Hotărârea nr. 175/2020

HOTARAREnr. 175 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ STRADA JUSTITIEI NR. 57, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ Strada Justiției nr. 57, Sector 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2065/20.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 20/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 178/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 242/1566721/19.02.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr 33/14.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - avizul preliminar nr. 74/02.07.2018;

 • -  Ministerul Culturii si Identității Naționale - avizul nr. 1768/Z/14.12.2018;

 • -  Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 91/08.10.2018;

 • -  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - avizul nr. 21312/20.02.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - avizul nr. 419622/16.10.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov - avizul nr. 912962/17.07.2018;


 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării Naționale - avizul nr. DT 3996/13.06.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații - avizul nr. 53815/21.06.2018;

 • -  Comisia de Coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1654791/31.08.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație-avizul de principiu nr. 1620103/7612/11.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010; ’

 • -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârii C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Str. Justiției nr. 57, Sector 4, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 13/20.02.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2063/20.02.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


mm

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

!

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de dl.                  în calitate de beneficiar, cu domiciliul/sediul

în București,                        Sector 1, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria

Municipiului Bucurest^L^^U&4362/18.10.2019, completată cu Nr.1785393/22.10.2019 și Nr. 1817119/27.01.2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. / ^<3 2.2020

PENTRU

PUZ - STRADA JUSTIȚIEI NR. 57 - SECTOR 4

f

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: București, Strada JUSTIȚIEI, Nr.57, SECTOR 4, în suprafață totală de 2.615,00 mp, proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu prevederile Certificatul de Urbanism Nr.242/1566721/19.02.2018, emis de Primăria Municipiului București. »

INIȚIATOR:


S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L. arh. Maria-Luiza BUDESCU (RUR- D,E)


PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE

SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ

se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 și este inclusă, conform PUZ-”ZONE CONSTRUITE PROTEJATE”, aprobat cu HCGMB Nr.279/2000, în Zona Protejată 86-Antim.

/'

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu modificările și completările ulterioare), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință:

9

-CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei șl cu statutul de protecție al clădirilor pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, comerț, servicii profesionale și personale, recreere și turism, locuințe; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: se păstrează înălțimile existente, preluându-se cotele clădirilor învecinate . în punctele recomandabile (intersecții, planuri de închidere a unor perspective locale) se pot propune înălțimi mai mari cu un nivel, în planul fațadei sau retras, justificate prin studii de volumetrie;

 • - Procent de ocupare a terenului: POTmax=70%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului: CUTmax=1,9 mp ADC/ mp. teren;

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
■ ,■> A

 • - Retragerea minimă față de aliniament: construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii; clădirile vor fi amplasate pe aliniament cu unele excepții prevăzute în P.U.Z. - Zone Construite Protejate;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: se va menține situația actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau discontinuu; se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau față de o biserică ortodoxă; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 4,0 metri; - clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri; clădirile pot fi amplasate pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor, fiind acceptate depășiri ale bandei de construibilitate conform P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE;

• Conform PUZ-”ZONE CONSTRUITE PROTEJATE", aprobat cu HCGMB Nr.279/2000, Zona Protejată 86-Antim:

 • - UTR: CP1 c, LI b - țesutul istoric difuz;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și semicolective; funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului în zona de contact dintre țesutul istoric și frontul construcțiilor din anii 1980;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maximum 10,Om, minimum 7,Om; peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3,Om) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei, înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3,0 m înălțimea clădirilor existente învecinate;

 • - Procent de ocupare a terenului: POTmax=50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului: CUTmax=1,5 mp ADC/mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniament cu excepția situațiilor precizate în planșa anexă; așezarea clădirilor față de stradă: regim discontinuu, preponderent izolat sau cuplat;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la - o distanță de 3,0 metri pentru clădirile cu h<10,0metri, o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri, pentru clădirile cu h>10,0metri - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.0 metri;

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 33/14.03.2018

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

• U.T.R.: CP1a - subzona centrală;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - FUNCȚIUNI: LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI PUBLICE.

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax=S+D+P+4E, S+D+P+1E+2E;

 • - Procent de ocupare a terenului: POTmaxim = 45,00%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului: CUTmaxim = 1,80 mp.ADC/mp. teren.

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmaxim = 18,00m (conform aviz Ministerul Culturii și Identitîții Naționale nr.1768/Z/14.12.2018).

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 6,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 - 5,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism- Retrageri minime față de limitele posterioare: 6,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.91/08.10.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

I

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.7612/1620103/11.06.2018 emis de Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1654791/31.08.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA JUSTIȚIEI NR. 57 - SECTOR 4, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism Nr.242/1566721/19.02.2018, emis de Primăria Municipiului București.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

■375

CRITERIU

PUG

PUZ ZP

EXISTENT

PROPUS

Zona / Subzona / UTR

S teren

2615m2

S construita

0

1176,75m2

S desfasurata

0

4707,00m2

POT

70%

50%

0%

45%

CUT

3

1,5

0

1,8

H max

12m

10m

0

18m

Rh max

P+2E+M

P+2E+M

S+D+P+4E

Spatii Verzi din care:

Spatii verzi pe sol/

100%

26%

Spatii verzi pe terase

0%

7.5%

Accese / Alei / Parcari

21.5%


s.c. REZIDENȚIAL PREMIUMARH

Titlu proiect:

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+D+P+4E

Str. Justiției nr. 57, Sector 4, București

Proiect, nr.

14/2017

Faza Data:

p.uz. 04.2018

Beneficiar: ROMAN MARIAN

Planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Proiectat: arh. Emanuel Corfu

Scara ’

Nr. planșa

A-09-V2

Desenat: arh. Emanuel Corfu

1/500

Verificat: arh. Luiza Budescu ... ■’


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 si 224/2015, imobilul studiat se afla in subzona CP1 - subzona centrala in care se menține configurația țesutului urban tradițional, conținând o parte din zona protejata.

Zona centrala care conține in interiorul limitelor sale de protecție valori istorice si arhitectural-urbanistice care pastreaza fragmentar tesutul urban rezultat din succesiunea diferitelor etape de evoluție a tramei stradale ca trasee si profile si de reconstrucție spontana sau bazata pe regulamente urbanistice ori proiecte.

Aceasta zona conține marea majoritate a monumentelor de arhitectura din București. Valoarea deosebita a zonei consta in existenta unor areale apartinand diferitelor perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi imagini coerente bine definite pentru anumite etape de dezvoltare urbanistica si de rezonanta la principalele curente ale arhitecturii europene.

Regulamentul urmărește pastrarea caracterului si particularităților fiecăruia dintre segmentele caracteristice ale cadrului construit, in scopul menținerii diversității si accentuării prestigiului cultural al zonei centrale.

Zona Protejata - in ansamblul perimetrului - este alcatuita din doua tipuri morfologice dominante in care se inscriu volumele singulare ale unor clădiri publice si de cult:

Page 1 of8

clădiri medii si inalte (P+6 niveluri si peste), dispuse pe aliniament si alcătuind fronturi relative continue la strada (de exemplu - bulevardele Magheru, Balcescu, I.C. Bratianu, Elisabeta, Kogalniceanu, Ferdinand, Hristo Botev, C.A. Rosetti - Maria Rosetti si străzile Vasile Lascar, Batistei, Brezoianu;

clădiri cu puține niveluri (dominant P+l - P+3 niveluri si unele inserții mai inalte), alcătuind fronturi continue sau discontinue dispuse pe aliniament sau retrase de la aliniament (de exemplu vadurile comerciale tradiționale Calea Moșilor, Calea Grivitei si Calea Calarasilor sau Calea Dorobanți, B-dul Regina Maria, B-dul 11 Iunie, B-dul Lascar Catargiu, B-dul Dacia, B-dul Marasesti, străzile Traian, Mantuleasa, Nicolae lorga, Th. Masaryk, Bibicescu, Polona, Caimatei, Jean Louis Calderon, Știrbei Vodă, Mihai Eminescu, Vasile Conta, Pitar Mos, Caderea Bastiliei, zona Bucur, Zona Antim, alte străzi cu caracter in general rezidențial).

Regulamentul favorizează ridicarea prestigiului si atractivitatii acestei zone, prin menținerea caracteristicilor si creșterea coerentei cadrului construit si prin diversificarea selectiva a funcțiunilor.

Zona beneficiază de un statut maxim de protecție - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor, trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica; sunt permise intervenții care conserva si potentcaza valorile existente.

Prin prevederile regulamentului se urmărește revitalizarea aceste zone cu intarirea caracterului specific de polarizare comerciala si atractivitate pietonala, intr-un cadru arhitectural - urbanistic tradițional protejat si ale cărui caracteristici de ansamblu si de detaliu se mențin si se pun in valoare.

Prin regulament se accentuează caracterul nucleului tradițional comercial si de afaceri, precum si reprezentativitatea contemporana prin respectarea reperelor de continuitate si de diversitate a culturii urbane anterioare, denotată de cadrul construit existent.

întreaga Zona Centrala Protejata face parte din P.U.Z. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ale cărei reglementari sunt detaliate prin prevederile Regulamentului Local de Urbanism. Orice intervenție in zona protejata necesita avizul Ministerului Culturii.

SECȚIUNEA II - DOMENIUL DE APLICARE AL R.L.U.

Articolul 1: Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat in planul de reglementari urbanistice care face parte integranta din prezentul regulament, reglementările aplicandu-se strict la imobilul din Strada Justiției nr. 57.

Articolul 2: Corelarea cu alte regulamente

Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 si 224/2015, imobilul studiat se afla in subzona CP1 - subzona centrala in care se menține configurația țesutului urban tradițional, conținând o parte din zona protejata.

Conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB 279/2000, imobilul face parte din zona protejata nr. 86 - zona Antim - subzone Cplc - Llb -avand grad de protecție ridicat. Caracteristicile zonei protejate sunt:

 • - conține elemente valoroase prin vechime (str. George Georgescu, fosta Calea Rahovei) si elemente valoroase prin specific (fundaturi, bdul. Maria, fost George Cosbuc, orientarea inspre ansamblurile religioase, indeosebi inspre biserica parohiala de pe bd. Maria);

 • - rețea de străzi ierarhizate (str. George Georgescu, fosta Calea Rahovei - strada comerciala, bdul. Maria, - strada de “reprezentare”, restul - străzi rezidențiale), lizibila si prin tipuri diferite de fronturi stradale si dispoziție a clădirilor pe parcele;

 • - regim de construcție discontinuu, cu clădiri izolate sau grupate de inaltimi variabile;

 • - fond construit variat stilistic (revival, neoromânesc, modem si Jugendstil - acesta din urma printr-o clădire cu valoare de raritate sau chiar de unicat in București) si foarte inegal ca valoare;

 • - imagine urbana coerenta, datorita relației corecta dintre ierarhizarea tramei stradale,

funcțiunile la scara urbana si arhitectura, prezentei unor leit-motive care permit orientarea;                                                                                /■

 • - marcarea intersecțiilor prin clădiri mai inalte, concentrarea clădirilor de dimensiuni importante si cu arhitectura reprezentativa in jurul ansamblurilor religioase, ghidarea

- in prezent zona este afectata, la scara urbana, din punct de vedere funcțional, structural, estetic si economic de prezenta ansamblului format de Casa Parlamentului si de construcțiile de pe bd. Unirii si de pe bd. Libertății.

In aceasta zona sunt admise funcțiuni cu condiționări precum cele cu caracter comercial sau servicii, cu următoarele condiții:

 • (1) funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile;

 • (2) funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;

 • (3) sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori);

 • (4) sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public;

 • (5) ponderea acestor funcțiuni sa fie egala cu ponderea reprezentata de locuințe.

Articolul 3: Derogări de la prevederile regulamentului se admit in cazuri bine justificate, datorate naturii terenului, descoperirilor arheologice in urma săpăturilor sau caracterului construcțiilor propuse.

Articolul 4: Aceste derogări se aproba de către Consiliul General al Municipiului București, in baza unei documentații de urbanism elaborate si avizate conform legii.

Articolul 5: Prin derogare se intelege modificarea uneia dintre condițiile de construire: aliniere, POT, CUT, regim de inaltime.

Articolul 6: Modificarea mai multor condiții de construire constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform legii 350/2001.

SECȚIUNEA III - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 7: Utilizări admise

 • -  locuințe individuale, semicolective si colective;

 • -  funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului in zona de contact dintre tesutul istoric si frontul construcțiilor din anul 1980;

Articolul 8: Utilizări admise cu condiționări

Sunt admise funcțiuni cu caracter comercial sau servicii, cu următoarele condiții:

 • (1) funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile;

 • (2) funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;

 • (3) sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori);

 • (4) sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public;

 • (5) ponderea acestor funcțiuni sa fie egala cu ponderea reprezentata de locuințe.

Articolul 9: Utilizări interzise

 • - activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA IV - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 10: Caracteristici ale parcelelor (forma, dimensiuni, suprafețe)

- conform PUZ.

Articolul 11: Amplasarea clădirilor fata de aliniament

așezarea clădirii se va face retras uniform cu o distanta de 6,00 m de la aliniamentul străzii Justiției

Articolul 12: Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

clădirea va avea o retragere dc minim 5,00 m fata de limitele laterale de proprietate si, de asemenea, tot o retragere de minim 5,00 m fata de cea posterioara.

Articolul 13: Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela Nu este cazul.

Articolul 14: Circulații si accese - conform AvizNr. 7612 din 11.06.2018 eliberat de către Comisia Tehnica de Circulație din cadrul PMB.

Parcela situata pe strada Justiției nr. 57 este construibila deoarece are asigurat un acces carosabil de minim 3,00m dintr-o circulație publica, in mod direct din strada Justiției. In momentul de fata este o strada de categoria a IlI-a, cu un profil total de 12 m, avand trotuare de 2,5 m, parte carosabila de 7,00 m si imbracaminte de asfalt.

Accesul persoanelor cu handicap sau dificultăți de deplasare in spatiile publice este obligatoriu.

Articolul 16: Condiții de echipare edilitara conform Avizului de precoordonare Nr. 1654791 din 31.08.2018 eliberat de PMB Direcția Urbanism.

 • -  construcția va fi racordata la toate rețelele edilitare publice;

 • -  se recomanda la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • -  se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

se interzice amplasarea firidelor de branfament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

Articolul 17: Spatii libere si plantate

Se va asigura un minim de 30% din suprafața totala a terenului pentru spatiile verzi, atat pe teren natural cat si in grădini amenajate peste subsol.

Conform Deciziei Etapei de încadrare Nr. 91 din 08.10.2018 eliberata de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, se vor amenaja o suprafața de spatii verzi de 20% din suprafața terenului pe sol natural si 10% din suprafața terenului reprezentati de grădini peste subsol.

Articolul 18: împrejmuiri

In situația in care se va constata necesitatea împrejmuirii terenului, gardurile spre strada (daca vor exista) vor fi transparente cu o inaltime de maxim 2,00m; gardurile vor avea un soclu opac de cca 0,60m, partea superioara fiind transparenta realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea inaltimea minima de 2,00m.

Articolul 19: Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

Inaltimea maxima a clădirii propuse este de 18m si un regim de inaltime de

S+D+P+4E.Articolul 20: Aspectul exterior al clădirii

Clădirea este o clădire moderna care se incadreaza in testatul tradițional fara sa-i afecteze unitatea. Fațadele vor fi placate cu placaj de piatra naturala si lemn pentru accentuarea conformării volumetrice. Tamplaria va fi si ea una calitativa, din aluminiu cu geam termoizolant ușor absorbant.

In zona parterului se gaseste o străpungere (gang pietonal) ce face legătură dintre zona exterioara cu cea interioara.

SECȚIUNEA V - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 21: Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T)

P.O.T. maxim = 45%

Articolul 22: Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T)

C.U.T. maxim =1,8

Arh.urb.w                        H.WUU.Afcrb

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

J

SERVICIUL URBANISM

Nr. ...../?4&12020


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUIPUZ - STRADA JUSTIȚIEI NR. 57 - SECTOR 4

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 28.03.2018 -12.04.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.06.201823.06.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 22.12.2018 - 06.01.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.                                                                             .

- Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

- Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin

intermediul portalului "URBONLINE”.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

- Localizarea rezidentilor, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

• DLAchim Viorel prin adresa Nr.1637906/28.06.2018;

 • 2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Conform celor menționate anterior.

 • 3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului a fost depusă o petiție, anexată la prezentul Raport, cu privire la indicatorii urbanistici propuși și a regimului de înălțime.

 • -  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

A fost transmis către Primăria Municipiului București punctul de vedere formulat de către elaboratorul documentației de urbanism, acesta fiind afișat pe portalul UrbOnline.

 • -  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Punctul de vedere a fost transmis Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism, prin adres Nr. 1692285/19.12.2018, fiind afișat pe portalul UrbOnline (și anexat la prezentul Raport).

 • - Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Ministerului Apărării ipnale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul tejxih^i Culturii și Identității Naționale. Astfel au fost obținute următoarele avize: Aviz Comisia Circulație - PMB - Nr. 7612/1620103/11.06.2018; Aviz Comisia de Coordonare litare - PMB Nr. 1654791/31.08.2018; Avizul Ministerului Mediului - Agenția pentru ediului București - Decizia Etapei de încadrare Nr. 91/08.10.2018; Aviz Ministerul Nr.1768/Z/14.12.2018; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice -20.02.2019; Aviz Ministerul Apărării Naționale - Nr.DT/3996/13.06.2018; Aviz iul Român de Informații - Nr. 53.815/21.06.2018; Aviz Ministerul Afacerilor Interne -Direcția Logistică - Nr. 419.622/16.10.2018; Adresă Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii” București-llfov - Nr.912962/17.07.2018; Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale - Nr. 14743/20.09.2019.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA JUSTIȚIEI NR. 57 - SECTOR 4”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România