJ            URBANISMcornișă a celei maiînalte dintre ele; distanța se poate reduce la jumătate din  înălțime, dar nu mai puțin de 6,0 metri numai în cazul în care fațadele prezintă

ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente


ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE CB3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiții:

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică;

 • - în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăși 30.0 metri.

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR CB 3

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • - locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălțime;

 • - în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CB 3 - nu se limitează înălțimea clădirilor.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CB3 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

CB 3 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri), cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srf

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94 B R DE445SV21815514450RON

Tel. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./F

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catălinadDIRECȚIA URBANISM ULAMENT LOCAL DE URBANISM • - în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

 • - cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

 • - dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII PLANTATE

CB3

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

 • - se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate

publice din proximitate;

 • - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

 • - parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI CB 3 - spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.


S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdui. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N

Tel. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./Ea<

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.


DIRECȚIA URBANISMSTUDIO

ARHITECTURA RESTAURARE AMENAJARI INTERIOARE

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15

 • - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) CB3 - POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări;

 • - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI POT PROPUS 25°/o H. maxim = 7,6 metri;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CB 3 -CUT maxim = 4,5 mp.ADC/mp.teren - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS = 0,25 mp.ADC/mp.teren.

întocmit,

Arh. Preda Cătălină Dana

S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450RGN

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./Fax.

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail .com;


Nr.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J

------------ / /

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUIPUZ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 31, SECTOR 5


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de


informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului


București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:


 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.04.2018 - 04.05.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 30.06.2018 -15.07.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 24.07.2019 - 08.08.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro,

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5. Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.  Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public; Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa Ie rezolve, împreună cu motivația acestui lucru; Nu este cazul.


9. Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor;

Nu este cazul.Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 1624579/ 1662331/ 1674067 din 19.11.2019, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 92 din 09.10.2019.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCL NR. 31, SECTOR 5”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind


liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12'din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

< .îzliul


ARHITECT ȘEF AL

t NICIPIULUI BUCUREȘTI

ALIN DLM1TRAȘCLJ


ARH. ȘTEFAJ

Șef Serviciu ÂrlnTrfsSfl

irceanu


KAS