Hotărârea nr. 172/2020

HOTARAREnr. 172 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU ASOCIATIA EDUCARE, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CENTRUL DE ZI EDUCARE"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Educare, în vederea derulării proiectului "Centrul de zi

EduCare”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 356/10.03.2020 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 1065/10.03.2020;

Văzând avizul Comisia sănătate și protecție socială nr. 26/29.04.2020, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 3/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 175/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr, 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit d) și lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu


privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Educare, în vederea di "Centrul de zi EduCare”.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consilul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


Marius Adrian Pa^el


București, 30.04.

Nr. 172     1

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir