Hotărârea nr. 174/2020

HOTARAREnr. 174 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 92-96/T16/SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 92 - 96/T16/ Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1559/11.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 19/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 177/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -   Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 854/105/S/17357/18.05.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 134/06.11.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - avizul preliminar nr. 55/28.05.2019;

 • -  Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 79/31.10.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră - avizul nr. 3257407/SSR/BS/14.08.2019;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române: avizul nr. 4120924/22.07.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov - avizul nr. 1356952/12.07.2019;

 • -  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - avizul nr. 19D/96516/12.08.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul nr. 21362/1180/23.08.2019;

 • -  Apa Nova București S.A. - avizul nr. 91913292/02.10.2019;

 • -  Distrigaz Sud Rețele - avizul nr. 313413668/31.12.2018;

 • -  E- distribuție Muntenia - avizul nr. 249979906/17.12.2018;

 • -  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - avizul nr. 88660/25.01.2019;

 • -  Societatea de Transport București STB S.A. - avizul nr. 19294/27.12.2018;

 • -  Telekom România Communications S.A. - avizul nr. 100/05/03/01/5816/11.02.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1786111/2^4^204^;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1699387/954/29.


_________’ /        V

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55-00; www.pmb.ro

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

 • -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârii C.G.M.B. 4 nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Str. Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 92 -96/T16/ Sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 10/30.01.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1558/11.02.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Pag 2


bile*# /

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de ARX DESIGN CONCEPT SRL - urbanist Alexandra Bogdan/RUR - D,E, în calitate de elaborator al documentației de urabnism, cu sediul în București, sector 1, strada Dej nr.13A, reprezentant al beneficiarului Domnul Matei Gheorghe, cu domiciliul în București, sector 2, strada Tumul Eiffel nr.40, înregistrată cu nr.1801281 din data de 10.12.2019 și nr.14664 / 11.12.2019 - DGUAT/PMB, în conformitate c             Legii nr.


350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

PUZ - SOSEAUA GHEORGHE IONESCU-SISESTI NR.92-96 / T16 / SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, ȘOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR.92-96/T

16, SECTORUL 1, compus din teren în suprafață de 5.108,00 mp (din acte) / 5.107,00 mp (din 18.05.2018, emis de Primăria Sectorului 1 / București (valabilitate 24 luni).

măsurători) , proprietate privată, conform Certificatului de Urbanism nr. 854 / 105 / S / 17357 din


INIȚIATOR:

PROIECTANT GENERAL:      AR^DESIG^CONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra Bogdan / RUR - D,E în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află


PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

încadrare funcțională:

«Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate cu HCGMB nr.

269/2000, cu modificările și completările ulterioare:

T1 - subzona infrastructură rutieră

V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică / autostrada București-Brașov.

 • Conform PUZ - Odăi. Bucuresti-Ploiesti, Jandarmeriei. Gheorghe lonescu Sisesti, Bucuresti-Târqoviste / HCGMB nr.21/2014, în prezent suspendat (Sentința Civilă nr.7220/13.12.2016, pronunțată de Tribunalul București, Secția ll-Contencios Administrativ și Fiscal), dar care a produs efecte juridice, amplasamentul se încadrează în UTR 1 / POT - 75% / CUT - 4 mpADC/mp teren / Rh max -P+14E / Hmax-45,00m.

 • Conform PUZ - Penetrație București - Autostrada București - Brașov / HCGMB nr. 219 / 09.12.2015, amplasamentul se încadrează în Zona Mixtă, cu respectarea retragerilor de protecție pentru infrastructura rutieră - 10,00m de la aliniamentul propus prin proiect.

 • PUZ COORDONATOR SECTOR 1, în curs de avizare / Aviz Preliminar nr.24 / 27.03.2019, prevede în aria de referință funcțiune mixtă (imobilele rezidențiale înalte vor fi incluse în funcțiunea mixtă) - M / POT - 60% / CUT - 3,0 mpADC/mp teren / RH max - P+14E / H max - 45,00m.

 • Prin PUZ, conform tendințelor de dezvoltare ale zonei. Unitatea Teritorială de Referință ce cuprinde amplasamentul va fi asimilată subzonei M2 / mixt, maxim P+14 / POT = 70%. CUT = 30 mpADC/mp teren cu acceptarea unui regim maxim de înălțime 2S+P+10 711. Se solicită respectarea cu strictețe a coeficienților M2 nefiind permise sporuri.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor / PUG-MB / M2:

 • • Regim de construire: continuu / discontinuu - conform specificului local.

 • • Funcțiuni predominante: mixt / birouri, servicii, comerț, locuire

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament / limitele laterale / limita posterioare: conform PUZ

 • • înălțime maximă admisă: egală cu distanța dintre aliniamente

 • • AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 134/06.11.2018

 • • AVIZ PRELIMINAR NR. 55 / 28.05.2019

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:    REZIDENȚIAL Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE / COMERȚ

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 60 %

 • • CUT max = 3,0 mp. ADC/mp. teren

 • • RH max =2S+P+10/11E

 • • H max = 37,00 m / conform avizului AACR nr. 21362 /1180 din 23.08.2019

Retragerile minime fată de aliniament si fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

 • • Retragerea edificabilului față de aliniamentul Șoselei Gheorghe lonescu Sisești - 5,00m

 • • Retragerea edificabilului față de aliniamentul Șoselei jandarmeriei - 5,00m

 • • Retragere edificabilului față de aliniamentul propus al Penetrației București-Brașov - 10,00m

 • • Retragerea edificabilului față de limitele laterale ale parcelei - 8,00m

CIRCULAȚII / ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:       Obiectivul propus va fi racordat la rețelele edilitare urbane,

modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului. Vor fi respectate prevederile Avizului de precoordonare rețele edilitare / PMB nr. 186111 / 29.11.2019 SPATII VERZI: conform legislației în vigoare si Avizului de mediu/etapa încadrare nr. 79 / 31.10.2019 Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR.92-96 / SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări si regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr.1104 / 1542247 din 25.09.2017, emis de Primăria Municipiului București.


Coordonate ucide centor

Xlnl

YlfflI

a

334451.112

583231.999

1

33*443.116

583284.857

c

33(332.15*

583279.158

1

33*3*0.139

583233.552

SlpareeMMASl«U)-5IO7mil


«2

Coordonate Miile contor

iBBSini laturi

0(11+1

Ihnl

YlmJ

Bl

334341134

583233.626

14*7

B

33*340.139

583233.552

46292

C

334331154

583279.159

2.857

CI

334334408

583279256

*6.230

SIM*M **t WlttSC8SIHSTIl-8l6*mil____________


Mf

PCI

Cooriloiate «cule comut

LanglBi lauri HII+H

K(ml

Yiffll

El

334422319

583237.584

21798

1

334*51*82

583238.999

46562

B

334443016

583284.857

17639

E2

334425460

583283.949

1801

E3

334*26978

583283.081

2148

E4

33*421.121

583281825

1580

E5

334429869

583289.739

2182

E6

334431239

583279.941

1784

E7

334*32.151

583277.508

2940

18

334433299

583274.765

11*1

E9

334433619

583272821

1913

£10

334433683

583270.709

118*

E11

334433448

583268542

2309

E12

334432836

583266.316

3346

E13

334431686

583263.174

27250

SIBRBM SOS. MN0ftMERIEn-823.98m|l


Nf.

Pct.

CosrtBiate Mite cartier

LBBStoli lauri

BUH®

Mim!

YlBll

El

334421319

583237.584

27.258

E13

33*431686

513263.174

1346

t12

334432838

583268.318

2308

Eli

334431448

583268.542

2.180

E10

334433683

583278.789

1913

E9

3344316W

583272.621

1111

E8

334*31299

583274.765

29*0

E7

334432.151

583277.508

1784

E6

334*31239

583279.041

2182

E5

33*429869

583288.739

1589

E4

334421.721

583281.825

11*8

E3

334428.978

583283.081

1901

E2

33*421*96

583283.949

91.113

CI

334334498

583279256

46238

Bl

334341834

583233.626

80582

S(uarcelatMUISfib®81.37fflii


g^^aci


BILANȚ TERITORIAL

CRITERIU

P.U.G. - M.B.

P.U.Z. NORD

P.U.Z. SECTOR 1

PROPUS

ZONA / SUBZONA / UTR

UTR TI

UTR 1

UTR M

UTR M

S teren totala

5.107,00 mp

5.107,00 mp

5.107,00 mp

5.107,00 mp

S teren rezervata in vederea extinderii tramei stradale

905,62 mp

905,62 mp

905,62 mp

905,62 mp

S teren ramasa in urma extinderii tramei stradale

4.201,37 mp

4.201,37 mp

4.201,37 mp

4.201,37 mp

S construita

2.940,96 mp

3.151,03 mp

2.520,82 mp

2.520,82 mp

S desfasurata

12.256,80 mp

20.428,00 mp

15.321,00 mp

15.321,00 mp

POTmax

70 %

75 %

60 %

60 %

CUTmax

2.4

4

3

3

RHmax

-

P+14E

P+14E

2S+P+10E/11E

Hmax

H = D

45.00 m

45-00 m

37.00 m

Spatii verzi pe sol natura

840,27 mp

20%

840,27 mp

20%

840,27 mp

20%

840,27 mp

20%

Spatii verzi pe sol impermeabilizat

420,14 mp

10%

210,07 mp

5%

420,14 mp

10%

420,14 mp

10%

Spatii verzi TOTAL

1.260,41 mp

30%

1.050,34 mp

25%

1.260,41 mp

30%

1.260,41 mp

30%

CIRCULAȚII (accese, alei, parcari)

-

-

-

-

420,14 mp

10%

420,14 mp

10%


AHBX Design Concept,

OftLARx ■£—Î2ESIGN

J40/988/2016; RO 35501691

t® CONCEPT

Str. Dej nr.13A, sector 1, București

SEF PROIECTVolum IIRegulament local urbanism


M 2 - SUBZONA MIXTA (LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE) CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE

Titlul I prescripții generale

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se refera la un teren proprietate privata in suprafața de 5.107,00 mp masurata (5.108,00 mp din acte) aflat Conform PUZ "Zona de Nord a Municipiului București" in UTR 1, delimitat in planul de reglementari urbanistice care face parte integranta din acest regulament. Terenul este identificat prin adresa Sos. Gheorghe lonescu Sisesti Nr.92-96, T16, Lot 2, Sector 1, București, si este situat in zona de nord a orașului cu acces direct la lot este asigurat atat din Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, cat si de Str. Jandarmeriei, are următoarele vecinătăți :

Nord - proprietate privata nr. Cad. 224548;

 • -   Sud - Sos. Ghe. I. Sisesti;

Est - proprietate privata nr. Cad. 202614;

 • -  Vest - proprietăți private nr. Cad. 271628 - 271641.

Z<>mr^fcadiata in vederea reglementarii terenului ce a generat PUZ este situata in zona de nord fa â^S’âluY/Țerenul este poziționat in apropierea Pădurii Baneasa.

ȚereniH^re Ăces direct atat din Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, cat si de Str. Jandarmeriei, fapt /ce iifesig'ixa^> foarte buna accesibilitate atat din punct de vedere carosabil cat si pietonal, zona be^’Cil'ndj de transport in comun de suprafața. Din punct de vedere funcțional, zona studiata este in cgrs de dezvoltare. In prezent principiile de dezvoltare ale zonei sunt bazate pe /extinderea zonfei construite pe terenuri libere si/sau ocupate cu construcții cu funcțiunea de cu construcții conexe locuirii, si anume birouri, servicii, comerț, depozitari, spatii alimentație publica etc.

Corelare cu alte documentații de urbanism

Conform P.U.G. ai Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 prelungit, cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul este cuprins:

 • •  in subzona V5 - culoare de protecție fata de infrastructura tehnica

 • •  in subzona TI - subzona transporturilor rutiere.

Conform P.U.Z. "Zona de Nord a Municipiului Bucuresti_Sos. Odăi - Sos. București Ploiești -Str. Jandarmeriei - Sos. Ghe. I. Sisesti - Sos. Bucuresti-Targoviste", aprobat cu HCGMB nr.21/2014, in prezent suspendat, dar care a produs efecte juridice, amplasamentul este cuprins in UTR 1 - POT - 75%, CUT - 4 mp ADC/mp Teren, Rh max - P+14E, H max - 45,00 m

Conform P.U.Z. "Penetrație București - Autostrada București - Brașov", aprobat cu HCGMB nr.219/09.12.2015, amplasamentul este cuprins in zona mixta, cu respectarea retragerilor de protecție pentru infrastructura rutiera - 10,00 m de la aliniamentul propus prin proiect.

Conform P.U.Z. "Coordonator Sector 1", in curs de avizare, Aviz Preliminar nr.24/27.03.2019, prevede in aria de referința funcțiune mixta (imobilele rezidențiale inalte vor fi incluse in funcțiunea mixta) - UTR M - POT - 60%, CUT - 3 mp ADC/mp Teren, Rh max - P+14E, H max - 45,00 m.

Titlul II prescripții speciale la nivelul zonei

Generalități, caracterul subzonei

Subzona mixta (locuințe si funcțiuni complementare) cu clădiri 1         ' struire


continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu acc

Secțiunea I: utilizare funcțională

Articolul 1 - utilizări admise

locuințe si funcțiuni complementare;

e sector și


de cartier;

 • -  sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective și personale;

 • -  sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • -  lăcașuri de cult;

 • - comerț cu amănuntul;

 • -  activități manufacturiere;

 • -  depozitare mic-gros;                                             \

 • -  hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • -  restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;              ------

 • -  sport și recreere în spații acoperite;

 • -  parcaje la sol și multietajate;

 • -  spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • -  spații plantate - scuaruri;

 • -  locuințe cu partiu obișnuit;

 • -  locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări

 • -  funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

 • -  se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • -  pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • -  în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

 • -  se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

Articolul 3 - utilizări interzise

 • -  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • -  construcții provizorii de orice natură;

 • -  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

 • -  depozitare en-gros;

 • -  stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • -  curățătorii chimice;

 • -  depozitări de materiale refolosibile;

 • -  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • -  depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • -  activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • -  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • -  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Secțiunea II: condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • -  Ansamblul se poate realiza in etape, astfel sunt permise operațiuni cadastrale si notariale de dezmembrare/comasare a terenurilor, in condițiile respectării prevederilor legale si ale Codului Civil referitoare la servitutea de vedere si acces;

 • -  Sunt permise operațiuni cadastrale si notariale de dezmembrare/comasare a terenurilor, necesare in vederea realizării lucrărilor de branșamente utilitati, circulații si orice alte operațiuni cadastrale si notariale vor fi considerate necesare in vederea asigurării funcțiunii de Ansamblu locuințe colective.


^amplasarea clădirilor față de aliniament ștqaclia propusa se va retrage cu 5,00 m fata de viitorul aliniament al Sos. Ghe. I.

^,bO m fata de viitorul aliniament al Str. Jandarmeriei si 10,00 m fata de viitorul ertțjal viitorului Drum Expres;

îrrrnsa ieșirea in consola in afara edificabilului cu balcoane si bovidondouri pe ^1/3 (o treime) din lungimea fațadei

î/dintre aliniere si viitorul aliniament reglementat este permisa amplasarea de poarta cu suprafața maxima de lOmp; bariere de acces; parcari la sol; clădiri "pentru echiparea edilitară (posturi de transformare, statii de reglare si măsurare gaze, etc); stații si accese la statii de transport in comun, statii de incarcare electrice.

- Conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face parte integranta a acestui regulament.

Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale

 • -  Clădirea propusa va fi retras minim 8.00 m fata de limita de proprietate laterala stanga;

 • -  Clădirea propusa va fi retras minim 8.00 m fata de limita de proprietate laterala dreapta;

 • -  este permisa ieșirea in consola in afara edificabilului cu balcoane si bovidondouri pe maxim 1/3 (o treime) din lungimea fațadei.

 • -  in fasia dintre aliniere si viitorul aliniament reglementat este permisa amplasarea de cabine poarta cu suprafața maxima de lOmp; bariere de acces; parcari la sol; clădiri pentru echiparea edilitară (posturi de transformare, statii de reglare si măsurare gaze, etc); stații si accese la statii de transport in comun, statii de incarcare electrice.


Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • -  Clădirile propuse pe lot se vor amplasa la minim 16.00 m distanta una

 • -  Conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face acestui regulament.

Articolul 8 - circulații și accese

 • -  Accesul carosabil se va face in incinta atat din Sos. Ghe. I. Sisesti, Jandarmeriei;

  22


 • -  Accesul pietonal se va face in incinta atat din Sos. Ghe. I. Sisesti, cat

Jandarmeriei;

- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor, cu respectarea Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București nr.954/29.01.2019

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

Parcarea se va realiza conform hcgmb 66/2006.


Articolul 10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


înălțimea maximă a clădirilor va fi 2S+P+10E/11E;

Hmax = 37,00 m, conform Aviz emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana nr.21362/1180/23.08.2019..

Articolul 11 - aspectul exterior a! clădirilor


 • -  aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerințelor specifice unui zone centrale de afaceri;

 • -  aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 • -  se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

 • -  se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

 • -  se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

Articolul 12 - condiții de echipare edilitară, cu respectarea Avizului Comisiei de Coordonare a Primăriei Municipiului București nr.1786111/29.11.2019

 • -  toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • -  în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

 • -  se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • -  dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • -  se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

 • -  se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia


  /2/


 • -  cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

Articolul 13 - spatii libere si spatii plantate, cu respectare Deciziei Etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului București nr.79/31.10.2019_Spatii verzi Total - 1.260,41 mp (30%), din care Spatii verzi pe sol natural - 840,27 mp (20%) si Spatii verzi pe sol impermebilizat -420,14 mp (10%).

 • -  spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

 • -  se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pe placa subsol;

 • -  se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilor în proporție de 70 %;

 • -  parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.

Articolul 14 - împrejmuiri

 • -  gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri și vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăți vor fi opace și vor avea înălțimea de 2,50 metri;

 • -  marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc..

Secțiunea III: posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- POT maxim = 60%

Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

/AM


SERVICIUL URBANISM

Nr................/......^..'2020


RAPORTUL

PUZ - SOSEAUA GHEORGHE

9PUBLICULUI

NR.92-96 /T16 / SECTOR 1


 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:


etapa anunț de intenție

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei

perioada de desfășurare:              20.11.2018-05.12.2018

etapa de elaborare a propunerilor

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei

perioada de desfășurare:               01.28.2019 - 12.02.2019

etapa de avizare a proiectului

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei

perioada de desfășurare:               16.12.2019-31.12.2019

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

• Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

 • •   Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • •   Ealboratorul documentației a răspuns sesizărilor depuse prin registratura PMB. Sesizările se referă la aglomerarea zonei prin schimbarea profilului urbanistic actual.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • •   Elaboratorul a formulat lămuriri privind potențialul de dezvoltare urbană a zonei de nord a Municipiului București, cu încadrarea obiectivelor propuse în limitele legale.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • •   Nu este cazul.

6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Avizul Arhitectului Șef s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate:

 • • Avizul Preliminar nr. 55 / 28.05.2019 / PMB

 • • Avizul de Oportunitate nr. 134 / 06.11.2018 / PMB

 • • Certificatul de Urbanism nr. 854 /105 / S /17357 din 18.05.2018 / PS1

 • • Avizul Ministerului Mediului /Agenția pentru Protecția Mediului București - Decizia Etapei nr. 79 / 31.10.2019

 • • Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 954 / 29.01.2019

 • • Avizul Comisiei de Coordonare Rețele / PMB - nr. 1786111 / 29.11.2019

 • • Avizul AACR nr.21362 / 1180 din 23.08.2019

 • • Avizul CNAIR nr. 19D / 96516 / /12.08.2019

 • • Avizul MAI - Brigada rutieră (cu adrese de direcționare) - nr. 3257407 SSR / BS /14.08.2019

 • • Avizul MAI / ISU - nr. 1356954 /12.07.2019

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ -

STRADA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR.92-96 / SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de