Hotărârea nr. 171/2020

HOTARAREnr. 171 din 2020-04-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Consiliul General al

Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Generai ai Municipiului București nr. 567/2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2906/9342/08.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr 25/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 174/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/5065/VSC/3175/12.03.2020 emis de către Ministerul Sănătății si nota de fundamentare a Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 9303/DG/06.04.2020;

în conformitate cu prevederile art, 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 4, Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu", la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018, modificată prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 169/2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l I Art. 1 și anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 169/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.l II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptatăjn ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.202Q.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adri


București, 30.04.2020

Nr. 171

Anexa nr ....... la H. C. G. M. B. nr, J'B. /.MX M. &O2&

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

- Secția clinică obstetrică-ginecologie î                      61 paturi

Din care:

o Compartiment tratamentul infertilității cuplului și reproducerea umană

asistată

12 paturi

Secția clinică obstetrică-ginecologie II

47 paturi

Din care:

o Compartiment medicină materno-fetală

5 paturi

o Compartiment urologie

5 paturi

Secția clinică obstetrică-ginecologie III

30 paturi

Secția neonatologie I

41 paturi

Din care:

o Compartiment prematuri

13 paturi

o Compartiment terapie intensivă

9 paturi

Secția neonatologie II

26 paturi

Din care:

o Compartiment prematuri

3 paturi

o Compartiment terapie intensivă

4 paturi

Secția ATI

15 paturi

Camera de gardă

însoțitori

TOTAL 220 paturi

5 paturi

*10 paturi închise temporar

Unitatea are aprobate 230 de paturi, din care la neonatologie 10 paturi

sunt închise temporar.                                  .

f O M 4

4 paturi


- Spitalizare de zi


  • -  Farmacie

  • -  Bloc operator

  • -   Sterilizare                                                              .

  • -  Unitate de transfuzie sanguine(UTS) '

  • -  Laborator analize medicale cu punct de recoltare probă biologice în ambulatoriu integrat

  • -  Laborator radiologie și imagistică medicala

  • -  Laborator medicină nucleară

Laborator de recuperare umană asistată(fertilizare in vitro)

Laborator anatomie patologică

  • -  Compartiment kinetoterapie

Serviciu de evaluare și statistică medicală

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Cabinet colposcopie

Centrul de referință de planificare familială și contracepție

Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet în specialitățile:

Obstetrică-ginecologie

Neonatologie

Cabinet psihologie

Activitate de cercetare:

Colectiv de cercetare în obstetrică-ginecologie și neonatologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile, cât și ambulatoriul integrat.